Zastava Bosne i Hercegovine

Rok za zamenu ličnih dokumenata zbog promene prezimena

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Slobodan Miletić

Objavljeno: 17.01.2019.Zahtev za izdavanje lične karte mora se podneti najkasnije 15-og dana od dana nastale promene prezimena supružnika koji je sklopio brak. Rok za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša nije određen, ali je obavezno izdavanje novog pasoša ako je došlo do promene prezimena upisanog u pasoš, jer se pasoš sa netačnim (neistinitim) podatkom o prezimenu ne može koristiti ispravno, niti u skladu sa njegovom svrhom.

Promena prezimena supružnika prilikom sklapanja braka, kao i neposredno po prestanku braka, uređena je Porodičnim zakonom. Određeni su modaliteti te promene, a predviđeno je i da supružnik koji je promenio prezime sklapanjem braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzeti prezime koje je imao pre sklapanja braka.

Sledstveno navedenom zakonskom rešenju o promeni prezimena supružnika prilikom sklapanja braka, Zakonom o matičnim knjigama propisano je da se u matičnu knjigu venčanih upisuje i promena ličnog imena, imena ili prezimena supružnika. Takođe, način tog upisa bliže je uređen Uputstvom o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga kojim je propisano je pravilo da upis braka u matičnu knjigu venčanih potpisuju supružnici svojim imenom i novim prezimenom, svedoci i matičar.

Odredbama Zakona o ličnoj karti (dalje: Zakon) prezime je određeno kao jedan od podataka o imaocu lične karte koji se unosi u obrazac te isprave. Imaocu lične karte zabranjeno je korišćenje te isprave ako su promenjeni njegovi lični podaci, dakle i ako je imalac lične karte promenio svoje prezime. Međutim, propisano je i da je imalac lične karte dužan da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od zakonskih razloga, što znači da je dužan to da učini u istom roku i zbog promene prezimena. U vezi s tim, propisano je da će se novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniti za prekršaj lice koje koristi ličnu kartu koju ne sme da koristi.

Prema odredbama Zakona o putnim ispravama, obrazac pasoša, između ostalog, sadrži i prostor za upisivanje prezimena i imena imaoca te isprave. Tim zakonom propisano je i da je podnosilac zahteva za izdavanje pasoša dužan da u zahtevu navede tačne i istinite podatke, da taj zahtev sadrži lične podatke koji se upisuju u pasoš, kao i da se uz zahtev stavljaju na uvid lična karta ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet, uverenje o državljanstvu - samo kod prvog izdavanja putne isprave po odredbama ovog zakona, kao i druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva. Pri podnošenju zahteva za izdavanje pasoša podnosiocu se izdaje potvrda, koja služi kao dokaz o podnetom zahtevu. Saglasno Zakonu o putnim ispravama, licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, na zahtev, izdaće se nova putna isprava u slučaju ako je došlo do promene ličnih podataka imaoca putne isprave upisanih u putnu ispravu. U tom slučaju, uz zahtev za izdavanje pasoša podnosilac zahteva dužan je da priloži i pasoš čiji rok važenja nije istekao, a prilikom preuzimanja novog pasoša, prethodni pasoš će biti poništen.

Iz svega navedenog proizlazi da se zahtev za izdavanje lične karte mora podneti najkasnije 15-og dana od dana nastale promene prezimena supružnika koji je sklopio brak. Rok za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša nije zakonom određen, ali je obavezno izdavanje novog pasoša ako je došlo do promene prezimena upisanog u pasoš, jer se pasoš sa netačnim (neistinitim) podatkom o prezimenu ne može koristiti ispravno, niti u skladu sa njegovom svrhom. Za one kojima je hitno potreban novi pasoš valja napomenuti da nije nužno da čekaju da im se po podnetom zahtevu izda nova lična karta (sa promenjenim prezimenom) da bi tek potom podneli zahtev za izdavanje novog pasoša. Naime, podatak o (novom) prezimenu ne mora se dokazivati isključivo ličnom kartom, već za to može poslužiti i stara lična karta uz izvod iz matične knjige venčanih (sa novim prezimenom). Uporište za to je zakonska alternativa prema kojoj se u navedene svrhe mogu staviti na uvid druge javne isprave iz kojih se može utvrditi identitet i kojima se dokazuju podaci iz zahteva.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge