Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač), ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava), kao organa uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Pojam igara na sreću

Član 2

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Igrama na sreću ne smatraju se igre koje se organizuju pred javnošću, u kojima se takmiči u znanju i veštini iz različitih oblasti jedan ili više unapred kvalifikovanih učesnika prema pravilima organizatora uz direktno učešće učesnika u igri u prisustvu komisije imenovane od strane organizatora, pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti.

Zabavne igre

Član 3

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste (zabavne igre).

Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog člana, nisu predmet uređivanja ovog zakona.

Određivanje svojstva igre na sreću

Član 4

U skladu sa ovim zakonom mogu se priređivati samo igre na sreću koje su upisane u katalog o vrstama igara na sreću i za čije priređivanje su doneta pravila igre, na koja je data saglasnost od strane ministra nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija).

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) odlučuje da li se neka igra smatra igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Cilj priređivanja i raspodela sredstava

Član 5

Igre na sreću priređuju se radi razonode učesnika, ostvarivanja dobitaka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima i ostvarivanja sredstava koja su prihod budžeta Republike Srbije.

Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike Srbije u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, jedinica lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti.

Namenska primanja budžeta iz stava 2. ovog člana, raspoređuju se, u iznosu od po 19%, za finansiranje:

1) Crvenog krsta Srbije;

2) organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom;

3) ustanova socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe;

4) sporta i omladine;

5) jedinica lokalne samouprave.

Namenska primanja budžeta iz stava 2. ovog člana, raspoređuju se, u iznosu od 5%, za finansiranje lečenja retkih bolesti.

Način i kriterijume za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju subjekata i namena iz st. 3. i 4. ovog člana utvrđuju nadležni ministri.

Društvena odgovornost

Član 6

Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću.

Svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću, pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema učesnicima u igrama na sreću.

U slučaju priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zaposlenima u smislu stava 3. ovog člana smatraju se zaposleni koji imaju kontakt sa učesnicima u igrama na sreću (npr. korisnički servis).

Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100 x 80 santimetara, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Na svakom pultu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje u igrama na sreću mora postojati brošura - flajer sa podacima navedenim u stavu 5. ovog člana.

Oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću, uključujući i posredno upućivanje na iste, vrši se uz obaveštenje o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću i odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti.

Odredbe stava 7. ovog člana ne primenjuju se na isticanje, oglašavanje i reklamiranje logotipa, žiga, odnosno trgovačke marke i znaka priređivača.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom štite podatke o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje izgled i sadržinu postera iz stava 5. ovog člana, kao i obaveštenja, odnosno upozorenja iz stava 7. ovog člana.

Član 7

Priređivanje igara na sreću isključivo je pravo Republike Srbije, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Republika Srbija ne garantuje za dobitke koje ostvare učesnici u igrama na sreću.

Prenošenje prava na priređivanje

Član 8

Republika Srbija može, u skladu sa ovim zakonom, preneti pravo na priređivanje igara na sreću na pravna lica ili preduzetnike sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo priređivanja igara na sreću iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom, prenosi se na osnovu:

1) dozvole;

2) odobrenja;

3) saglasnosti.

Pravom prenetim na osnovu dozvole, odobrenja, odnosno saglasnosti ne može se raspolagati, bilo delom ili u celini, osim ako drukčije nije izričito predviđeno ovim zakonom.

Pravni posao, odnosno drugi akt kojim je suprotno stavu 3. ovog člana izvršen prenos prava na priređivanje igara na sreću ništav je.

Definicija pojmova

Član 9

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) priređivač je pravno lice ili preduzetnik koji u skladu sa ovim zakonom, na osnovu dozvole Vlade, odnosno odobrenja ili saglasnosti Uprave ima pravo da priređuje igre na sreću;

2) imenovano lice je zakonski zastupnik društva ili član organa upravljanja društva u smislu propisa o privrednim društvima;

3) saradnik je svako fizičko lice koje:

(1) je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice u pravnom licu u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog lica,

(2) je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju,

(3) sa imenovanim licem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem;

4) stvarni vlasnik pravnog lica je lice definisano propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

5) klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namerom da budu jedini ili delimični dobitnici unapred definisanog fonda dobitaka;

6) posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog, ili protiv priređivača, u nameri da ostvare dobitak u zavisnosti od visine uloga;

7) igračnica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na stolovima i automatima na kojima se priređuju igre na sreću;

8) igre na sreću u igračnicama su posebne igre na sreću koje igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugog na stolovima za igre na sreću (u daljem tekstu: sto), sa kuglicama, kockicama, kartama ili drugim sličnim rekvizitima i koje se priređuju isključivo u prostoru igračnice;

9) ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama je ugovor zaključen između ministra finansija uz prethodnu saglasnost Vlade i pravnog lica koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa korišćenjem prenetog prava;

10) automat klub je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima;

11) automatima se smatraju elektromehanički, elektronski i slični uređaji koji rade na osnovu algoritma slučajnih događaja na kojima se priređuju posebne igre na sreću;

12) igre na sreću na automatima su igre koje se priređuju na uređajima iz tačke 11) ovog člana na kojima igrači uplatom određenog iznosa novca, stiču mogućnost ostvarivanja dobitka predviđenog pravilima igre;

13) kladionica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenja u kome se nalazi jedno ili više uplatno-isplatnih mesta;

14) uplatno-isplatno mesto je mesto u kladionici koje je brojčano označeno za uplatu - isplatu i primanje opklade, na kome se nalazi oprema koja ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom;

15) igre na sreću - klađenje su posebne igre na sreću u kojima se učesnik kladi na ishode sportskih (rezultati utakmica, klađenje na trke konja i pasa i sl.) i drugih stvarnih (plesnih, pevačkih, muzičkih i sličnih događaja), odnosno virtuelnih događaja predloženih od strane priređivača, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne sme biti nikome unapred poznata i mora biti takva da na ovu okolnost ne mogu uticati ni priređivači ni igrači i gde je visina dobitka i kvote utvrđena prilikom polaganja opklade i kasnije se ne može menjati;

16) igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu ovog zakona, su sve klasične i posebne igre na sreću, kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, kao što su: internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblik elektronske komunikacije;

17) virtuelni događaj (virtuelni fudbal, virtuelno klađenje na brojeve, virtuelne trke konja i pasa i sl.) je kompjuterski generisan događaj ili drugi neizvesni događaj čiji ishod određuje generator slučajnih brojeva, a koji se u svakom pojedinačnom slučaju mora taksativno opisati i obrazložiti u pravilima igre.

Zabrane

Član 10

Zabranjeno je priređivanje igara na sreću suprotno odredbama ovog zakona, kao i:

1) raspolaganje pravom prenetim na osnovu dozvole, odobrenja, odnosno saglasnosti, bilo delom ili u celini, osim ako drukčije nije izričito predviđeno zakonom;

2) priređivanje igara na sreću na osnovu prava prenetog suprotno članu 8. stav 3. ovog zakona;

3) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije;

4) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

5) menjanje visine dobitka i kvote utvrđenih u trenutku polaganja opklade;

6) omogućavanje primanja opklada za igre na sreću u ime i za račun priređivača, osim ako drukčije nije izričito predviđeno zakonom;

7) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću i priređivača u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima;

8) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću bez dozvole, odobrenja ili saglasnosti za priređivanje;

9) oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću, suprotno članu 6. stav 7. ovog zakona;

10) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

11) učestvovanje maloletnih lica u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

12) omogućavanje učestvovanja maloletnim licima u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

13) dopuštanje, odnosno omogućavanje ulaska maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju igre na sreću;

14) priređivanje igara sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

15) priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu, odnosno drugim sredstvima plaćanja ili je takva novčana nagrada, odnosno sredstvo plaćanja sastavni deo nagrade;

16) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u igrama na sreću za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;

17) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću - klađenje duže od 18 sati dnevno u automat klubovima, odnosno kladionicama;

18) upotreba korena reči, odnosno reči "casino", "sazino", "kasino" ili "kazino" suprotno članu 56. ovog zakona;

19) omogućavanje priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije licu koje ne poseduje odobrenje;

20) omogućavanje učestvovanja u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje organizuje lice koje ne poseduje odobrenje;

21) priređivanje igara na sreću koje ne garantuju iste uslove svim igračima;

22) upotreba korena reči, odnosno reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću, osim od strane Državne lutrije Srbije;

23) držanje automata ili stolova za koje je Uprava izdala odobrenje, a koji nisu stavljeni u upotrebu u prostorijama u kojima se priređuju posebne igre na sreću;

24) držanje opreme za priređivanje igara na sreću - klađenje, odnosno igara na sreću na automatima u prostorijama u kojima se priređuju posebne igre na sreću koja ne omogućava čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa softverskim rešenjem Uprave;

25) priređivanje posebne igre na sreću - klađenje od strane priređivača koji je vlasnik ili suvlasnik nekog sportskog kluba na događaje u toj vrsti sporta i rangu takmičenja;

26) oglašavanje i reklamiranje priređivača, klasičnih i posebnih igara na sreću, uključujući i posredno upućivanje na iste, u objektima u kojima se primaju uplate u smislu člana 115. ovog zakona.

Uprava

Član 11

Uprava samostalno obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije na način kojim se obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.

Ukoliko se obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana vrši primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, Uprava te poslove obavlja preko softverskog rešenja kojim samostalno upravlja, uz tehničku podršku službe Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave (u daljem tekstu: služba Vlade).

Prilikom obavljanja poslova državne uprave u oblasti igara na sreću, Uprava pribavlja podatke neophodne za odlučivanje od imaoca podataka, povezivanjem službenih evidencija, odnosno elektronskom razmenom podataka sa državnim organima ili organizacijama koje njima raspolažu.

Imaoci podataka dužni su da podatke neophodne za odlučivanje dostave na način predviđen stavom 3. ovog člana prilikom promene tih podataka.

Nadležnosti uprave

Član 12

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;

2) daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću u skladu sa ovim zakonom;

3) utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;

4) vrši nadzor nad primenom odredaba zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću, kao i kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti igara na sreću;

5) vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;

6) određuje svog predstavnika u komisiji za izvlačenje dobitaka u klasičnim igrama na sreću kada se izvlačenje dobitaka obavlja u direktnom TV prenosu;

7) učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;

8) vodi evidencije i registre o poslovima iz svoje nadležnosti;

9) planira i sprovodi obuku zaposlenih;

10) obezbeđuje javnost u radu;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Vrste igara na sreću

Član 13

Igre na sreću iz člana 2. ovog zakona su:

1) klasične igre na sreću;

2) posebne igre na sreću;

3) nagradne igre u robi i uslugama.

Klasične igre na sreću

Član 14

Klasične igre na sreću su:

1) osnovne klasične igre na sreću:

(1) lutrija, instant-lutrija i druge slične igre koje za osnovu imaju lutriju,

(2) sportska prognoza (pogađanje ishoda fudbalskih i drugih sportskih takmičenja),

(3) loto, keno i slične igre,

(4) tombola, bingo i druge slične igre koje za osnovu imaju tombolu;

2) ostale klasične igre na sreću:

(1) fonto,

(2) SMS lutrija,

(3) druge igre na sreću u smislu ovog člana, sadržane u katalogu igara na sreću.

Posebne igre na sreću

Član 15

Posebne igre na sreću su:

1) igre na sreću u igračnicama;

2) igre na sreću na automatima;

3) igre na sreću - klađenje.

Nagradne igre u robi i uslugama

Član 16

Nagradne igre u robi i uslugama su igre koje u reklamne i druge svrhe priređuje pravno lice ili preduzetnik, u kojima se svim učesnicima pruža jednaka mogućnost da ostvare nagradu u robi ili uslugama, koja mora biti unapred određena.

Nagradnim igrama u robi i uslugama iz stava 1. ovog člana smatraju se i igre u kojima svi učesnici ostvaruju nagradu u robi, odnosno uslugama, kada za učesnika vrsta i vrednost nagrade predstavlja neizvesnost.

Učesnik stiče pravo da učestvuje u nagradnoj igri iz stava 1. ovog člana, kada koristi uslugu ili pogodnost, odnosno kupi proizvod ili robu u svojini priređivača.

II PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

1. Prava i obaveze priređivača

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću

Član 17

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću ima jedino Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću angažuje određena pravna lica - operatere.

Operaterima, u smislu ovog zakona, smatraju se pravna lica koja, u ime i za račun Državne lutrije Srbije, priređuju pojedine klasične igre na sreću.

Državna lutrija Srbije može da za prodaju srećaka angažuje pravna lica, preduzetnike ili fizička lica - agente.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera, odnosno agenata regulišu se ugovorom.

Vlada uređuje način i uslove angažovanja operatera i agenata iz ovog člana.

Za isplatu dobitaka u priređivanju klasičnih igara na sreću garantuje Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može priređivati i druge igre na sreću, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za ostale priređivače.

Priređivanje igara u saradnji sa inostranim priređivačima

Član 18

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da priređuje igre iz člana 14. ovog zakona u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću na koje je strana država prenela pravo priređivanja igara na sreću.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se nacrt ugovora o zajedničkom organizovanju igara na sreću, koji sadrži osnovne elemente ugovora.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i priređivača iz stava 1. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću

Član 19

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama prenosi se dozvolom, koju daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i pravo na priređivanje posebnih igara na sreću-klađenje, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u posebnim igrama na sreću garantuje priređivač.

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 20

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ima jedino Državna lutrija Srbije, i to bez posebnog odobrenja.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije garantuje priređivač.

Pravo na priređivanje nagradnih igara

Član 21

Pravo na priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama prenosi se saglasnošću koju daje Uprava.

Za dodelu dobitaka u robi i uslugama u nagradnim igrama garantuje priređivač.

Pravo korišćenja sportskih događaja

Član 22

Priređivač ima pravo da za priređivanje igara na sreću, koristi sportske aktivnosti (sportske događaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitet Srbije, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i na neodređeno vreme.

2. Klasične igre na sreću

Odluka o priređivanju

Član 23

Državna lutrija Srbije dužna je da dostavi Upravi odluku o priređivanju igre koja, između ostalog, sadrži naziv igre i njeno trajanje.

Uz odluku iz stava 1. ovog člana dostavljaju se pravila igre i analiza ekonomskih efekata priređivanja igre.

Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 1. ovog člana.

Učesnici

Član 24

Učesnik u klasičnoj igri na sreću je svako lice koje ispunjava uslove za učestvovanje u određenoj igri na sreću (kolu ili seriji), što se dokazuje posedovanjem određene srećke, listića ili druge potvrde o uplati ili registrovanjem u centralnom računarskom sistemu priređivača, u zavisnosti od vrste igre u kojoj učestvuje, saglasno odgovarajućim pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću u kojima se učestvovanje dokazuje posedovanjem odgovarajuće potvrde o uplati, listića ili srećke, učesnik je lice koje poseduje potvrdu o uplati, listić ili srećku snimljenu na neizbrisivom medijumu, odnosno čiji je elektronski zapis dokumenta za učestvovanje u igri registrovan u centralnom računarskom sistemu priređivača, ako je to predviđeno pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (fonto i dr.), učesnik je lice čija je uplata registrovana u centralnom računarskom sistemu Državne lutrije Srbije, u skladu sa pravilima igre.

Pravila igre

Član 25

Pravila klasičnih igara na sreću sadrže naročito:

1) naziv i sedište priređivača;

2) naziv organa priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3) naziv, opis i vreme trajanja igre na sreću;

4) uslove za učestvovanje u igri na sreću;

5) mesto priređivanja igre, odnosno područje na kojem će se obavljati prodaja srećaka, odnosno primati uplate;

6) pojedinačnu cenu srećke, odnosno kombinacije i krajnji rok za uplatu uloga za učestvovanje u igri;

7) količinu i novčanu vrednost emisije srećaka;

8) opis srećke, listića ili kartice, uz navođenje teksta koji će se na njima nalaziti;

9) iznos fonda i vrstu dobitaka;

10) način i postupak izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka i nadzor nad izvlačenjem, odnosno utvrđivanjem dobitaka;

11) način objavljivanja iznosa fonda dobitaka (osim za klađenje) i rezultata igre;

12) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste;

13) način obaveštavanja učesnika u igri o pravilima igre;

14) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja, odnosno sportskog ili drugog događaja.

Pravila klasičnih igara na sreću ne mogu se menjati ako je započela prodaja srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serija, odnosno prijem uloga.

Državna lutrija Srbije je dužna da objavi pravila igre na sreću u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre i omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim, odnosno uplatnim mestima.

Izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka

Član 26

U klasičnim igrama na sreću izvlačenje i utvrđivanje dobitaka mora se obavljati u komisijskom postupku, pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač.

Jedan član komisije za izvlačenje dobitaka je predstavnik Uprave, kada se izvlačenje dobitaka obavlja u direktnom TV prenosu.

Kada se izvlačenje dobitaka obavlja generatorom slučajnih brojeva, prisustvo komisije iz stava 1. ovog člana uređuje se pravilima igre.

Visinu naknade za rad u komisiji iz stava 1. ovog člana utvrđuje i snosi priređivač.

Izvlačenje dobitaka je javno.

TV izvlačenja dobitaka

Član 27

U slučaju kad se izvlačenje dobitaka organizuje pred TV kamerama, to izvlačenje se može emitovati isključivo u direktnom TV prenosu.

Promena mesta i dana izvlačenja dobitaka i otkaz priređivača

Član 28

Uprava može, iz opravdanih razloga i na zahtev priređivača, odobriti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka najduže za 15 dana.

Državna lutrija Srbije mora objaviti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću.

Ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar na bubnju za izvlačenje dobitaka i sl.), izvlačenje se nastavlja u roku od 24 časa, a Državna lutrija Srbije je dužna da o tome obavesti Upravu.

Ako se, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, odloži dan izvlačenja dobitaka, Državna lutrija Srbije može nastaviti sa prodajom srećaka, listića ili kartica do novoutvrđenog datuma za izvlačenje.

Državna lutrija Srbije može iz opravdanih razloga doneti odluku o otkazivanju priređivanja igre na sreću, kola ili serije pojedine igre, za koju je započeta prodaja srećaka, listića ili kartica, odnosno prijem uloga, s tim što je dužna da vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga.

Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 5. ovog člana.

Zapisnik

Član 29

U komisijskom postupku iz člana 26. ovog zakona komisija sačinjava zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, koji sadrži naročito: mesto, vreme i način izvlačenja, broj prodatih listića ili kartica, podatak o ukupnoj uplati u tom kolu ili seriji, dobitne kombinacije i fond dobitaka i primedbe učesnika u igri.

Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Objavljivanje rezultata igre na sreću

Član 30

Državna lutrija Srbije je dužna da u štampi, ili na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi rezultate igre na sreću, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Isplata dobitaka

Član 31

Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, komisija iz člana 26. stav 1. ovog zakona utvrđuje koji dobici u igri nisu isplaćeni, odnosno preuzeti i koja je njihova vrednost i o tome sačinjava zapisnik.

Ako dobitnik u klasičnim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka pojedine igre (kola, serije i sl.) u roku iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka priključuje se fondu dobitaka iste igre ili druge klasične igre na sreću koje priređuje priređivač.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi u roku od sedam dana od dana isteka roka za isplatu, odnosno izdavanja dobitka.

Državna lutrija Srbije može objaviti identitet dobitnika, uz njegovu prethodnu saglasnost, ako pravilima igre na sreću nije predviđeno da se identitet dobitnika može objaviti i bez saglasnosti dobitnika.

Raspodela sredstava

Član 32

Iz sredstava ostvarenih priređivanjem klasičnih igara na sreću:

1) isplaćuju se dobici učesnicima u igri, u skladu sa odgovarajućim pravilima za svaku igru, i to za:

- osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećaka, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri,

- ostale klasične igre na sreću najmanje 10% od ukupne vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri;

2) plaća se naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću, čiji prihod služi za finansiranje budžeta Republike Srbije;

3) priređivač ostvaruje prihod.

Naknada za priređivanje

Član 33

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću iznosi 60% na osnovicu koju čini razlika između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka.

Državna lutrija Srbije je dužna da vodi evidenciju o prometu i osnovici za obračun naknade iz stava 1. ovog člana, i to analitički za svaku vrstu igre na sreću posebno i da je dostavlja Upravi do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Državna lutrija Srbije je dužna da naknadu iz stava 1. ovog člana uplati na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Način vođenja evidencije i izveštavanja iz stava 2. ovog člana bliže propisuje ministar finansija.

3. Posebne igre na sreću u igračnicama

Priređivači

Član 34

Posebne igre na sreću u igračnicama mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, čija je registrovana pretežna delatnost kockanje i klađenje na osnovu dozvole.

Dozvola iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Vlade.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana može dobiti dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ukoliko to lice ili njegov većinski osnivač, poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i ukoliko priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina.

Broj dozvola

Član 35

Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

Dozvola iz stava 1. ovog člana odnosi se na jednu igračnicu.

Dinamiku davanja dozvola utvrđuje Vlada na predlog ministarstva.

Osnovni kapital

Član 36

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 1.000.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, s tim da vrednost upisanog i uplaćenog novčanog uloga osnivača ne može biti niža od navedenog iznosa.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti registrovan u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu dužno je da u periodu važenja dozvole održava osnovni kapital u visini iz stava 1. ovog člana.

Promena strukture kapitala

Član 37

Zainteresovano pravno lice može, u skladu sa zakonom, da otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno da poveća postojeći udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, uz prethodnu saglasnost ministra finansija.

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno odgovarajući registar ako se radi o inostranom pravnom licu, sa prilogom o visini i strukturi kapitala;

2) dokazi o vlasničkoj strukturi lica koje otkupljuje udeo, odnosno akcije do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

3) izveštaj revizora za poslednje dve poslovne godine;

4) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda u zemlji u kojoj je osnovano pravno lice iz stava 1. ovog člana;

5) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, imenovano lice nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću;

6) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 5) ovog stava, lica iz tačke 5) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz tačke 5) ovog stava ili od nadležnog organa da dostavi dokaz o neosuđivanosti;

7) bliže obrazloženje razloga za otkup udela, odnosno akcija, odnosno za povećanje postojećeg udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebne igre na sreću u igračnicama;

8) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

9) druga dokumentacija na osnovu koje se može oceniti pravno lice iz stava 1. ovog člana i uticaj otkupa udela, odnosno akcija, odnosno povećanje postojećeg udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama na buduće poslovanje priređivača i razvoj delatnosti priređivanja igara na sreću.

Ministar finansija je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i dokumentacije iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, odnosno rešenje o odbijanju zahteva za dobijanje saglasnosti.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno. Protiv rešenja se može pokrenuti upravni spor.

Ako ministar finansija ne donese rešenje iz stava 3. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahteva zainteresovanog lica, a ne donese ga ni u daljem roku od sedam dana po naknadnom zahtevu zainteresovanog lica, zainteresovano lice može po isteku daljeg roka da pokrene upravni spor zbog nedonošenja rešenja o davanju saglasnosti, odnosno rešenja o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate naknada

Član 38

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu dospelih naknada u skladu sa ovim zakonom, priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama mora u periodu za koji je data dozvola imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po igračnici ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama mora svakoga dana kada se priređuju igre obezbediti u blagajni igračnice riziko depozit u iznosu od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Postupak davanja dozvole

Član 39

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj štampi, na način i po postupku koji utvrdi Vlada.

Vlada će u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, za koju će izdati dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije.

Uz obrazac prijave na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, kao i podatke o osnivačima pravnog lica koje podnosi prijavu, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu pravnog lica u odgovarajući registar, sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 36. ovog zakona i odgovarajući dokaz organa nadležnog za registraciju;

2) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

3) osnivački akt pravnog lica;

4) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici;

5) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina;

6) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

7) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača odnosno člana pravnog lica, (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana, odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

8) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, imenovano lice nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću;

9) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 8) ovog stava, lica iz tačke 8) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz tačke 8) ovog stava ili od nadležnog organa da dostavi dokaz o neosuđivanosti;

10) ponuda iznosa naknade za dozvolu;

11) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz tačke 10) ovog stava;

12) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Naknada iz stava 3. tačka 10) ovog člana ne može biti manja od 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv.

Bliže uslove za izdavanje dozvole utvrđuje Vlada.

Stručne poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

Podnosilac prijave, na obrascu prijave daje izjavu o ispunjenosti uslova javnog poziva, navodi izdavaoce dokaza o ispunjenosti uslova iz stava 3. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 7) ovog člana i izjavljuje da će na zahtev i bez odlaganja dostaviti te dokaze.

U izjavi, podnosilac prijave navodi podatke o internet adresi baze podataka, sve potrebne identifikacione podatke, kao i izjavu o pristanku, putem kojih mogu da se pribave dokazi, odnosno izvrši uvid u dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 7. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 40

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na rok od deset godina, počev od dana dostavljanja rešenja o davanju dozvole.

Na zahtev priređivača, dozvola iz stava 1. ovog člana produžava se rešenjem Vlade na rok od deset godina, ukoliko priređivač ispunjava uslove propisane zakonom i uplati naknadu za dozvolu u iznosu od 500.000 evra.

Zahtev iz stava 2. ovog člana priređivač podnosi nadležnom organu najkasnije šest meseci pre isteka roka na koji je data dozvola.

Priređivač kome je produžena dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, zaključuje sa Republikom Srbijom aneks ugovora o prenošenju prava na priređivanje igara na sreću u igračnicama, koji u ime Republike Srbije zaključuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 41

Rešenje Vlade kojim se odobrava ili odbija zahtev za dobijanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama ili produženje dozvole je konačno. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ugovor o prenošenju prava

Član 42

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje sa Republikom Srbijom ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu i sedištu pravnog lica koje je dobilo dozvolu;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) mestu i adresi poslovnog prostora u kojem se priređuju posebne igre na sreću;

4) broju stolova i automata na kojima se priređuju posebne igre na sreću;

5) vrsti igara na sreću koje se mogu priređivati u igračnici;

6) datumu otpočinjanja priređivanja igara na sreću;

7) ostalim pravima i obavezama ugovornih strana.

Uslov za zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana su priloženi dokazi o:

1) osnovnom kapitalu iz člana 36. ovog zakona;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) uplaćenom namenskom depozitu i predatom ovlašćenju u korist Republike Srbije, odnosno bankarskoj garanciji iz člana 38. stav 1. ovog zakona;

4) obezbeđenom riziko depozitu iz člana 38. stav 3. ovog zakona;

5) pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, odnosno o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na zemljištu na kome će biti izgrađen objekat za priređivanje posebnih igara na sreću, u skladu sa zakonom.

Priređivač mora otpočeti priređivanje igara na sreću najkasnije u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o davanju dozvole.

Ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja rešenja o davanju dozvole.

Priređivač može priređivati samo onu vrstu igre na sreću za koju je dobio dozvolu i koja je utvrđena u ugovoru o prenošenju prava na priređivanje igre.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, kao i njegove izmene, u ime Republike Srbije, zaključuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Preseljenje igračnice

Član 43

Priređivač može podneti Upravi zahtev za preseljenje igračnice na novu lokaciju, uz koji se prilaže dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, kao i dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost ostalih uslova iz ovog zakona.

Tehničke i funkcionalne karakteristike stola za igre na sreću

Član 44

Pre stavljanja u upotrebu stola, priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola.

Pre stavljanja stola na kome je izvršena promena tehničkih ili funkcionalnih karakteristika u ponovnu upotrebu, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola.

Uverenja iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova obavlja laboratorija iz stava 3. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike stolova i način i postupak ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova.

Nalepnica za označavanje i registraciju stola za igre na sreću

Član 45

Sto može biti u upotrebi ako je na njemu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke o: numeričkom broju nalepnice, nazivu priređivača, nazivu laboratorije iz člana 44. stav 3. ovog zakona, jedinstvenom serijskom broju, lokaciji i roku važenja dozvole.

Nalepnicu iz stava 1. ovog člana, izrađuje i postavlja laboratorija iz člana 44. stav 3. ovog zakona i važi do isteka roka važenja dozvole.

Troškove pribavljanja nalepnice snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Prijavljivanje stolova za igre na sreću

Član 46

Stavljanje stola u upotrebu, odnosno povlačenje stola iz upotrebe vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje Uprava.

Uz zahtev za stavljanje stola u upotrebu dostavlja se:

1) dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 44. ovog zakona;

2) dokaz o vlasništvu ili zakupu, odnosno lizingu stola sa informacijom o nalepnici za takav sto.

Uz zahtev za povlačenje stola iz upotrebe dostavlja se informacija o nalepnici za sto koji se povlači iz upotrebe.

Priređivač je dužan da Upravu obavesti o svakom stavljanju stola u upotrebu, odnosno svakom povlačenju stola iz upotrebe u skladu sa rešenjem o odobrenju iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana stavljanja u upotrebu, odnosno povlačenja stola iz upotrebe.

Priređivač može ponovo staviti sto na kome su izvršene promene tehničkih ili funkcionalnih karakteristika u upotrebu nakon dostavljanja Upravi dopunskog uverenja iz člana 44. stav 2. ovog zakona, kao i informacije o nalepnici takvog stola.

Popravka stolova za igre na sreću

Član 47

Popravku stolova obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija.

Stolovi nakon popravke moraju biti tehnički ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke stolova, koje propisuje ministar finansija.

Oduzimanje dozvole

Član 48

Na predlog ministra finansija, Vlada može doneti rešenje o oduzimanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ako utvrdi da:

1) je priređivač prestao da ispunjava uslove iz čl. 36. i 38. ovog zakona;

2) je dozvola data na osnovu neistinitih podataka;

3) priređivač nije otpočeo sa priređivanjem igre u roku utvrđenom u ugovoru iz člana 42. ovog zakona;

4) je priređivač prekinuo priređivanje igre suprotno odredbama ovog zakona i ugovoru iz člana 42. ovog zakona;

5) priređivač ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uslove i obaveze;

6) priređivač krši pravila igara na sreću;

7) priređivač ne plaća dospele obaveze po osnovu naknada u skladu sa ovim zakonom ili ne isplaćuje dobitke igračima;

8) priređivač ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora;

9) priređivač netačno prikazuje ostvareni promet;

10) priređivač pozajmljuje novac igračima;

11) priređivač krši druge odredbe ugovora iz člana 42. ovog zakona;

12) priređivač ne postupa u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

13) postoje činjenice zbog kojih dozvola ne bi bila data;

14) priređivač krši odredbe ovog zakona koje se odnose na organizovanje igara na automatima, ukoliko u okviru igračnice organizuje igre na automatima;

15) priređivač prestane da ispunjava druge uslove ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom.

Donošenjem rešenja iz stava 1. ovog člana ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama smatra se raskinutim.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Prostorni uslovi

Član 49

Igračnica mora biti uređena tako da prostor za igru, kao i prostor za goste i osoblje igračnice bude celina.

Igračnica mora imati recepcijsku službu radi obezbeđenja identifikacije lica koja ulaze (igrači, gosti i dr.) u igračnicu.

Igračnica se mora nalaziti u posebnom građevinskom objektu specijalno uređenom za tu svrhu ili u ugostiteljskom objektu vrste ili podvrste hotela koji je kategorisan sa tri ili više zvezdica.

U igračnici se mora nalaziti blagajna, menjačnica i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca, drugih vrednosti i audio-video snimaka iz člana 50. ovog zakona.

Audio i video nadzor i zaštita igrača

Član 50

Priređivač je, u cilju sprečavanja kršenja pravila igre i za potrebe sprovođenja ovog zakona, dužan da obezbedi neprekidan video i audio nadzor sa snimanjem nad svim stolovima za igre na sreću, blagajne i ulaska - izlaska u igračnicu, kao i video nadzor nad automatima za igre na sreću, igračima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu sa odredbama ovog zakona.

Priređivač je dužan da čuva snimke video nadzora iz stava 1. ovog člana trideset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Priređivač je dužan da obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u igračnici.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju internu dokumentaciju priređivača i poslovnu tajnu, a priređivač ih može koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako drukčije nije izričito propisano.

Kršenjem obaveze čuvanja poslovne tajne ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši za potrebe sprovođenja ovog zakona i propisa kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Priređivač je prilikom obrade podataka o licima iz stava 1. ovog člana, dužan da postupa su skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Priređivač je dužan da, u slučaju kontrole, dostavi Upravi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, s tim što je Uprava dužna da se prema primljenoj dokumentaciji odnosi kao prema poslovnoj tajni, naročito po pitanju identiteta učesnika u igri.

Bliže uslove za sprovođenje nadzora, čuvanje dokumentacije i telesne zaštite iz st. 1-3. ovog člana propisuje ministar finansija.

Uslovi za ulazak u igračnicu

Član 51

Uslove za ulazak u prostorije igračnice određuje priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u prostorije igračnice pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre, priređivač može zabraniti dalje učestvovanje u igrama.

Ulazak u igračnicu dozvoljen je punoletnim licima uz obavezu priređivača da, za potrebe sprovođenja ovog zakona, obezbedi trajnu bazu podataka (ime i prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, JMBG ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice i dr.), kao i pisanu izjavu lica kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime.

Bliže uslove za čuvanje trajne baze podataka iz stava 4. ovog člana propisuje ministar finansija.

Posetiocima i igračima nije dozvoljeno unošenje tehničkih pomagala u igračnicu, koja bi mogla njima ili drugim učesnicima da donesu prednost u igri.

Ako se osnovano veruje da neko lice unosi tehnička pomagala iz stava 6. ovog člana, priređivač će ga udaljiti iz igračnice.

Zabrane za zaposlene

Član 52

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač.

Zaposlenima u igračnici zabranjeno je da od igrača primaju proviziju, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga, kao i da novčano pomažu igrače.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, igrači mogu davati napojnicu ostavljajući novac u posebnu kutiju (tip box) u prostoru igračnice.

Uplata naknade za dozvolu

Član 53

Naknada za dobijenu dozvolu iz člana 42. stav 3. tačka 2) ovog zakona uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o davanju dozvole, a priređivač ne može početi sa priređivanjem igre dok ne zaključi ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre.

Naknada za priređivanje igre

Član 54

Priređivač plaća naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama, u procentu i na propisanu osnovicu.

Osnovicu naknade iz stava 1. ovog člana čini:

1) kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr.) - vrednost primljenih uplata;

2) kod ostalih igara - razlika između vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri i isplaćenih dobitaka igračima za pojedinu vrstu igre.

Vrednost primljenih uplata na osnovu kojih se u smislu stava 2. ovog člana utvrđuje osnovica za obračun i plaćanje naknade može se umanjiti najviše za 2% na ime ukupne vrednosti promotivnih žetona.

Vrednost promotivnog žetona ne može biti veća od četvorostruke vrednosti najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima za igre na sreću u igračnici koji je utvrđen pravilima igre određene igračnice.

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama utvrđuje se po stopi od 3% na osnovicu iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno 25% na osnovicu iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

Priređivač uplaćuje naknadu iz stava 5. ovog člana mesečno na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Evidencija o osnovicama naknada

Član 55

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se za svaki dan posebno po stolu za igre na sreću i za svaku vrstu igara.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana priređivač sastavlja mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno.

Mesečni obračun iz stava 3. ovog člana dostavlja se Upravi do petog dana u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje.

Sadržinu evidencije i mesečnog obračuna iz st. 1-4. ovog člana propisuje ministar finansija.

Upotreba reči kazino

Član 56

Koren reči, odnosno reči "casino", "cazino", "kasino" ili "kazino" mogu koristiti samo priređivači koji imaju važeću dozvolu za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

Priređivanje igara na sreću na automatima u igračnici

Član 57

Ako se u prostoru odobrenom za igračnicu priređuju igre na automatima, primenjuju se odredbe čl. 58-76. ovog zakona, a bez obaveze posedovanja najmanje 100 automata.

4. Posebne igre na sreću na automatima

Priređivači

Član 58

Posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije čija je registrovana pretežna delatnost kockanje i klađenje, na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Priređivač može stavljati u upotrebu automate za igre na sreću koji su u njegovoj svojini, ili zakupu, odnosno lizingu.

Rešenjem iz člana 34. stav 2. ovog zakona, Vlada može dati i odobrenje iz stava 1. ovog člana, a za priređivanje igara na sreću na automatima u prostoru odobrenom za igračnicu.

Prostorni uslovi

Član 59

U prostoriji u kojoj se priređuju posebne igre na sreću na automatima mora se nalaziti najmanje pet automata za igre na sreću istog priređivača.

Osnovni kapital

Član 60

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, s tim da vrednost upisanog i uplaćenog novčanog uloga osnivača ne može biti niža od navedenog iznosa.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti registrovan u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate naknada

Član 61

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu dospelih naknada u skladu sa ovim zakonom, priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora u periodu za koji je odobrenje izdato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 500 evra dinarske protivvrednosti po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, priređivač koji poseduje najmanje 2.000 automata, može imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana na iznos od 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Priređivač posebne igre na sreću na automatima je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora svakoga dana u kome se priređuje igra obezbediti riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu.

Tehničke i funkcionalne karakteristike automata

Član 62

Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da u okviru ciklusa realizacije svih programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata u tom ciklusu.

Automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme za evidentiranje rada automata.

Priređivač je odgovoran za tačnost, ažurnost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pre stavljanja u upotrebu automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata.

Za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata.

Uverenja iz st. 4. i 5. ovog člana izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija za ispitivanje tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Troškove ispitivanja tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata snosi priređivač.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike automata iz stava 1. ovog člana, kao i način i postupak ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova.

Informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

Član 63

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima dužan je da koristi informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, koji omogućuje čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa softverskim rešenjem Uprave u svrhu vršenja nadzora.

Priređivač je odgovoran za funkcionalnost i bezbednost informaciono-komunikacionog sistema iz stava 1. ovog člana.

Sistem iz stava 1. ovog člana, odnosno njegov deo priređivač može da pribavi, odnosno stekne pravo svojine ili pravo korišćenja, ili samostalno razvije u skladu sa važećim standardima.

Pre stavljanja u upotrebu informaciono-komunikacionog sistema, priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema.

Za svaku promenu karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema.

Uverenja iz st. 4. i 5. ovog člana izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Troškove ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje bliže tehničke i funkcionalne karakteristike informaciono-komunikacionog sistema iz stava 1. ovog člana, način i postupak ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, bliže uslove čuvanja, arhiviranja i načina razmene podataka sa Upravom.

Video nadzor

Član 64

Priređivač je, u cilju sprečavanja kršenja pravila igre i za potrebe sprovođenja ovog zakona, dužan da obezbedi neprekidan video nadzor sa snimanjem nad svim automatima za igre na sreću u automat klubu, ulaska i izlaska iz automat kluba, kao i nadzor nad igračima i posetiocima.

Priređivač je dužan da čuva snimke video nadzora iz stava 1. ovog člana trideset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju internu dokumentaciju priređivača i poslovnu tajnu, a priređivač ih može koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako drukčije nije izričito propisano.

Kršenjem obaveze čuvanja poslovne tajne ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši za potrebe sprovođenja ovog zakona.

Priređivač je prilikom obrade podataka o licima iz stava 1. ovog člana, dužan da postupa u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Priređivač je dužan da, u slučaju kontrole, dostavi Upravi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, s tim što je Uprava dužna da se prema primljenoj dokumentaciji odnosi kao prema poslovnoj tajni, naročito po pitanju identiteta učesnika u igri. Bliže uslove za sprovođenje nadzora i čuvanje dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar finansija.

Posebni uslovi za automate

Član 65

Automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja, biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

Uvoz automata koji ne ispunjavaju uslov iz stava 1. ovog člana nije dozvoljen.

Popravka automata za igre na sreću

Član 66

Popravku automata obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija. Automati nakon popravke moraju biti tehnički i funkcionalno ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke automata, koje propisuje ministar finansija.

Uslovi lokacije

Član 67

Udaljenost automat kluba od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 200 metara.

Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od najbliže ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u automat klub u kome se priređuju igre na sreću na automatima.

Udaljenost između dva automat kluba, odnosno između automat kluba i kladionice ili igračnice ne može biti manja od 100 metara.

Udaljenost iz stava 3. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od ulaza do ulaza u automat klub, odnosno kladionice ili igračnice u kojima se priređuju posebne igre na sreću.

Postupak davanja odobrenja

Član 68

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica koje podnosi zahtev, dostavlja se:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 60. ovog zakona;

2) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

3) osnivački akt podnosioca zahteva;

4) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

5) dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 62. i 63. ovog zakona;

6) dokaz o vlasništvu ili zakupu, odnosno lizingu najmanje 100 automata na teritoriji Republike Srbije i njihovoj lokaciji, u smislu člana 67. ovog zakona sa specifikacijom numeričkih brojeva nalepnica za automate;

7) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatima u kojima se mora nalaziti najmanje pet automata;

8) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, imenovano lice nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću;

9) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 8) ovog stava, lica iz tačke 8) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz tačke 8) ovog stava ili od nadležnog organa da dostavi dokaz o neosuđivanosti;

10) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu, u roku od tri dana od dana nastale izmene.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 69

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima daje se na rok od deset godina.

Priređivač može podneti zahtev za dobijanje novog odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može podneti zahtev za prestanak priređivanja posebnih igara na sreću na automatima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja posebnih igara na sreću na automatima na osnovu zahteva priređivača.

Oduzimanje odobrenja

Član 70

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću na automatima prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze, odnosno krši zabrane propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Član 71

Rešenja Uprave kojima se odobrava ili odbija zahtev za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, prestanak priređivanja na zahtev priređivača i oduzimanje odobrenja su konačna. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Zabrana za zaposlene i druga lica

Član 72

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učešće u igrama na sreću koje priređuje taj priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u automat klub pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Prijavljivanje automata i lokacije

Član 73

Stavljanje novog automata u upotrebu, povlačenje automata iz upotrebe ili preseljenje automata na drugu lokaciju vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje Uprava.

Uz zahtev za stavljanje novog automata u upotrebu dostavlja se:

1) dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 62. ovog zakona;

2) dokaz o vlasništvu ili zakupu, odnosno lizingu novog automata sa informacijom o nalepnici za automat;

3) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na novom automatu koji se stavlja u upotrebu, a u kojima se mora nalaziti najmanje pet automata kao i ispunjenosti uslova lokacije u smislu člana 67. ovog zakona.

Uz zahtev za povlačenje automata iz upotrebe dostavlja se informacija o nalepnici za automat koji se povlači iz upotrebe.

Uz zahtev za preseljenje automata na drugu lokaciju dostavlja se:

1) informacija o nalepnici za automat koji se seli na drugu lokaciju;

2) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatu koji se seli na drugu lokaciju, a u kojima se mora nalaziti najmanje pet automata kao i ispunjenosti uslova lokacije u smislu člana 67. ovog zakona.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

Priređivač je dužan da Upravu obavesti o svakom stavljanju novog automata u upotrebu, preseljenju, odnosno povlačenju automata iz upotrebe u skladu sa rešenjem o odobrenju iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana stavljanja u upotrebu, preseljenja, odnosno povlačenja automata iz upotrebe.

Priređivač može ponovo staviti automat na kome su izvršene promene tehničkih ili funkcionalnih karakteristika u upotrebu, nakon dostavljanja Upravi dopunskog uverenja iz člana 62. stav 5. ovog zakona, kao i informacije o nalepnici takvog automata.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Nalepnica za označavanje i registraciju automata za igre na sreću

Član 74

Automat može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke o: numeričkom broju nalepnice, nazivu priređivača, nazivu ovlašćene laboratorije, jedinstvenom serijskom broju automata, lokaciji i roku važnosti odobrenja.

Nalepnicu iz stava 1. ovog člana izrađuje i postavlja ovlašćena laboratorija iz člana 62. stav 6. ovog zakona i važi do isteka važenja odobrenja.

Troškove pribavljanja nalepnica snosi priređivač.

Ministar finansija bliže propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Naknada za odobrenje

Član 75

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini od 25 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po automatu.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se i za svaki novi automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja, na način propisan u stavu 1. ovog člana.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda po prijemu rešenja o odobrenju do petog dana u narednom mesecu za mesec u kome je primljeno rešenje o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog dana u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 76

Priređivač je dužan da obračuna i plati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, u visini od 10% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade po automatu ne može biti manji od 40 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, obračunate srazmerno broju dana do kraja meseca od dana prijema rešenja o odobrenju.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaki novi automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja, na način propisan u stavu 1. ovog člana.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz st. 1. i 2. ovog člana i da je dostavlja Upravi do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Način vođenja evidencije i izveštavanja iz stava 5. ovog člana propisuje ministar finansija.

5. Posebne igre na sreću - klađenje

Priređivači

Član 77

Posebne igre na sreću - klađenje mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije čija je registrovana pretežna delatnost kockanje i klađenje na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati samo pravno lice koje, pored ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana, u svom sastavu ima hipodrom, za takmičenja koja se održavaju na tom hipodromu, odnosno pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom.

Klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i lice iz stava 1. ovog člana, koje o tome zaključi ugovor sa licem iz stava 3. ovog člana.

Osnovni kapital

Član 78

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, s tim da vrednost upisanog i uplaćenog novčanog uloga osnivača ne može biti niža od navedenog iznosa.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti registrovan u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate naknade

Član 79

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu dospelih naknada u skladu sa ovim zakonom, priređivač posebnih igara na sreću - klađenje mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 5.000 evra dinarske protivvrednosti po kladionici ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno, priređivač iz stava 1. ovog člana, koji poseduje najmanje 300 kladionica, može u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 1.500.000 evra dinarske protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač posebne igre na sreću - klađenje je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću - klađenje mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu.

Informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Član 80

Priređivač posebnih igara na sreću - klađenje dužan je da koristi informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje, koji omogućuje čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa softverskim rešenjem Uprave u svrhu vršenja nadzora.

Priređivač je odgovoran za funkcionalnost i bezbednost informaciono-komunikacionog sistema iz stava 1. ovog člana.

Sistem iz stava 1. ovog člana, odnosno njegov deo priređivač može da pribavi, odnosno stekne pravo svojine ili pravo korišćenja, ili samostalno razvije u skladu sa važećim standardima.

Pre stavljanja u upotrebu informaciono-komunikacionog sistema priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti karakteristika informaciono-komunikacionog sistema.

Uverenja iz st. 4. i 5. ovog člana izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Troškove ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacinog sistema snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje bliže tehničke i funkcionalne karakteristike informaciono-komunikacionog sistema iz stava 1. ovog člana, način i postupak ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, bliže uslove čuvanja, arhiviranja i načina razmene podataka sa Upravom.

Video nadzor

Član 81

Priređivač je dužan da obezbedi neprekidan video nadzor sa snimanjem u kladionici, posebno nad svakim uplatno-isplatnim mestom, ulaska i izlaska iz kladionice, kao i nadzor nad igračima i posetiocima.

Priređivač je dužan da čuva snimke video nadzora iz stava 1. ovog člana trideset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju internu dokumentaciju priređivača i poslovnu tajnu, a priređivač ih može koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako drukčije nije izričito propisano.

Kršenjem obaveze čuvanja poslovne tajne ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši za potrebe sprovođenja ovog zakona.

Priređivač je prilikom obrade podataka o licima iz stava 1. ovog člana, dužan da postupa u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Priređivač je dužan da, u slučaju kontrole, dostavi Upravi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, s tim što je Uprava dužna da se prema primljenoj dokumentaciji odnosi kao prema poslovnoj tajni, naročito po pitanju identiteta učesnika u igri.

Bliže uslove za sprovođenje nadzora i čuvanje dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar finansija.

Uslovi lokacije

Član 82

Udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 200 metara.

Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od najbliže ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u objekat u kojem se priređuju igre na sreću - klađenje.

Udaljenost između dve kladionice, odnosno između kladionice i automat kluba ili igračnice, ne može biti manja od 100 metara.

Udaljenost iz stava 3. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od ulaza do ulaza u kladionicu, odnosno automat klub ili igračnice u kojim se priređuju posebne igre na sreću.

Postupak davanja odobrenja

Član 83

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica koje podnosi zahtev, dostavlja se:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 78. ovog zakona;

2) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

3) osnivački akt podnosioca zahteva;

4) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

5) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se priređivati posebne igre na sreću - klađenja na osnovu odobrenja, s tim što broj kladionica ne može biti manji od 30, osim pravnog lica iz člana 77. stav 3. ovog zakona;

6) spisak uplatno-isplatnih mesta po kladionici;

7) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 80. ovog zakona sa specifikacijom numeričkih brojeva nalepnica za uplatno-isplatna mesta;

8) dokaz o lokaciji objekta u kojem se priređuju igre na sreću - klađenje u smislu člana 82. ovog zakona;

9) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, imenovano lice nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću;

10) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 9) ovog stava, lica iz tačke 9) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz tačke 9) ovog stava ili od nadležnog organa da dostavi dokaz o neosuđivanosti;

11) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu, u roku od tri dana od dana nastale izmene.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 84

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje daje se na deset godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravnim licima iz člana 77. stav 3. ovog zakona odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje daje se za period trajanja sezone konjičkih trka.

Period trajanja sezone konjičkih trka utvrđen je propozicijama takmičenja, koje su overene od strane Saveza za konjički sport Srbije.

Priređivač može podneti zahtev za dobijanje novog odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može podneti zahtev za prestanak priređivanja posebnih igara na sreću - klađenje.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja posebnih igara na sreću - klađenje na osnovu zahteva priređivača.

Oduzimanje odobrenja

Član 85

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću - klađenje prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze, odnosno krši zabrane propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Član 86

Rešenja uprave kojima se odobrava ili odbija zahtev za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje, prestanak priređivanja na zahtev priređivača i oduzimanje odobrenja su konačna. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Zabrana za zaposlene i druga lica

Član 87

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učešće u igrama na sreću koje priređuje taj priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u kladionicu pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Prijavljivanje uplatno-isplatnih mesta

Član 88

Svako otvaranje novog uplatno-isplatnog mesta i zatvaranje uplatno-isplatnog mesta vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje Uprava.

Uz zahtev za otvaranje novog uplatno-isplatnog mesta dostavlja se:

1) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću - klađenje, kao i ispunjenosti uslova iz člana 82. ovog zakona;

2) informacija o nalepnici za uplatno-isplatno mesto, u smislu člana 89. ovog zakona.

Uz zahtev za zatvaranje uplatno-isplatnog mesta dostavlja se informacija o nalepnici, u smislu člana 89. ovog zakona.

Priređivač je dužan da Upravu obavesti o svakom otvaranju novog uplatno-isplatnog mesta, odnosno zatvaranju uplatno-isplatnog mesta u skladu sa rešenjem o odobrenju iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja istog.

Priređivač može ponovo otvoriti postojeće uplatno-isplatno mesto na kome su izvršene promene tehničkih ili funkcionalnih karakteristika nakon dostavljanja Upravi dopunskog uverenja iz člana 80. stav 5. ovog zakona, kao i informacije o nalepnici takvog uplatno-isplatnog mesta.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Nalepnica za označavanje i registraciju uplatno-isplatnog mesta

Član 89

Uplatno-isplatno mesto može biti u upotrebi ako je na opremi uplatno-isplatnog mesta vidno istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke o: numeričkom broju nalepnice, nazivu priređivača, nazivu ovlašćene laboratorije, lokaciji i roku važnosti odobrenja.

Nalepnicu iz stava 1. ovog člana, izrađuje i postavlja laboratorija iz člana 80. stav 6. ovog zakona i važi do isteka važenja odobrenja.

Troškove pribavljanja nalepnica snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Naknada za odobrenje

Član 90

Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po kladionici.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se i za svaku kladionicu, koja se otvara u periodu važenja odobrenja, na način propisan u stavu 1. ovog člana.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda po prijemu rešenja o odobrenju do petog dana u narednom mesecu za mesec u kome je primljeno rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog dana u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 91

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje u visini od 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade po kladionici ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 550 evra mesečno, obračunate srazmerno broju dana do kraja meseca od dana prijema rešenja o odobrenju.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaku novu kladionicu koja se otvara u toku važenja odobrenja, na način iz stava 1. ovog člana.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda, najkasnije do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto u kladionici na osnovu koje utvrđuje naknadu iz st. 1. i 2. ovog člana i da je dostavlja Upravi do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Način vođenja evidencije i izveštavanja iz stava 5. ovog člana bliže propisuje ministar finansija.

6. Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Priređivači

Član 92

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije imaju Državna lutrija Srbije i priređivači čija je registrovana pretežna delatnost kockanje i klađenje, kojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica - operatere radi organizovanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 3. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Za isplatu dobitaka garantuje Državna lutrija Srbije, odnosno priređivači kojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Osnovni kapital

Član 93

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, s tim da vrednost upisanog i uplaćenog novčanog uloga osnivača ne može biti niža od navedenog iznosa.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti registrovan u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate naknade

Član 94

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu dospelih naknada u skladu sa ovim zakonom, priređivač posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora u periodu za koji je dato odobrenje imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 95

Priređivač posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije dužan je da koristi informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, koji omogućava čuvanje, arhiviranje i razmenu podataka elektronskim putem sa softverskim rešenjem Uprave u svrhu vršenja nadzora.

Priređivač je odgovoran za funkcionalnost i bezbednost informaciono-komunikacionog sistema iz stava 1. ovog člana.

Sistem iz stava 1. ovog člana, odnosno njegov deo priređivač može da pribavi, odnosno stekne pravo svojine ili pravo korišćenja, ili samostalno razvije u skladu sa važećim standardima.

Pre stavljanja u upotrebu informaciono-komunikacionog sistema, priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika tog sistema.

Uverenja iz st. 4. i 5. ovog člana izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Troškove ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje bliže tehničke i funkcionalne karakteristike informaciono-komunikacionog sistema iz stava 1. ovog člana, način i postupak ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, bliže uslove čuvanja, arhiviranja i načina razmene podataka sa Upravom.

Postupak davanja odobrenja

Član 96

Zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije sadrži:

1) podatke o nazivu i sedištu pravnog lica - podnosioca zahteva;

2) način identifikacije i registracije igrača;

3) postupak u slučaju prekinute komunikacije sa igračem;

4) opis sistema za čuvanje stanja sistema (backup);

5) opis sistema za povratak u poslednje sačuvano stanje.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na učesnike u igrama na sreću;

2) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se nalaziti oprema za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

3) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 95. ovog zakona;

4) pravila igre, odnosno igara na sreću koje će se priređivati;

5) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 93. ovog zakona;

6) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

7) osnivački akt podnosioca zahteva;

8) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

9) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, imenovano lice nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću;

10) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 9) ovog stava, lica iz tačke 9) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz tačke 9) ovog stava ili od nadležnog organa da dostavi dokaz o neosuđivanosti.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka, odnosno dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana, priređivač je dužan da o tome obavesti Upravu, u roku od tri dana od dana nastale izmene.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 97

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije daje se na deset godina.

Priređivač može podneti zahtev za dobijanje novog odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može podneti zahtev za prestanak priređivanja posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu zahteva priređivača.

Oduzimanje odobrenja

Član 98

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze, odnosno krši zabrane propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Član 99

Rešenja Uprave kojima se odobrava ili odbija zahtev za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, prestanak priređivanja na zahtev priređivača i oduzimanje odobrenja su konačna. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Zabrana za zaposlene

Član 100

Zaposlenima kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zabranjeno je učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje priređuje taj priređivač.

Naknada za odobrenje

Član 101

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u iznosu od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda po prijemu rešenja o odobrenju do petog dana u narednom mesecu za mesec u kome je primljeno rešenje o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog dana u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 102

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje preko sredstava elektronske komunikacije mesečno u visini od 15% na osnovicu, a za ostale posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 10% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 10.000 evra mesečno, obračunate srazmerno broju dana do kraja meseca od dana prijema rešenja o odobrenju.

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije plaća se u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu koje obračunava naknadu iz stava 1. ovog člana i da je dostavlja Upravi do petog dana u mesecu za prethodni mesec.

Način vođenja evidencije i izveštavanja iz stava 5. ovog člana bliže propisuje ministar finansija.

7. Nagradne igre u robi i uslugama

Priređivač

Član 103

Priređivač u toku kalendarske godine može prirediti u svoje ime i za svoj račun najviše četiri nagradne igre, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Nagradna igra iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od 45 dana, pri čemu priređivač ne može priređivati dve nagradne igre iz stava 1. ovog člana istovremeno.

U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan da navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i dužinu trajanja nagradne igre.

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama, može podneti zahtev za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre najkasnije u roku od 30 dana pre dana otpočinjanja nagradne igre.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz st. 1-4. ovog člana.

Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da najmanje osam dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i dostavi Upravi dokaz o objavljivanju u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organ, odnosno organizacija može u cilju poboljšanja primene određenog propisa organizovati nagradnu igru isključivo za tu namenu.

Za organizovanje nagradne igre iz stava 8. ovog člana Vlada utvrđuje kriterijume i daje saglasnost.

Postupak davanja saglasnosti

Član 104

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu podnosioca zahteva i fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) odluka nadležnog organa priređivača o priređivanju nagradne igre;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar;

3) pravila nagradne igre.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija i podnosilac zahteva nije u obavezi da dostavi dokument iz stava 1. tačka 2) ovog člana, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Prestanak važenja saglasnosti

Član 105

Uprava donosi akt o oduzimanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama, ako utvrdi da:

1) je saglasnost data na osnovu neistinitih podataka;

2) priređivač nije uplatio dospelu obavezu po osnovu naknade za priređivanje nagradne igre;

3) priređivač ne postupa u skladu sa pravilima nagradne igre.

Član 106

Rešenja Uprave kojima se daje saglasnost za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama, odbija zahtev za davanje saglasnosti ili oduzima saglasnost su konačna. Protiv rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Naknada za priređivanje

Član 107

Priređivač plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama u visini od 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog člana ne odgovara tržišnoj vrednosti, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost fonda dobitaka.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda najkasnije tri dana pre otpočinjanja nagradne igre.

Izveštaj o nagradnoj igri

Član 108

Po završetku nagradne igre priređivač je dužan da u roku od 30 dana obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre.

Način izveštavanja iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

8. Posebne obaveze priređivača i učesnika u igri

Pravila igre

Član 109

Za svaku vrstu igre na sreću prilikom dostavljanja zahteva za priređivanje igre na sreću Upravi moraju se priložiti i pravila igre.

Ministar finansija propisuje bliže uslove koje pravila igre moraju da sadrže i daje saglasnost na pravila igre.

Pravila igre moraju biti istaknuta na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili objavljena na drugi način uređen ovim zakonom.

Pravila igre ne mogu se menjati u toku trajanja igre.

Evidencija o igračima i čuvanje dokumentacije

Član 110

Priređivač je dužan da, za potrebe sprovođenja ovog zakona, vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija.

Priređivači i zaposlena lica kod priređivača dužni su da drže u tajnosti podatke o igračima i njihovom učestvovanju u igri, uključujući i podatke o njihovim dobicima.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti samo u svrhu za koji su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako drukčije nije izričito propisano.

Kršenjem obaveze čuvanja tajnosti podataka ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši za potrebe sprovođenja ovog zakona i propisa kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Podaci o licima iz stava 1. ovog člana prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti.

Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, propisanu ovim zakonom, priređivač je dužan da čuva pet godina od poslednjeg dana godine na koju se odnose.

Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Član 111

Priređivači koji su obveznici u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dužni su da u svom poslovanju postupaju u skladu sa navedenim propisima, te da svojim unutrašnjim aktima utvrde radnje i mere koje preduzimaju prema strankama, kao i kada se radnje i mere sprovode.

Opšti uslovi za priređivače igara na sreću

Član 112

Osnivač priređivača, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik priređivača, imenovano lice i saradnik ovih lica, odnosno kada je imenovano lice pravno lice, njegov član, njegov stvarni vlasnik, imenovano lice u takvom licu i saradnik ovih lica ne može biti lice osuđeno na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću.

Priređivač prilikom svakog imenovanja, odnosno promene imenovanog lica dostavlja akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da takvo lice nije lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću.

Ako se iz opravdanog razloga ne može pribaviti akt nadležnog državnog organa iz stava 2. ovog člana, priređivač može da dostavi i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od priređivača da joj dostavi navedeni dokaz ili neposredno od nadležnog organa.

Kumulacija uslova u vezi sa osnovnim kapitalom

Član 113

Uslov u pogledu visine osnovnog kapitala iz člana 60. stav 1, člana 78. stav 1. ili člana 93. stav 1. ovog zakona, priređivač mora kumulativno da ispuni za svako pojedinačno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, priređivanje posebnih igara na sreću-klađenje, odnosno priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Uslov iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na priređivače igara na sreću u igračnicama.

Naknada za usluge elektronske komunikacije

Član 114

Naknadu za usluge elektronske komunikacije u priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija pružaocu usluge plaća priređivač igre na sreću.

U slučaju kad zbog prirode igre na sreću (fonto, SMS i dr.) naknadu za usluge elektronskih komunikacija plaća učesnik u igri, ne može mu se odrediti cena usluge viša od redovne cene odgovarajuće usluge.

Primanje uplata za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 115

Pravno lice i preduzetnik sa sedištem na teritoriji Republike Srbije može primati uplate za priređivača posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Lice iz stava 1. ovog člana je dužno da postupa u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i ostalim relevantnim propisima.

Lice iz stava 1. ovog člana je dužno da na vidnom mestu za lica koja vrše uplatu istakne poster iz člana 6. stav 5. ovog zakona.

Objekti u kojima se primaju uplate u smislu stava 1. ovog člana moraju da ispunjavaju uslove iz čl. 67. i 82. ovog zakona u pogledu udaljenosti od obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola).

III NADZOR

Nadležnost Uprave u vršenju nadzora

Pojam i oblici inspekcijskog nadzora

Član 116

Nadzor predstavlja postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja uslova i obaveza, odnosno poštovanja zabrana u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima u oblasti igara na sreću, kao i zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u oblasti igara na sreću.

Nadzor iz stava 1. ovog člana može biti kancelarijski i terenski.

Terenski inspekcijski nadzor vrši se izvan službenih prostorija Uprave i sastoji se od neposrednog uvida u objekte, prostorije, opremu, uređaje i druge predmete, akte i dokumentaciju nadziranog subjekta.

Kancelarijski inspekcijski nadzor vrši se u službenim prostorijama Uprave, uvidom u akte, podatke i dokumentaciju nadziranog subjekta, prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju od strane priređivača igara na sreću.

Uprava vrši nadzor i na osnovu podataka dobijenih od drugih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja.

Član 117

Nadzirani subjekt je dužan da na zahtev Uprave i u razumnom roku koji ona odredi, pruži sve raspoložive informacije, dostavi na uvid poslovnu dokumentaciju i druge isprave i dokaze radi utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno provere ispunjenosti uslova i obaveza, odnosno poštovanja zabrana u vezi sa priređivanjem ili organizovanjem igara na sreću.

Pokretanje postupka nadzora

Član 118

Nadzor nad priređivačima vrši se na osnovu godišnjeg plana, koji donosi direktor Uprave.

Rukovodilac inspekcije ili lice koje on ovlasti izdaje pisani nalog za inspekcijski nadzor.

Inspektor Uprave u pisanom obliku obaveštava nadziranog subjekta o predstojećem redovnom inspekcijskom nadzoru, najkasnije tri dana pre početka nadzora. Obaveštenje se vrši elektronskim putem, a može se učiniti i u papirnom obliku.

Inspektor Uprave ima službenu legitimaciju kojom dokazuje svoje službeno svojstvo i identitet.

Ako inspekcijski nadzor obavlja ovlašćeni službenik, ovlašćenje koje mu se izdaje sadrži elemente legitimacije, osim slike, ima karakter službene legitimacije i koristi se kao i službena legitimacija.

Inspektor Uprave ima pravo i dužnost da koristi službenu legitimaciju dok obavlja poslove inspekcijskog nadzora.

Inspekcijski nadzor počinje kada inspektor Uprave uruči nadziranom subjektu, odnosno prisutnom licu nalog za inspekcijski nadzor.

Kada je uredno obavešten o predstojećem inspekcijskom nadzoru, nadzirani subjekt dužan je da bude prisutan na mestu vršenja nadzora, osim ako postoje naročito opravdane okolnosti koje ga u tome sprečavaju.

Ako nadzirani subjekt koji je uredno obavešten ne bude prisutan na mestu vršenja nadzora, a nije blagovremeno obavestio Upravu, inspekcijski nadzor se vrši u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na mestu vršenja inspekcijskog nadzora.

Ako nadzirani subjekt, odnosno prisutno lice odbije uručenje naloga, smatra se da inspekcijski nadzor počinje predočavanjem njegove sadržine nadziranom subjektu, odnosno prisutnom licu.

Nadzirani subjekt je dužan da inspektoru Uprave omogući nesmetan inspekcijski nadzor.

Ovlašćenja inspektora

Član 119

Inspektor Uprave je ovlašćen da radi utvrđivanja činjenica:

1) izvrši uvid u ličnu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom koja je podobna da se identifikuju ovlašćena lica u nadziranom subjektu, druga zaposlena ili radno angažovana lica kao i fizička lica zatečena na mestu nadzora;

2) uzima pisane i usmene izjave nadziranog subjekta;

3) vrši pregled objekata, prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata, evidencija ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost i pravilnost poslovanja nadziranog subjekta;

4) prisustvuje otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću, kao i dnevnom obračunu blagajne u igračnicama, u prostorijama sa automatima, odnosno uplatno-isplatnim mestima;

5) vrši uviđaj, odnosno pregleda i proverava lokaciju, objekte ili poslovni prostor, uređaje, opremu i dr.;

6) fotografiše i snima prostor u kome se vrši inspekcijski nadzor i druge stvari koje su predmet nadzora;

7) preduzima druge radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Zapisnik

Član 120

Inspektor Uprave je dužan da sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku nadzora.

Kontrolne liste su sastavni deo zapisnika iz stava 1. ovog člana.

Na zapisnik iz stava 1. ovog člana mogu se staviti primedbe u roku od osam dana od dana dostavljanja zapisnika.

Inspektor Uprave je dužan da primedbe iz stava 3. ovog člana razmotri u roku od pet dana od dana dostavljanja istih i sačini dopunski zapisnik ukoliko su u primedbama izneti novi dokazi i činjenice zbog kojih bi trebalo promeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku.

Na dopunski zapisnik ne mogu se staviti primedbe.

Ako inspektor Uprave u vršenju inspekcijskog nadzora ne utvrdi nezakonitost, nepravilnost ili nedostatke, on bez donošenja rešenja okončava postupka inspekcijskog nadzora dostavljanjem zapisnika u kome se navodi da nisu utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostaci u njegovom poslovanju ili postupanju.

Rešenje

Član 121

Uprava donosi rešenje u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika, kojim se nadziranom subjektu nalaže da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja otkloni utvrđene nepravilnosti.

Mere u postupku inspekcijskog nadzora

Član 122

Kada u vršenju terenskog inspekcijskog nadzora inspektor Uprave otkrije da neregistrovani subjekt, koji nema dozvolu Vlade, odobrenje, odnosno saglasnost Uprave priređuje igre na sreću, doneće odmah rešenje kojim zabranjuje priređivanje igara na sreću, zapleniće automate, opremu, novac, dokumentaciju i druge predmete koji su upotrebljeni ili su mogli biti upotrebljeni za priređivanje igara na sreću.

Troškove zaplene i čuvanja predmeta iz stava 1. ovog člana snosi lice koje priređuje igre na sreću bez dozvole Vlade, odobrenja, odnosno saglasnosti Uprave.

Inspektor Uprave koji izrekne meru zabrane u smislu stava 1. ovog člana, ima pravo da naredi da se nadziranom subjektu zapečati poslovni prostor i objekti u kojima se obavlja priređivanje igara na sreću.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja

Član 123

Kada u vršenju terenskog inspekcijskog nadzora kod registrovanog subjekta inspektor Uprave otkrije postojanje automata, stola, uplatno-isplatnog mesta i opreme, za koje ne poseduje dozvolu Vlade, odobrenje, odnosno saglasnost Uprave, inspektor donosi rešenje o zabrani obavljanja delatnosti, zapleni opreme, robe, dokumentacije i drugih predmeta koji su mu poslužili ili su mogli biti upotrebljeni za nezakonito obavljanje delatnosti.

Mera zabrane priređivanja igara na sreću priređivaču se izriče samo za poslovni prostor u kojem su u toku nadzora utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.

Zabrana vršenja delatnosti priređivaču kome je utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:

1) u trajanju od 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost prvi put;

2) u trajanju od 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost drugi put.

Priređivaču kome je u postupku nadzora utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana treći put, oduzima se dozvola, odobrenje, odnosno saglasnost za priređivanje igara na sreću.

Zabrana vršenja delatnosti iz st. 3. i 4. ovog člana, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.

Troškove zaplene i čuvanja predmeta iz stava 1. ovog člana snosi priređivač.

Žalba

Član 124

Protiv rešenja Uprave donetih u postupku nadzora, može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Odluka drugostepenog organa po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba se podnosi nadležnom drugostepenom organu, a preko prvostepenog organa i predaje se neposredno ili preporučenom poštom.

Nadležnost za postupanje po žalbama

Član 125

Po žalbama izjavljenim protiv akata Uprave donetih u prvostepenom postupku, rešava drugostepeni organ - Ministarstvo finansija, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 126

Na postupke kancelarijskog i terenskog inspekcijskog nadzora shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor i zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Kamata

Član 127

Na iznos manje plaćenih naknada obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Na dugovani iznos naknada, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Aktiviranje namenskog depozita i bankarske garancije

Član 128

Ukoliko priređivač ne izmiri obaveze koje su dospele po osnovu naknada na način i u roku koji je propisan ovim zakonom, Uprava će naplatiti dospele naknade iz sredstava namenskog depozita ili bankarske garancije priređivača.

Postupak aktiviranja sredstava namenskog depozita ili bankarske garancije bliže uređuje ministar finansija.

Prinudna naplata

Član 129

Prinudna naplata potraživanja sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.

Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu naknada i kamate

Član 130

Pravo Uprave na utvrđivanje i naplatu naknada i kamate zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na utvrđivanje naknada i kamate počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi naknadu odnosno kamatu.

Zastarelost prava na naplatu naknada i kamate počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza dužnika dospela za plaćanje.

Zastarelost se prekida svakom radnjom Uprave preduzetom protiv dužnika u cilju utvrđivanja i naplate naknada i kamate.

Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok zastarelosti.

Pravo na utvrđivanje i naplatu, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je naknadu trebalo utvrditi ili naplatiti.

Zastarelost prava Uprave na utvrđivanje i naplatu naknada i kamate ne teče za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Član 131

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Na pitanja zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji.

IV KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 132

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije i pravno lice koje:

1) postupi suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

2) ne garantuje za isplatu, odnosno dodelu dobitaka (čl. 17, 19, 20. i 21);

3) ne dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću (član 23. stav 1);

4) promeni pravila klasičnih igara nakon započinjanja prodaje srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serije, odnosno prijema uloga (član 25. stav 2);

5) ne objavi pravila igre u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre na sreću ili ne omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim, odnosno uplatnim mestima (član 25. stav 3);

6) ne vrši izvlačenje, odnosno ne utvrđuje dobitke pred komisijom od najmanje tri člana koju imenuje priređivač, ili ne izvlači dobitke javno (član 26);

7) ne vrši izvlačenje dobitaka u direktnom TV prenosu, u slučaju kada se izvlačenje dobitaka organizuje pred TV kamerama (član 27);

8) ne objavi promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću, ili ne obavesti Upravu ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (član 28. st. 2-3);

9) ne vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga u slučaju otkazivanja priređivanja igre na sreću (član 28. stav 5);

10) ne dostavi Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka u propisanom roku (član 29. stav 2);

11) ne objavi rezultate igre na sreću u štampi ili na svojoj internet stranici u propisanom roku (član 30);

12) ne isplati novčani dobitak, odnosno ne obezbedi preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću u propisanom roku ili ne dostavi Upravi zapisnik u propisanom roku (član 31. st. 1. i 4);

13) objavi identitet dobitnika suprotno pravilima igre (član 31. stav 5);

14) ne plaća naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 33. st. 1. i 3. i član 102. stav 2).

15) ne dostavi evidencije na način i u roku propisanom ovim zakonom (član 33. stav 2, član 76. stav 5, član 91. stav 5. i član 102. stav 5);

16) ne održava iznos osnovnog kapitala iz čl. 36, 60, 78, 93. i 113. ovog zakona u periodu važenja dozvole, odnosno odobrenja;

17) otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno poveća postojeći udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, bez prethodne saglasnosti ministra finansija (član 37. stav 1);

18) ne obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu i na način propisan članom 38. stav 3, članom 61. stav 4, članom 79. stav 4. i članom 94. stav 3. ovog zakona;

19) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola pre stavljanja stola u upotrebu (član 44. stav 1);

20) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola (član 44. stav 2);

21) ne uredi prostor u skladu sa članom 49. ovog zakona;

22) ne obezbedi neprekidan audio, odnosno video nadzor kao i čuvanje snimaka na način propisan ovim zakonom (čl. 50, 64. i 81);

23) ne obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u igračnici (član 50. stav 3);

24) ne obezbedi trajnu bazu podataka o licima kojima je dozvoljen ulazak u igračnicu, odnosno ne obezbedi njihove odgovarajuće pisane izjave (član 51. stav 4);

25) omogući zaposlenima kod priređivača učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač (član 52. stav 1, član 72. stav 1, član 87. stav 1. i član 100);

26) omogući zaposlenima da od igrača primaju poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga ili novčano pomažu igrače (član 52. stav 2);

27) postupi suprotno odredbi člana 54. stav 3. ovog zakona;

28) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 54. st. 5. i 6);

29) ne vodi evidenciju o dnevnim osnovicama naknade na osnovu kojih se obračunava i plaća naknada, na način i pod uslovima koje propiše ministar finansija, odnosno ne dostavlja mesečni obračun naknade za priređivanje u predviđenim rokovima (član 55);

30) ima manje od pet automata u objektu u kome na osnovu odobrenja priređuje posebne igre na sreću na automatima (član 59);

31) automat za igre na sreću ne podesi na način propisan članom 62. stav 1. ovog zakona;

32) ne obezbedi odgovarajuću tačnost, ažurnost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata (član 62. stav 3);

33) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata, pre stavljanja u upotrebu automata (član 62. stav 4);

34) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata (član 62. stav 5);

35) ne koristi odgovarajući informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima (član 63. stav 1);

36) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, pre stavljanja u upotrebu (član 63. stav 4);

37) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu karakteristika informaciono-komunikacionog sistema (član 63. stav 5);

38) priređuje igre na sreću u automat klubu ili kladionici na udaljenosti manjoj od propisane (čl. 67. i 82);

39) ne obavesti Upravu ukoliko u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka od značaja za dobijanje odobrenja (član 68. stav 3, član 83. stav 3. i član 96. stav 3);

40) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 75);

41) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 76. st. 1-4);

42) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu (član 76. stav 5);

43) ne koristi odgovarajući informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje (član 80. stav 1);

44) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema pre stavljanja u upotrebu (član 80. stav 4);

45) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema (član 80. stav 5);

46) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 90);

47) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 91. st. 1-4);

48) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto (član 91. stav 5);

49) ne koristi odgovarajući informaciono-komunikacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (član 95. stav 1);

50) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema pre stavljanja u upotrebu (član 95. stav 4);

51) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika sistema (član 95. stav 5);

52) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 101);

53) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 102. st. 1, 3. i 4);

54) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na propisan način (član 102. stav 5);

55) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije osam dana pre otpočinjanja nagradne igre i ne dostavi dokaz o objavljivanju (član 103. stav 7);

56) ne plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 107);

57) ne obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre u roku od 30 dana od dana okončanja nagradne igre (član 108. stav 1);

58) pravila igre ne istakne na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili ih ne objavi na drugi način utvrđen ovim zakonom (član 109. stav 3);

59) menja pravila igre u toku trajanja igre (član 109. stav 4);

60) postupi suprotno odredbama člana 110. ovog zakona;

61) prima uplate za priređivača posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u objektima na udaljenosti manjoj od 200 metara od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) (član 115. stav 4);

62) ne dostavi u skladu sa zahtevom Uprave informacije, poslovnu dokumentaciju i druge isprave (član 117);

63) ne bude prisutno na mestu vršenja nadzora, a uredno je obavešteno o predstojećem inspekcijskom nadzoru (član 118. stav 8);

64) ne omogući inspektoru nesmetan inspekcijski nadzor (član 118. stav 11).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. tač. 55), 56), 57) i 61) ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Član 133

Uprava podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno nadležnom prekršajnom sudu.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 134

Od dana početka primene ovog zakona sve posebne igre na sreću iz člana 9. stav 1. tačka 6) ovog zakona se za svrhu oporezivanja smatraju igrama na sreću iz člana 83. stav 4. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19).

Prestanak važenja prethodnog zakona

Član 135

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 93/12 - dr. zakon, 30/18, 95/18 i 91/19).

Donošenje propisa

Član 136

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Važenje ranije donetih propisa

Član 137

Propisi doneti na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 93/12 - dr. zakon, 30/18, 95/18 i 91/19) primenjivaće se do početka primene propisa donetih na osnovu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Usklađivanje sa odredbama zakona

Član 138

Priređivači su dužni da u roku od 15 meseci od dana početka primene ovog zakona, usklade svoje poslovanje u skladu sa odredbama čl. 45, 60, 61, 63, 64, 74, 78, 79, 80, 81, 89, 93, 94, 95. i 113. ovog zakona.

Priređivači su dužni da dostave dokaze iz člana 39. stav 3. tač. 2), 7), 8) i 9), člana 68. stav 1. tač. 2), 4), 8) i 9), člana 83. stav 1. tač. 2), 4), 9) i 10) i člana 96. stav 2. tač. 6), 8), 9) i 10) ovog zakona do 30. juna 2020. godine.

Izuzetno od odredbe člana 67. stav 3. i člana 82. stav 3. ovog zakona, ograničenje u pogledu udaljenosti između dva automat kluba, ili između dve kladionice, odnosno između automat kluba i kladionice ili igračnice ne primenjuje se za lokaciju na kojoj je priređivač imao odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, odnosno za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje, pre početka primene ovog zakona.

Okončanje započetih postupaka

Član 139

Postupci koji do početka primene ovog zakona nisu okončani, okončaće se prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog zakona.

Ako posle početka primene ovog zakona akt Uprave bude poništen ili ukinut, dalji postupak sprovodi se prema odredbama ovog zakona.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 140

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu.