Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveze privrednog društva u vezi sa izdavanjem apartmana

Email PrintNAPOMENA:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija, Vera Rovčanin-Orlović

Objavljeno: 01.09.2021.


Zakonom o ugostiteljstvu (dalje: Zakon) se propisuju uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i obaveze ugostitelja u objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Članom 5. st. 1. i 2. Zakona propisano je da ako:

 • privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru,
 • se ugostiteljska delatnost obavlja van sedišta, ugostitelj je dužan da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

U konkretnom slučaju, kod činjenice da privredno društvo ima upisanu pretežnu delatnost koja nije ugostiteljska, dužan je da u mestu poslovanja, kod APR registruje ogranak sa šifrom ugostiteljske delatnosti.

Dalje, članom 7. stav 1. Zakona propisano je da je ugostitelj dužan da:

 • na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime, sedište, matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;
 • na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne naziv ugostiteljskog objekta i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;
 • na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne propisano radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržava;
 • se evidentira u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma;
 • svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od sedam dana;
 • na ulazu u kategorisani ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku kategorije, odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 • u ugostiteljskom objektu održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standarde za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 • u ugostiteljskom objektu obavlja ugostiteljsku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;
 • u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod objekata iz člana 18. st. 1, 2. i 4. ovog zakona kategoriju ugostiteljskog objekta koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 • da na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;
 • istakne cene smeštaja i drugih usluga ili odlukom utvrdi cene usluga i korisniku usluga omogući uvid u iste i istakne iznos boravišne takse na recepciji i u svakoj smeštajnoj jedinici na jasan i lako uočljiv način;
 • istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka na svakom mestu gde se korisnici uslužuju, odnosno da cene istakne na jasan i lako uočljiv način;
 • se pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;
 • za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;
 • utvrdi i obezbedi normativ hrane, pića i napitaka koje priprema i uslužuje i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u te normative, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini prema tim normativima;
 • obezbedi normativ hrane koju uslužuje, a koja je na drugom mestu pripremljena i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u taj normativ, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini prema tom normativu;
 • unosi podatke o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način;
 • utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i istakne ga na recepciji, a izvode iz kućnog reda istakne, odnosno obezbedi u svim smeštajnim jedinicama;
 • u ugostiteljskom objektu korisniku usluge omogući podnošenje reklamacije;
 • pružanje ugostiteljske usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;
 • za ugostiteljski objekat ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu;
 • za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke;
 • za ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ispuni tehničke i druge uslove, kao i da obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona;
 • obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Članom 18. stav 4. Zakona propisano je da se ugostiteljski objekti za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo kategorišu u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

Ugostitelj kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može u predmetnom objektu, konkretno apartmanu, bez ograničenja, u pogledu kapaciteta i pravnog osnova korišćenja, da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, kao i pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka.

Članom 20. Zakona je propisano da ugostitelj podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave zahtev za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi za svaki objekat posebno (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta uviđajem na licu mesta proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje nadležni organ jedinica lokalne samouprave.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta vrši se, rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenjem odlučuje po podnetom zahtevu pojedinačno za svaki objekat.

Rešenje o kategorizaciji sadrži i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja.

Članom 31. propisano je da ugostitelj pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu apartman pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše.

Ugostitelj iz stava 1. ovog člana dužan je da ugostiteljsku delatnost obavlja na propisan način i prema propisanim uslovima, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ispunjenost uslova određenog objekta, u konkretnom slučaju apartmana propisani su Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata kao i Pravilnikom o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj.

Način i uslovi pod kojima se podnosi zahtev za kategorizaciju bliže su uređeni Pravilnikom o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka.

Tako, članom 7. tog pravilnika je propisano da:

Zahtev za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz člana 4. stav 1. i člana 5. stav 1. ovog pravilnika podnosi se preko CIS-a kao skeniran dokument, potpisan od strane ugostitelja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana preko CIS-a se kao skeniran dokument prilaže dokaz o uplatama republičkih administrativnih taksi, kao i druga propisana dokumentacija, koja čini sastavni deo zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj, izjava o ispunjenosti standarda za kategoriju, izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova, kao i dokument sa brojem i strukturom smeštajnih jedinica.

Izjave i dokument iz stava 3. ovog člana popunjavaju se direktnim unosom podataka u CIS i čine sastavni deo zahteva.

Takođe, navedenim pravilnikom se propisuje način vođenja evidencije korisnika usluga, podnošenje zahteva za kategorizaciju od strane ugostitelja, kao i obračunavanje boravišne takse.

U vezi sa vođenjem evidencije korisnika usluga smeštaja, koje unose ugostitelji, podaci o stranim turistima će direktno biti prosleđeni MUP-u (službi za strance), kao direktnom korisniku sistema i ugostitelji više neće imati obavezu da nadležnoj službi MUP-a prijavljuju strane turiste.

Dalje, na osnovu podataka o dužini boravka korisnika usluga smeštaja, o pravu na umanjenje ili oslobađanje od plaćanja boravišne takse, preko CIS-a se, za potrebe ugostitelja, vrši ukupan obračun zaduženja boravišne takse svakog prvog u mesecu za prethodni mesec, koji iznos ugostitelj ima obavezu da uplati u budžet JLS, do 5. u mesecu, za prethodni mesec.

Potvrđivanje izvršene uplate obračunatog zaduženja boravišne takse ugostitelj vrši preko CIS-a.

Zaključno, ugostitelj je dužan da pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti, u konkretnom slučaju vrste apartman, pribavi rešenje o kategorizaciji.

Ugostitelj je dužan da ugostiteljsku delatnost obavlja na propisan način i prema propisanim uslovima i da u svemu postupa saglasno odredbama Zakona.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge