Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.02.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O DUVANU

("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019, 91/2020 - usklađeni izn. i 11/2021 - usklađeni izn.)

 

PRIMER

[USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)]

Član 25d

Upis u Registar prerađivača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za preradu duvana u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar prerađivača duvana plaća se naknada u visini od 10.818.840,00 [10.680.000,00] dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za preradu duvana može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar prerađivača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar prerađivača duvana, prerađivač duvana može da otpočne da obavlja delatnost prerade duvana.

Obnavljanje dozvole za preradu duvana

Član 25đ

Prerađivač duvana može da obnovi dozvolu za preradu duvana podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 25d stav 3. odnosno stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, prerađivač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost prerade duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za preradu duvana

Član 25e

Dozvola za preradu duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja obrađeni duvan i prerađeni duvan, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar prerađivača duvana;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 25d stav 7. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za preradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prerađivač duvana, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za preradu duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da prerađivač duvana svojom odlukom prestane da obavlja delatnost prerade duvana pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za preradu duvana vraća se prerađivaču duvana.

Prerađivač duvana oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 25d stav 6. ovog zakona.

Godina u kojoj prerađivač duvana svojom odlukom prestane da obavlja delatnost prerade duvana smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra prerađivača duvana

Član 25ž

Prerađivač duvana briše se iz Registra prerađivača duvana, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra prerađivača duvana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana, odnosno proizvođača duvana koji daje duvan na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno uvoznika, koji je upisan u Registar uvoznika, sa kojim je prerađivač duvana koji je brisan iz Registra prerađivača duvana imao zaključene ugovore.

Obaveze prerađivača duvana

Član 25z

Prerađivač duvana koji je upisan u Registar prerađivača duvana dužan je da prerađen duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno izveze prerađen duvan u svoje ime i za svoj račun, ukoliko je istovremeno upisan u Registar izvoznika.

Prerađivač duvana ne može da se bavi prometom obrađenog duvana koji nabavlja za proizvodnju prerađenog duvana.

Prerađivač duvana ne može da se bavi prometom prerađenog duvana na teritoriji Republike, osim u slučaju iz stava 1. ovog člana.

Zabranjen je promet prerađenog duvana u pakovanju manjem od 100 kg.

Prerađivač duvana dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom prerade duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove iz stava 5. ovog člana.

Obrađeni, odnosno prerađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 1-4. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

V PROIZVODNJA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA

1. Proizvođači

Uslovi

Član 26

Proizvodnjom duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda) izdaje se po sprovedenom javnom tenderu.

Postupak javnog tendera

Član 27

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi Uprava uz saglasnost Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se u skladu sa projektovanom makroekonomskom politikom, fiskalnim interesom i tržišnim prilikama.

Postupak javnog tendera obuhvata naročito: pripremu tenderske dokumentacije, objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda, podnošenje i prijem ponuda, otvaranje i ocena ponuda, utvrđivanje liste ponuđača i formiranje konačne tender liste.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stručne poslove u vezi pripreme i sprovođenja javnog tendera obavlja Uprava.

Tenderska dokumentacija sadrži naročito: javni poziv, podatke o stanju na domaćem tržištu duvana i duvanskih proizvoda, obrazac ponude, elemente za vrednovanje ponude, podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja i uslove za učešće na javnom tenderu.

Vlada bliže uređuje postupak javnog tendera, kriterijume za obrazovanje tenderske komisije, sadržinu tenderske dokumentacije i elemente za vrednovanje ponuda.

Javni poziv

Član 28

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i najmanje u jednom dnevnom listu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se Uprava.

Javni poziv sadrži uslove pod kojima se stiče pravo učešća na javnom tenderu, kao i druge podatke od značaja za učestvovanje na javnom tenderu.

Pravo učešća na javnom tenderu

Član 29

Pravo učešća na javnom tenderu ima privredni subjekt ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvenu opremu u zemlji koja mu omogućava obavljanje proizvodnje u svim fazama od pripreme duvana (vlaženje, razlistavanje, rezanje, aromatizovanje) do izrade cigareta i drugih duvanskih proizvoda i njihovog higijenskog pakovanja;

3) da ima instalisane kapacitete za proizvodnju cigareta i drugih duvanskih proizvoda iz svog asortimana od najmanje 2.500.000.000 komada cigareta u jednoj godini;

4) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda;

5) da ima u vlasništvu odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju propisane uslove za proizvodnju i smeštaj duvanskih proizvoda;

6) da zapošljava odgovarajuću stručnu radnu snagu u proizvodnji i kontroli kvaliteta;

7) (brisana);

8) da ponudi realnu procenu ostvarivanja godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda prema odgovarajućem kvalitetu i količini u skladu sa tržišnim prilikama;

9) da podnese dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti za privredni prestup ili krivično delo u vezi sa vršenjem nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja ponude za učešće na javnom tenderu, i to: za vlasnika čiji udeo prelazi 10% kapitala preduzeća, lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, za preduzetnika, za povezano lice sa preduzećem koje podnosi ponudu za učešće na javnom tenderu, kao i za pravno lice čiji je pravni sledbenik pravno lice koje podnosi ponudu, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu.

Član 30

Pravo učešća na javnom tenderu ima i privredni subjekt koji uz prijavu za učešće na javnom tenderu podnese kao dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 29. ovog zakona detaljan projekat kojim se predviđa način i rokovi za ispunjenje tih uslova, sa obrazloženjem projekta, utvrđenim iznosom potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta, garancijom banke na taj iznos, odnosno dokazom o drugim sredstvima obezbeđenja od banke ili druge finansijske organizacije.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prilikom podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu priloži i overenu pisanu izjavu kojom će se obavezati na ispunjenje obaveze iz člana 29. tačka 8) ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz člana 29. tač. 2)-7) ovog zakona.

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 31

Predlog akta kojim se izdaje dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda priprema Uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Vlada, na predlog Uprave, rešenjem izdaje dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda, na period od pet godina.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda

[USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)]

Član 32

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 21.567.147,74 [21.290.372,89] dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose naknade iz stava 4. ovog člana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana i ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvana koji duvan daju na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno prerađivačima duvana, odnosno uvoznicima, upisanim u odgovarajuće registre.

O zahtevu za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, proizvođač duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html