Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021, 138/2022 i 92/2023)

Objavljeno: 21.11.2023.


PRIMER

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 1

Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora, elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje i elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Značenje pojedinih pojmova

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "transakcija" je transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog sektora i subjekta privatnog sektora, koja se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje;

2) "subjekt javnog sektora" je entitet koji pripada sektoru države, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javno preduzeće, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća, nezavisno od toga da li je u obuhvatu sektora države;

3) "subjekt privatnog sektora" je obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora;

4) "dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura" je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, koji se u skladu sa ovim zakonom prijavio za korišćenje sistema elektronskih faktura;

5) "elektronska faktura" je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura;

5a) "elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost" je prikaz podataka o obračunu poreza na dodatu vrednost, prethodnom porezu i korekcijama obračuna poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza, u smislu ovog zakona;

6) "centralni informacioni posrednik" je nadležna jedinica, u okviru ministarstva nadležnog za poslove finansija, koja vodi registar informacionih posrednika, upravlja sistemom elektronskih faktura i odgovorna je za njegovo funkcionisanje;

7) "informacioni posrednik" je pravno lice koga, posle dobijene saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, subjekt javnog sektora može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja i primanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije, a subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije;

8) "sistem elektronskih faktura" je informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura, uključujući i sve pripadajuće nadogradnje;

9) "sistem za upravljanje fakturama" je sistem za upravljanje poslovnim procesima, odnosno poslovnim procesima verifikacije faktura od strane subjekta javnog sektora sa više nivoa saglasnosti, a koji ne poseduju svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama;

10) "izdavalac elektronske fakture" je subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, koji neposredno izdaje, šalje i čuva elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom izdaje, šalje i čuva preko sistema elektronskih faktura elektronsku fakturu, kao i subjekt javnog sektora, koji neposredno izdaje, šalje i čuva elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom izdaje i šalje elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura;

11) "primalac elektronske fakture" je subjekt javnog sektora, subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, koji prima elektronsku fakturu preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom prima elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura;

12) "evropski standard elektronskog fakturisanja" je standard donet od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) na osnovu naloga Evropske komisije;

13) "srpski standard elektronskog fakturisanja" predstavlja standard donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji.

Obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, prijavljuje se za korišćenje sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.

Na Narodnu banku Srbije shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta javnog sektora, a na dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.

Obaveza izdavanja elektronske fakture

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 3

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

1) subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;

2) subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora, uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora na osnovu kojih dolazi do prenosa novčanih sredstava podnosiocu zahteva, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi;

3) subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;

4) subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija, uključujući i sve zahteve za isplatu na osnovu kojih dolazi do prenosa novčanih sredstava podnosiocu zahteva, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi;

5) poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za:

1) promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;

2) ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;

3) nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga, uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke;

4) isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;

5) promet dobara i usluga bez naknade;

6) transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, osim transakcije na osnovu koje postoji obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

7) zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost

Član 4

Obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura ima poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, kao i lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost - subjekt javnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, osim:

1) obveznika poreza na dodatu vrednost za izvršeni promet dobara i usluga, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je izdata elektronska faktura sa iskazanim porezom na dodatu vrednost u skladu sa ovim zakonom, sa izuzetkom obveznika poreza na dodatu vrednost koji primenjuje sistem naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost za iznos poreza na dodatu vrednost iskazanog u elektronskoj fakturi za koji ne nastaje poreska obaveza za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura;

2) obveznika poreza na dodatu vrednost za izvršeni promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, za koji je izdat fiskalni račun sa iskazanim porezom na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, sa izuzetkom obveznika poreza na dodatu vrednost koji primenjuje sistem naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost za iznos poreza na dodatu vrednost iskazanog u fiskalnom računu za koji ne nastaje poreska obaveza za poreski period na koji se odnosi fiskalni račun;

3) poreskog dužnika za uvoz dobara.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno, za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu vrednost, posebno po poreskim stopama, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Ako je za transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom izdata elektronska faktura sa iskazanim porezom na dodatu vrednost, ne postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.

Ako od isteka roka iz stava 5. ovog člana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost, lice iz stava 1. ovog člana koriguje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u ime lica iz stava 1. ovog člana može se ugovorom preneti informacionom posredniku.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost i korekcije obračuna poreza na dodatu vrednost.

[Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost

Član 4

Obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura ima poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, kao i lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost - subjekt javnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, osim:

1) obveznika poreza na dodatu vrednost za promet dobara i usluga koje je izvršio, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji izdaje elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom;

2) poreskog dužnika za uvoz dobara.

Za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, koji vrši obveznik poreza na dodatu vrednost, postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana isključivo ako za taj promet, uključujući i primljeni avans, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno, za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu vrednost, posebno po poreskim stopama, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Ako je za transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom izdata elektronska faktura, ne postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost.

Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u ime lica iz st. 1. i 2. ovog člana može se ugovorom preneti informacionom posredniku.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura.]

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza

Član 4a

Obavezu elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara (u daljem tekstu: elektronsko evidentiranje prethodnog poreza) ima obveznik poreza na dodatu vrednost.

Obveznik poreza na dodatu vrednost vrši elektronsko evidentiranje prethodnog poreza, nezavisno od toga da li može u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza koji se evidentira.

Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.

Ako od isteka roka iz stava 3. ovog člana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza, obveznik poreza na dodatu vrednost iz stava 1. ovog člana koriguje elektronsko evidentiranje prethodnog poreza u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak elektronskog evidentiranja prethodnog poreza i korekcije prethodnog poreza.

Sistem elektronskih faktura

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 5

Sistem elektronskih faktura obavezno koriste subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora, kao i lica na koja se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora [u skladu sa čl. 3. i 4. ovog zakona].

Subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora, kao i lica na koja se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora registruju se za pristup sistemu elektronskih faktura.

Subjekt javnog sektora pristupa i koristi sistem elektronskih faktura za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura, kao i za elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost.

Sistem elektronskih faktura koristi i subjekt javnog sektora koji je ugovorna strana u okvirnom sporazumu kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke, za prijem, čuvanje i uvid u postupanje sa elektronskim fakturama izdatim prilikom izvršenja ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma.

Subjekt privatnog sektora pristupa i koristi sistem elektronskih faktura za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura, neposredno ili preko informacionog posrednika.

Subjekt privatnog sektora pristupa i koristi sistem elektronskih faktura za elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost, neposredno ili preko informacionog posrednika, odnosno za elektronsko evidentiranje prethodnog poreza.

[Izuzetno od stava 1. ovog člana, dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može pristupiti i koristiti sistem elektronskih faktura za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura, neposredno ili preko informacionog posrednika.]

Dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može da se prijavi za korišćenje sistema elektronskih faktura pristupanjem sistemu elektronskih faktura na način propisan ovim zakonom.

U slučaju iz stava 7. [stava 6.] ovog člana, dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura je u obavezi da koristi sistem elektronskih faktura u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini.

Korišćenje podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura dozvoljeno je u skladu sa zakonom.

Lista korisnika sistema elektronskih faktura je javna lista koja sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Korisnik sistema elektronskih faktura može biti izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura iz stava 10. ovog člana ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

[Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura, kao i korišćenja podataka u smislu st. 3. i 8. ovog člana.]

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura, korišćenje podataka dostupnih u sistemu elektronskih faktura, sadržina liste korisnika sistema elektronskih faktura, uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, kao i način i postupak brisanja sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html