Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. MAJ 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac O-2 - KNJIGA PRIJEMA ARHIVSKE GRAĐE
 • Obrazac O-3 - SUMARNI REGISTAR
 • Obrazac O-4 - INVENTAR MIKROFILMOTEKE
 • Obrazac O-5 - DOSIJE FONDA - ZBIRKE

PROPISI:

 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)
 • METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CENA ZA INSTALISANU SNAGU I ISPORUČENU KOLIČINU TOPLOTNE ENERGIJE TARIFNOM KUPCU SA UPUTSTVOM ZA RASPODELU OBRAČUNA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 2/2012, 23/2012, 21/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU KOMUNALNE HIGIJENE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2008, 14/2010 - dr. odluka, 37/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O OVLAŠĆENJIMA KOMUNALNE POLICIJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2010 i 11/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2010, 5/2011, 23/2011, 22/2013 - dr. odluka, 37/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA I O RADU ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 10/2011, 14/2011, 12/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BARIJA, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KRNJAK, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • ODLUKA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNIH NABAVKI ZA SKUPŠTINU GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014)
 • STATUT GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 26/2013 - prečišćen tekst, 37/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opštine Pančevo", br. 17/2007 i "Sl. list grada Pančeva", br. 8/2009, 37/2012 i 7/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O VANLINIJSKOM I AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014 i 7/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAČINU ODREĐIVANJA CENA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA, URBANISTIČKIH PLANOVA I URBANISTIČKIH PROJEKATA, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012 i 7/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE IZ NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013 i 15/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE OBJEKATA ("Sl. list grada Subotice", br. 15/2014)
 • PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 20/2013 - prečišćen tekst, 10/2014 i 16/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST IZMENE UGOVORA O ZAKUPU STANA ODLUKOM NARODNE BANKE SRBIJE KADA JE ZAKLJUČEN NA NEODREĐENO VREME U SKLADU SA ZAKONOM O STANOVANJU - Zakon o stanovanju: čl. 16 i 32
 • Privredni apelacioni sud: ZAKLJUČENJE PRAVNOG POSLA SA RIZIKOM ZA KOJI STRANKE ZNAJU I KOJI ISKLJUČUJE PRAVO NA VRAĆANJE ULOGA NEOPHODNIH ZA REALIZACIJU TOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 132 i 135
 • Upravni sud: ĆUTANJE UPRAVE U SPORU ZA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA - Zakon o izboru narodnih poslanika: član 97 stav 1
 • Upravni sud: DOKAZI O UPLATI REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Zakon o javnim nabavkama: član 109 stav 1 tačka 6)
 • Upravni sud: DOPUŠTENOST ŽALBE PROTIV REŠENJA IZBORNE KOMISIJE - Zakon o lokalnim izborima : čl. 52 do 54
 • Upravni sud: ODBIJANJE PROGLAŠENJA IZBORNE LISTE ZBOG NEDOSTATAKA - Zakon o lokalnim izborima: član 25
 • Upravni sud: POSLEDICE VRŠENJA PROMENA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA NA DAN IZBORA - Zakon o izboru narodnih poslanika: član 71
 • Upravni sud: UTICAJ SRODNIČKOG ODNOSA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA REGULARNOST IZBORA - Zakon o izboru narodnih poslanika: član 30 stav 2
 • Upravni sud: ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI IZ POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNIH MANJINA - Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina: član 49
 • Viši sud u Subotici: OČUVANJE IDENTITETA STVARI ČIJA SE VREDNOST SMANJUJE UPOTREBOM OD STRANE SAVESNOG DRŽAOCA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 38 stav 2
 • Viši sud u Subotici: ODGOVORNOST PRODAVCA STANA I KUPCA KAO NOVOG VLASNIKA ZA PLAĆANJE OBJEDINJENIH TROŠKOVA STANOVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 206 i član 262 stav 1
 • Viši sud u Subotici: UPOTREBA TUĐE STVARI U SVOJU KORIST KAO TAKAV NAČIN KORIŠĆENJA STVARI KOJIM ONA GUBI SVOJU INDIVIDUALNOST - Zakon o obligacionim odnosima: član 219
 • Viši sud u Čačku: GRANICE OVLAŠĆENJA TAKSENOG OBVEZNIKA U POGLEDU POBIJANJA NALOGA ZA PLAĆANJE SUDSKE TAKSE ODNOSNO REŠENJA O PRINUDNOJ NAPLATI - Zakon o sudskim taksama: član 41 stav 2
 • Viši sud u Čačku: PRAVO SVAKOG SUVLASNIKA DA ZAHTEVA NAKNADU ŠTETE KOJA JE PROUZROKOVANA NA NJEGOVOM SUVLASNIČKOM DELU - Zakon o svojinskopravnim odnosima: član 14
 • Viši sud u Užicu: IRELEVANTNOST ČINJENICE DA TUŽENI NIJE OSPORIO OSNOV TUŽBENOG ZAHTEVA KOJI JE ODBIJEN ZBOG TUŽIOČEVOG ODUSTANKA OD IZVOĐENJA PREDLOŽENIH DOKAZA - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 2 i član 337 stav 1
 • Viši sud u Užicu: NEPLAĆANJE PREDUJMA TROŠKOVA NA IME PREDLOŽENOG IZVOĐENJA DOKAZA VEŠTAČENJEM RADI UTVRĐIVANJA VISINE TUŽBENOG ZAHTEVA - Zakon o parničnom postupku: član 248 stav 3 i član 250 stav 1
 • Viši sud u Užicu: OBUSTAVA PARNIČNOG POSTUPKA RADI DONOŠENJA ODLUKE O KORIŠĆENJU DELA PARCELE KOJA SE NALAZI U REŽIMU SUSVOJINE A ČIJA FIZIČKA DEOBA NIJE MOGUĆA - Zakon o parničnom postupku: član 19
 • Viši sud u Užicu: POČETAK ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA OSIGURAVAČA PREMA TREĆIM LICIMA KOJA SU ODGOVORNA ZA NASTUPANJE OSIGURANOG SLUČAJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 376 stav 1 i član 380 stav 6
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: MOGUĆNOST ODLAGANJA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA USLED BOLESTI OSUĐENOG ZA VREME NJENOG TRAJANJA - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 48 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OVLAŠĆENJE ZA PROCENU TRŽIŠNE CENE EKSPROPRISANOG POLJOPRIVREDNOG I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o eksproprijaciji: član 42

AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2013. GODINU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 87
 • Uprava carina: GRANIČNA IZLAZNA KONTROLA DOMAĆIH PLOVILA - KADA SU ULAZNE FORMALNOSTI OBAVLJENE U CI BEZDAN IZLAZNE FORMALNOSTI SE MOGU OBAVITI U CI VELIKO GRADIŠTE - Carinski zakon: član 3

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 12. MAJ 2014