Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač), ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Ovim zakonom osniva se Uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i uređuje njena nadležnost.

Pojam igara na sreću

Član 2

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Igrama na sreću ne smatraju se igre koje se priređuju pred javnošću, u kojima se takmiči u znanju i veštini iz različitih oblasti jedan ili više unapred kvalifikovanih učesnika prema pravilima priređivača uz direktno učešće učesnika u igri (neposredno na mestu priređivanja igre ili putem telefona), pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti.

Zabavne igre

Član 3

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste (zabavne igre).

Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog člana, nisu predmet uređivanja ovog zakona.

Određivanje svojstva igre na sreću

Član 4

U skladu sa ovim zakonom mogu se priređivati samo igre na sreću koje su upisane u katalog o vrstama igara na sreću i za čije priređivanje su doneta pravila igre, na koja je data saglasnost od strane ministra nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija).

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlučuje da li se neka igra smatra igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Cilj priređivanja i raspodela sredstava

Član 5

Igre na sreću priređuju se radi razonode učesnika, ostvarivanja dobitaka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima i ostvarivanja sredstava koja su prihod budžeta Republike Srbije.

Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike Srbije u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti.

Društvena odgovornost

Član 6

Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću.

Svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću, pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema učesnicima u igrama na sreću.

U slučaju priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zaposlenima u smislu stava 3. ovog člana smatraju se zaposleni koji imaju kontakt sa učesnicima u igrama na sreću (npr. korisnički servis).

Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100 x 80 santimetara, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću. Kada se igre na sreću priređuju u kioscima, poster veličine 50 x 40 santimetara ističe se na spoljnoj strani kioska.

Na svakom pultu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje u igrama na sreću mora postojati brošura-flajer sa podacima navedenim u stavu 5. ovog člana.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom štite podatke o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje izgled i sadržinu prospekata iz stava 5. ovog člana.

Opšti interes

Član 7

Priređivanje igara na sreću predstavlja delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju i isključivo je pravo Republike Srbije, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Opšti interes u delatnosti priređivanja igara na sreću ostvaruje se naročito radi:

1) obezbeđivanja sredstava za namene iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

2) usklađivanje igara na sreću sa socijalno-ekonomskim i drugim prilikama;

3) izbegavanje rizika od kriminala, zaštite od obmana i otklanjanje negativnih dejstava koja imaju igre na sreću.

Republika Srbija ne garantuje za dobitke koje ostvare učesnici u igrama na sreću.

Prenošenje prava na priređivanje

Član 8

Republika Srbija može, u skladu sa ovim zakonom, preneti pravo na priređivanje igara na sreću na pravna lica ili preduzetnike sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo priređivanja igara na sreću iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom, prenosi se na osnovu:

1) dozvole;

2) odobrenja;

3) saglasnosti.

Dozvola, odobrenje, odnosno saglasnost iz stava 2. ovog člana ne mogu se preneti na treće lice.

Definicija pojmova

Član 9

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) priređivač je pravno lice ili preduzetnik koji u skladu sa ovim zakonom, na osnovu dozvole Vlade, odnosno odobrenja ili saglasnosti Uprave ima pravo da priređuje igre na sreću;

2) ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama je ugovor potpisan od strane ministra finansija uz prethodnu saglasnost Vlade i pravnog lica koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa korišćenjem prenetog prava;

3) klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namerom da budu jedini ili delimični dobitnici unapred definisanog fonda dobitaka;

4) posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog, ili protiv priređivača, u nameri da ostvare dobitak u zavisnosti od visine uloga;

5) igre na sreću u igračnicama su igre koje igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugog na stolovima za igru, sa kuglicama, kockicama, kartama ili drugim sličnim rekvizitima i koje se priređuju isključivo u prostoru igračnice;

6) automatima se smatraju elektromehanički, elektronski i slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa, stiču mogućnost ostvarivanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvesnog događaja;

7) igre na sreću na automatima su igre koje se igraju na elektromehaničkim, elektronskim i sličnim uređajima, a na kojima igrači uplatom određenog iznosa stiču mogućnost ostvarivanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvesnog događaja;

8) igre na sreću - klađenje su igre na sreću u kojima se učesnik kladi na ishode sportskih (rezultati utakmica, klađenje na trke konja i pasa i sl.) i drugih događaja predloženih od strane priređivača, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne sme biti nikome unapred poznata i mora biti takva da na ovu okolnost ne mogu uticati ni priređivači ni igrači i gde je visina dobitka utvrđena prilikom uplate uloga i kasnije se ne može menjati;

9) igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu ovog zakona, su sve igre na sreću, kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, kao što su: internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblik elektronske komunikacije;

10) igračnica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na stolovima i automatima;

11) automat klub je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima;

12) kladionica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenja u kome se nalazi jedno ili više uplatno-isplatnih mesta;

13) uplatno-isplatno mesto u kladionici je brojčano označen šalter za uplatu - isplatu na kome se nalazi računar koji opslužuje jedan radnik i koji poseduje zaseban štampač tiketa, koji omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave;

14) imenovano lice je zakonski zastupnik društva ili član organa upravljanja društva u smislu propisa o privrednim društvima;

15) saradnik je svako fizičko lice, koje:

(1) je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice u pravnom licu u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog lica;

(2) je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju;

(3) sa imenovanim licem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem;

16) stvarni vlasnik pravnog lica je lice definisano propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Zabrane

Član 10

Zabranjeno je priređivanje igara na sreću suprotno odredbama ovog zakona, kao i:

1) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije;

2) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu putem platnih kartica, a od strane izdavaoca platnih kartica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;

3) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu na drugi način;

4) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima;

5) oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću bez obaveštenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica;

6) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

7) učestvovanje maloletnih lica u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

8) omogućavanje učestvovanja maloletnim licima u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

9) ulazak maloletnih lica u objekte u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću;

10) omogućavanje ulaska maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću;

11) priređivanje igara sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

12) priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu ili je novčana nagrada sastavni deo nagrade;

13) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u igrama na sreću za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;

14) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću - klađenje duže od 18 sati dnevno;

15) isticanje natpisa Casino ili Kazino na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću, osim u igračnicama;

16) korišćenje reči Casino ili Kazino u nazivu pravnog lica ili preduzetnika, osim pravnog lica koje ima dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama;

17) omogućavanje priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije licu koje ne poseduje odobrenje;

18) omogućavanje učestvovanja u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje organizuje lice koje ne poseduje odobrenje;

19) priređivanje igara na sreću koje ne garantuju iste uslove svim igračima;

20) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu pravnog lica ili preduzetnika;

21) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu igre na sreću koju priređuje drugo pravno lice ili preduzetnik, osim Državne lutrije Srbije.

Uprava za igre na sreću

Član 11

Uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću.

Uprava samostalno izvršava poslove iz stava 1. ovog člana na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i organizuje se tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.

Nadležnosti Uprave

Član 12

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;

2) daje saglasnost na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću;

3) sprovodi postupak javnog poziva za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole, priprema nacrt akta Vlade o davanju i oduzimanju dozvole i obavlja druge stručne poslove u vezi sa davanjem i oduzimanjem dozvole;

4) daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću;

5) utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;

6) vrši kontrolu plaćanja naknada za sve igre na sreću;

6a) vrši nadzor nad primenom odredaba zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću, kao i kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

7) vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;

8) priprema predlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama o priređivanju klasičnih igara na sreću, koji se zaključuje sa Državnom lutrijom Srbije;

9) daje odobrenje za promenu prostora u kome će se priređivati igre na sreću u igračnici, automat klubu, odnosno kladionici;

10) daje i oduzima odobrenje za držanje riziko depozita za osiguranje isplata dobitaka u skladu sa ovim zakonom;

11) daje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;

12) određuje svog predstavnika u komisijama za izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka u klasičnim igrama na sreću;

13) izdaje posebne oznake koje se ističu na ulazu u igračnicu, automat klub ili kladionicu;

14) izdaje nalepnice za automate i stolove;

15) učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;

16) odobrava promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka, u skladu sa ovim zakonom;

17) vodi evidencije i registre o poslovima iz svoje nadležnosti;

17a) planira i sprovodi obuku zaposlenih;

17b) vrši unutrašnju kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica, kao i unutrašnju kontrolu rada i ponašanja zaposlenih u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

17v) obezbeđuje javnost u radu;

18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Vrste igara na sreću

Član 13

Igre na sreću iz člana 2. ovog zakona su:

1) klasične igre na sreću;

2) posebne igre na sreću;

3) nagradne igre u robi i uslugama.

Klasične igre na sreću

Član 14

Klasične igre na sreću su:

1) Osnovne klasične igre na sreću:

(1) lutrija, instant-lutrija i druge slične igre koje za osnovu imaju lutriju;

(2) sportska prognoza (pogađanje ishoda fudbalskih i drugih sportskih takmičenja);

(3) loto, keno i slične igre;

(4) tombola, bingo i druge slične igre koje za osnovu imaju tombolu;

2) Ostale klasične igre na sreću:

(1) fonto;

(2) SMS lutrija;

(3) druge igre na sreću u smislu ovog člana, sadržane u katalogu igara na sreću.

Posebne igre na sreću

Član 15

Posebne igre na sreću su:

1) igre koje se priređuju u igračnicama (kazinima), u kojima igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugoga, na stolovima za igru sa:

(1) kuglicama;

(2) kockicama;

(3) kartama;

(4) drugim sličnim rekvizitima.

2) igre koje se priređuju na automatima;

3) igre klađenja kod kojih su visina dobitka i kvote utvrđeni u trenutku uplate uloga i kasnije se ne mogu menjati, a učesnik igre se kladi na:

(1) rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja i određenih događaja u toku sportskog takmičenja;

(2) druge događaje.

Nagradne igre u robi i uslugama

Član 16

Nagradne igre u robi i uslugama su igre koje u reklamne i druge svrhe priređuje pravno lice ili preduzetnik, u kojima se učesnicima pruža mogućnost da ostvare nagradu u robi ili uslugama, koja mora biti unapred određena.

Kupovinom određenih proizvoda ili korišćenjem usluga, odnosno pogodnosti priređivača, učesnik stiče pravo na učestvovanje u igri.

Namenska primanja budžeta Republike Srbije

Član 17

Namenska primanja budžeta i izvršeni izdaci, radi ostvarivanja cilja iz člana 5. stav 2. ovog zakona, vodiće se odvojeno u okviru glavne knjige trezora na povezanim evidencionim kontima (u daljem tekstu: budžetski fondovi).

budžetski fondovi osnivaju se odlukom nadležnog organa na neodređeno vreme i njima, u okviru svoje nadležnosti, upravljaju ministarstva nadležna za poslove: socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i zdravlja.

Izvori finansiranja budžetskih fondova su:

1) aproprijacije obezbeđene u budžetu za tekuću godinu;

2) naknade za priređivanje igara na sreću;

3) naknada za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnost za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama;

4) drugi izvori.

Raspodela prihoda ostvarenih po osnovu naknada

Član 18

Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od po 19%, za finansiranje:

1) Crvenog krsta Srbije;

2) organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom;

3) ustanova socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe;

4) sporta i omladine;

5) jedinica lokalne samouprave.

Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od 5%, za finansiranje lečenja retkih bolesti.

Način i kriterijume za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju subjekata i namena iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuju nadležni ministri.

II PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

1. Prava i obaveze priređivača

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću

Član 19

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću ima jedino Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću angažuje određena pravna lica - operatere.

Operaterima, u smislu ovog zakona, smatraju se pravna lica koja, u ime i za račun Državne lutrije Srbije, priređuju pojedine klasične igre na sreću.

Državna lutrija Srbije može da za prodaju srećaka angažuje pravna lica, preduzetnike ili fizička lica - agente.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera, odnosno agenata regulišu se ugovorom.

Vlada uređuje način i uslove angažovanja operatera i agenata iz ovog člana.

Za isplatu dobitaka u priređivanju klasičnih igara na sreću garantuje Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može priređivati i druge igre na sreću, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za ostale priređivače.

Priređivanje igara u saradnji sa inostranim priređivačima

Član 20

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da priređuje igre iz člana 14. ovog zakona u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću na koje je strana država prenela pravo priređivanja igara na sreću.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se nacrt ugovora o zajedničkom organizovanju igara na sreću, koji sadrži osnovne elemente ugovora.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i priređivača iz stava 1. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću

Član 21

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama prenosi se dozvolom, koju daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i pravo na priređivanje klađenja na sportske i druge događaje, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u posebnim igrama na sreću garantuje priređivač.

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 22

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ima jedino Državna lutrija Srbije, i to bez posebnog odobrenja.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije garantuje priređivač.

Pravo na priređivanje nagradnih igara

Član 23

Pravo na priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama prenosi se saglasnošću koju daje Uprava.

Za isplatu dobitaka u nagradnim igrama garantuje priređivač.

Pravo korišćenja sportskih događaja

Član 24

Priređivač ima pravo da za priređivanje igara na sreću, koristi sportske aktivnosti (sportske događaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitet Srbije, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i na neodređeno vreme.

2. Klasične igre na sreću

Odluka o priređivanju

Član 25

Državna lutrija Srbije dužna je da dostavi Upravi odluku o priređivanju igre koja, između ostalog, sadrži naziv igre i njeno trajanje.

Uz odluku iz stava 1. ovog člana dostavljaju se pravila igre i analiza ekonomskih efekata priređivanja igre.

Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 1. ovog člana.

Učesnici

Član 26

Učesnik u klasičnoj igri na sreću je svako lice koje ispunjava uslove za učestvovanje u određenoj igri na sreću (kolu ili seriji), što se dokazuje posedovanjem određene srećke, listića ili druge potvrde o uplati ili registrovanjem u centralnom računarskom sistemu priređivača, u zavisnosti od vrste igre u kojoj učestvuje, saglasno odgovarajućim pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću u kojima se učestvovanje dokazuje posedovanjem odgovarajuće potvrde o uplati, listića ili srećke, učesnik je lice koje poseduje potvrdu o uplati, listić ili srećku snimljenu na neizbrisivom medijumu, odnosno čiji je elektronski zapis dokumenta za učestvovanje u igri registrovan u centralnom računarskom sistemu priređivača, ako je to predviđeno pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (fonto i dr.), učesnik je lice čija je uplata registrovana u centralnom računarskom sistemu Državne lutrije Srbije, u skladu sa pravilima igre.

Pravila igre

Član 27

Pravila klasičnih igara na sreću sadrže naročito:

1) naziv i sedište priređivača;

2) naziv organa priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3) naziv, opis i vreme trajanja igre na sreću;

4) uslove za učestvovanje u igri na sreću;

5) mesto priređivanja igre, odnosno područje na kojem će se obavljati prodaja srećaka, odnosno primati uplate;

6) pojedinačnu cenu srećke, odnosno kombinacije i krajnji rok za uplatu uloga za učestvovanje u igri;

7) količinu i novčanu vrednost emisije srećaka;

8) opis srećke, listića ili kartice, uz navođenje teksta koji će se na njima nalaziti;

9) iznos fonda i vrstu dobitaka;

10) način i postupak izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka i nadzor nad izvlačenjem, odnosno utvrđivanjem dobitaka;

11) način objavljivanja iznosa fonda dobitaka (osim za klađenje) i rezultata igre;

12) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste;

13) način obaveštavanja učesnika u igri o pravilima igre;

14) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja, odnosno sportskog ili drugog događaja.

Pravila klasičnih igara na sreću ne mogu se menjati ako je započela prodaja srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serija, odnosno prijem uloga.

Državna lutrija Srbije je dužna da objavi pravila igre na sreću u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre i omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima.

Izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka

Član 28

U klasičnim igrama na sreću izvlačenje i utvrđivanje dobitaka mora se obavljati u komisijskom postupku, pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač.

Jedan član komisije iz stava 1. ovog člana je predstavnik Uprave.

Izvlačenje dobitaka je javno.

TV izvlačenja dobitaka

Član 29

U slučaju kad se izvlačenje dobitaka organizuje pred TV kamerama, to izvlačenje se može emitovati isključivo u direktnom TV prenosu.

Promena mesta i dana izvlačenja dobitaka i otkaz priređivača

Član 30

Uprava može, iz opravdanih razloga i na zahtev priređivača, odobriti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka najduže za 15 dana.

Državna lutrija Srbije mora objaviti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću.

Ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar na bubnju za izvlačenje dobitaka i sl.), izvlačenje se nastavlja u roku od 24 časa, a Državna lutrija Srbije je dužna da o tome obavesti Upravu.

Ako se, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, odloži dan izvlačenja dobitaka, Državna lutrija Srbije može nastaviti sa prodajom srećaka, listića ili kartica do novoutvrđenog datuma za izvlačenje.

Državna lutrija Srbije može iz opravdanih razloga doneti odluku o otkazivanju priređivanja igre na sreću, kola ili serije pojedine igre, za koju je započeta prodaja srećaka, listića ili kartica, odnosno prijem uloga, s tim što je dužna da vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga.

Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 5. ovog člana.

Zapisnik

Član 31

U komisijskom postupku iz člana 28. ovog zakona komisija sačinjava zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, koji sadrži naročito: mesto, vreme i način izvlačenja, broj prodatih listića ili kartica, podatak o ukupnoj uplati u tom kolu ili seriji, dobitne kombinacije i fond dobitaka i primedbe učesnika u igri.

Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Objavljivanje rezultata igre na sreću

Član 32

Državna lutrija Srbije je dužna da u štampi, odnosno na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi rezultate igre na sreću, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Isplata dobitaka

Član 33

Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, komisija iz člana 28. ovog zakona utvrđuje koji dobici u igri nisu isplaćeni, odnosno preuzeti i koja je njihova vrednost i o tome sačinjava zapisnik.

Ako dobitnik u klasičnim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka pojedine igre (kola, serije i sl.) u roku iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka priključuje se fondu dobitaka iste igre.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi u roku od sedam dana od dana isteka roka za isplatu, odnosno izdavanja dobitka.

Državna lutrija Srbije može objaviti identitet dobitnika, uz njegovu prethodnu saglasnost, ako pravilima igre na sreću nije predviđeno da se identitet dobitnika može objaviti i bez saglasnosti dobitnika.

Raspodela sredstava

Član 34

Iz sredstava ostvarenih priređivanjem klasičnih igara na sreću:

1) isplaćuju se dobici učesnicima u igri, u skladu sa odgovarajućim pravilima za svaku igru, i to za:

- osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećaka, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri;

- ostale klasične igre na sreću najmanje 10% od ukupne vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri;

2) plaća se naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću, čiji prihod služi za finansiranje budžeta Republike Srbije i namena iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

3) priređivač ostvaruje prihod.

Naknada za priređivanje

Član 35

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću iznosi 60% na osnovicu koju čini razlika između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka.

Državna lutrija Srbije je dužna da obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz stava 1. ovog člana, i to analitički za svaku vrstu igre na sreću posebno.

Državna lutrija Srbije je dužna da naknadu iz stava 1. ovog člana uplati na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

3. Posebne igre na sreću u igračnicama

Priređivači

Član 36

Posebne igre na sreću u igračnicama mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu dozvole.

Dozvola iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Vlade.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana može dobiti dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ukoliko to lice ili njegov većinski osnivač, poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i ukoliko priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina.

Broj dozvola

Član 37

Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

Dozvola iz stava 1. ovog člana odnosi se na jednu igračnicu.

Dinamiku davanja dozvola utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva.

Osnovni kapital

Član 38

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 1.000.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja dozvole.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar, u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica (u daljem tekstu: odgovarajući registar).

Pravno lice koje je dobilo dozvolu dužno je da u periodu važenja dozvole održava osnovni kapital u visini iz stava 1. ovog člana.

Promena strukture kapitala

Član 39

Zainteresovano pravno lice može, u skladu sa zakonom, da otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno da poveća postojeći udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, uz prethodnu saglasnost ministra finansija.

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, kao i o nazivu i sedištu povezanih lica sa podnosiocem zahteva, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno odgovarajući registar ako se radi o inostranom pravnom licu, sa prilogom o visini i strukturi kapitala;

1a) dokazi o vlasničkoj strukturi lica koje otkupljuje udeo odnosno akcije od stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

2) izveštaj revizora za poslednje dve poslovne godine;

3) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda u zemlji u kojoj je osnovano pravno lice iz stava 1. ovog člana;

4) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov član, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja podnosioca zahteva, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

4a) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tačke 4) ovog stava, lica iz tačke 4) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;

5) bliže obrazloženje razloga za otkup udela, odnosno akcija, odnosno za povećanje sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebne igre na sreću u igračnicama;

6) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

7) druga dokumentacija na osnovu koje se može oceniti pravno lice iz stava 1. ovog člana i uticaj otkupa udela, odnosno akcija, odnosno povećanje postojećeg udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama na buduće poslovanje priređivača i razvoj delatnosti priređivanja igara na sreću.

Ministar finansija je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i dokumentacije iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, odnosno rešenje o odbijanju zahteva za dobijanje saglasnosti.

Protiv rešenja ministra finansija iz stava 3. ovog člana, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 40

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama mora u periodu za koji je data dozvola imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po igračnici ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama mora svakoga dana kada se priređuju igre obezbediti u blagajni igračnice riziko depozit u iznosu od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Postupak davanja dozvole

Član 41

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj štampi, na način i po postupku koji utvrdi Vlada.

Vlada će u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, za koju će izdati dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije.

Uz prijavu na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koja pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, kao i podatke o osnivačima pravnog lica koje podnosi prijavu, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu pravnog lica u odgovarajući registar, sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 38. ovog zakona i odgovarajući dokaz organa nadležnog za registraciju;

1a) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

2) osnivački akt pravnog lica;

3) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici;

4) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina;

5) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

5a) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača odnosno člana pravnog lica, (ako su isti predmet revizije) za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana, odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

6) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac prijave, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

6a) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca prijave i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

6b) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 6) i 6a) ovog stava, lica iz tač. 6) i 6a) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;

7) ponuda iznosa naknade za dozvolu;

8) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz tačke 7) ovog stava;

9) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Naknada iz stava 3. tačka 7) ovog člana ne može biti manja od 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv.

Bliže uslove za izdavanje dozvole utvrđuje Vlada.

Stručne poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

Rok važenja dozvole

Član 42

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na rok od deset godina, počev od dana dostavljanja rešenja o davanju dozvole.

Na zahtev priređivača, dozvola iz stava 1. ovog člana produžava se rešenjem Vlade na rok od deset godina, ukoliko priređivač ispunjava uslove propisane zakonom i uplati naknadu za dozvolu u iznosu od 500.000 evra.

Zahtev iz stava 2. ovog člana priređivač podnosi nadležnom organu najkasnije šest meseci pre isteka roka na koji je data dozvola.

Priređivač kome je produžena dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, zaključuje sa Republikom Srbijom aneks ugovora o prenošenju prava na priređivanje igara na sreću u igračnicama, koji u ime Republike Srbije zaključuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Nedopuštenost žalbe

Član 43

Protiv rešenja Vlade iz člana 42. ovog zakona ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ugovor o prenošenju prava

Član 44

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje sa Republikom Srbijom ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu i sedištu pravnog lica koje je dobilo dozvolu;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) mestu i adresi poslovnog prostora u kojem se priređuju igre na sreću, broju stolova i automata;

4) vrsti igara na sreću koje se mogu priređivati u igračnici;

5) datumu otpočinjanja priređivanja igara na sreću;

6) ostalim pravima i obavezama ugovornih strana.

Uslov za zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana su priloženi dokazi o:

1) osnovnom kapitalu iz člana 38. ovog zakona;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) uplaćenom namenskom depozitu i predatom ovlašćenju u korist Republike Srbije, odnosno bankarskoj garanciji iz člana 40. stav 1. ovog zakona;

4) obezbeđenom riziko depozitu iz člana 40. stav 3. ovog zakona;

5) pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, odnosno o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na zemljištu na kome će biti izgrađen objekat za priređivanje posebnih igara na sreću, u skladu sa zakonom.

Priređivač mora otpočeti priređivanje igara na sreću najkasnije u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o davanju dozvole.

Ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja rešenja o davanju dozvole.

Priređivač može priređivati samo onu vrstu igre na sreću za koju je dobio dozvolu i koja je utvrđena u ugovoru o prenošenju prava na priređivanje igre.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, kao i njegove izmene, u ime Republike Srbije zaključuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Preseljenje igračnice

Član 45

Priređivač može podneti Upravi zahtev za preseljenje igračnice na novu lokaciju, uz koji se prilaže dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, kao i dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost ostalih uslova iz ovog zakona.

Tehničke i funkcionalne karakteristike stola za igre na sreću

Član 46

Pre stavljanja u promet stola za igre na sreću (u daljem tekstu: sto), proizvođač stola je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika stola, proizvođač stola je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu stola, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

Uverenja iz st. 1 - 3. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova obavlja laboratorija iz stava 4. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike stolova, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Nalepnica za označavanje i registraciju stola za igre na sreću

Član 47

Sto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu stola, proizvođaču stola, priređivaču, lokaciji, roku važnosti dozvole i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka roka važenja dozvole.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Posebna oznaka na ulazu u igračnicu

Član 48

Na ulazu u svaku igračnicu mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana Uprava daje priređivaču koji je dobio dozvolu i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebna oznaka iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja dozvole.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

Prijavljivanje stolova za igre na sreću

Član 49

Priređivač je dužan da svako stavljanje stolova u upotrebu prijavi Upravi.

Priređivač ne sme staviti u upotrebu sto ukoliko nije ispunio uslove iz čl. 46 - 48. ovog zakona.

Priređivač je dužan da svako povlačenje stolova iz upotrebe prijavi Upravi.

Popravka stolova za igre na sreću

Član 50

Popravku stolova obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija.

Stolovi nakon popravke moraju biti tehnički ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke stolova, koje propisuje ministar finansija.

Otkazivanje ugovora

Član 51

Priređivač može otkazati ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Oduzimanje dozvole

Član 52

Na predlog ministra, Vlada može doneti rešenje o oduzimanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ako utvrdi da:

1) je priređivač prestao da ispunjava uslove iz čl. 38. i 40. ovog zakona;

2) je dozvola data na osnovu neistinitih podataka;

3) priređivač nije otpočeo sa priređivanjem igre u roku utvrđenom u ugovoru iz člana 44. ovog zakona;

4) je priređivač prekinuo priređivanje igre suprotno odredbama ovog zakona i ugovoru iz člana 44. ovog zakona;

5) priređivač ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uslove i obaveze;

6) priređivač krši pravila igara na sreću;

7) priređivač ne plaća dospele obaveze po osnovu javnih prihoda ili ne isplaćuje dobitke igračima;

8) priređivač ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora;

9) priređivač netačno prikazuje ostvareni promet;

10) priređivač pozajmljuje novac igračima;

11) priređivač krši druge odredbe ugovora iz člana 44. ovog zakona;

12) priređivač ne postupa u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;

13) postoje činjenice zbog kojih dozvola ne bi bila data;

14) priređivač krši odredbe ovog zakona koje se odnose na organizovanje igara na automatima, ukoliko u okviru igračnice organizuje igre na automatima;

15) priređivač prestane da ispunjava druge uslove ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom.

Donošenjem rešenja iz stava 1. ovog člana ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama smatra se raskinutim.

Prostorni uslovi

Član 53

Igračnica mora biti uređena tako da prostor za igru, kao i prostor za goste i osoblje igračnice bude celina.

Igračnica mora imati recepcijsku službu radi obezbeđenja identifikacije lica koja ulaze (igrači, gosti i dr.) u igračnicu.

Igračnica se mora nalaziti u posebnom građevinskom objektu specijalno uređenom za tu svrhu ili u ugostiteljskom objektu vrste ili podvrste hotela koji je kategorisan sa 3 ili više zvezdica.

U igračnici se mora nalaziti blagajna, menjačnica i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca, drugih vrednosti i dokumentacije iz člana 54. ovog zakona.

Fizički nadzor nad igračnicom i zaštita igrača

Član 54

Priređivač je dužan da obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i automatima za igre na sreću i ulaska - izlaska u igračnicu, kao i nadzor nad igračima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu sa odredbama ovog zakona.

Priređivač je dužan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju čuva deset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Podaci iz dokumentacije iz stava 2. ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu, a priređivač ih može saopštavati drugim licima samo u slučaju utvrđenim zakonom.

Priređivač je dužan da obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u igračnici.

Bliže uslove za sprovođenje nadzora, čuvanje dokumentacije i telesne zaštite iz st. 1 - 4. ovog člana propisuje ministar finansija.

Dokumentacija o neprekidnom snimanju predstavlja internu dokumentaciju priređivača. Priređivač je dužan da u slučaju kontrole dostavi video dokumentaciju Upravi za period iz stava 2. ovog člana, s tim što se Uprava prema ovako primljenim video snimcima mora odnositi kao prema poslovnoj tajni, naročito po pitanju identiteta učesnika u igri i sl.

Uslovi za ulazak u igračnicu

Član 55

Uslove za ulazak u prostorije igračnice određuje priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u prostorije igračnice pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre, priređivač može zabraniti dalje učestvovanje u igrama.

Uniformisana lica imaju pristup u igračnicu samo za vršenje svoje službene dužnosti.

Ulazak u igračnicu dozvoljen je punoletnim licima uz obavezu priređivača da, za potrebe sprovođenja ovog zakona, obezbedi trajnu bazu podataka (ime i prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice i dr.), kao i pisanu izjavu lica kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime.

Bliže elemente za trajnu bazu podataka određuje ministar finansija.

Posetiocima i igračima nije dozvoljeno unošenje tehničkih pomagala u igračnicu, koja bi mogla njima ili drugim učesnicima da donesu prednost u igri.

Ako se osnovano veruje da neko lice unosi tehnička pomagala iz stava 7. ovog člana, priređivač će ga udaljiti iz igračnice.

Obaveze zaposlenih

Član 56

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač.

Zaposleni u igračnici dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju podatke o igračima do kojih su došli prilikom obavljanja posla.

Kršenjem obaveze čuvanja poslovne tajne ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Napojnica

Član 57

Zaposlenima u igračnici zabranjeno je da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga, kao i da novčano pomažu igrače.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, igrači mogu davati napojnicu za vođenje određenih posebnih igara na sreću, ostavljajući novac u posebnu kutiju (tip box) na stolu za igre na sreću.

Uplata naknade za dozvolu

Član 58

Naknada za dobijenu dozvolu iz člana 44. stav 3. tačka 2) ovog zakona uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o davanju dozvole, a priređivač ne može početi sa priređivanjem igre dok ne zaključi ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre.

Naknada za priređivanje igre

Član 59

Priređivač plaća naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama, u procentu i na propisanu osnovicu.

Osnovicu naknade iz stava 1. ovog člana čini:

1) kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr.) - vrednost primljenih uplata;

2) kod ostalih igara - razlika između vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri i isplaćenih dobitaka igračima za pojedinu vrstu igre.

Vrednost primljenih uplata na osnovu kojih se u smislu stava 2. ovog člana utvrđuje osnovica za obračun i plaćanje naknade može se umanjiti najviše za 2% na ime ukupne vrednosti promotivnih žetona koji se ne mogu otkupiti novcem, a igračnica ih daje samo uz dozvolu Uprave i najviše za 1% na ime prihoda od napojnica koje se primaju u skladu sa ovim zakonom.

Vrednost promotivnog žetona ne može biti veća od četvorostruke vrednosti najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima za igre na sreću u igračnici koji je utvrđen pravilima igre određene igračnice.

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama utvrđuje se po stopi od 3% na osnovicu iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno 25% na osnovicu iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

Priređivač uplaćuje naknadu iz stava 5. ovog člana mesečno na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Evidencija o osnovicama naknada

Član 60

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o napojnicama.

Evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana vode se za svaki dan posebno po stolu za igre na sreću i za svaku vrstu igara.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana priređivač sastavlja mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno.

Mesečni obračun iz stava 4. ovog člana dostavlja se Upravi do petog u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje.

Sadržinu evidencije i mesečnog obračuna iz st. 1 - 5. ovog člana propisuje ministar finansija.

Dostavljanje finansijskih izveštaja

Član 61

Priređivač je dužan da Upravi, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

Ako na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana Uprava zaključi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač više ne ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, pripremiće obrazloženi predlog Vladi da se dozvola oduzme.

Priređivanje igara na sreću na automatima u igračnici

Član 62

Ako se u prostoru odobrenom za igračnicu priređuju igre na automatima, primenjuju se odredbe čl. 63 - 81. ovog zakona, a bez obaveze posedovanja najmanje 100 automata.

4. Posebne igre na sreću na automatima

Priređivači

Član 63

Posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Priređivač može stavljati u upotrebu automate za igre na sreću koji su u njegovom vlasništvu ili u zakupu.

Prostorni uslovi

Član 64

U prostoriji u kojoj se priređuju posebne igre na sreću na automatima mora se nalaziti najmanje pet automata za igre na sreću istog priređivača.

Osnovni kapital

Član 65

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 66

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora u periodu za koji je odobrenje izdato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 300 evra dinarske protivvrednosti po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, priređivač koji poseduje najmanje 2.000 automata, može imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana na iznos od 600.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Priređivač posebne igre na sreću na automatima je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora svakoga dana u kome se priređuje igra obezbediti riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu, na osnovu odobrenja Uprave.

Tehničke i funkcionalne karakteristike automata

Član 67

Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata.

Automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme za evidentiranje rada automata.

Priređivač je odgovoran za tačnost, ažurnost i zaštitu karakteristika automata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pre stavljanja u promet automata, proizvođač automata je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata, proizvođač automata je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Uverenja iz st. 4 - 6. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata obavlja laboratorija iz stava 7. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike automata, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Tehničke i funkcionalne karakteristike kontrolnog uređaja

Član 68

Automat koji se stavlja u upotrebu mora imati odgovarajući kontrolni uređaj, koji omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između kontrolnog uređaja iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata, proizvođač kontrolnog uređaja automata je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata, proizvođač kontrolnog uređaja automata je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu kontrolnog uređaja automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Uverenja iz st. 3 - 5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike kontrolnog uređaja automata, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Posebni uslovi za automate

Član 69

Automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja, biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

Nije dozvoljen uvoz automata koji ne ispunjavaju uslov iz stava 1. ovog člana.

Popravka automata za igre na sreću

Član 70

Popravku automata obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija. Automati nakon popravke moraju biti tehnički i funkcionalno ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke automata, koje propisuje ministar finansija.

Uslovi lokacije

Član 71

Udaljenost automat kluba od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 200 metara.

Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od najbliže ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u automat klub u kome se priređuju igre na sreću na automatima.

Postupak davanja odobrenja

Član 72

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini upisanog kapitala koji ne može biti manji od iznosa iz člana 65. ovog zakona;

1a) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

2) osnivački akt podnosioca zahteva;

3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

4) dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 67 - 69. ovog zakona;

5) dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje 100 automata na teritoriji Republike Srbije i njihovoj lokaciji, u smislu člana 71. ovog zakona;

6) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatima u kojima se mora nalaziti najmanje pet automata;

7) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

7a) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca zahteva i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

7b) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 7) i 7a) ovog stava, lica iz tač. 7) i 7a) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;

8) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 73

Odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima daje se na rok od deset godina i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 72. ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne važi za priređivanje igara na sreću na automatima preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću na automatima, ako su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana.

Prestanak važenja odobrenja

Član 74

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću na automatima prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 75

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Zabrana za zaposlene i druga lica

Član 76

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učešće u igrama na sreću koje priređuje taj priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u automat klub pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Prijavljivanje automata i lokacije

Član 77

Priređivač je dužan da svako stavljanje automata u upotrebu prijavi Upravi.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

Priređivač je dužan da svako povlačenje automata iz upotrebe prijavi Upravi.

Priređivač ne sme staviti u upotrebu automat pre dobijanja odobrenja za taj automat.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči o podnetom zahtevu.

Nalepnica za označavanje i registraciju automata za igre na sreću

Član 78

Automat može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu automata, proizvođaču automata, tipu kontrolnog uređaja automata, proizvođaču kontrolnog uređaja automata, priređivaču, lokaciji, roku važnosti odobrenja, odnosno dozvole i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja odobrenja, odnosno dozvole.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Posebna oznaka na ulazu u automat klub

Član 79

Na ulazu u svaki automat klub mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana Uprava daje priređivaču koji je dobio odobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka trajanja odobrenja.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

Naknada za odobrenje

Član 80

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini od 25 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po automatu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaki novi automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja, na način propisan u stavu 2. ovog člana.

Naknada iz stava 3. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema dopunskog rešenja o odobrenju.

Naknada iz st. 1. i 3. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 81

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima, u visini od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.

Naknada iz stava 1. uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.

Promet po automatu u smislu stava 3. ovog člana, čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.

Naknada iz stava 3. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Naknada iz st. 1. i 3. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz stava 3. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 7. ovog člana propisuje ministar finansija.

5. Posebne igre na sreću - klađenje

Priređivači

Član 82

Posebne igre na sreću - klađenje mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati samo pravno lice koje, pored ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana, u svom sastavu ima hipodrom, za takmičenja koja se održavaju na tom hipodromu, odnosno pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom.

Klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i lice iz stava 1. ovog člana, koje o tome zaključi ugovor sa licem iz stava 3. ovog člana.

Osnovni kapital

Član 83

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 84

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću - klađenje mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 3.000 evra dinarske protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno, priređivač iz stava 1. ovog člana, koji poseduje najmanje 300 uplatno-isplatnih mesta, može u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 900.000 evra dinarske protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač posebne igre na sreću - klađenje je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću - klađenje mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu, na osnovu odobrenja Uprave.

Tehničke i funkcionalne karakteristike štampača tiketa

Član 85

Svako uplatno-isplatno mesto mora imati štampač tiketa koji omogućuje automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između štampača tiketa iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilno slanje podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet štampača tiketa, proizvođač štampača tiketa je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, proizvođač štampača tiketa je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu štampača tiketa, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Uverenja iz st. 3 - 5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike štampača tiketa, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Uslovi lokacije

Član 86

Udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 200 metara.

Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od najbliže ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u objekat, u kojem se priređuju igre na sreću - klađenje.

Postupak davanja odobrenja

Član 87

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 83. ovog zakona;

1a) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

2) osnivački akt podnosioca zahteva;

3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

4) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se priređivati posebne igre na sreću - klađenja na osnovu odobrenja, s tim što broj uplatno-isplatnih mesta ne može biti manji od 30, osim pravnog lica iz člana 82. stav 3. ovog zakona;

5) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 85. ovog zakona;

6) dokaz o lokaciji objekta u kojem se priređuju igre na sreću - klađenje u smislu člana 86. ovog zakona;

7) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

7a) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca zahteva i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

7b) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 7) i 7a) ovog stava, lica iz tač. 7) i 7a) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;

8) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 88

Odobrenje za priređivanje klađenja daje se na deset godina i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 87. ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne važi za priređivanje klađenja preko sredstava elektronske komunikacije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravnim licima iz člana 82. stav 3. ovog zakona odobrenje za priređivanje klađenja daje se za period trajanja sezone konjičkih trka.

Period trajanja sezone konjičkih trka utvrđen je propozicijama takmičenja, koje su overene od strane Konjičkog saveza Srbije.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje klađenja, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću klađenja, ako su ispunjeni uslovi iz stava 6. ovog člana.

Prestanak važenja odobrenja

Član 89

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću - klađenje prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 90

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zabrana za zaposlene i druga lica

Član 91

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učešće u igrama na sreću koje priređuje taj priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u kladionicu pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Prijavljivanje uplatno-isplatnih mesta

Član 92

Priređivač je dužan da svako otvaranje uplatno-isplatnog mesta prijavi Upravi.

Priređivač je dužan da svako zatvaranje uplatno-isplatnog mesta prijavi Upravi.

Priređivač ne sme priređivati igre na sreću na uplatno-isplatnom mestu pre dobijanja odobrenja za to uplatno-isplatno mesto.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči po podnetom zahtevu.

Nalepnica za označavanje i registraciju uplatno-isplatnog mesta

Član 93

Uplatno-isplatno mesto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu štampača tiketa, proizvođaču štampača tiketa, priređivaču, lokaciji, roku važnosti odobrenja i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja odobrenja.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Posebna oznaka na ulazu u kladionicu

Član 94

Na ulazu u svaku kladionicu mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Posebna oznaka iz stava 1. ovog člana Uprava daje priređivaču koji je dobio odobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važnosti odobrenja.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

Naknada za odobrenje

Član 95

Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po kladionici.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svaku novu kladionicu, koja se otvara u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 96

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje u visini od 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 500 evra mesečno, po kladionici.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svaku novu kladionicu, koja se otvara u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svaku kladionicu na osnovu koje utvrđuje naknadu iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 5. ovog člana propisuje ministar finansija.

6. Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Priređivači

Član 97

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije imaju Državna lutrija Srbije i priređivači kojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica - operatere radi organizovanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 3. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Za isplatu dobitaka garantuje Državna lutrija Srbije, odnosno priređivači kojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Osnovni kapital

Član 98

Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 99

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora u periodu za koji je dato odobrenje imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na osnovu odobrenja Uprave.

Informatičke karakteristike opreme

Član 100

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora imati informatičku opremu na teritoriji Republike Srbije, odnosno "hardver" i "softver" preko kojih igrači učestvuju u igrama na sreću i koja omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između opreme iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet opreme, proizvođač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Za svaku promenu informatičkih karakteristika opreme, proizvođač opreme je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu opreme, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Uverenja iz st. 3 - 5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje informatičke karakteristike opreme, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Postupak davanja odobrenja

Član 101

Zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije sadrži:

1) podatke o nazivu i sedištu pravnog lica - podnosioca zahteva;

2) način identifikacije i registracije igrača;

3) postupak u slučaju prekinute komunikacije sa igračem;

4) opis sistema za čuvanje stanja sistema (backup);

5) opis sistema za povratak u poslednje sačuvano stanje.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja na igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

2) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se nalaziti oprema za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

3) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 100. ovog zakona;

4) pravila igre, odnosno igara na sreću koje će se priređivati;

5) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 98. ovog zakona;

6) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

7) osnivački akt podnosioca zahteva;

8) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

9) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

10) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca zahteva i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

11) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 9) i 10) ovog stava, lica iz tač. 9) i 10) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka, odnosno dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana, priređivač je dužan da o tome obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 102

Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije daje se na deset godina i može se produžiti, na način i pod uslovima iz čl. 97 - 101. ovog zakona.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.

Prestanak važenja odobrenja

Član 103

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 104

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Zabrana za zaposlene

Član 105

Zaposlenima kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zabranjeno je učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje priređuje taj priređivač.

Naknada za odobrenje

Član 106

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u ukupnom iznosu od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 107

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje preko sredstava elektronske komunikacije mesečno u visini od 15% na osnovicu, a za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 5% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 7.500 evra mesečno.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

7. Nagradne igre u robi i uslugama

Priređivač

Član 108

Priređivač u toku godine može prirediti najviše dve nagradne igre, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Nagradna igra iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od 30 dana.

U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan da navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i dužinu trajanja nagradne igre.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz st. 1 - 3. ovog člana.

Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organ, odnosno organizacija može u cilju poboljšanja primene određenog propisa organizovati nagradnu igru isključivo za tu namenu.

Za organizovanje nagradne igre iz stava 7. ovog člana Vlada utvrđuje kriterijume i daje saglasnost.

Postupak davanja saglasnosti

Član 109

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu podnosioca zahteva i fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) odluka nadležnog organa priređivača o priređivanju nagradne igre;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar;

3) pravila nagradne igre.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana.

Prestanak važenja saglasnosti

Član 110

Uprava donosi akt o oduzimanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama, ako utvrdi da:

1) je saglasnost data na osnovu neistinitih podataka;

2) priređivač nije uplatio dospelu obavezu po osnovu naknade za priređivanje nagradne igre;

3) priređivač ne postupa u skladu sa pravilima nagradne igre.

Nedopuštenost žalbe

Član 111

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zabrana pružanja usluge

Član 112

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre ili koji omogućava priređivaču korišćenje sredstava elektronske komunikacije za učestvovanje u igri, ne može pružati te usluge pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Uprave za priređivanje nagradne igre.

Nagradne igre u robi i uslugama mogu se priređivati preko sredstava elektronske komunikacije, uključujući i SMS usluge pod uslovom da cena pružaoca usluge nije viša od redovne cene te usluge.

Naknada za priređivanje

Član 113

Priređivač plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u visini od 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog člana ne odgovara tržišnoj vrednosti, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost fonda dobitaka.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda po prijemu rešenja o davanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre, a pre otpočinjanja nagradne igre.

Izveštaj o nagradnoj igri

Član 114

Po završetku nagradne igre priređivač je dužan da u roku od 15 dana obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre.

Način izveštavanja iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

8. Posebne obaveze priređivača i učesnika u igri

Pravila igre

Član 115

Za svaku vrstu igre na sreću prilikom dostavljanja zahteva za priređivanje igre na sreću moraju se priložiti pravila igre.

Ministar finansija propisuje bliže uslove koje pravila igre moraju da sadrže i daje saglasnost na dostavljena pravila igre.

Pravila igre moraju biti istaknuta na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili objavljena na drugi način uređen ovim zakonom.

Pravila igre ne mogu se menjati u toku trajanja igre.

Evidencija o dobitnicima i čuvanje dokumentacije

Član 116

Priređivač je dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija.

Podaci o licima iz stava 1. ovog člana prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti.

Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, propisanu ovim zakonom, priređivač je dužan da čuva najmanje pet godina.

Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Član 117

Priređivači koji su obveznici u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dužni su da u svom poslovanju postupaju u skladu sa navedenim propisima, te da svojim unutrašnjim aktima utvrde radnje i mere koje preduzimaju prema strankama, kao i kada se radnje i mere sprovode.

Opšti uslovi za priređivače igara na sreću

Član 117a

Osnivač priređivača, stvarni vlasnik priređivača, član organa upravljanja osnivača priređivača, imenovano lice i saradnik ovih lica, odnosno kada je imenovano lice pravno lice, njegov član, njegov stvarni vlasnik, imenovano lice u takvom licu i saradnik ovih lica ne može biti lice protiv koga se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao ni lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Priređivač prilikom svakog imenovanja odnosno promene imenovanog lica dostavlja akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da takvo lice nije lice protiv koga se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz stava 2. ovog člana, priređivač može da dostavi i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da imenovano lice nije lice protiv koga se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nije osuđen, kao i da nije član organizovane kriminalne grupe, ili da nije počinio u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od priređivača da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Naknada za usluge elektronske komunikacije

Član 118

Naknadu za usluge elektronske komunikacije u priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija pružaocu usluge plaća priređivač igre na sreću.

U slučaju kad zbog prirode igre na sreću (fonto, SMS i dr.) naknadu za usluge elektronskih komunikacija plaća učesnik u igri, ne može mu se odrediti cena usluge viša od redovne cene odgovarajuće usluge.

IIa NADZOR

Nadležnost Uprave u vršenju nadzora

Član 118a

Uprava vrši kancelarijski i terenski nadzor nad primenom ovog zakona prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju od strane priređivača, kao i drugih podataka iz člana 31. stav 2, člana 60. stav 5, člana 61. stav 1, člana 67. stav 6, člana 68. stav 5, člana 85. stav 5. i člana 100. stav 5. ovog zakona.

Uprava vrši nadzor i na osnovu podataka dobijenih od drugih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja.

Ministar finansija bliže propisuje rok, postupak i način dostavljanja podataka, informacija i dokumentacije iz ovog člana.

Pojam kancelarijskog nadzora i poslovi koji se obavljaju u kancelarijskom nadzoru

Član 118b

Kancelarijski nadzor predstavljaju radnje kojima Uprava proverava potpunost i usklađenost sa zakonom podataka koje dostavlja priređivač, upoređivanjem sa podacima iz službenih evidencija koje vodi, odnosno kojima raspolaže uprava.

Kancelarijski nadzor iz stava 1. ovog člana vrši, u prostorijama Uprave, inspektor Uprave.

U postupku kancelarijskog nadzora proverava se i obrađuje matematička tačnost, formalna ispravnost i potpunost dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o prometu, koje priređivač dostavlja u pisanoj ili elektronskoj formi, kao i drugih izveštaja koje priređivač, u skladu sa zakonom, dostavlja Upravi.

Ako se u postupku obrade dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o prometu utvrdi da postoji matematička greška, Uprava će doneti rešenje kojim se priređivaču nalaže da grešku otkloni.

Ako se u postupku obrade dnevnih, mesečnih, godišnjih i drugih izveštaja o prometu utvrdi da su formalno neispravni, pogrešno popunjeni ili nepotpuni, inspektor Uprave obaveštava priređivača da, u roku od osam dana, otkloni greške, odnosno dopuni izveštaj.

Ako priređivač ne postupi po obaveštenju iz stava 5. ovog člana, smatraće se da izveštaji nisu podneti Upravi.

Priređivač je dužan da, na poziv Uprave, neposredno ili preko punomoćnika, učestvuje u postupku kancelarijskog nadzora i da pruži tražena objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Uprava.

Zapisnik u postupku kancelarijskog nadzora

Član 118v

Inspektor Uprave je dužan da sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku kancelarijskog nadzora.

Priređivač ima pravo da u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja zapisnika iz stava 1. ovog člana podnese primedbe na taj zapisnik.

Inspektor Uprave je dužan da primedbe iz stava 2. ovog člana razmotri u roku od tri dana od dana dostavljanja i sačini dopunu zapisnika.

Ako se u postupku kancelarijskog nadzora utvrde nepravilnosti u pogledu podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade, Uprava donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti.

Pojam terenskog nadzora i poslovi koji se obavljaju u terenskom nadzoru

Član 118g

Uprava vrši terenski nadzor koji predstavlja postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti priređivanja igara na sreću kod priređivača, kao i neposredan nadzor u vezi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača.

Priređivači su dužni da inspektoru Uprave omoguće obavljanje terenskog nadzora nad primenom odredaba zakona i drugih propisa iz oblasti igara na sreću.

Priređivači su dužni da inspektoru Uprave omoguće pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost i pravilnost priređivanja igara na sreću.

U postupku terenskog nadzora, inspektor Uprave ima ovlašćenje da prisustvuje otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću, kao i dnevnom obračunu blagajne, u igračnicama, u prostorijama sa automatima, odnosno uplatno-isplatnim mestima.

Ako u vršenju terenskog nadzora inspektor Uprave utvrdi da se priređivanje igara na sreću vrši bez odobrenja Uprave ili drugog organa nadležnog za izdavanje tog odobrenja, odnosno suprotno odredbama zakona koji reguliše oblast igara na sreću, bez odlaganja će doneti rešenje o privremenom zatvaranju objekta, odnosno prostorija u kojima se vrši priređivanje igara i privremenom oduzimanju opreme i predmeta koji su upotrebljeni ili su mogli biti upotrebljeni za priređivanje igara na sreću.

Inspektor Uprave je dužan da, ako utvrdi da činjenice i okolnosti ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo od strane lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti, odmah nakon donošenja rešenja iz stava 5. ovog člana, podnosi krivičnu prijavu nadležnom državnom organu.

Nakon okončanja krivičnog postupka, Uprava rešenjem odlučuje o privremeno oduzetoj opremi i predmetima.

Ako se u postupku terenskog nadzora priređivača igara na sreću utvrdi držanje i korišćenje neprijavljenih automata, stolova, uplatno-isplatnih mesta koji služe za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja ili opreme koja služi za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, inspektor Uprave će preduzeti mere iz st. 5-7. ovog člana.

Rešenje iz st. 5. i 7. ovog člana je konačno.

Troškove izvršenja rešenja iz st. 5. i 7. ovog člana u celosti snosi priređivač.

Mera zabrane vršenja delatnosti u toku nadzora

Član 118d

U toku terenskog nadzora inspektor Uprave izriče priređivaču zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana, ako utvrdi da se priređuju igre na sreću bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva, u skladu sa ovim zakonom.

Zabrana vršenja delatnosti priređivaču kome je utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:

1) u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost prvi put;

2) u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost drugi put;

3) u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost treći put.

Zabrana vršenja delatnosti iz stava 1. ovog člana, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.

Zabranu vršenja delatnosti iz stava 1. ovog člana, inspektor Uprave naređuje rešenjem.

Nadležnost za postupanje po žalbama

Član 118đ

Po žalbama izjavljenim protiv akta Uprave donetih u prvostepenom postupku, rešava drugostepeni organ - Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 118e

Na postupke kancelarijskog i terenskog nadzora shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Kamata

Član 118ž

Na iznos manje ili više plaćenih naknada obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Prinudna naplata

Član 118z

Prinudnu naplatu sprovodi Uprava saglasno odredbama zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.

Čl. 119-123*

(Prestalo da važi)

Član 124

(Brisano)

Čl. 125-129*

(Prestalo da važi)

IV KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 130

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije i pravno lice koje:

1) dozvolu, odobrenje, odnosno saglasnost prenese na treće lice (član 8. stav 3);

2) postupi suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

3) isplatu igraču izvrši suprotno članu 15. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

4) ne garantuje za isplatu dobitaka (čl. 19, 21, 22. i 23);

5) ne dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću (član 25. stav 1);

6) promeni pravila klasičnih igara nakon započinjanja prodaje srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serije, odnosno prijema uloga (član 27. stav 2);

7) ne objavi pravila igre u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre na sreću ili ne omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima (član 27. stav 3);

8) ne vrši izvlačenje, odnosno ne utvrđuje dobitke pred komisijom od najmanje tri člana koju imenuje priređivač, ili ne izvlači dobitke javno (član 28);

9) ne vrši izvlačenje dobitaka u direktnom televizijskom prenosu (član 29);

10) ne objavi promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću, ili ne obavesti Upravu ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (član 30. st. 2 - 3);

11) ne vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga (član 30. stav 5);

12) ne dostavi Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka u propisanom roku (član 31. stav 2);

13) ne objavi rezultate igre na sreću u štampi, odnosno na svojoj internet stranici u propisanom roku (član 32);

14) ne isplati novčani dobitak, odnosno ne obezbedi preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću u propisanom roku ili ne dostavi Upravi zapisnik u propisanom roku (član 33. st. 1. i 4);

15) objavi identitet dobitnika suprotno pravilima igre (član 33. stav 5);

16) ne obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz člana 35. stav 2. ovog zakona ili ne uplati naknadu na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec u smislu člana 35. stav 3. ovog zakona;

17) ne održava iznos osnovnog kapitala iz čl. 38, 65, 83. i 98. ovog zakona u periodu važenja dozvole, odnosno odobrenja;

18) otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno poveća sopstveni udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, bez prethodne saglasnosti ministra finansija (član 39. stav 1);

19) ne obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu iz čl. 40, 66, 84. i 99. ovog zakona;

20) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa (član 46. stav 1);

21) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa (član 46. stav 2);

22) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa, pre stavljanja stola u upotrebu (član 46. stav 3);

23) ne uredi prostor u skladu sa članom 53. ovog zakona;

24) ne obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i automatima za igru, kao i nadzor ulaska i izlaska u igračnicu i nadzor nad igračima i posetiocima (član 54. stav 1);

25) ne čuva dokumentaciju o neprekidnom snimanju u propisanom roku (člana 54. stav 2);

26) ne obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u skladu sa članom 54. st. 4. i 5. ovog zakona;

27) ne obezbedi trajnu bazu podataka o licima kojima je dozvoljen ulazak u igračnicu, odnosno ne obezbedi njihove odgovarajuće pisane izjave (član 55. stav 5);

28) omogući zaposlenima kod priređivača učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač (član 56. stav 1, član 76. stav 1, član 91. stav 1. i član 105);

29) omogući zaposlenima da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga ili novčano pomažu igrače (član 57. stav 1);

30) vrednost promotivnog žetona uveća u odnosu na četvorostruku vrednost najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima u igračnici koji je propisan pravilima igre (član 59. stav 4);

31) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 59. st. 4, 5. i 6);

32) ne vodi evidenciju o dnevnim osnovicama naknade ili ne vodi evidenciju o napojnicama za igre na sreću na osnovu koje se obračunava i plaća naknada, na način i pod uslovima koje propiše ministar finansija (član 60);

33) ne dostavi Upravi, u propisanom roku, bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama kapitala, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks (član 61. stav 1);

34) ima manje od 5 automata u objektu u kome na osnovu odobrenja priređuje posebne igre na sreću na automatima (član 64);

35) automat za igre na sreću ne podesi da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata (član 67. stav 1);

36) ne obezbedi tačnost, ažurnost i zaštitu podataka (član 67. stav 3);

37) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata, pre stavljanja u promet tog tipa automata (član 67. stav 4);

38) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata (član 67. stav 5);

39) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa, pre stavljanja u promet tog automata (član 67. stav. 6);

40) stavi u upotrebu automate za igre na sreću koji nemaju odgovarajuće kontrolne uređaje koji omogućavaju automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave (član 68. stav 1);

41) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 68. stav 2);

42) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja, pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata (član 68. stav 3);

43) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa (član 68. stav 4);

44) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa, pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata (član 68. stav 5);

45) ako priređuje igre na sreću u automat klubu ili uplatno-isplatnom mestu na udaljenosti manjoj od propisane (čl. 71. i 86);

46) ne obavesti Upravu ukoliko u toku važenja dozvole dođe do izmene bilo kojeg podatka od značaja za dobijanje odobrenja (član 72. stav 2, član 87. stav 2. i član 101. stav 3);

47) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 80);

48) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 81. st. 1 - 6);

49) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu (član 81. stav 7);

50) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 85. stav 2);

51) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, pre stavljanja u promet tog tipa štampača tiketa (član 85. stav 3);

52) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa (član 85. stav 4);

53) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, pre stavljanja u promet tog tipa štampača tiketa (član 85. stav 5);

54) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 95);

55) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 96. st. 1 - 4);

56) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto (član 96. stav 5);

57) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 100. stav 2);

58) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, pre stavljanja u promet opreme (član 100. stav 3);

59) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu informatičkih karakteristika opreme (član 100. stav 4);

60) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, pre stavljanja u promet opreme (član 100. stav 5);

61) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 106);

62) ne plaća naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 107);

63) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre (član 108. stav 6);

64) vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre čini dostupno javnosti, ili omogući priređivaču korišćenje sredstava elektronske komunikacije za učestvovanje u igri, pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Ministarstva za priređivanje nagradne igre (član 112);

65) ne plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 113);

66) ne obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre (član 114. stav 1);

67) pravila igre ne istakne na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili ih ne objavi na drugi način utvrđen ovim zakonom (član 115. stav 3);

68) menja pravila igre u toku trajanja igre (član 115. stav 4);

69) ne vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija (član 116. stav 1);

70) ne čuva najmanje pet godina elektronske podatke i ostalu dokumentaciju propisanu ovim zakonom (član 116. stav 3);

71) ne postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno ne uskladi svoje unutrašnje akte sa odredbama zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član 117);

72) (brisana)

73) ne dostavi Upravi dnevne, mesečne i godišnje izveštaje u pisanoj ili elektronskoj formi (član 118b);

74) ne odazove na poziv Uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijskog nadzora, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Uprava (član 118b stav 7.);

74a) ne omogući inspektoru Uprave obavljanje poslova terenskog nadzora nad primenom odredaba zakona i drugih propisa iz oblasti igara na sreću ili ne omogući pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost i pravilnost priređivanja igara na sreću (član 118g st. 2. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana tač. 63), 64), 65) i 66) kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana oduzeće se imovinska korist ostvarena prekršajem.

Aktiviranje namenskog depozita i bankarske garancije

Član 131

U slučaju da protiv priređivača, odnosno odgovornog lica u pravnom licu - priređivaču bude pokrenut postupak za prekršaje iz člana 130. stav 1. tač. 1), 16), 17), 30), 47), 48), 54), 55), 61), 62), 63) i 74) ovog zakona, uplaćeni depozit, odnosno aktivirana bankarska garancija iz čl. 40, 66, 84. i 99. ovog zakona, postaju prihod budžeta, na osnovu naloga ministra finansija.

Ako priređivač, odnosno odgovorno lice bude oslobođen odgovornosti za prekršaj, sredstva koja su postala prihod budžeta, vraćaju se.

Postupak aktiviranja sredstava, odnosno postupak vraćanja sredstava bliže uređuje ministar finansija.

Član 132

Uprava podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno nadležnom prekršajnom sudu.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 133

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10).

Član 134

Priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću izdato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa priređivanjem u skladu sa odredbama tog zakona, do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja, s tim što su dužni da se usklade sa odredbama čl. 71. i 86. ovog zakona, najkasnije do 31. decembra 2011. godine, a sa odredbama člana 64. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

Pravna lica koja su ovlašćena za utvrđivanje tehničke ispravnosti (tehnički pregled) i popravku automata i stolova za igre na sreću na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama tog zakona, s tim što su dužni da se najkasnije do 31. marta 2012. godine usklade sa odredbama ovog zakona.

Član 135

Podzakonske propise predviđene ovim zakonom nadležni organ doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 136

Propisi doneti na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10) primenjivaće se do početka primene propisa donetih na osnovu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 137

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o igrama na sreću

("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

Član 3

Pravna lica iz člana 1. ovog zakona dužna su da svoje poslovanje usklade sa tim članom najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o igrama na sreću

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 8

Danom početka primene ovog zakona Uprava za igre na sreću preuzima nadležnosti Poreske uprave koje ta uprava ima prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18).

Postupke u oblasti igara na sreću koje je započela Poreska uprava, a koji ne budu okončani do dana početka primene ovog zakona, okončaće Uprava za igre na sreću u skladu sa ovim zakonom.

Priređivači igara na sreću kojima je do dana početka primene ovog zakona izdato rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenje za priređivanje igara na sreću od strane Poreske uprave, nastavljaju sa priređivanjem tih igara do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja.

Lica koja, prema propisima kojima se uređuju igre na sreću, imaju obavezu dostavljanja akata o priređivanju igara na sreću, uverenja, izveštaja, obaveštenja i dr. Poreskoj upravi, dužna su da te akte dostavljaju Upravi za igre na sreću u slučajevima, na način i u rokovima, uređenim propisima kojima se uređuju igre na sreću.

Danom početka primene ovog zakona Uprava za igre na sreću preuzima državne službenike u Poreskoj upravi - Sektoru za igre na sreću, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Član 9

Podzakonski propis iz člana 6. ovog zakona ministar finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o igrama na sreću

("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Član 13

Priređivači su u obavezi da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Upravi za igre na sreću dostave dokaze propisane članom 3. i čl. 7-9. ovog zakona.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".