Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023)

Objavljeno: 18.09.2023.


PRIMER

XV VOZILA

1. Opšte odredbe

[ČLAN 35 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 246

Vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno.

Vozilo je tehnički ispravno ako ima ispravne sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke normative za vozilo.

Vozila u saobraćaju na putu ne mogu imati uređaje, sklopove i opremu čija upotreba može ugroziti, ometati ili izazvati zabunu drugog učesnika u saobraćaju.

Vozila ne smeju na prednjoj strani da imaju uređaje ili materije koje daju, odnosno odbijaju svetlost crvene boje, a na zadnjoj strani koje daju, odnosno odbijaju svetlost bele boje, izuzev uređaja i materija predviđenih propisima iz stava 6. ovog člana, kao ni trepćuće svetlo koje nije predviđeno odredbama ovog zakona.

Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima iz stava 6. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, ministar nadležan za unutrašnje poslove, uz saglasnost ministra za poslove saobraćaja, donosi propise kojima se bliže određuju uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila koja koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, službe bezbednosti Republike Srbije, vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje i vatrogasne jedinice, kao i vatrogasna vozila dobrovoljnih [kao i vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje i] vatrogasnih jedinica u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, ministar nadležan za saobraćaj, uz saglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donosi propise kojima se bliže određuju uslovi koje moraju da ispunjavaju pčelarska vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa, sadržaj i način vođenja evidencija koje se vode za ova vozila.

U saobraćaju na putu ne sme da učestvuje prevozno sredstvo koje ovim zakonom nije određeno kao vozilo.

[ČLAN 36 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 247

Vlasnik, odnosno korisnik vozila obavezan je da, na poziv policijskog službenika, u roku od osam dana od dana prijema poziva [u roku od osam dana], da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom ili nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati ukoliko dokaže neovlašćenu upotrebu vozila.

Dokazom iz stava 1. ovog člana smatraće se pisana izjava overena od strane nadležnog organa kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, potvrđuje da je upravljalo vozilom u određeno vreme.

Član 248

Vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije ako imaju sklopove, uređaje i opremu, propisane važećom međunarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima i ako su u ispravnom stanju.

Vozila iz stava 1. ovog člana u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, moraju ispunjavati uslove propisane za vozila u Republici Srbiji.

Vozila iz stava 1. ovog člana moraju biti osigurana u skladu propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila.

2. Ispitivanje vozila

[ČLAN 37 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 249

Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, odnosno uređaji, sklopovi i oprema na vozilima, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.

Pre puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, vozila koja se uvoze kao upotrebljavana [kao] i vozila koja se prepravljaju, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.

Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.

Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila, vozila koja se prepravljaju, odnosno vozila koja se uvoze kao upotrebljavana sprovodi Agencija. Agencija može ovlastiti pravno lice koje ispunjava propisane uslove da vrši ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila, vozila koja se prepravljaju i vozila koja se uvoze kao upotrebljavana.

Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja pojedinačno proizvedenih, odnosno prepravljenih vozila, odnosno vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, periodičnog pregleda vozila, uređaja za pogon vozila na alternativna goriva, uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja, izdavanje potvrda o ispravnosti uređaja za pogon vozila na alternativna goriva i vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica, kao i obrascu zahteva, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Homologaciona ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i kontrolu saobraznosti novoproizvedenih vozila, kao i kontrolu saobraznosti proizvodnje vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima sprovodi Agencija. Agencija može ovlastiti pravno lice koje ispunjava propisane uslove da vrši homologaciona ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima i kontrolu saobraznosti novoproizvedenih vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima.

Bliže uslove o postupku i načinu homologacionih ispitivanja i kontrole saobraznosti i uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši homologaciona ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti novo proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica, kao i obrascu zahteva, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Agencija naredbom određuje koji se od pravilnika, koji su sastavni deo Sporazuma iz stava 1. ovog člana, primenjuje u Republici Srbiji.

Bliže uslove za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila, vozila sa dva i tri točka i četvorocikle i poljoprivrednih i šumskih vozila, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Ukoliko se prilikom vršenja provere ispunjenosti uslova prema st. 6. i 8. ovog člana utvrdi da je pravno lice prestalo da ispunjava propisane uslove, da su uređaji i oprema pomoću kojih se vrše ispitivanje vozila i homologaciona ispitivanja neispravni ili ne ispunjavaju druge propisane uslove, ili da se ispitivanje vozila, homologaciona ispitivanja i kontrola saobraznosti ne vrše savesno i na propisan način, Agencija može oduzeti ovlašćenje, odnosno dozvolu tom pravnom licu.

Bliže uslove o merama protiv emisije gasovitih zagađivača i čvrstih zagađujućih čestica iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju donosi ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Poslove iz st. 3. i 9. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na specijalna vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu, dok ih koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, Vojska Srbije ili službe bezbednosti Republike Srbije.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu dok se koriste isključivo u svrhe realizacije infrastrukturnih projekata, na zahtev ministarstva u čijem delokrugu je realizacija infrastrukturnog projekta. Ovo izuzeće se odnosi samo na period trajanja infrastrukturnog projekta.

Za vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, a koja nisu usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima iz stava 1. ovog člana, Agencija izdaje uverenje iz stava 3. ovog člana ukoliko se prethodno utvrdi da vozilo ispunjava odgovarajuće zahteve iz propisa koji bliže uređuje uslove o postupku i načinu ispitivanja vozila koja se uvoze kao upotrebljavana iz stava 6. ovog člana.

Za vozila iz st. 14. i 15. ovog člana Agencija izdaje potvrdu da vozilo ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, koja sadrži podatke o vozilu, potrebne za registraciju. Agencija vodi evidenciju o izdatim potvrdama.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila od istorijskog značaja (oldtajmer) i vozila za sportska takmičenja.

Za autonomna vozila, koja nisu usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima iz stava 1. ovog člana, Agencija izdaje uverenje iz stava 3. ovog člana ukoliko se prethodno utvrdi da vozilo ispunjava odgovarajuće zahteve iz propisa koji bliže uređuje uslove o postupku i načinu ispitivanja autonomnih vozila u svrhu testiranja, uslove koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima autonomnih vozila, način provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica, kao i obrazac zahteva, koji donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

[ČLAN 38 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 250

Prepravka vozila mora biti izvršena u skladu sa smernicama proizvođača vozila, kada smernice za takvu vrstu prepravke postoje, osim u slučaju kada proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, da saglasnost da se prepravka može izvršiti uz odstupanje od smernica proizvođača. Ukoliko za datu prepravku ne postoje javno dostupne smernice proizvođača vozila, prepravka se može izvršiti prema pravilima struke, uz ispunjenje zahteva propisa koji bliže uređuju ispitivanje vozila.

[Prepravka vozila, osim u slučaju ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za pogon na alternativna goriva, ugradnje, odnosno izgradnje duplih nožnih komandi za obuku vozača i prepravki vozila radi prilagođavanja za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, potvrdio da se može izvesti na vozilu, osim ako ne postoji proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji kada se prepravka može izvršiti bez ispunjavanja ovog uslova.]

Pojedinačna proizvodnja ili prepravka vozila vrši se na osnovu tehničke dokumentacije koju sačinjava i potpisuje lice koje ima najmanje stručni naziv master inženjer mašinstva, odnosno diplomirani inženjer mašinstva [završene najmanje akademske studije drugog stepena (master)] - usmerenja motorna vozila i koje je upisano u Registar koji vodi Agencija, a odobrava i potvrđuje da je u skladu sa pravilima struke i uslovima iz stava 1. ovog člana pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije za ispitivanje vozila. Registar lica koja sačinjavaju tehničku dokumentaciju o prepravci sadrži: ime i prezime, JMBG, mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, stepen obrazovanja i stručna sprema, podaci o stručnim usavršavanjima i specijalizacijama, podaci o naučno-obrazovnim ustanovama kod kojih je stečena stručna sprema, odnosno specijalizacija, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona lica.

Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši samo privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u Registar, koji vodi Agencija. Izgled, način vođenja, uslove za upis i brisanje iz Registra privrednih društava i preduzetnika, kao i lica iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije. Registar privrednih društava ili preduzetnika koji mogu da izvrše prepravku odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.

Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši privredno društvo ili preduzetnik, koji nije upisan u Registar, ili građanin, samo ako to čine za sopstvene potrebe i kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura ili pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.

Pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije, za ispitivanje vozila na zahtev privrednog društva ili preduzetnika, koji je upisan u Registar, može odobriti tehničku dokumentaciju za prepravku vozila određenih marki i tipova. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo iste marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija, odnosno lice kojem je odobreno korišćenje odobrene tehničke dokumentacije.

U postupku utvrđivanja da li motorno i priključno vozilo koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno [se pojedinačno proizvodi ili prepravlja], ispunjava propisane uslove iz člana 249. stav 2. ovog zakona, a nakon odobravanja tehničke dokumentacije, ispitivanje vozila, odnosno uređaja na vozilu, može izvršiti pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije da to ispitivanje vrši. Izuzetno, ispitivanje se može izvršiti bez tehničke dokumentacije za određene vrste prepravki, u skladu sa propisom koji bliže uređuje ispitivanje vozila.

U postupku utvrđivanja statusa, oduzimanja statusa i razvrstavanja vozila od istorijskog značaja, ispitivanje tehničkih karakteristika i očuvanosti vozila može izvršiti pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije za te poslove i koje ispunjava bliže uslove iz propisa navedenog u članu 7. stav 4. ovog zakona. 

Na osnovu izveštaja ovlašćenog pravnog lica Agencija izdaje potvrdu o vozilu od istorijskog značaja (oldtajmer), koja se prilaže prilikom vršenja tehničkog pregleda i registracije vozila.

Pravno lice iz st. 6. i 7. [stava 6.] ovog člana dužno je da ispitivanje vozila, odnosno uređaja na vozilu vrši propisno i na savestan način.

[Uverenje iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozila koja su pojedinačno proizvedena ili prepravljena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.]

Poslove iz st. 3-8[6]. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Član 251

Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, posumnja u tačnost podataka upisanih u saobraćajnu dozvolu i ti podaci ne postoje u Bazi podataka o motornim i priključnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija), odnosno kada se utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priključnim vozilima, sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana obavlja Agencija ili druga stručna organizacija koju Agencija odredi.

Poslove navedene u st. 1. i 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Član 252

Uređaji za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila moraju se podvrgavati periodičnom pregledu kod pravnog lica koga ovlasti Agencija.

Pregledi iz stava 1. ovog člana moraju se obavljati u rokovima koji ne mogu biti duži od pet godina.

O ispravnosti uređaja pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje potvrdu.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da pregled vrše propisno i na savestan način.

Vozilo u koje su ugrađeni uređaji za pogon na gas, ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu, dok se na pregledu iz stava 2. ovog člana ne utvrdi da su isti ispravni.

Vozač vozila sa ugrađenim pogonom na gas mora posedovati kod sebe potvrdu iz stava 5. ovog člana i istu pružiti na uvid ovlašćenom licu.

Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

3. Identifikaciona oznaka vozila

Član 253

Identifikaciona oznaka vozila, određena od strane proizvođača, jednoznačno određuje svako pojedino vozilo.

Za vozila koja nemaju identifikacionu oznaku vozila, odnosno motora, a koja su proizvedena, ili puštena u saobraćaj pre stupanja na snagu propisa o obavezi postojanja identifikacione oznake na vozilu ili za koja tim propisima nije određena obaveza postojanja identifikacione oznake, broj šasije utisnut na vozilu smatra se identifikacionom oznakom.

Kada se na vozilu ošteti identifikaciona oznaka vozila, odnosno motora nadležni organ unutrašnjih poslova može, kada na pouzdan način utvrdi o kom konkretnom vozilu se radi, dozvoliti da se na vozilu utisne identifikaciona oznaka vozila, odnosno motora i odrediti njen izgled i sadržaj.

Utiskivanje identifikacione oznake vozila, odnosno motora u slučajevima iz stava 3. ovog člana, obavlja ovlašćeno pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima dozvolu za vršenje ovih poslova. Ukoliko je do datuma podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za utiskivanje identifikacione oznake vozila, odnosno motora, pravnom licu više od dva puta za poslednjih 10 godina oduzimana dozvola, dozvola se neće ponovo izdati.

Pravno lice iz stava 4. ovog člana dužno je da utiskivanje identifikacione oznake vozila, odnosno motora vrši na propisan način i savesno.

Bliže uslove koje moraju ispunjavati ovlašćena pravna lica koja utiskuju identifikacione oznake vozila, odnosno motora, način i postupak utiskivanja na vozilu propisuje ministar unutrašnjih poslova.

Ovlašćenje za utiskivanje brojeva pravnim licima daje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

XVI TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

1. Opšte odredbe

Član 254

Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši se tehnički pregled tih vozila.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.

Tehnički pregledi vozila iz stava 1. ovog člana mogu biti: redovni, vanredni i kontrolni.

Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu, vrši se uvid u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno vrše se odgovarajuća merenja, odnosno vizuelni pregled bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja vozila.

Ministar unutrašnjih poslova donosi propise o tehničkom pregledu vozila.

[ČLAN 39 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 255

Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja javno preduzeće, odnosno privredno društvo (u daljem tekstu: privredno društvo) koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje. [Javno preduzeće može vršiti isključivo tehnički pregled autobusa i trolejbusa.]

Privredno društvo može tehnički pregled vozila vršiti u više građevinskih objekata, pri čemu se za svaki objekat osniva poseban ogranak i za svaki se mora dobiti ovlašćenje.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana se u zavisnosti od ispunjenosti propisanih uslova može dati za vršenje tehničkih pregleda samo pojedinih vrsta vozila, odnosno vozila određene najveće dozvoljene mase.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana ne može dobiti privredno društvo nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je privrednom društvu koje vrši tehnički pregled vozila, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, zbog nesavesnog i nepropisnog rada oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih deset godina, ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda tom privrednom društvu, odnosno tom ogranku privrednog društva se neće izdati.

[Ukoliko je privrednom društvu, koje vrši tehnički pregled vozila u određenom objektu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, zbog nesavesnog i nepropisnog rada oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda u tom objektu se neće izdati.]

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo ovlašćenje, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Registar sadrži: broj upisa u registar - identifikaciona oznaka, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, vrste vozila čiji tehnički pregled vrši, datum izdavanja ovlašćenja i datum oduzimanja ovlašćenja.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 7. ovog člana.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html