Zastava Bosne i Hercegovine

Delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 22.12.2021.


Izmenjenom Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, koja je na snazi od 11. decembra 2021. godine, propisano je da su obveznici fiskalizacije, koji nisu oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (dalje: Zakon) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

U skladu sa navedenim je propisano i da Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Nove izmene u pogledu izuzimanja od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja

Usvojenim izmenama proširen je spisak delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja, pri čemu su izvršena i određena preciziranja.

Izmene se odnose na sledeće grupe delatnosti:

 • 51.10 Vazdušni prevoz putnika;
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 92 Kockanje i klađenje..

Potrebno je imati u vidu da navedene oblasti, odnosno grupe delatnosti nisu u celosti izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, već su izvršena i određena preciziranja u pogledu kojih delatnosti će obveznici fiskalizacije morati da svoje poslovanje usaglase sa novim modelom fiskalizacije do 30.4.2022. godine.

Vazdušni prevoz putnika

Kada je reč o vazdušnom prevozu putnika, usvojenim izmenama navedena delatnost je izuzeta od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja, ali samo kada je reč o vazdušnom prevozu putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika.

Dakle, delatnosti prevoza putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letenja, čarter-letova, letova radi razgledanja panorama, iznajmljivanja vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza putnika, prevoza putnika od strane aeroklubova u svrhu obuke ili zabave, izuzete su od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja, ali samo u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika.

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Uredbom o izmenama su uvedene novine i u pogledu šifre 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Naime, prvobitno su sve delatnosti u okviru ove grupe delatnosti bile izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja, ali je usvojenim izmenama predviđeno da se izuzimanje odnosi samo na delatnosti koje se odnose na naplatu i održavanje:

 • puteva, mostova, tunela;
 • parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora.

Imajući u vidu navedeno, u skladu sa novim izmenama, više nisu izuzete sledeće uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju:

 • rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom;
 • upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture);
 • menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje;
 • vuča vozila i pomoć na putu;
 • pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza.

Dakle, kada je reč o uslužnim delatnostima u kopnenom saobraćaju, najvažnija izmena koju donosi novo rešenje je da autobuske stanice imaju obavezu izdavanja fiskalnih računa kako u slučaju kada prodaju karte u ime i za račun drugog lica (prevoznika), tako i u slučaju kada prodaju sopstvene karte za usluge prevoza putnika u kopnenom saobraćaju (osim gradskog i prigradskog saobraćaja). Takođe, od 1. maja 2022. godine će promet na malo preko fiskalnih uređaja, morati da evidentiraju i šlep službe i drugi obveznici koji pružaju usluge pomoći na putu fizičkim licima.

 • Komunalne delatnosti i ostale nepomenute uslužne delatnosti

Imajući u vidu izmene u pogledu fiskalizovanja delatnosti naplate parkirališta, propisano je da kada se radi o komunalnoj delatnosti upravljanja javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora, postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnih uređaja.

Dakle, kada su u pitanju delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, Uredba o izmenama propisuje da su komunalne delatnosti izuzete, osim:

 • upravljanje grobljima i sahranjivanje;
 • pogrebna delatnost;
 • upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i
 • pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima.

Kada je reč o ostalim ličnim uslužnim delatnostima u okviru šifre 96.09, izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja se odnosi samo na pojedine delatnosti i to:

 • aktivnost čistača cipela i nosača.

Naime, usvojenim izmenama je izvršeno usklađivanje i u okviru grupe 96.09, te i delatnost lica za naplatu parkirališta više nije izuzeta od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja.

Kockanje i klađenje

S obzirom na specifičnosti igara na sreću, usvojene su određene izmene i u pogledu obaveze evidentiranja prometa na malo preko fiskalnih uređaja kada je reč o ovim delatnostima.

Naime, Uredbom je propisano da nisu sve delatnosti u okviru oblasti 92 Kockanje i klađenje izuzete od obaveze fiskalizacije, već se izuzimanje odnosi samo na:

 • igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije,
 • igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima.

Navedeno znači su i priređivači posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću - klađenje, kao i priređivači posebnih igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija, izuzeti od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja u skladu sa novom Uredbom.

Naime, u svrhu vršenja nadzora, odredbama čl. 63, 80. i 95. Zakona o igrama na sreću, uvedena je dužnost priređivača posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću - klađenje, kao i priređivačima posebnih igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija, da koriste informaciono-komunikacioni sistem, koji omogućava čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa Upravom za igre na sreću, te se smatralo nepotrebnim da se podaci o izvršenom prometu dostavljaju i preko sistema za fiskalizaciju.

Sva izuzimanja od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja

Kako bi se razumelo koje delatnosti su izuzete od obaveze fiskalizacije, neophodno je pre svega imati u vidu da je Zakonom propisano opšte pravilo koje ukazuje da je predmet fiskalizacije samo promet na malo i primljeni avans za promet na malo.

Pored toga, Zakon propisuje u članu 4. da se obveznicima fiskalizacije smatraju sva pravna lica, nedobitne organizacije i drugi obveznici poreza na dobit pravnih lica, kao i svi preduzetnici - obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti, koji vrše promet na malo.

Dakle, obveznicima fiskalizacije se smatraju:

 • pravna lica i drugi obveznici poreza na dobit pravnih lica, upisani u registar kod nadležnog organa;
 • preduzetnici upisani u registar kod nadležnog organa;
 • preduzetnik poljoprivrednik (obveznik poreza po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva - fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit) i
 • preduzetnik drugo lice (fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit) u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana.

To znači da je pored pravnih lica i preduzetnika, svako udruženje koje vrši promet na malo i ostvaruje prihode sa tržišta od prodaje dobara, odnosno pružanja usluga, kao i svako fizičko lice - obveznik poreza na dodatu vrednost i fizičko lice koje obavlja poljoprivrednu delatnost a koje se opredelilo da vodi poslovne knjige, u obavezi da u prelaznom periodu nabavi elektronski fiskalni uređaj i svaki izvršeni promet na malo i primljeni avans evidentira u skladu sa novim zakonom.

Na kraju, Uredba propisuje koji su izuzeci od ovog opšteg pravila.

Naime, odredbom člana 4. stav 3. Zakona je propisano da Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u smislu stava 2. ovog člana.

To znači da svi obveznici fiskalizacije koji vrše promet na malo u okviru delatnosti koje nisu izuzete Uredbom, imaju obavezu da svoje poslovanje usklade sa novim sistemom fiskalizacije u prelaznom periodu do 30.4.2022. godine.

S tim u vezi, a uzimajući u obzir usvojene izmene, obaveza fiskalizacije ne postoji u pogledu sledećih delatnosti:

 • Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica koje:
  • prodaje sopstvene poljoprivredne proizvode;
  • od prodaje navedenih dobara ostvaruje drugi prihod u smislu člana 85. stav 1. tačka 15) Zakona o porezu na dohodak građana, koji je izuzet od obaveze plaćanja poreza u smislu člana 85. stav 14. istog zakona (kako nam je pojašnjeno od strane predstavnika Ministarstva finansija), što je slučaj kada ovaj prihod ostvaruju sledeća fizička lica:
   • nosioci poljoprivrednog gazdinstva;
   • koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju kao osiguranici po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
   • korisnici poljoprivredne penzije.
 • Koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).
 • U okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa delatnosti:

49.31

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

49.32

Taksi prevoz;

51.10

Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika;

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
- puteva, mostova i tunela;
- parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;

53.10

Poštanske aktivnosti javnog servisa;

61

Telekomunikacije;

64

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10

Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

75.00

Veterinarske delatnosti - Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

84.30

Obavezno socijalno osiguranje;

85

Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 - Ostalo obrazovanje;

86

Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

87

Socijalna zaštita sa smeštajem;

88

Socijalna zaštita bez smeštaja;

92

Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;

94.91

Delatnost verskih organizacija.

 • Komunalne delatnosti koje se vrše u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.

Međutim, kao što je prethodno pojašnjeno, promet na malo u okviru delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima, od 1. maja 2022. godine moraće da se evidentira preko fiskalnih uređaja.

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca - prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;

96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti - aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Dakle, kada su u pitanju delatnosti u okviru šifre 47.99 i šifre 96.09, potrebno je imati u vidu da su izuzete samo delatnosti koje su propisane Uredbom. To znači da se promet na malo u okviru ostalih delatnosti koje pripadaju ovim grupama u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti, kao što je primera radi prodaja putem automata ili izvođenje astroloških i spiritističkih seansi, mora evidentirati preko fiskalnog uređaja u skladu sa novim Zakonom.

 • Isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem, više se ne nalazi na listi delatnosti koje su izuzete od predmetne obaveze.

Imajući u vidu sve navedeno, kao što možemo primetiti nova Uredba propisuje određene izuzetke od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, kojih je dosta manje u odnosu na stari Zakon o fiskalnim kasama. Takođe, nova Uredba ne pravi razliku u pogledu obveznika fiskalizacije u zavisnosti od načina oporezivanja (da li je u pitanju preduzetnik paušalac ili ne), što dovodi do toga da su mnoge delatnosti koje su bile izuzete od obaveze evidentiranja u slučaju kada ih obavlja preduzetnik paušalac, sada obuhvaćene novim sistemom fiskalizacije.

Isto se odnosi i na promet na malo bez direktnog kontakta sa kupcem, odnosno korisnikom usluga. Dakle, bez obzira na način plaćanja (da li je u gotovini ili npr. direktno na račun obveznika), i bez obzira na način isporuke, svaki promet na malo putem interneta (u okviru delatnosti koje nisu izuzete Uredbom), mora se evidentirati preko fiskalnog uređaja.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge