Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

ROKOVI ČUVANJA DOKUMENTARNOG MATERIJALA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA REPUBLIKE SRBIJE


Novi Zakon o Arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020 - dalje: Zakon) primenjuje se od 2.2.2021. godine. Stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala, a to su pravna ili fizička lica čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal ili lica koja imaju taj materijal u državini, u obavezi su da donesu listu kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja - dalje: lista, kako je određeno članom 14. Zakona. Nadležni javni arhiv daje saglasnost na Listu koja je za svakog stvaraoca i imaoca dokumentacije jedinstvena, a formira se prema kategorijama dokumentarnog materijala koju taj stvaralac ili imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala poseduje.

S obzirom da su rokovi čuvanja različitih evidencija i dokumenata određeni posebnim zakonima nastojali smo da na jednom mestu obuhvatimo sve zakone kojima su propisani rokovi čuvanja dokumentarnog materijala.

PROPIS

ROK ČUVANJA

ČLAN

STVARALAC

KATEGORIJA

NAPOMENA

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS",
br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon i 144/2020)

šest meseci

258

 

lični podaci u bazi podataka u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici

 

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon i 144/2020)

tri godine

37

 

isprave

čuvaju se duže od tri godine u slučaju spora (čl.37, st. 6)

ZAKON O ADVOKATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US)

 

31

 

Spisi i dokumenti koje im stranka dostavi

 

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

50 godina

29

poslodavac korisnik

evidencija o ustupljenim zaposlenima

 

ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

pet godina

250

KHoV

informacije koje se razmenjuju i dostavljaju organima drugih država povodom vršenja nadzora nad DZUAIF

 

ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

deset godina

49

DZUAIF

dokumentacija i podaci o svim poslovima sa finansijskim instrumentima koje je obavilo DZAIF

 

ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

deset godina

121

DZUAIF

dokumentacija o raspolaganju investicionim jedinicama AIF-a.

 

ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

trajno

6

 

arhivska građa

 

ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

pet godina

98

Komesarijat za izbeglice i migracije

- evidencija o strancima koji su tražioci azila i kojima su obezbeđeni materijalni uslovi prihvata
- evidencija o strancima kojima je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita kojima je obezbeđen neki vid podrške u procesu integracije
- evidencija o strancima koji su uključeni u programe dobrovoljnog povratka u zemlju porekla

 

ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

trajno

98

Komesarijat za izbeglice i migracije

- evidencija o strancima koji su tražioci azila i kojima su obezbeđeni materijalni uslovi prihvata
- evidencija o strancima kojima je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita kojima je obezbeđen neki vid podrške u procesu integracije
- evidencija o strancima koji su uključeni u programe dobrovoljnog povratka u zemlju porekla

kada se podaci odnose na stranca (i na lica povezana sa njim) kojem je odobren azil (utočište ili supsidijarna zaštita) ili privremena zaštita

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)

 

49

 

evidencije o:
1) radnim mestima sa povećanim rizikom;
2) zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;
3) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;
4) zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;
5) opasnim materijama koje koristi u toku rada;
6) izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;
7) izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;
8) prijavama iz člana 50. ovog zakona;
9) izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;
10) izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

podzakonski akt

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon)

1 godina

211

Auto škole

Sigurnosna kopija audio-video zapisa

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon)

dve godine

211

 

Podaci iz evidencija koje pravno lice, odnosno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vode u pisanoj formi

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon)

sedam godina

203

Agencija za bezbednost saobraćaja

evidencija o izdatim licencama za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC) i karticama

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon)

deset godina

257

Agencija za bezbednost saobraćaja

Podaci o tehničkim pregledima iz privrednih društava za vršenje tehničkih pregleda vozila u elektronskom obliku

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon)

trajno

211

Auto škole

Podaci o osposobljavanju kandidata za vozače

 

ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

deset godina

26

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja

Evidencija o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini, količinama zaliha i količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen

 

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 91/2019)

deset godina

10

Registrovani subjekt

Podaci i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik

 

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 91/2019)

trajno

10

Agencija za privredne registre

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

 

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

pet godina

16

 

Podaci o o tražiocima azila, izuzev podataka koji se odnose na stranca kome je odobren azil (utočište i supsidijarna zaštita) ili privremena zaštita u Republici Srbiji, koji se čuvaju trajno, u skladu sa Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova

 

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

deset godina

16

 

Podaci o o licima koja su umrla od dana smrti; licima čiji su podaci poništeni od dana poništenja; licima koja su se trajno iselila iz Republike Srbije od dana odjave prebivališta i strancima na odobrenom privremenom boravku od trenutka obrade poslednjeg podatka

 

ZAKON O CEVOVODNOM TRANSPORTU GASOVITIH I TEČNIH UGLJOVODONIKA I DISTRIBUCIJI GASOVITIH UGLJOVODONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

trajno

23

Energetski subjekt koji obavlja delatnost transporta, odnosno distribucije cevovodom

Dokumentacija o projektovanju, izgradnji, ispitivanju, puštanju u rad, korišćenju, održavanju i merama zaštite cevovoda

 

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

pet godina

11

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost

Kopiju pisanog izveštaja detektiva

 

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

pet godina

32

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost

Ugovori sa korisnikom

 

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

trajno

28

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost

Evidencija o zaposlenim detektivima

 

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

trajno

28

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost

Evidencija o zaključenim ugovorima sa korisnicima

 

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

trajno

28

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost

Evidencija o primenjenim ovlašćenjima upotrebe fizičke snage

 

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

trajno

28

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost

Evidencija o o zbirkama ličnih podataka

 

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

tri godine

63

Vlasnik pansiona, odnosno prihvatilišta

Evidencija o životinjama

 

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

pet godina

43

Pravna i fizička lica koja su upisana u Registar za oglede na životinjama

Evidencija o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama.

 

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

trajno

49a

MUP

Evidencija o državljanima Republike Srbije

 

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

trajno

26

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja

Zbirka isprava za brodove

 

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

trajno

155

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja

Zbirka isprav za čamce

 

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon)

trajno

68

Republički geodetski zavod

Elaborat premera

 

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon)

trajno

69

Republički geodetski zavod

Zbirka isprava

 

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon)

trajno

140

Republički geodetski zavod

Elaborat premera vodova

 

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon)

trajno

141

Republički geodetski zavod

Zbirka isprava na osnovu kojih je izvršen upis ili brisanje upisa na vodovima

 

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon)

trajno

152

Republički geodetski zavod

Podaci iz registra cena nepokretnosti

Podaci iz registra cena nepokretnosti čuvaju se u bazi podataka deset godina od dana unosa podataka u registar, a nakon isteka tog roka trajno se čuvaju u digitalnom arhivu Zavoda

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019 i 91/2020 - usklađeni izn.)

pet godina

7

Uprava za duvan

evidencija u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda

 

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

deset godina

27

 

izveštaji o sprovedenom energetskom pregledu, odnosno energetskoj reviziji

 

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 40/2021 - dr. zakon)

deset godina

42

Proizvođač, uvoznik

relevantna dokumentacija o sprovedenom postupku utvrđivanja usaglašenosti proizvoda i izdatim deklaracijama o usaglašenosti

 

ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019)

30 dana nakon prestanka pružanja usluge

16

Pružalac usluga informacionog društva

podaci o korisniku usluge informacionog društva

 

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

deset godina

17

Državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja

evidencija o korisnicima usluga elektronske uprave

 

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

deset godina

17

 

evidencija o pristupu sistemu i korišćenju servisa

 

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

deset godina

22

 

podatke o platiocu i primaocu

 

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)

deset godina

45

Izdavalac kvalifikovanih elektronskih sertifikata

dokumentacija o izdatim i opozvanim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima

 

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021)

pet godina

94

Proizvođač električne energije

satni podaci o proizvodnji električne energije po elektrani, koja ima najmanje jedan proizvodni pogon čiji je instalisani kapacitet najmanje 250 MW

 

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021)

pet godina

184

Snabdevač i snabdevač na veliko

relevantni podaci koji se odnose na transakcije iz ugovora o snabdevanju električnom energijom

 

ZAKON O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

deset godina

20

MUP

Evidencije primenjenih ovlašćenja

 

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon)

trajno

7

 

Evidencija o zaposlenim licima

 

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon)

trajno

25

 

Evidencija o zaradama zaposlenih lica

 

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon)

trajno

43

 

Evidencija o korisnicima prava invalidskog osiguranja

 

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 123/2014 i 88/2019)

šest godina

31

Politički subjekat

Godišnji finansijski izveštaj Izveštaj o troškovima izborne kampanje

 

ZAKON O FISKALNIM KASAMA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

tri godine

12

Obveznik

Fiskalni račun

 

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

deset godina

12

 

Poverljivi podaci

 

ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018)

deset godina

14

Proizvođač

Tehnička dokumentacija i deklaracija o performansama

deset godina nakon stavljanja građevinskog proizvoda na tržište.

ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

pet godina

81

Proizvođač detergenta

List o sastavu detergenta

 

ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

deset godina

19

Snabdevač

Evidencija o hemikalijama

10 godina posle poslednje proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

30 dana

50

Priređivač

Snimci video nadzora

 

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

30 dana

64

Priređivač

Snimci video nadzora

 

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

30 dana

81

Priređivač

Snimci video nadzora

 

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

pet godina

110

Priređivač

Elektronski podaci i ostala dokumentacija propisana Zakonom o igrama na sreću

 

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)

trajno

43

Inspekcija

Podaci o ličnosti u evidencijama o inspekcijskom nadzoru

 

ZAKON O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 25/2015)

pet godina

17

Operater

Dokumentacija u vezi sa izdavanjem dozvole

za vreme važenja dozvole i najmanje pet godina posle prestanka važenja dozvole

ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

trajno

34

Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije

Evidencije o podnetim zahtevima i ispitanom, žigosanom, homologovanom, obeleženom i kategorizovanom oružju i napravama, kao i onesposobljenom oružju, o kontrolisanoj municiji i elementima municije, o podnosiocima zahteva, o datumu prijema oružja, naprava i municije, o datumu preuzimanja oružja, naprava i municije

 

ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015 i 83/2018)

deset godina

29

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju

Ostala dokumentacija

deset godina posle brisanja vazduhoplova iz Registra vazduhoplova Republike Srbije

ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015 i 83/2018)

trajno

29

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju

Izveštaji i izjave učesnika udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju

 

ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011, 104/2009 - dr. zakon, 12/2020 i 68/2020)

četiri godine

65

Republička izborna komisija

Izborni materijal

 

ZAKON O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)

deset godina

27

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći

Evidencija

 

ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 77/2019)

deset godina

23

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći

Evidencija o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći

najmanje 10 godina od dana izvršenog posla

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

tri godine

11

Proizvođač

Podrumarska evidencija

 

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

trajno

9

Ministarstvo

Registar proizvođača

 

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

trajno

24

Ministarstvo

Registar geografskih oznaka

 

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

pet godina

41

Naručilac

Dokumentaciju vezana za javne nabavke

pet godina od zaključenja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma, odnosno pet godina od obustave ili poništenja postupka javne nabavke.

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015)

30 godina

104

Javni beležnik

Knjige koje vodi javni beležnik

 

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)

30 dana

68

Izdavač

Medijski zapis (snimci i drugi zapisi)

 

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)

60 dana

68

Izdavač

Medijski zapis (novina)

 

ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 15/2016)

pet godina

28

Ovlašćeno telo

Evidencije

 

ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 15/2016)

trajno

22

Proizvođač

dokumentaciju za predmet od dragocenog metala

 

ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni, 99/2011 - dr. zakon, 6/2020 - dr. zakon i 35/2021 - dr. zakon)

trajno

117

Zavod za zaštitu spomenika kulture

Dokumentacija o arheološkom iskopavanju ili istraživanju

 

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon)

trajno

49

Predlagač

Dokumentacija uz zahtev za izdavanje dozvole za lek

 

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018)

trajno

39

 

 

 

ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017)

pet godina

15

Proizvođač

Deklaracija o usaglašenosti, tehnička dokumentacija, odluke, izveštaje i sertifikate izdate od tela za ocenjivanje usaglašenosti

 

ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017)

pet godina

25

 

Izjave

 

ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017)

15 godina

15

Proizvođač

Deklaracija o usaglašenosti, tehnička dokumentacija, odluke, izveštaje i sertifikate izdate od tela za ocenjivanje usaglašenosti

implantabilna medicinska sredstva

ZAKON O MEĐUNARODNIM MERAMA OGRANIČAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

pet godina

118

Ministarstvo spoljnih poslova

Evidencija podataka o merama ograničavanja

 

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018)

četiri godine

91

Republička izborna komisija

Izborni materijal

 

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020)

trajno

37

Agencija za kvalifikacije

Dokumentacija o priznavanju strane školske isprave

 

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn. i 15/2021 - dop. usklađenih din. izn.)

godinu dana

201

Upravljač državnog puta

Video zapis vozila; registarske oznake vozila; datum, mesto i vreme započinjanja i okončanja upotrebe državnog puta

ili do okončanja sudskog postupka

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn. i 15/2021 - dop. usklađenih din. izn.)

godinu dana

201

Upravljač državnog puta

Podaci o podnosiocu zahteva za oslobođenje od plaćanja putarine

 

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US)

deset godina

10

Društvo za osiguranje

Baze podataka:
1) o osiguranicima;
2) o prevoznim sredstvima;
3) o štetnim događajima;
4) za procenu i likvidaciju šteta.

 

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US)

deset godina

50

Udruženje osiguravača Srbije

Registar podataka za ostvarivanje odštetnih zahteva

 

ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 i 13/2016)

trajno

10

Depozitna biblioteka

Podaci koji se čuvaju o obaveznom primerku dela

 

ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

trajno

26

 

Predmeti o dodeli pomoći

 

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon)

deset godina

37

 

Evidencija o polazniku i kandidatu, Evidencija o uspehu polaznika i kandidata, Evidencija o ispitima, Evidencija o ostvarivanju programa, Evidencija o licima radno angažovanim u obrazovanju odraslih

 

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon)

trajno

37

 

Lični podaci iz evidencije o polaznicima i kandidatima i podaci iz evidencije o uspehu polaznika i kandidata kojima se određuje stepen ostvarenosti standarda ključnih i stručnih kompetencija i kvalifikacija i podaci o izdatim javnim ispravama i uverenjima,

 

ZAKON O ODBRANI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon, 10/2015 i 36/2018)

trajno

23a

Ministarstvo odbrane

Evidencije o nastradalim i nestalim licima u oružanim sukobima

 

ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon)

30 dana

19

Oglašivač i prenosilac oglasne poruke

Oglasna deklaracija

 

ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon)

30 dana

70

Oglašivač

Oglasa poruka

 

ZAKON O OPTIČKIM DISKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011)

pet godina

16

Nosilac licence

Evidencija proizvedenih optičkih diskova

 

ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 17/2019 - dr. zakon)

tri godine

23

Ovlašćena kontrolna organizacija

Evidencija

 

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015, 10/2019 i 20/2020)

trajno

43

Pravna lica i preduzetnici

Evidencije o oružju, evidencije o fizičkim licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima, evidencije onesposobljenog oružja, evidencije popravljenog i prepravljenog oružja, evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje

 

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015, 10/2019 i 20/2020)

trajno

44

Nadležni organ, Ministarstvo

Evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje i iznošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom oružju evidencije: o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnika strane službe bezbednosti; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku u Republici Srbiji; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima i odobrenjima za nabavljanje automatskog dugog oružja

 

ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2021)

deset godina

176

Društvo za osiguranje i udruženje društava za osiguranje

Podaci o osiguranicima, odnosno korisnicima osiguranja i drugi podaci značajni za ostvarivanje prava na naknadu štete

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

 

77

Interresorna komisija

Evidencija o zbirci podataka o radu interresorne komisije

Interresorna komisija čuva podatke o deci, učenicima i odraslima u zavisnosti od svrhe obrade podataka, a najduže do završetka školovanja učenika.

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 - dr. zakon)

deset godina

89 st.2

Škola

Evidencija o učeniku, Evidencija o uspehu učenika, Evidencija o ispitima, Evidencija o obrazovno-vaspitnom radu

 

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 - dr. zakon)

deset godina

89 st.3

Škola

Evidencija o zaposlenima

 

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 - dr. zakon)

trajno

89 st. 1

Škola

Evidencije o učenicima (lični podaci), Evidencije o uspehu učenika koji se odnose na zaključne ocene na kraju školske godine i rezultati na završnom ispitu (lični podaci)

 

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019)

 

147

 

Podaci uneti u matičnu evidenciju

 

ZAKON O PIVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

3 godine

8

 

Proizvođačka evidencija, evidencija o uslužnom punjenju piva i prateća dokumentacija

 

ZAKON O PIVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

trajno

6

 

Podaci iz Registra i Registra uslužnih punilaca piva

Podaci su javni i čuvaju se trajno

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

trajno

130

 

Originalni primerak dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno primerak tehničke dokumentacije za izgradnju tog objekta.

Investitor je dužan da trajno čuva jedan originalni ili na propisan način kompletiran primerak tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola sa svim izmenama i dopunama izvršenim u toku građenja i svim detaljima za izvođenje radova.

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

pet godina

97

Platna institucija

Podaci i dokumentacija nastali u vezi s pružanjem platnih usluga

 

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

pet godina

160

Operator

Podaci o izvršenim nalozima za prenos i druga dokumentacija nastala u radu platnog sistema

najmanje pet godina od dana njihovog izvršenja, odnosno nastanka, osim ako zakonom nije utvrđen duži rok čuvanja.

ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)

pet godina

10

 

Dokumentacija koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje

najmanje pet godina od dana njihove naplate

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016)

pet godina

8g

Korisnik IPARD podsticaja i primalac sredstava

Dokumentacija koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaj

 

ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011, 104/2013, 18/2015, 113/2017 - dr. zakon i 83/2018)

pet godina

67i

posrednik

Dokumentacija o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, kao i sve druge evidencije

 

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020 i 35/2021)

trajno

31

Direktor Republičkog zavoda za statistiku

Podaci prikupljeni u Popisu

 

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020)

deset godina

47

Obveznik

Evidencija koja obezbeđuje vršenje kontrole i dokumentacija na osnovu koje se vodi ovu evidencija

do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV, odnosno najmanje deset godina po isteku kalendarske godine od momenta prve upotrebe objekata i završetka ulaganja u objekte iz člana 32. ovog zakona.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021)

pet godina

48

 

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave

najmanje pet godina od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose, ako zakonom nije drukčije određeno.

ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)

pet godina

8

Poreski obveznik

Evidencija koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije osiguranja

najmanje pet godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020)

 

27

Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost

Izvorni dokument u papirnoj formi

 

ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)

trajno

24

 

Evidencije prebivališta i boravišta građana

 

ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)

trajno

21

 

Dokumentacija koja se odnosi na ispitivanje i žigosanje

 

ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

deset godina

40

Proizvođači

Tehnička dokumentacija i deklaracija o usaglašenosti

 

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 86/2019 - dr. zakon)

pet godina

6a

 

Evidencija i pedagoška dokumentacija o vaspitno-obrazovnom radu

 

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 86/2019 - dr. zakon)

deset godina

6a

 

Evidencija o deci, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, matična knjiga upisane dece i evidencija o izdatim javnim ispravama

 

ZAKON O PREMERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik SRS", br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84)

 

9

Republička geodetska uprava odnosno opštinski geodetski organ.

Dokumentacija premera i katastra zemljišta

 

ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)

30 godina

32

Zdravstvene ustanove

Dokumentacija i obezbeđivanje sledljivosti svih pribavljenih, dobijenih, presađenih i neiskorišćenih ljudskih organa u Republici Srbiji, od davaoca do primaoca i obrnuto.

 

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)

dve godine

79

Prevoznik

Putni list i ugovor o prevozu

 

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)

dve godine

141

 

Spisak lica koja se prevoze

potpisan od strane vlasnika, odnosno imaoca autobusa. Spisak lica koja se prevoze mora biti zaključen pre postavljanja autobusa za ukrcavanje u polazištu.

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

30 dana

32

korisnik usluga

Arhivirani snimci

 

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

pet godina

240

DOO

8) izveštaji direktora i nadzornog odbora društva, ako je upravljanje društvom dvodomno;
9) evidencija o adresama direktora i članova nadzornog odbora;
10) evidencija o adresama članova društva;

 

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

pet godina

464

Akcionarsko društvo

6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
10) izveštaji odbora direktora, odnosno izvršnog odbora i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
11) evidencija o adresama direktora i članova nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;

 

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

trajno

240

DOO

1) osnivački akt;
2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
3) opšti akti društva;
4) zapisnici sa sednica skupštine i odluke skupštine;
5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
7) zapisnike sa sednica nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
11) ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

 

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

trajno

464

Akcionarsko društvo

1) osnivački akt;
2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
3) statut i sve njegove izmene i dopune;
4) opšti akti društva;
5) zapisnici sa sednica skupštine i odluke skupštine;
8) zapisnici sa sednica odbora direktora, odnosno izvršnog odbora i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
9) godišnji izveštaji o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
12) ugovori koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom

 

ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon)

sedam godina

8

Licencirani procenitelj

Izveštaj o proceni i korišćenu dokumentaciju ili dokaze o korišćenoj dokumentaciji

 

ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005)

trajno

41

 

Podaci o zaštićenom licu kome je promenjen identitet

u evidencijama Jedinice za zaštitu

ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)

 

47

Proizvođač naoružanja i vojne opreme

Naoružanje i vojnu opremu i tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

 

ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010)

trajno

6

jedan primerak u Narodnoj skupštini, Vladi, ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja, a dva primerka u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje

Grafički prikazi

Grafički prikazi čine referalne karte (Referalna karta 1. "Korišćenje zemljišta i funkcionalna urbana područja", Referalna karta 2. "Mreža urbanih centara i regionalna organizacija", Referalna karta 3. "Transportna infrastruktura i elektronska komunikaciona mreža i oprema", Referalna karta 4. "Energetska i vodoprivredna infrastruktura" i Referalna karta 5. "Turizam i zaštita životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa") izrađene u razmeri 1:300.000

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018)

pet godina

75

Pravno, odnosno fizičko lice, zdravstvena ustanova i privatna praksa koji obavljaju poslove u skladu sa ovim zakonom

Propisanu dokumentacija

 

ZAKON O PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

trajno

95

Agencija

Evidencije o:
1) izdatim licencama za revizore i proveravače koja sadrži sledeće podatke: redni broj; prezime, ime (ime jednog roditelja) i JMBG; datum i mesto rođenja; adresa stanovanja; prebivalište; datum i mesto polaganja stručnog ispita; datum i mesto polaganja ispita provere znanja; broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu; broj/serijski broj licence; datum izdavanja licence; podatke o stručnoj spremi; rubriku za napomenu; svojeručni potpis; fotografija; elektronska adresa; broj kontakt telefona i
2) izvedenim stručnim osposobljavanjima i usavršavanjima revizora, odnosno proveravača koja sadrži sledeće podatke: redni broj; prezime, ime (ime jednog roditelja) i JMBG; datum i mesto rođenja; adresa stanovanja; prebivalište; podatke o stručnoj spremi; podatke o prethodnom radnom iskustvu; datum i mesto pohađanja stručnog osposobljavanja; datum i mesto pohađanja stručnog usavršavanja znanja; broj/serijski broj licence; datum izdavanja licence; broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom stručnom osposobljavanju; broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom stručnom usavršavanju; izdavalac potvrde; rubrika za napomenu; svojeručni potpis; fotografija; elektronska adresa; broj kontakt telefona; prezime izvođača sadržaja obuke; ime (ime jednog roditelja) i JMBG izvođača sadržaja obuke; elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon)

deset godina

38

Agencija

Finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj revizora i drugu dokumentaciju

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

pet godina

28

Pravna lica i preduzetnici

Pomoćne knjige

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

pet godina

28

Pravna lica i preduzetnici

Isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

pet godina

28

Pravna lica i preduzetnici

Isprave platnog prometa u ovlašćenim finansijskim institucijama platnog prometa

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

deset godina

28

Pravna lica i preduzetnici

Dnevnik i glavna knjiga

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

20 godina

28

Pravna lica i preduzetnici

Finansijski izveštaji, izveštaji o izvršenoj reviziji i Statistički izveštaj

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

20 godina

28

Pravna lica i preduzetnici

Godišnji izveštaj o poslovanju

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

20 godina

49

Agencija

Finansijski izveštaji, Statistički izveštaj, godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj revizora i drugu dokumentaciju

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

trajno

28

Pravna lica i preduzetnici

Isplatne liste ili analitičke evidencije zarada

 

ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 10/2019)

 

154

Nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti

Evidencije i podaci o nuklearnom postrojenju i njegovom lokalitetu, o upravljanju radioaktivnim otpadom i nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom i celokupna dokumentacija za potrebe utvrđivanja građanske odgovornosti u skladu sa međunarodnom konvencijom o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete.

Direktorat bliže propisuje uslove i rokove čuvanja evidencije i podataka iz stava 1. ovog člana.

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018)

dve godine

4

Prevoznik

Evidencija o radnom vremenu člana posade vozila

Isključivo sadrži ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), datum i mesto rođenja člana posade kao podatke o ličnosti

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018)

dve godine

15

Prevoznik

Tahografski listići i ispisi po hronološkom redu

 

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018)

trajno

30

 

Evidencija o izdatim karticama

 

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018)

trajno

30

 

Evidencija o izdatim karticama

 

ZAKON O RATNIM MEMORIJALIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)

trajno

23

 

Evidencija o svim ratnim memorijalima u Republici Srbiji, srpskim ratnim memorijalima u inostranstvu, kao i o ratnim memorijalima pripadnika stranih oružanih snaga u Republici Srbiji

 

ZAKON O RATNIM MEMORIJALIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)

trajno

24

 

Evidencija o poginulim licima počev od Prvog balkanskog rata

 

ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 8/2005 - ispr. i 41/2009)

pet godina

38a

Proizvođač/dobavljač

Evidencija o izdatim etiketama

 

ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

tri godine

11

Licencirani ovlašćeni revizor

Potvrda

 

ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

šest godina

37

društvo za reviziju

Radnu dokumentacija

koju prikuplja i priprema licencirani ovlašćeni revizor

ZAKON O ROBNIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 145/2014 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon)

pet godina

30

Direkcija, energetski subjekti koji koriste rezervoare u javnoj svojini

Isprave i sva potrebna dokumentacija koja se odnosi na obavezne rezerve

 

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021)

trajno

29

 

Završni izveštaj i elaborat i Godišnji izveštaj

 

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021)

trajno

32

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave

Katastar i evidencija prijava o izvršenim istraživanjima

Praćenje i kontrolu inženjerskogeoloških-geotehničkih istraživanja iz člana 21. stav 1. ovog zakona, koja se izvode radi definisanja inženjerskogeoloških-geotehničkih uslova izgradnje i/ili sanacije, kao i drugih karakteristika geološke sredine za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje građevinskih objekata, zaštite prirodnih i kulturnih dobara i objekata geonasleđa, sanacije i rekultivacije terena

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021)

trajno

64

Nadležna jedinica lokalne samouprave

Evidencija o praćenju i kontroli korišćenja resursa podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa za potrebe vodosnabdevanja ili snabdevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstva fizičkog lica,

 

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

godinu dana

33

Akreditovana laboratorija

Ispitani uzorci semena

 

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

šest godina

15

Održavalac

Uverenje o priznavanju semenskog useva predosnovnog semena

 

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

šest godina

16

Ministarstvo

Uverenje o priznavanju semenskog useva za ostale kategorije semena

 

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

šest godina

25

Dorađivač

Dokumentacija o količini preuzetog naturalnog i dorađenog semena

 

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

šest godina

33

Akreditovana laboratorija

Dokumentacija o ispitivanju

 

ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon)

pet godina

23

Dorađivač

Dokumentacija o nabavljenom naturalnom (nedorađenom) semenu, o dorađenom semenu, izveštaje o ispitanom i utvrđenom kvalitetu, o izdatim deklaracijama i o korišćenju, odnosno prodaji dorađenog semena

 

ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon)

pet godina

28

Preduzeće, odnosno drugo pravno lice

Dokumentacija o ispitivanju i utvrđivanju kvaliteta semena

 

ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon)

pet godina

38

Proizvođač naturalnog semena, proizvođač sadnog materijala i dorađivač semena

Dokumentacija koja se odnosi na proizvodnju i prodaju semena i sadnog materijala i na doradu semena

 

ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

deset godina

110

 

Evidencije u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama

 

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

deset godina

5

 

Evidencije koju nadležni nacionalni sportski savez vodi u skladu sa ovim zakonom (ime i prezime; pol; datum rođenja; državljanstvo; broj ličnog dokumenta koji služi kao sredstvo identifikacije na sportskim priredbama; adresa prebivališta i boravišta; podaci za kontakt; grana sporta i sportska disciplina; naziv sportske organizacije u kojoj se obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti i za koju je sportista, odnosno sportski stručnjak registrovan; fotografija; broj sportskog registracionog dokumenta; postignuti sportski rezultati; disciplinske kazne; angažovani sportski posrednik; osnov angažovanja u sportskoj organizaciji ili savezu; zaključeni ugovori sa sportskom organizacijom ili savezom; školska stručna sprema, odnosno stručna osposobljenost sportskog stručnjaka; sportsko zvanje sportskog stručnjaka; broj i datum izdavanja dozvole za rad sportskog stručnjaka i rok njenog važenja; realizovani transfer, ustupanje ili drugi vid prelaska sportiste ili sportskog stručnjaka u drugu sportsku organizaciju; naknada za razvoj sportiste pri zaključenju prvog profesionalnog ugovora; drugi podaci utvrđeni sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza), uključujući i obradu posebno osetljivih podataka (zdravstveno stanje sportiste, korišćena medicinska sredstva i dr.), i drugim organizacijama u oblasti sporta prenosi lične podatke sportiste, sportskog stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su neophodni za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti tih lica u tim organizacijama u skladu sa ovim zakonom.

 

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

deset godina

130

Nosilac odobrenog programa, odnosno projekta

Evidencija, odnosno dokumentacija koja se odnosi na realizovanje tog programa, odnosno projekta

 

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

trajno

168

 

Evidencije kategorisanih i drugih sportista takmičara; preduzetnika u sportu; organizacija u oblasti sporta; sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu; programa i projekata kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i zadovoljavaju potrebe i interesi građana u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave; sportskih objekata; velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji; rezultata sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima; fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.

 

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - autentično tumačenje i 94/2021)

 

100

Agencija

1) Registar javnih funkcionera;
2) Registar imovine i prihoda javnih funkcionera;
3) Evidencija pravnih lica u kojima javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije više od 20%, koja učestvuju u postupcima javnih nabavki, privatizacije ili drugom postupku, a čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti - korisnikom budžeta ili drugim pravnim licem u kome je više od 20% kapitala u svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine;
4) Katalog poklona

 

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

deset godina

32

 

Evidencija policijske uprave sadrži:
1) podatke o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici (učesnici događaja, vreme, mesto, prikupljene izjave, okolnosti slučaja, podaci o mogućoj žrtvi i dr.);
2) podatke o prijavljenom mogućem učiniocu (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
3) podatke o proceni rizika i nazive organa kojima je procena rizika dostavljena;
4) podatke o izricanju hitnih mera (datum i broj naređenja o izricanju hitnih mera, njihovo trajanje i vreme početka njihovog trajanja);
5) podatke o produženju i izvršenju hitnih mera (broj i datum rešenja osnovnog suda o produženju hitnih mera, podaci o izvršenju hitnih mera);
6) podatke o izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.

 

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

deset godina

32

 

Evidencija osnovnog suda o predlozima za produženje hitnih mera sadrži:
1) podatke o licu kome je produžena hitna mera (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) broj i datum rešenja kojim je produžena hitna mera;
3) broj i datum rešenja kojim je odbijen predlog da se produži hitna mera;
4) podatke o žalbi protiv rešenja donetog o predlogu za produženje hitnih mera;
5) podatke o odluci donetoj po žalbi.

 

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

deset godina

32

 

Evidencija osnovnog suda o određenim merama zaštite od nasilja u porodici sadrži:
1) podatke o licu kome je određena mera zaštite od nasilja u porodici (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) podatke o odluci suda o određivanju mera zaštite od nasilja u porodici (broj i datum odluke, vrsta mere koja je određena i njeno trajanje);
3) podatke o žalbi na odluku suda o određivanju mera zaštite od nasilja u porodici;
4) podatke o odluci donetoj po žalbi;
5) podatke o produženju, odnosno prestanku mera zaštite od nasilja u porodici.

 

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

deset godina

32

 

Evidencija osnovnog javnog tužilaštva sadrži:
1) podatke o licu za koje je predloženo produženje hitnih mera (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) podatke o produženju hitnih mera (datum i broj predloga za produženje hitnih mera, naziv suda kojem je predloženo produženje hitnih mera, odluka suda po predlogu javnog tužioca, podaci o odluci po žalbi);
3) podatke o podnošenju tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici;
4) vrsta mere zaštite od nasilja u porodici čije se određivanje traži;
5) podatke o odluci suda povodom tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici (broj i datum odluke, vrsta mere koja je određena i trajanje mere);
6) podatke o produženju i prestanku mere zaštite od nasilja u porodici.

 

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

deset godina

32

 

Evidencija centra za socijalni rad sadrži:
1) ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu prebivališta, odnosno boravišta žrtve;
2) podatke o individualnom planu zaštite i podrške žrtvi;
3) podatke o planiranim merama zaštite žrtve;
4) podatke o planiranim merama podrške žrtvi;
5) podatke o izvršiocima konkretnih mera zaštite i podrške i rokovima za njihovo preduzimanje;
6) podatke o planu praćenja i proceni delotvornosti planiranih i preduzetih mera.

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 52/2021)

deset godina

78

 

Evidencija o učeniku
Evidencija o uspehu učenika
Evidencija o ispitima
Evidencija o obrazovno-vaspitnom i vaspitnom radu

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 52/2021)

deset godina

78

 

Evidencije o zaposlenima

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 52/2021)

trajno

78

 

Lični podaci iz evidencije o učenicima i podaci iz evidencije o uspehu učenika koji se odnose na zaključne ocene na kraju školske godine i ocene na maturi i završnom ispitu

 

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

dve godine

6

Proizvođač

Evidencija o kontroli kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet

 

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

dve godine

37

Proizvođač

Podaci o nazivima i adresama pogona gde se to đubrivo i njegove osnovne komponente proizvode i podatke o licima odgovornim za te pogone

 

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

pet godina

64

 

Evidencija o količini:
1) proizvedenih, uskladištenih i sredstava za zaštitu bilja stavljenih u promet po svakoj seriji proizvodnje;
2) nabavljenih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci;
3) sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci povučenih iz prometa.
Evidencija o količini nabavljenih i prodatih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja povučenih iz prometa.
Evidencija o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.
Evidencija o izvršenim uslugama.

 

ZAKON O STAROJ I RETKOJ BIBLIOTEČKOJ GRAĐI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011)

trajno

8

 

Muzejski primerak, odnosno obavezni primerak

čuva se u izvornom obliku u Narodnoj biblioteci Srbije i u Biblioteci Matice srpske

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019)

pet godina

115

 

Evidencija o:
1)vizama (ime i prezime stranca; prezime pri rođenju; datum rođenja; mesto i država rođenja; pol stranca; fotografija stranca; državljanstvo; ime i prezime roditelja; adresa stranca u inostranstvu; telefonski broj; elektronska adresa stranca; vrsta, broj i rok važenja strane putne isprave; zanimanje, naziv i adresa poslodavca u inostranstvu; naziv i adresa obrazovne ustanove u inostranstvu koju stranac pohađa; da li u slučaju tranzita stranac poseduje dozvolu za ulazak u treću državu; da li u putnoj ispravi ima dozvolu za povratak u državu boravka ako to nije zemlja njegovog porekla; prethodni boravci u Republici Srbiji; datum dolaska i odlaska iz Republike Srbije; prevozno sredstvo kojim stranac dolazi u Republiku Srbiju; ime i prezime, datum, mesto, država rođenja i državljanstvo supružnika, vanbračnog partnera i dece stranca; ime, prezime, adresa, državljanstvo, telefonski broj, matični ili evidencijski broj pozivara i razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju; naziv, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj, ime, prezime i matični broj odgovornog lica u pravnom licu koje poziva stranca u posetu i razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju; broj i naziv organa koji vrši overu garantnog pisma, datum overe garantnog pisma; serijski brojevi drugih viza koje su izdate u poslednje tri godine i važnost tih viza; mesto i datum podnošenja zahteva za vizu; vrsta vize koja se traži; broj traženih ulazaka; serijski broj vize; period važenja vize; broj dana boravka; svrha putovanja; datum i razlog odbijanja vize; datum, razlog i naziv organa koji je poništio ili ukinuo vizu);
2) o izdatim putnim listovima za strance (ime i prezime stranca, prezime pri rođenju, datum rođenja, mesto i država rođenja, pol stranca, državljanstvo, ime i prezime supružnika ili vanbračnog partnera stranca; ime i prezime roditelja; adresa stranca u inostranstvu, adresa stranca u Republici Srbiji, telefonski broj, elektronska adresa stranca, fotografija stranca, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja putnog lista za strance i organ koji ga je izdao);
3) o izdatim posebnim ličnim kartama za strance (prezime i ime stranca, datum rođenja, mesto i država rođenja, fotografija, pol, državljanstvo, vrsta, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresa boravka u Republici Srbiji, vrsta, registarski broj, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja posebne lične karte za stranca).

 

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

trajno

37

 

Planovi gazdovanja šumama

 

ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 25/2019)

pet godina

29

Pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet

Dokumentaciju o proizvodnji i prometu prekursora iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i komercijalnu dokumentaciju koja se odnosi na fakture, tovarne listove, carinske dokumente, transportne i špediterske dokumente i ostale administrativne dokumente

 

ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

 

83

 

Službene evidencije i drugi podaci vezani za sertifikat i dozvolu
Evidencija bezbednosnih provera
Evidencija organa javne vlasti

Sadržinu, oblik i način vođenja evidencije, kao i rok čuvanja podataka iz čl. 79, 80. i 82. ovog zakona propisuje Vlada, na predlog Kancelarije Saveta

ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

15 godina

19

Ovlašćena transfuzijska ustanova, odnosno bolnička banka krvi

Podaci o:
- godišnjoj aktivnosti, testiranju davaoca na krvlju prenosive bolesti, informacijama koje su date davaocima, informacijama prikupljenim od davaoca, uslove o prihvatljivosti davaoca uključujući i kriterijume za trajnu zabranu davanja krvi i moguće izuzetke, kao kriterijumima za privremenu zabranu davanja krvi.
- serološkim ispitivanjima, izdavanje krvi i komponenata krvi, primaoce krvi i komponenata krvi, aferezne postupke, autologno spašavanje krvi, ispitivanje perinatalne zaštite i poremećaja hemostaze, ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama.

 

ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

15 godina

35

Nadležni doktor medicine

Medicinska dokumentacija, finalna provera podataka o identitetu pacijenta i preuzetoj komponenti krvi, nadzor nad pacijentom tokom primene krvi, neželjene reakcije vezane za primenu krvi, utvrđuje pozitivne efekte primene krvi ili komponente krvi.

 

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon)

tri meseca

18

Pošiljalac

Kopija prevozne isprave, dodatni podaci i dokumentacija koja se zahteva u ADR/RID/ADN

najmanje tri meseca od trenutka završetka transporta u skladu sa pododeljkom 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon)

tri meseca

23

Prevoznik

Kopija prevozne isprave za opasnu robu, dodatni podaci i dokumentacija koja se zahteva u ADR/RID/ADN

najkraće tri meseca od trenutka završetka transporta u skladu sa pododeljkom 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon)

pet godina

37

 

Godišnji izveštaj za učesnika u transportu opasne robe, o aktivnostima u vezi sa transportom opasne robe

 

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

 

30

Trgovac

Evidencija prometa robe

Ministar bliže propisuje sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije iz stava 1. ovog člana

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

pet godina

83

Izdavalac ili lice koje deluje u ime ili za račun izdavaoca

Spisak lica koja za njih rade na osnovu ugovora o radu ili na neki drugi način i koja imaju redovno ili povremeno pristup insajderskim informacijama koje se neposredno ili posredno odnose na tog izdavaoca

 

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

pet godina

184

Investiciono društvo

Podaci koji se odnose na sve transakcije finansijskim instrumentima koje je izvršilo o podaci u vezi sa identitetom klijenta, kao i podaci propisani zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

u elektronskom obliku

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

dve godine

67

Turistička agencija

Dokumentacija u vezi sa prodatim turističkim putovanjima

 

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

dve godine

107

Pružalac usluga (Iznajmljivanje motornih vozila)

Sva dokumentacija u vezi sa evidencijama koje vodi

 

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019)

deset godina

45

dom učenika, odnosno učenički centar, studentski centar i učeničko, odnosno studentsko odmaralište

Ostala evidencija

 

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019)

trajno

45

dom učenika, odnosno učenički centar, studentski centar i učeničko, odnosno studentsko odmaralište

Knjiga matične evidencije o učenicima

 

ZAKON O UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

dve godine

34

Fizičko lice

Evidencija izdatih računa

 

ZAKON O UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

trajno

9

Ugostitelj

Dokumentacija u vezi sa unetim podacima o korisnicima usluge smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr.

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

dve godine

45

Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada

Dokument o kretanju otpada

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

pet godina

26

Proizvođač

Izveštaj o ispitivanju otpada

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

 

47

Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora

Evidencija o količini proizvedenih ili uvezenih proizvoda

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

 

48

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja

Evidencija o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

 

49

Lice koje vrši sakupljanje, transport, tretman ili odlaganje otpadnih guma

Evidencija o količinama sakupljenih i tretiranih otpadnih guma

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

 

51

Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi

Evidencija o količini otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu, koja je sakupljena, tretirana ili odložena

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

 

52

Lice koje vrši sakupljanje, tretman, dekontaminaciju ili odlaganje PCB otpada

Evidencija o količini PCB otpada koja je sakupljena, tretirana ili odložena

 

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

 

57

Proizvođač i vlasnik i/ili drugi držalac otpada d

Evidencija o količinama ove vrste otpada iz proizvodnje titan-dioksida koja je sakupljena, uskladištena, tretirana ili odložena

 

ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018 i 9/2020)

pet godina

231

Izdavalac znaka identifikacije

Evidencija o izdatim znakovima identifikacije

 

ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018 i 9/2020)

 

71

Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi

Svi podaci o pruženim uslugama

Vrste podataka koji se snimaju ili čuvaju na drugi način, način na koji se podaci čuvaju i vreme na koje se snimci i podaci čuvaju, bliže propisuje Direktorat, a čuvanje snimaka i dokumentacije vezanih za vojne vazduhoplove propisuje ministar nadležan za poslove odbrane.

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon)

tri godine

103

Klanica

Evidencija o podacima koji se odnose na kupovinu životinja, klanje životinja, promet proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, sporedne proizvode životinjskog porekla i dr.

 

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon)

tri godine

109

Pravno lice odnosno preduzetnik

Evidencija o poreklu otkupljenih koža

 

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon)

pet godina

112

Centri za reprodukciju i veštačko osemenjavanje životinja i distributivni centri za promet reproduktivnog materijala

Evidencija o proizvodnji, skladištenju i stavljanju u promet reproduktivnog materijala

 

ZAKON O VINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012)

pet godina

20

Proizvođač

Vinarijska evidencija i prateća dokumentacija o vinarijskoj evidenciji

 

ZAKON O VINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012)

trajno

18

 

Podaci iz Vinarskog registra

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon)

trajno

134

Organ nadležan za sprovođenje postupka priznavanja strane visokoškolske isprave

Evidencija o sprovedenom postupku priznavanja

 

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

pet godina

99

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice

Izveštaji o izvršenim merenjima

 

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018)

40 godina

71

Organi

Podaci iz evidencije vojnih obveznika:
1) prezime, ime jednog roditelja i ime;
2) jedinstveni matični broj građana;
3) pol;
4) datum, mesto, opštinu i državu rođenja;
5) prebivalište i adresu stanovanja;
6) školsku spremu;
7) naziv, adresu i matični broj državnog organa ili pravnog lica kod koga je vojni obveznik zaposlen;
8) naziv i šifru dužnosti, zanimanja, posebnih znanja i veština;
9) podatke o regrutovanju, oceni sposobnosti za vojnu službu, rodu odnosno službi i vojnoevidencionoj specijalnosti;
10) podatke o služenju vojnog roka i vršenju civilne službe;
11) podatke o ratnom rasporedu, učešću u ratu, vežbama i misijama;
12) podatke o obučavanju, osposobljavanju i usavršavanju za vršenje vojne i civilne službe;
13) podatke o proizvođenju, unapređenju i odlikovanju;
14) podatke o boravku vojnog obveznika u inostranstvu.

 

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018)

do prestanka materijalne obaveze

104

 

Evidencija o vlasnicima stvari iz popisa

 

ZAKON O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015, 88/2015 - odluka US, 36/2018, 94/2019 i 74/2021 - odluka US)

trajno

47a

Vojna policija

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, osnovnih delova oružja i municije, izdatim dozvolama za držanje oružja i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oduzetom i predatom oružju, kao i oružju čiji je nestanak prijavljen

 

ZAKON O ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

trajno

74

Zadružni savez

Knjiga zadruga

 

ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019)

pet godina

65

 

Dokumentacija u papirnoj formi na osnovu koje je izvršen upis podataka u Registar zaloge

 

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)

 

11

Privredno društvo, preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik

Evidencija o dokumentaciji o izvršenim ispitivanjima nejonizujućih zračenja

 

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

trajno

47

Rukovalac i njegov predstavnik

Evidencija o radnjama obrade, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca, predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2) svrsi obrade;
3) vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti;
4) vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
5) prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. stav 2. ovog zakona, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
6) roku posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen;
7) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.

 

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

trajno

47

Rukovalac

Evidencija o svim vrstama radnji obrade, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2) svrsi obrade;
3) vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti;
4) vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
5) korišćenju profilisanja, ako se profilisanje koristi;
6) vrstama prenosa podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
7) pravnom osnovu za postupak obrade, uključujući i prenos podataka o ličnosti;
8) roku čijim istekom se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen;
9) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.

Ako obradu vrše nadležni organi u posebne svrhe

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

trajno

47

Obrađivač i njegov predstavnik

Evidencija o svim vrstama radnji obrade koje se vrše u ime rukovaoca, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima svakog obrađivača i svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno predstavnika rukovaoca ili obrađivača i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2) vrsti obrada koje se vrše u ime svakog rukovaoca;
3) prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. stav 2. ovog zakona, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
4) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.

 

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

trajno

47

Obrađivač

Evidencija o svim vrstama radnji obrade koje se vrše u ime rukovaoca, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima svakog obrađivača i svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;
2) vrsti obrada koje se vrše u ime svakog rukovaoca;
3) prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, pod uslovom da rukovalac to izričito zahteva, uključujući i nazive države ili međunarodne organizacije, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
4) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.

Ako obradu vrše nadležni organi u posebne svrhe

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

dve godine

56

Prodavac

Evidencija primljenih reklamacija

 

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

godinu dana

14

Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja

izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom

 

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020)

 

37

Doktor medicine

Evidencija o izvršenim imunizacijama

Ministar propisuje uslove, način vođenja evidencije o izvršenoj imunizaciji

ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

pet godina

14

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice upisano u Fitoregistar

Podaci o mestima gde se bilje, biljni proizvodi ili propisani objekti gaje, proizvode, dorađuju, prerađuju, skladište, čuvaju ili koriste i dokumentacija, u skladu sa ovim zakonom

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

godinu dana

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Tekuća i dnevna evidencija

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

dve godine

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Zbirni i individualni izveštaji

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

deset godina

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Zdravstveni karton i istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja

90 godina nakon otvaranja, odnosno 40 godina po prestanku izloženosti azbestu, kancerogenim ili mutagenim materijama, biološkim agensima i hemijskim sredstvima;

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

15 godina

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Ostala osnovna medicinska dokumentacija

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

trajno

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Matična knjiga

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

trajno

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Stomatološki karton

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

trajno

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Registri

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

trajno

41

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice

Podaci koji se vode u elektronskom obliku

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

pet godina

47

 

Dokazi na osnovu kojih matična filijala vrši prijavu na osiguranje, prijavu promene i odjavu sa osiguranja lica i članova njihovih porodica, kao i lica koja nemaju tehničke mogućnosti da prijavu na osiguranje

 

ZAKON O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015, 113/2017 - dr. zakon i 31/2019)

pet godina

5

 

Evidencija žičara u kojoj se vode podaci o:
1) tehničkim i tehnološkim karakteristikama žičara;
2) prevozu, kontrolama i vanrednim događajima na žičarama;
3) odobrenjima za rad žičara;
4) vlasniku žičare;
5) upravljaču žičare (u daljem tekstu: upravljač);
6) pravnim ili fizičkim licima koja izvode stručni pregled;
7) tehničkom odgovornom licu žičare i njegovom zameniku;
8) građevinskoj i upotrebnoj dozvoli;
9) godišnjem stručno-tehničkom pregledu.

 

ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

tri godine

 

Obveznik izdavanja biljnog pasoša

Evidencija o izdatim biljnim pasošima

 

ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

pet godina

25

Pružalac usluga u oblasti zdravlja bilja

Evidencija o izvršenim uslugama

 

ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

trajno

35

MUP

evidencije o podnetim žalbama i rešenjima kojima se odlučuje o rešenjima Agencije

 

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

trajno

15

 

Elektronska faktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora

 

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

deset godina

15

 

Elektronska faktura izdata i primljena od strane subjekta privatnog sektora

 

 

Dragana Tošić
Aleksandra Vićovac