Zastava Bosne i Hercegovine


UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

("Sl. glasnik RS", br. 32/2021, 117/2021, 51/2022, 141/2022 i 85/2023)

Član 1

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica - obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik - obveznik fiskalizacije;

2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.);

3) pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Član 3

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

1)

49.31

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

2)

49.32

Taksi prevoz;

3)

51.10

Vazdušni prevoz putnika;

4)

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
- puteva, mostova i tunela;
- parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;

5)

53.10

Poštanske aktivnosti javnog servisa;

6)

61

Telekomunikacije;

7)

64

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

8)

65

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

9)

66

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

10)

69.10

Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

11)

75.00

Veterinarske delatnosti - Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

12)

84.30

Obavezno socijalno osiguranje;

13)

85

Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 - Ostalo obrazovanje;

14)

86

Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15)

87

Socijalna zaštita sa smeštajem;

16)

88

Socijalna zaštita bez smeštaja;

17)

92

Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;

18)

94.91

Delatnost verskih organizacija.

Član 4

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

- delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

- poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Službeni glasnik RS", broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

- pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca - prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti - aktivnost čistača cipela i nosača.

Član 4a

Obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Član 5

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Službeni glasnik RS", br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14) prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)

Član 6

Obveznici fiskalizacije koji nisu, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Službeni glasnik RS", broj 32/21) i ovom uredbom, oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni su da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".