Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Javni konkurs za izbor sudija. Rok za prijavu 1. jul 2024. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 53. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023), člana 4. Pravilnika o postupku za izbor sudije i predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019, 67/2019, 20/2020, 25/2020, 78/2020, 6/2021, 10/2021, 36/2021, 67/2021, 76/2021, 90/2021, 99/2021, 30/2022, 119/2022, 137/2022, 51/2023, 93/2023 i 117/2023), objavljuje javni konkurs za izbor sudija: 

                                                 I

 Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Prekršajni apelacioni sud

7

                                                II

 Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Apelacioni sud u Novom Sadu

5

                                               III  

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Viši sud u Beogradu

10

2.

 Viši sud u Valjevu

2

3.

 Viši sud u Vranju

1

4.

 Višu sud u Zrenjaninu

1

5.

 Viši sud u Smederevu

1

6.

 Viši sud u Šapcu

2

                                                 IV 

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Prvi osnovni sud u Beogradu

10

2.

Drugi osnovni sud u Beogradu

4

3.

Osnovni sud u Aleksincu

2

4.

Osnovni sud u Aranđelovcu              

1

5.

Osnovni sud u Vranju    

1

6.

Osnovni sud u Vrbasu                    

1

7.

Osnovni sud u Vršcu                 

2

8.

Osnovni sud u Zaječaru            

1

9.

Osnovni sud u Jagodini                

2

10.

Osnovni sud u Kragujevcu             

2

11.

Osnovni sud u Kraljevu              

1

12.

Osnovni sud u Kruševcu            

1

13.

Osnovni sud u Leskovcu            

2

14.

Osnovni sud u Loznici                

1

 15.

Osnovni sud u Mionici    

1

       

16.

Osnovni sud u Nišu                     

2

17.

Osnovni sud u Novom Pazaru         

1

18.

Osnovni sud u Novom Sadu            

4

19.

Osnovni sud u Pančevu                  

1

20.

Osnovni sud u Paraćinu             

1

21.

Osnovni sud u Pirotu            

1

22.

Osnovni sud u Požarevcu                 

1

23.

Osnovni sud u Priboju

1

24.

Osnovni sud u Prijepolju               

1

25.

Osnovni sud u Prokuplju                  

1

26.

Osnovni sud u Smederevu                   

1

27.

Osnovni  sud u Trsteniku               

1

28.

Osnovni sud u Čačku       

2

29.

Osnovni sud u Šapcu           

1

                                            V

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Prekršajni sud u Beogradu

6

2.

Prekršajni sud u Valjevu             

3

3.

Prekršajni sud u Vranju                 

1

4.

Prekršajni sud u Zrenjaninu             

1

5.

Prekršajni sud u Jagodini             

1

6.

Prekršajni sud u Kragujevcu         

2

7.

Prekršajni sud u Kruševcu            

1

8.

Prekršajni sud u Loznici          

2

9.

Prekršajni sud u Nišu     

1

10.

Prekršajni sud u Novom Sadu                

3

11.

Prekršajni sud u Pančevu  

1

12.

Prekršajni sud u Požarevcu      

1

13.

Prekršajni sud u Rumi              

1

14.

Prekršajni sud u Šapcu         

4

 Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 48, člana 49. tač. 1. do 4. i člana 50. Zakona o sudijama da podnesu prijavu na javni konkurs za izbor sudija.

Prijava sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati podnose prijavu na javni konkurs i ličnu i radnu biografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na javni konkurs za izbor sudija, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na javni konkurs za izbor sudija, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, pored prijave na javni konkurs, lične i radne biografije i dokumentacije iz prethodnog stava oglasa, dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu na javni konkurs dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

O vremenu i mestu održavanja ispita Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja ispita, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

O vremenu i mestu održavanja razgovora Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Prijava na javni konkurs za izbor sudija podnosi se Visokom savetu sudstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Sl. glasniku RS”.

Uz prijavu podnose se i dokazi o ispunjavanju uslova za izbor.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti”.

Upućuje se molba kandidatima iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica da:

  - u prijavi obavezno navedu dan, mesec i godinu završetka redovnih studija kao i dan, mesec i godinu polaganja pravosudnog ispita;

  - Izjavu dostave u tri originalna primerka.

NAPOMENA: Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na javni konkurs za izbor sudija i ličnu i radnu biografiju.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 1. jul 2024. godine


Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 17.06.2024.
Naslov: Redakcija