Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV JAGNJADI U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV JUNADI U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI

PROPISI:

 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA VODE II REDA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI STANOJA STANOJEVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU CARA LAZARA KOD K. BR. 100 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ANĐE RANKOVIĆ KOD K. BR. 11 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA SREMCA KOD K. BR. 7 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA NAKNADA ZA IZVRŠENE USLUGE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 14/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH NOVČANIH IZNOSA LOKALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. list grada Zaječara", br. 14/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013, 3/2014, 13/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE KULTURNO-SPORTSKI CENTAR "POŽAREVAC" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 - prečišćen tekst i 3/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EROZIONIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014 i 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JP "TOPLIFIKACIJA" POŽAREVAC, SA CENOVNIKOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2011, 2/2012, 8/2012 i 13/2013)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: OCENA ZAKONITOSTI UPRAVNOG AKTA - Zakon o upravnim sporovima: član 41
 • Vrhovni kasacioni sud: SAOPŠTAVANJE PODATAKA ČLANOVIMA PORODICE O ZDRAVSTVENOM STANJU BOLESNIKA - Zakon o zdravstvenoj zaštiti: član 12

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGA PO PROGRAMU MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2015. GODINU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Uprava carina: CENE ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 17. NEDELJU 2015. GODINE - Carinski zakon: član 45

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 05. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA ODREDBI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI NA ETAŽNE VLASNIKE U VEZI SA PRETVARANJEM PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU BEZ NAKNADE
 • Pitanje i odgovor - ZABRANA KORIŠĆENJA TUĐIH ŽIGOVA U PROIZVODNJI PRIVEZAKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.5.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00006/2015-09 od 28.4.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI KADA JE VREDNOST POJEDINAČNE JAVNE NABAVKE ISPOD LIMITA OD 400.000 DINARA, A UKUPNA PLANIRANA VREDNOST NA GODIŠNJEM NIVOU PRELAZI TAJ LIMIT
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA MESTU ŠEFA RAČUNOVODSTVA U USTANOVI OBRAZOVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NEOSNOVANOST OSPORAVANJA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA IZ RAZLOGA ŠTO OBVEZNIK PDV NIJE ISPUNIO OBAVEZE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA
 • Stručni komentar - USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA: • Osnovica se primenjuje za isplate u maju, junu i julu 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - STATUS INVALIDA RADA II KATEGORIJE KOJI NA SVOM ILI DRUGOM ODGOVARAJUĆEM POSLU RADE SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM, RAČUNANJE STAŽA SA UVEĆANIM TRAJANJEM I USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE CINKA I PROIZVODA OD CINKA: • Tarifni br. 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7907 •
 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 4.5. DO 10.5.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - NAKNADA ŠTETE KUPCU ZA IZVEZENU ROBU KOJA JE NEODGOVARAJUĆEG KVALITETA - ŠIFRA PLAĆANJA
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA ODNOSNO NAPLATE PO OSNOVU POSREDNIČKE PROVIZIJE ZA USLUGE KOJE SE OBAVLJAJU IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI: • BELEXsentiment za maj 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ZAJEDNIČKO DELOVANJE FIZIČKOG I PRAVNOG LICA I OBAVEZA OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - REGISTRACIJA DELATNOSTI 88.10 - SOCIJALNA ZAŠTITA BEZ SMEŠTAJA ZA STARA LICA I LICA S POSEBNIM POTREBAMA - POMOĆ U KUĆI
 • Pitanje i odgovor - ZAMENA AMBALAŽE I KNJIŽENJE ODGOVARAJUĆIH PROMENA KROZ KEPU KNJIGU

VESTI NA DAN 05. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: