Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicu



PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac br. 1 - MATIČNA KNJIGA ZA UČENIKA KOJI POHAĐAJU NASTAVU POSEBNOG PROGRAMA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U INOSTRANSTVU
 • Obrazac br. 2 - DNEVNIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU
 • Obrazac br. 4 - UVERENJE O ZAVRŠENOM POSEBNOM PROGRAMU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U INOSTRANSTVU

PROPISI:

 • ODLUKA O ULASKU BEZ VIZA U REPUBLIKU SRBIJU NOSIOCA STRANIH PUTNIH ISPRAVA, KOJI POSEDUJU VAŽEĆU ŠENGEN VIZU, VIZU VELIKE BRITANIJE I OSTALIH DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE ILI VIZU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NOSIOCA STRANIH PUTNIH ISPRAVA KOJI IMAJU REGULISAN BORAVAK U DRŽAVAMA ŠENGEN ZONE, DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE ILI SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • PRAVILNIK O MERILIMA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA ČIJIM PRUŽANJEM MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MOŽE DA OSTVARUJE DOPUNSKA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2006, 71/2007, 14/2008, 8/2013 i 119/2014)
 • UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr., 86/2013 i 119/2014)
 • UREDBA O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI NE OBAVLJAJU DELATNOST PO PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012)
 • UREDBA O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PUTNIČKOG PRISTANIŠTA OTVORENOG ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ U GRADSKOJ OPŠTINI ZEMUN, GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • UREDBA O ZVANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA IZRADU ANALIZE PROBLEMA NERAZVIJENIH I MANJE RAZVIJENIH LOKALNIH SAMOUPRAVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 41/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013, 24/2014 i 42/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVU NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 42/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 38/2011, 2/2012 i 85/2014)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 85/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 85/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA OSLOBODIOCAMA GRADA NIŠA U DRUGOM SVETSKOM RATU ("Sl. list grada Niša", br. 85/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI U GRADU NIŠU U PERIODU 2014-2017 GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 86/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU PAKTA ZA ZAUSTAVLJANJE SEKSUALNOG NASILJA NAD DECOM ("Sl. list grada Niša", br. 85/2014)
 • ODLUKA O ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ORGANIZOVANJU POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 90/2013 i 85/2014)
 • PRAVILNIK O IZBORU KORISNIKA MESTA ZA OGLAŠAVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 52/2014, 73/2014, 83/2014 i 85/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 86/2014)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2014, 9/2014, 13/2014, 27/2014, 29/2014, 32/2014 i 34/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014, 25/2014 i 34/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PONIŠTAJ REŠENJA O IZUZIMANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 86 stav 7
 • Upravni sud: KARAKTER ODLUKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE SUBJEKTA PRIVATIZACIJE - Zakon o privatizaciji: član 32
 • Upravni sud: OBAVEZE DRUGOSTEPENOG ORGANA U POSTUPKU ODLUČIVANJA PO ŽALBI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 233 stav 1
 • Upravni sud: OSNOVANOST ZAHTEVA ZA DONOŠENJE UPRAVNOG AKTA U IZVRŠENJU PRESUDE UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima: član 71
 • Upravni sud: PREKID UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA ZBOG SMRTI ZAINTERESOVANOG LICA - Zakon o parničnom postupku: član 222 tačka 1)
 • Upravni sud: STVARNA NADLEŽNOST ZA ISELJENJE BESPRAVNO USELJENOG LICA IZ STANA - Zakon o stanovanju: član 5 stav 2
 • Upravni sud: ZASTARELOST GLAVNOG DUGA I KAMATE NA IME DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 114e

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: CARINARNICE U KOJIMA SE SPROVODI POSTUPAK STAVLJANJA U SLOBODAN PROMET ROBE ŠIROKE POTROŠNJE I TEKSTILA POREKLOM IZ AZIJSKIH I EVROAZIJSKIH ZEMALJA O KOJIMA UPRAVA CARINA NE RASPOLAŽE PODACIMA O CARINSKOJ VREDNOSTI OD 24.10.2014. GODINE - Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka: tačka 6
 • Uprava carina: PORESKA OSNOVICA NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE - Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte: čl. 7 i 9

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU - "Sl. glasnik RS", br. 117/2014: • Prestanak funkcije javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca po sili zakona nastupa sa navršenih 65 godina života •
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM - "Sl. glasnik RS", br. 116/2014: • Trgovac koji prodaje robu ličnim nuđenjem dužan je da poseduje ovu izjavu •
 • Pitanje i odgovor - TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I PRINCIP DOBROVOLJNOSTI PRILIKOM PRUŽANJA OBAVEŠTENJA POLICIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2014
 • Stručni komentar - PETA IZMENA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI - OKTOBAR 2014
 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: TRAJANJE EKSKURZIJE ZA UČENIKE GIMNAZIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU • Godišnji popis imovine i obaveza se vrši sa stanjem na dan 31. decembar •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA ZA OBJEKAT ZA VRŠENJE DELATNOSTI, ODNOSNO ULAGANJA U PREDMETNI OBJEKAT, AKO PREDUZETNIK PROMENI ILI PRIVREMENO PRESTANE DA OBAVLJA DELATNOST
 • Pitanje i odgovor - PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ČLANOVA PORODICE OSIGURANIKA - LICA KOJE OBAVLJA PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR KOMBINOVANE NOMENKLATURE EVROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU: • Sve navedene promene Kombinovane nomenklature za 2015. godinu biće sadržane u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu čije je usvajanje planirano do kraja novembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 3.11. DO 9.11.2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: UOBIČAJENI OBLICI POSTUPANJA SA ROBOM U POSTUPKU CARINSKOG SKALDIŠTENJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: TAKSE KOJE PRIVREDNI SUBJEKTI PLAĆAJU UKOLIKO OBAVLJAJU DELATNOSTI KAZINA, KOCKARNICA, KLADIONICA, BINGO SALA I PRUŽANJA KOCKARSKIH USLUGA: • Postupak za utvrđivanje visine iznosa naknade od strane jedinice lokalne samouprave na teritoriji Grada Beograda •
 • Pitanje i odgovor - Inspektor: ODUSTANAK KUPCA OD KUPOVINE ROBE ZA KOJU JE PLATIO AVANS I PRAVO PRODAVCA DA IZNOS AVANSA ZADRŽI NA IME NAKNADE ŠTETE

VESTI NA DAN 04. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: