Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O DUVANU

("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019, 91/2020 - usklađeni izn., 11/2021 - usklađeni izn. i 92/2023)

Objavljeno: 21.11.2023.


PRIMER

Oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

[ČLAN 22 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 42

Dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi [duvanskim proizvodima], odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanim u članu 40. stav 6. ovog zakona, odnosno ne dostavi bankarsku garanciju u roku propisanom u članu 40. stav 10. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3) [osim u slučaju iz stava 1. tačka 1)] ovog člana.

U slučaju da trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade, kao i prestali iznos garancije plaćen za dobijanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, vraća se trgovcu na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona, kao i da dostavlja garancije na preostale iznose iz člana 40. stav 10. ovog zakona.

Godina u kojoj trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

[ČLAN 66 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 43

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima briše se iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

[2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili]

3) u roku od pet [15] dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

[Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno uvoznika duvanskih proizvoda, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je trgovac na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima imao zaključene ugovore.]

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana dostavljanja rešenja o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, vrati garanciju iz člana 40. stav. 8. tačka 2) ovog zakona, odnosno člana 40. stav 10. ovog zakona trgovcu na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra, pod uslovom da on nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Obaveze trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

[ČLAN 23 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 44

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da duvanske proizvode prodaje trgovcima na malo [trgovcima na malo duvanskim proizvodima], odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, kojima je izdata dozvola u skladu sa ovim zakonom.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na malo, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima iz stava 1. ovog člana zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Član 44a

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize i da izveštaj i popisnu listu dostavi Upravi u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Uprava, nakon obrade podataka, popisnu listu i izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja svakom proizvođaču, odnosno uvozniku u roku od 10 dana od dana prijema popisne liste.

[ČLAN 24 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

3. Trgovci na malo

[3. Trgovci na malo duvanskim proizvodima]

[ČLAN 25 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Uslovi

Član 45

Trgovinom na malo može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi;

3) da je uplatio naknadu u visini od 25.000,00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 3) ovog člana, usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom na kom je vidno označeno da se koristi za prevoz duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno - higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Na zahtev privrednog subjekta Uprava utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, tako da uslove iz tač. 1) i 2) iz stava 1. ovog člana utvrđuje po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana utvrđuje nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Uz zahtev iz stava 6. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

2) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 6. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Privredni subjekt iz stava 9. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora, odnosno dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i ako ne ostvaruju direktan kontakt.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

[Uslovi

Član 45

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 15.525,61 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 4) ovog člana, usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno - higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) (brisana)

2) svi zaključeni predugovori/ugovori sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

4) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi rešenje.

Rešenjem se odbacuje nepotpun zahtev, odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva.

Protiv rešenja o odbacivanju nepotpunog zahteva može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje kojim se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, pored imaoca dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da se bavi i privredni subjekt, koji pored uslova iz stava 1. tač. 1) - 4) ovog člana ispunjava i sledeće uslove:

1) da ima zaključen ugovor o obezbeđenom prostoru, u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

2) da raspolaže hjumidorom.

Ispunjenost uslova iz stava 15. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 16. ovog člana, pored dokaza iz stava 8. tač. 1) - 4) ovog člana prilažu se i sledeći dokazi:

1) ugovor o obezbeđenom prostoru u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

2) kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora;

3) rešenje kojim je zakupodavcu prostora u koji će se postaviti hjumidor izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Privredni subjekt iz stava 15. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda pod uslovima i na način iz stava 5. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 16. ovog člana Uprava odlučuje na način propisan u st. 9 - 13. ovog člana.

Privredni subjekt iz st. 14. i 15. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora kao dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt .

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.]

Rok važenja dozvole

[ČLAN 26 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 46

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

[Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.]

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od dve godine.

[ČLAN 27 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Obnavljanje dozvole za trgovinu na malo [duvanskim proizvodima]

Član 47

Trgovac na malo može da obnovi dozvolu za trgovinu na malo podnošenjem zahteva najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važeće dozvole.

[Trgovac na malo duvanskim proizvodima može da obnovi dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima podnošenjem zahteva najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.]

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva za obnavljanje dozvole odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na malo ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo u skladu sa važećom dozvolom.

[Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na malo duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.]

[ČLAN 28 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Oduzimanje dozvole za trgovinu na malo [duvanskim proizvodima]

Član 48

Dozvola za trgovinu na malo [duvanskim proizvodima] oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice u privrednom subjektu pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi [duvanskim proizvodima];

4) ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na malo [duvanskim proizvodima].

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

[Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana o tome obavesti trgovca na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je privredni subjekt kome je oduzeto odobrenje imao zaključen predugovor/ugovor.]

Trgovac na malo kome je u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana oduzeta dozvola za trgovinu na malo ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana.

[Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je u slučaju iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana oduzeta dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana.]

Trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, ne vraća se naknada koja je uplaćena za dobijanje te dozvole.

[Trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, odnosno koji je svojom odlukom prestao da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, ne vraća se naknada koja je uplaćena za dobijanje te dozvole.]

[ČLAN 29 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Obaveze trgovaca na malo

Član 49

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da ima zaključene ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da na zahtev Uprave dostavi ugovor iz stava 1. ovog člana, u roku koji Uprava odredi.

[Obaveze trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 49

Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji je dobio dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da postavi hjumidor isključivo u ugostiteljskom objektu, odnosno maloprodajnom objektu koji je po nameni specijalizovan za prodaju duvanskih proizvoda.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima iz člana 45. st. 14. i 15. ovog zakona dužan je da uz hjumidor ima original ili overenu fotokopiju dozvole za trgovinu duvanskim proizvodima i da evidentira svaki pojedinačni promet duvanskih proizvoda na malo preko fiskalne kase, u skladu sa propisima kojima se uređuje evidentiranje prometa preko fiskalne kase, s tim što trgovac na malo duvanskim proizvodima iz člana 45. stav 15. ovog zakona mora imati instaliranu sopstvenu fiskalnu kasu uz hjumidor preko koje vodi evidenciju tog prometa.

Trgovina na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora vrši se pod kontrolom ovlašćenog lica za prodaju.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 1. ovog člana.]

[ČLAN 30 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Evidenciona lista o trgovcima na malo

Član 50

Trgovci na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo upisuju se u Evidencionu listu o trgovcima na malo, koju vodi Uprava.

Izdavanjem dozvole za trgovinu na malo i upisom u Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana, trgovac na malo može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na malo.

[Evidenciona lista trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 50

O trgovcima na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno trgovinu na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, vodi se evidenciona lista.

Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.]

Posebna oznaka

[ČLAN 31 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 51

Trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo, dužan je da istakne posebnu oznaku "Zabranjena prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima", na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru.

[Trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužan je da istakne posebnu oznaku "Zabranjena prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima", na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru.]

Trgovac na malo koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je da posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo, odnosno na svakom hjumidoru.

[Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je da posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, odnosno na svakom hjumidoru.]

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

4. Uvoznik

Uslovi

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 52

Uvozom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno da ima zaključen ugovor o kupovini duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, prerađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) (brisana)

2) svi zaključeni ugovori o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno svi zaključeni ugovori sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;

[2) svi zaključeni ugovori sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;]

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva koje je konačno u upravnom postupku.

[Rešenjem se odbacuje nepotpun zahtev, odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv rešenja iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.]

Rok važenja dozvole

Član 53

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za uvoz) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar uvoznika

Član 54

Upis u Registar uvoznika vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole za uvoz.

Za upis u Registar uvoznika plaća se naknada u visini od 10.818.840,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za uvoz može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar uvoznika donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar uvoznika, uvoznik može da otpočne da obavlja delatnost uvoza.

Obnavljanje dozvole za uvoz

Član 55

Uvoznik može da obnovi dozvolu za uvoz, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 54. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 54. stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za uvoz

[ČLAN 33 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 56

Dozvola za uvoz oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, prerađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar uvoznika;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 54. stav 7. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog zakona o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za uvoz.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uvoznik, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za uvoz, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3) [osim u slučaju iz stava 1. tačka 1)] ovog člana.

U slučaju da uvoznik svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza pre isteka roka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za uvoz, vraća se uvozniku.

Uvoznik oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 54. stav 7. ovog zakona.

Godina u kojoj uvoznik svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html