Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021- usklađeni din. izn., 138/2022, 54/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)

Objavljeno: 21.11.2023.


PRIMER

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

2.280

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

9.910

3) izdavanje putne isprave u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti

1.000

[3) izdavanje putne isprave za izbeglice

4.980]

4) (brisana)

 

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

20.730

6) (brisana)

 

[6) privremeni boravak do tri meseca

13.890]

7) privremeni boravak [preko tri meseca do jedne godine]

20.790

7a) izdavanje jedinstvene dozvole

20.790

8) (brisana)

 

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

15.150

2) (brisana)

 

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

8.280

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

8.320

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

5.510

1a) izdavanje obrasca - nalepnice vize

440

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

510

2a) izdavanje dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole

2.000

3) (brisana)

 

[3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

740]

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

2.280

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

20.730

Za žalbu na odluku o odbijanju ulaska stranca, na odbijanje zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu, na odluku o poništenju ili ukidanju vize, odnosno odluku o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize

14.350

Za žalbu na rešenje o odbijanju, odnosno odbacivanju zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole

10.000

Za izdavanje graničnog odobrenja

700

Za izdavanje dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, odnosno privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

170

Za odobrenje za kretanje člana posade koji nema vizu

170

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

29.560

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

18.960

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

18.960

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

14.760

NAPOMENA:

 

Za svaku radnju propisanu ovim tarifnim brojem plaća se odgovarajuća taksa.
Za izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca, plaća se propisana taksa, a od 1. novembra 2019. godine za izdavanje biometrijske lične karte za stranca, odnosno biometrijske privremene lične karte za stranca plaća se propisana taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji, kao stipendisti vlade, borave u Republici Srbiji po osnovu školovanja ili studiranja.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze na poziv organa ili organizacija Republike Srbije, radi obavljanja aktivnosti vezanih za naučno - tehničku i kulturno-prosvetnu saradnju.
Strani državljani, kojima se privremeni boravak odobrava po osnovu spajanja porodice [koji su u braku ili vanbračnoj zajednici] sa državljaninom Republike Srbije, plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.
Taksu za izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana, ne plaćaju strani državljani koji na poziv državnih organa i organizacija dolaze u Republiku Srbiju radi održavanja bilateralnih ili multilateralnih sastanaka, odnosno strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze organizovano, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju sveštenici i verski službenici, koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju pretpostavljenom žrtvom trgovine ljudima, ili žrtvom trgovine ljudima.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani kojima se odobrava, odnosno produžava privremeni boravak, iz razloga što nisu mogli prinudno da se udalje iz Republike Srbije u vremenskom trajanju od godinu dana ili više, koji sarađuju sa policijom ili pravosudnim organima, ili iz razloga neophodnog prisustva u krivičnom postupku ili učešća u istrazi kao svedok ili oštećeni, maloletni stranci koji su napušteni, a žrtve su organizovanog kriminala, ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljskog staranja ili bez pratnje, odnosno strani državljani koji u Republici Srbiji obavljaju humanitarne aktivnosti.
Taksu za izdavanje putnog lista za strance ne plaćaju strani državljani kojima se putni list za strance izdaje kao putni dokument kojim u okviru sporazuma o readmisiji sa drugim državama Republika Srbija stranog državljanina prinudno udaljava sa teritorije Republike Srbije.

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

890

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

22.540

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

11.270

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

890

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

40.090

NAPOMENA:

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.
Za zahtev i rešenje za prijem u državljanstvo Republike Srbije stranca, čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju ne plaća se taksa.

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

330

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

330

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

330

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

330

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

330

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

330

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

330

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

890

Za izdavanje vozačke dozvole

1.310

Za izdavanje probne vozačke dozvole

1.310

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

1.880

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

1.880

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

10.610

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

560

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

620

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

580

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

330

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

330

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

330

Za saobraćajnu dozvolu

780

Za potvrdu o privremenoj registraciji

2.760

Za registracionu nalepnicu za unutrašnju upotrebu

240

Za registracionu nalepnicu za spoljašnju upotrebu

240

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par)

1.310

Za registarske tablice za vozila kojim se obavlja auto - taksi prevoz - sa oznakom "TX" (par)

1.310

Za registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par)

94.730

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad)

1.310

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad)

94.730

Za registarske tablice za motocikle i teške tricikle (komad)

920

Za registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad)

920

Za registarske tablice za motokultivatore (par)

670

Za registarske tablice za traktore i radne mašine (par)

670

Za registarske tablice za priključna vozila (komad)

670

Za registarske tablice za priključno vozilo za traktor (komad)

670

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (par)

1.310

Za dopunsku elipsoidnu registarsku tablicu za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "CMD", "CD" i "CC" (komad)

1.310

Za registarsku tablicu za priključna vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misije stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

1.310

Za registarsku tablicu za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

920

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

1.310

Za registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom "RP" (par)

1.310

Za registarske tablice za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom "RP" (komad)

920

Za registarske tablice za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom "RP" (komad)

670

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila sa oznakom "RP" (komad)

1.310

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (par)

1.310

Za registarske tablice za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

920

Za registarsku tablicu za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

670

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

1.310

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila od istorijskog značaja (oldtajmeri) - par

1.310

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila od istorijskog značaja (oldtajmeri) - komad

1.310

Za registarske tablice za motocikle i teške tricikle od istorijskog značaja (oldtajmeri) - komad

920

Za crvenu registarsku tablicu za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par)

1.310

Za crvenu registarsku tablicu za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad)

670

Za kartonske tablice za privremeno označavanje vozila "Proba" (za upotrebu po jednom danu)

1.550

Za metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par)

1.310

Za metalne tablice kojima se obavlja testiranje autonomnog vozila, sa rokom važenja od jedne godine (par)

1.140

Za izdavanje tablica "L" za obuku motociklista i traktorista (koje se vraćaju nakon upotrebe po jednom danu) komad

490

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

7.240

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

108.780

NAPOMENA:

 

Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice propisana taksa uvećava se za

2.390

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

107.650

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.540

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

15.500

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

123.050

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

107.650

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

770

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.540

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

54.740

2) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite, redarske službe, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

67.760

3) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

54.740

4) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 2) ili iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

77.690

5) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 3) ovog tarifnog broja

65.050

6) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1)-3) ovog tarifnog broja

89.650

7) za promenu podataka u izdatom ovlašćenju, koje zahteva sprovođenje postupka ponovnog utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje ovlašćenja

12.930

NAPOMENA:
Za ponovno dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja iz tač. 1)-6) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja ovlašćenja, naplaćuje se taksa u visini od 30% takse propisane tač. 1)-6) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

97.250

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili redarske službe

3.250

3) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tačke 1) ovog tarifnog broja, koja zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

12.930

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.
Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere.

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

64.840

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

32.410

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

3.250

4) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

12.930

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.
Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere.

5.440

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

32.570

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

9.780

Za ponovno polaganje stručnog ispita za detektiva

4.740

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

9.780

Za ponovno polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje

4.740

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za redara i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

1.200

Za ponovno polaganje stručnog ispita za redara

600

Za promenu podataka u rešenju koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

12.930

 

 

Tarifni broj 43d

Za izdavanje legitimacije službenika privatnog obezbeđenja (FTO)

730

Za izdavanje detektivske legitimacije

730

Za izdavanje duplikata licence, ovlašćenja i drugih akata po zakonu kojim se uređuje privatno obezbeđenje i zakonu kojim se uređuje detektivska delatnost

610

Tarifni broj 43đ

Za prijavu za polaganje ispita pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice

380

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 44.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

8.130

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

3.310

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za testiranje autonomnog vozila

3.310

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html