Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2022.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn., 119/2017 - usklađeni din. izn., 104/2018 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn. i 141/2022 - usklađeni din. izn.)

 

PRIMER

[USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)]

Član 15

Porez na upotrebu plovila plaća se, i to:

  • na čamce - prema dužini plovila iskazanoj u metrima, snazi motora iskazanoj u kw, kao i postojanju, odnosno nepostojanju kabine plovila;
  • na brodove i jahte - prema snazi motora iskazanoj u kw;
  • na plutajuće objekte - ugostiteljske objekte prema površini iskazanoj u m2.

Porez na upotrebu plovila iznosi, za:

 

 

 

Dinara

 

1. Čamce (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom

 

 

 

1) do 7,35 kw

5.120

[4.450]

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

7.640

[6.640]

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

11.050

[9.600]

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

17.020

[14.790]

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

34.050

[29.580]

 

6) preko 220,62 kw

51.070

[44.370]

 

2. Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom

   
 

1) do 7,35 kw

8.480

[7.370]

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

11.900

[10.340]

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

17.020

[14.790]

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

25.530

[22.180]

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

40.880

[35.520]

 

6) preko 220,62 kw

61.280

[53.240]

 

3. Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom

   
 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

11.050

[9.600]

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

18.720

[16.260]

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

25.530

[22.180]

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

51.070

[44.370]

 

5) preko 220,62 kw

85.100

[73.940]

 

4. Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom

   
 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

20.450

[17.770]

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

28.920

[25.130]

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

42.550

[36.970]

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

62.990

[54.730]

 

5) preko 220,62 kw

93.630

[81.350]

 

5. Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom

   
 

1) do 7,35 kw

8.480

[7.370]

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

12.760

[11.090]

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

18.720

[16.260]

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

27.230

[23.660]

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

39.160

[34.020]

 

6) preko 220,62 kw

54.490

[47.340]

 

6. Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom

   
 

1) do 7,35 kw

15.320

[13.310]

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

27.230

[23.660]

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

34.050

[29.580]

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

42.550

[36.970]

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

54.490

[47.340]

 

6) preko 220,62 kw

68.080

[59.150]

 

7. Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom

   
 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

30.640

[26.620]

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

39.160

[34.020]

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

49.380

[42.900]

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

61.280

[53.240]

 

5) preko 220,62 kw

81.690

[70.970]

 

8. Brodove i jahte sa motornim pogonom

   
 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

85.100

[73.940]

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

119.160

[103.530]

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

161.740

[140.520]

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

204.290

[177.490]

 

5) preko 220,62 kw

340.500

[295.830]

 

9. Plutajuće objekte - ugostiteljske objekte po 1 m2 površine

1.710

[1.490]

Porez na upotrebu plovila plaća se u iznosima iz stava 2. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu plovila).

Propisani iznos poreza na upotrebu plovila umanjuje se za plovila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 10% - kod plovila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 20% - kod plovila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 30% - kod plovila preko 10 navršenih godina starosti.

Član 15a

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na brodove i na plutajuće objekte - ugostiteljske objekte, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti.

Član 15b

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na plovila za koja je obveznik poreza ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 16

Porez na upotrebu plovila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 16a stav 3. ovog člana obveznik podnosi uz zahtev za upis plovila u upisnik organu nadležnom za upis plovila u upisnik.

Upis plovila u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz, odnosno dokaze, iz stava 2. ovog člana ili uz dokaz da brod, odnosno plutajući objekat - ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.

Dokazom da brod, odnosno plutajući objekat - ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti, smatraju se overena kopija dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, odnosno izvod o registrovanom podatku, izdat od nadležnog organa koji sadrži delatnost poreskog obveznika, za čije obavljanje je potrebno posedovanje plovila, sa priloženom overenom izjavom poreskog obveznika, odnosno njegovog ovlašćenog lica, o broju i vrsti, odnosno vrstama brodova u skladu sa članom 15. ovog zakona, odnosno broju i površini plutajućih objekata - ugostiteljskih objekata, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti, sa naznakom vrste te delatnosti. Overe, odnosno izvod, ne mogu biti stariji od šest meseci u odnosu na dan podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana.

Član 16a

Plaćeni porez na upotrebu plovila, za plovilo koje je uništeno, odnosno brisano iz upisnika, odnosno otuđeno, pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, odnosno za plovilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi iz člana 16. stav 4. ovog zakona o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 15a ovog zakona, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na plovilu upisanom u upisnik, odnosno kome je produžena važnost brodskog svedočanstva, plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, za koje je porez na upotrebu plovila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu plovila, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis plovila u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u skladu sa propisima.

Ako je obveznik pre isteka važenja upisa, odnosno važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, prestao da obavlja registrovanu delatnost plovilom kod čijeg upisa u upisnik je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 15a ovog zakona, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim plovilom do isteka perioda na koji je plovilo upisano u upisnik, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu plovila koji se utvrđuje srazmerno tom periodu, u odnosu na porez za to plovilo iz člana 15. ovog zakona na dan upisa u upisnik.

IV POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA

Član 17

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se na civilne vazduhoplove na motorni pogon, kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za sportsko i amatersko letenje (u daljem tekstu: vazduhoplovi).

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se kod upisa vazduhoplova u registar vazduhoplova Republike Srbije ili evidenciju vazduhoplova Republike Srbije (u daljem tekstu: registar) i kod svakog produženja važenja potvrde o proveri plovidbenosti, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 18

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova iz člana 17. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se vazduhoplov upisuje u registar, odnosno kome se produžava važenje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

[USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)]

Član 19

Porez iz člana 17. ovog zakona plaća se na vazduhoplove na motorni pogon, kada se koriste za:

 

 

Dinara

1. Sopstveni prevoz

 

 

   1) veličine do 6 sedišta

1.445.070

[1.255.490]

   2) preko 6 do 12 sedišta

2.890.180

[2.511.020]

   3) preko 12 do 20 sedišta

3.612.760

[3.138.800]

   4) preko 20 sedišta

4.335.300

[3.766.550]

2. Sportsko, odnosno amatersko letenje

   

   1) veličine do četiri sedišta

867.070

[753.320]

   2) preko četiri sedišta

1.445.070

[1.255.490]

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova).

Propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova umanjuje se za vazduhoplove preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 10% - kod vazduhoplova preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 20% - kod vazduhoplova preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 30% - kod vazduhoplova preko 10 navršenih godina starosti.

Porez na upotrebu vazduhoplova ne plaća se na vazduhoplove na motorni pogon koji se koriste za sport, a vlasništvo su Vazduhoplovnog saveza Srbije ili njegovih članova (klubova i sportista) koji poseduju potvrdu o članstvu izdatu od tog saveza.

Član 20

Porez na upotrebu vazduhoplova obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova, koji traži upis vazduhoplova u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti prilikom podnošenja zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaz da je izvršio uplatu poreza na upotrebu vazduhoplova u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 20a stav 3. ovog zakona.

Upis vazduhoplova u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz stava 2. ovog člana.

Član 20a

Plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova, za vazduhoplov koji je uništen, odnosno brisan iz registra, odnosno otuđen, pre isteka važenja potvrde o proveri plovidbenosti, odnosno za koji nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 19. stav 4. ovog zakona, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na vazduhoplovu upisanom u registar, odnosno kome nije isteklo važenje potvrde o proveri plovidbenosti, za koju je porez na upotrebu vazduhoplova plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu vazduhoplova, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis u registar, odnosno izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj.

Obveznik koji je vazduhoplov za koji je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 19. stav 4. ovog zakona prestao da koristi za sport, odnosno obveznik kome je prestalo svojstvo člana Vazduhoplovnog saveza Srbije, pre isteka važenja upisa vazduhoplova u registar, odnosno važnosti potvrde o proveri plovidbenosti, dužan je da plati pripadajući iznos poreza na upotrebu vazduhoplova za taj vazduhoplov, za period od dana prestanka korišćenja za sport, odnosno prestanka članstva Vazduhoplovnog saveza Srbije, do isteka perioda na koji je vazduhoplov upisan u registar, odnosno na koji je produžena važnost potvrde o proveri plovidbenosti, koji se utvrđuje srazmerno tom periodu u odnosu na porez za taj vazduhoplov iz člana 19. st. 1. do 3. ovog zakona na dan upisa u registar, odnosno produženja potvrde o proveri plovidbenosti.

V POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE

Član 21

Porez na registrovano oružje plaća se za svaku kalendarsku godinu, na registrovano oružje utvrđeno ovim zakonom, i to na:

1) automatsku pušku;

2) poluautomatsku pušku;

3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B.

Registrovano oružje, u smislu stava 1. ovog člana, jeste oružje za koje je nadležni organ izdao ispravu (oružni list, odnosno dozvolu i sl.) za držanje, ili za držanje i nošenje oružja, ili za nošenje oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, odnosno ispravu u skladu sa zakonom koji je važio do dana početka primene zakona kojim se uređuju oružje i municija čija važnost nije prestala.

Član 22

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom registracije oružja iz člana 21. ovog zakona.

Član 23

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje, odnosno isprava za nošenje oružja, iz člana 21. stav 2. ovog zakona.

[USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)]

Član 24

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja, i to na:

 

dinara

1) automatsku pušku

17.280

[15.010]

2) poluautomatsku pušku 

6.930

[6.020]

3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja

4.680

[4.070]

4) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružni list za pravna lica i preduzetnike)

23.350

[20.290]

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost kome je izdata isprava za nošenje oružja, porez na registrovano oružje plaća u godišnjem iznosu, jednakom zbiru iznosa iz stava 1. tačka 4) ovog člana (za jedan komad registrovanog oružja na koje se porez plaća) i iznosa iz stava 1. tačka 3) ovog člana za svaki naredni komad registrovanog oružja na koji se porez plaća.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html