Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O LIČNOJ KARTI

("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 36/2011 i 53/2021)

 

I OPŠTE ODREDBE

Pojam lične karte i njena svrha

Član 1

Lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet.

U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.

Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.

Pravo na ličnu kartu

Član 2

Pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Republike Srbije (u daljem tekstu: državljanin), stariji od 16 godina života.

Pravo na ličnu kartu ima i državljanin stariji od deset godina života (u daljem tekstu: dete).

Dužnost da se ima lična karta

Član 3

Državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu.

Stranci i lična karta

Član 4

Stranim državljanima i licima bez državljanstva koji borave na teritoriji Republike Srbije lična karta se izdaje u skladu sa posebnim zakonom.

II VAŽENJE LIČNE KARTE

Član 5

Lična karta izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, a deci sa rokom važenja od pet godina.

Državljaninu starijem od 65 godina života, na njegov zahtev, može se izdati lična karta bez ograničenog roka važenja, na obrascu koji ne sadrži mikrokontroler (čip).

Državljaninu koji ima pravo na ličnu kartu, a nema prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, izdaće se lična karta na osnovu utvrđenog boravišta sa rokom važenja od dve godine.

III NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE

Član 6

Ličnu kartu izdaje na propisan način ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: nadležni organ).

Propis iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

IV OBRAZAC LIČNE KARTE

Sadržina obrasca

Član 7

Lična karta izdaje se na obrascu koji propiše ministar.

U obrazac lične karte unose se sledeći podaci o imaocu te isprave:

1) prezime;

2) ime;

3) pol;

4) dan, mesec i godina rođenja;

5) mesto, opština i država rođenja;

6) jedinstveni matični broj građana.

U obrazac lične karte unose se i slike biometrijskih podataka imaoca te isprave (fotografija, otisak prsta i potpis).

U obrazac lične karte unosi se i datum izdavanja lične karte sa rokom njenog važenja.

U obrazac lične karte unosi se i podatak o adresi prijavljenog prebivališta, ako obrazac lične karte ne sadrži mikrokontroler (čip).

Automatsko očitavanje podataka. Zaštitni elementi

Član 8

Obrazac lične karte sadrži prostor za mikrokontroler (čip) i prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Ako obrazac sadrži mikrokontroler (čip), u njega se unose svi vidljivi podaci na ličnoj karti, kao i podaci o državljanstvu, prebivalištu, odnosno boravištu i adresi stana njenog imaoca i ime jednog od roditelja, a može se uneti i jedinstveni matični broj roditelja imaoca lične karte.

U mikrokontroler (čip) upisuje se i sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.

Lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.

Na zahtev imaoca lične karte, u skladu sa posebnim propisima, u mikrokontroler (čip) upisuje se kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Obrazac lične karte sadrži i zaštitne elemente koje propisuje ministar.

Štampanje obrasca. Upisivanje podataka

Član 9

Obrazac lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na engleskom jeziku.

Obrazac lične karte štampa se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

U obrazac lične karte podaci o prezimenu i imenu upisuju se u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih. Podaci o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina paralelno se upisuju i po srpskom pravopisu i pismu.

Ostali podaci upisuju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

Član 9a

Podaci o prezimenu i imenu podnosioca zahteva za ličnu kartu, u obrascu lične karte, mogu se, na njegov zahtev, pored ćiriličkim pismom, upisati i latiničkim pismom, ako za to postoji tehnička mogućnost.

Tehničke mogućnosti, odnosno ograničenja koja se odnose na broj oznaka kojima se, na način iz stava 1. ovog člana, unose odgovarajući podaci utvrđuju se propisom iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

V POSTUPAK IZDAVANJA LIČNE KARTE

Zahtev. Podnošenje zahteva

Član 10

Lična karta izdaje se na lični zahtev.

Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se nadležnom organu preko njegovih organizacionih jedinica u opštinama, gradovima i gradu Beogradu, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koji će ga, bez odlaganja, proslediti nadležnom organu.

Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se lično.

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta će se izdati bez saglasnosti drugog roditelja.

Detetu će se izdati lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog organa starateljstva da je izdavanje lične karte u interesu deteta.

Radi utvrđivanja identiteta i drugih činjenica značajnih za rešavanje o zahtevu za izdavanje lične karte i uzimanja biometrijskih podataka (fotografija, otisak prsta, potpis), prilikom podnošenja zahteva potrebno je prisustvo lica kome se izdaje lična karta.

Lice iz stava 7. ovog člana, koje prema nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti ili narodnim običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni deo nošnje, odnosno odeće, može biti fotografisano sa kapom ili maramom, u skladu sa propisom o načinu uzimanja biometrijskih podataka.

Biometrijski podaci iz stava 7. ovog člana uzimaju se na način koji propiše ministar.

Rok za podnošenje zahteva

Član 11

Lica koja su po odredbama ovog zakona dužna da imaju ličnu kartu zahtev za izdavanje lične karte podnose najkasnije u roku od 15 dana po navršenoj 16. godini života, odnosno u roku od 15 dana po ispunjavanju uslova iz člana 3. ovog zakona.

Istinitost podataka

Član 12

U zahtevu za izdavanje lične karte podnosilac zahteva mora da navede istinite podatke.

Sadržina zahteva

Član 13

Podnosilac zahteva dužan je da u zahtevu za izdavanje lične karte da sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građana;

2) prezime i ime;

3) pol;

4) datum rođenja;

5) mesto, opština i država rođenja;

6) državljanstvo;

7) jedinstveni matični broj za roditelje;

8) prebivalište na teritoriji Republike Srbije (mesto, opština i adresa stana) u vreme podnošenja zahteva;

9) strana država u kojoj živi, za lica bez prebivališta na teritoriji Republike Srbije;

10) datum podnošenja zahteva.

Prilozi uz zahtev

Član 14

Službeno lice će, prilikom prijema zahteva i utvrđivanja identiteta podnosioca, naložiti podnosiocu zahteva da mu stavi na uvid odgovarajuću javnu ispravu izdatu na osnovu propisanih službenih evidencija, ako nadležni organ ne može da, po službenoj dužnosti - pristupanjem podacima u centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka, odnosno uvidom u evidencije o državljanstvu, matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih, matičnu knjigu umrlih i druge evidencije koje, u skladu sa zakonom, on ili drugo ministarstvo vodi utvrdi činjenice o ispunjenosti uslova za izdavanje lične karte.

Lice kome se prvi put izdaje lična karta uz zahtev za izdavanje lične karte može priložiti fotografiju propisane veličine, koja verno prikazuje njegov lik.

Potvrda o podnetom zahtevu

Član 15

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte podnosiocu se izdaje potvrda na obrascu koji propiše ministar, koja služi kao dokaz o podnetom zahtevu.

Određivanje jedinstvenog matičnog broja građana u slučaju kad taj broj nije određen

Član 16

Ako se u postupku izdavanja lične karte utvrdi da državljaninu koji nije rođen na teritoriji Republike Srbije i na toj teritoriji nema prijavljeno prebivalište nije određen jedinstveni matični broj građana, nadležni organ je dužan da prilikom izdavanja lične karte državljaninu odredi taj broj, u skladu sa zakonom.

Za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana u slučaju iz stava 1. ovog člana, za broj registra (IV grupa) određuje se broj 70.

Rok za izdavanje lične karte

Član 17

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

U hitnim slučajevima (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su za to ispunjeni uslovi koje propiše ministar, nadležni organ je dužan da ličnu kartu izda i u kraćem roku.

Poništavanje ranije izdate lične karte

Član 18

Prilikom uručenja lične karte nadležni organ je dužan da ranije izdatu ličnu kartu poništi.

Poništavanje lične karte vrši se na način koji propiše ministar.

VI POSEBNE OBAVEZE U VEZI SA IZDATOM LIČNOM KARTOM

Zabrana korišćenja lične karte. Izdavanje nove lične karte

Član 19

Imalac ne sme da koristi ličnu kartu:

1) ako su promenjeni njegovi lični podaci iz člana 7. stav 2. ovog zakona;

2) ako fotografija na ličnoj karti više ne odgovara njegovom izgledu;

3) ako je lična karta oštećena ili iz bilo kog drugog razloga ne služi svrsi;

4) ako naknadno sazna da mu je u ličnu kartu unet netačan podatak.

Imalac lične karte dužan je da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga iz stava 1. ovog člana.

Ograničenja korišćenja lične karte za prelazak državne granice

Član 19a

Izuzetno od člana 1. stav 3. ovog zakona, lična karta ne može da služi kao putna isprava i da se njenom upotrebom zamenjuje korišćenje putne isprave i prelazi državna granica ako su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave - utvrđeni zakonom kojim se uređuju putne isprave za putovanje državljana Republike Srbije u inostranstvo.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana nadležni organ donosi rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, koje važi sve dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave i koje dostavlja imaocu i organu koji je podneo zahtev.

Prestanak važenja lične karte

Član 20

Lična karta prestaje da važi:

1) istekom roka na koji je izdata;

2) smrću njenog imaoca;

3) ako njen imalac prestane da ispunjava uslove iz člana 2. ovog zakona.

U slučaju iz tačke 1. stava 1. ovog člana, lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da ima ličnu kartu dužno je da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte najkasnije u roku od 15 dana po isteku roka na koji mu je prethodna lična karta izdata.

Lice koje je u posedu lične karte umrlog lica, odnosno lice iz tačke 3. stava 1. ovog člana dužno je da vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja u roku od 15 dana od dana prestanka važenja lične karte.

Legitimisanje. Zabrana zloupotrebe

Član 21

Lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da ima ličnu kartu dužno je da je nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje.

Zabranjeno je ličnu kartu davati drugom licu da se njom služi kao svojom, odnosno služiti se tuđom ličnom kartom kao svojom ili je na drugi način zloupotrebljavati.

Nestanak i pronalazak lične karte

Član 22

Lice koje ostane bez lične karte ili nađe tuđu ličnu kartu dužno je bez odlaganja da prijavi nestanak ili pronalazak lične karte nadležnom organu.

Ako je lična karta nestala ili pronađena u inostranstvu, lice iz stava 1. ovog člana dužno je da njen nestanak ili pronalazak prijavi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje će o tome obavestiti nadležni organ.

Nevažeća lična karta

Član 23

Nestalu ličnu kartu nadležni organ rešenjem proglašava nevažećom.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dopuštena.

Lična karta proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nadležni organ izdaće ličnu kartu nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom.

Troškovi izdavanja lične karte. Oslobađanje od plaćanja takse

Član 24

Za izdavanje lične karte plaća se naknada, koja obuhvata cenu obrasca lične karte i troškove tehničke izrade.

Cenu obrasca lične karte i troškove tehničke izrade utvrđuje ministar.

U postupku izdavanja lične karte ne plaća se taksa.

VII EVIDENCIJA I KORIŠĆENJE PODATAKA

Evidencija o ličnim kartama. Nadležnost za vođenje evidencije

Član 25

O izdatim ličnim kartama, o podnetim zahtevima za izdavanje lične karte, o ličnim kartama koje su poništene i o ličnim kartama koje su proglašene nevažećim vodi se evidencija (u daljem tekstu: evidencija o ličnim kartama).

Evidenciju o ličnim kartama vodi nadležni organ.

Način vođenja evidencije o ličnim kartama i obrasce za vođenje te evidencije propisuje ministar.

Kod vođenja evidencije o ličnim kartama na sredstvima za automatsku obradu podataka primenjuju se mere zaštite od neovlašćenog pristupa i čuvanja podatka u obliku u kome je formiran, odnosno primljen.

Sadržina evidencije

Član 26

Evidencija o ličnim kartama sadrži podatke o: podnosiocu zahteva iz člana 13. ovog zakona i slike njegovih biometrijskih podataka; o serijskom i registarskom broju lične karte; o roku važenja i datumu izdavanja lične karte; o razlozima poništenja lične karte i o nevažećim ličnim kartama.

Evidencija sadrži i podatke na osnovu kojih se može identifikovati službeno lice u nadležnom organu koje je rešavalo o zahtevu za izdavanje lične karte.

Tačnost podataka. Zaštita podataka

Član 27

Evidencija o ličnim kartama mora da bude ažurna, tačna i bezbednim merama zaštićena od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

Korišćenje podataka

Član 28

Nadležni organ može podatke iz evidencije davati državnim i drugim organima i organizacijama, kao i pravnim i fizičkim licima, i to pod sledećim uslovima:

1) da je subjekt koji traži podatke zakonom ili drugim propisima ovlašćen da traži i prima te podatke;

2) da su subjektu koji traži podatke ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti;

3) da subjekt koji traži podatke obezbeđuje zaštitu ličnih podataka.

VIII KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 29

Novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj lice:

1) koje suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu (član 3);

2) koje u određenom roku ne podnese zahtev za izdavanje lične karte (čl. 11. i 20. stav 2);

3) koje u zahtevu za izdavanje lične karte navede neistinite podatke (član 12);

4) koje koristi ličnu kartu koju ne sme da koristi (član 19);

5) koje upotrebi ličnu kartu suprotno zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave (član 19a stav 2);

6) koje odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje (član 21. stav 1);

7) koje ličnu kartu da drugom licu da se njome služi kao svojom, odnosno služi se tuđom ličnom kartom kao svojom ili je na drugi način zloupotrebljava (član 21. stav 2).

Član 30

Novčanom kaznom do 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice:

1) koje u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja (član 20. stav 3);

2) koje ne nosi ličnu kartu a dužno je da je ima (član 21. stav 1);

3) koje bez odlaganja ne prijavi nestanak ili pronalazak lične karte (član 22).

4) (brisana)

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje lične karte izdate po ranijim propisima

Član 31

Lična karta izdata pre dana početka primene ovog zakona važi do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Primena Zakona na državljane Srbije i Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije

Član 32

Na državljane Srbije i Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji nemaju državljanstvo Republike Srbije primenjuju se odredbe ovog zakona, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupanje sa nerešenim zahtevima

Član 33

Postupak za rešavanje zahteva za izdavanje lične karte započet pre dana početka primene ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Rok za donošenje podzakonskih propisa. Primena ranijih propisa

Član 34

Podzakonske propise utvrđene u članu 6. stav 2, članu 7. stav 1, članu 8. stav 2, članu 10. stav 7, članu 14. stav 2, članu 15, članu 17. stav 2, članu 18. stav 2, članu 24. stav 2. i članu 25. stav 3. ovog zakona, ministar će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene podzakonskih propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja zakona

Član 35

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Zakon o osnovnim podacima za ličnu kartu ("Službeni list SFRJ", broj 6/73) i Zakon o ličnoj karti ("Službeni glasnik SRS", br. 15/74, 54/77, 57/80, 45/85 i 40/88 i "Službeni glasnik RS", br. 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon).

Stupanje na snagu Zakona i početak primene

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti

("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)

Član 11[s1]

Lična karta izdata pre dana početka primene ovog zakona važi do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže do 31. decembra 2016. godine - do kog roka važe i lične karte izdate nakon početka primene Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS", broj 62/06), sa rokom važenja "27. juli 2011. godine".

Član 12[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti

("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Član 6[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 5. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.