Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UGOSTITELJSTVU

("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet uređenja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, obavljanje ugostiteljske delatnosti u objektima nautičkog turizma i objektima lovnog turizma, boravišna taksa i penali, kao i druga pitanja od značaja za njihov razvoj i unapređenje.

2. Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) individualni ležaj je postelja ili krevet koji je namenjen za korišćenje jedne osobe;

2) kategorizacija je postupak utvrđivanja postignutih standarda u pogledu uređenja, opreme i usluge u ugostiteljskom objektu za smeštaj, objektu lovnog turizma i nautičkog turizma, na osnovu koga se objekti iste vrste rangiraju u različite kategorije, u zavisnosti od nivoa postignutih standarda;

3) korisnik usluge je fizičko lice koje kao potrošač, za sopstvene potrebe, koristi ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu, objektu nautičkog ili lovnog turizma;

4) kuća, apartman i soba su zasebni objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti;

5) lovnoturistička delatnost je pružanje usluga prihvata i smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u objektima lovnog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma;

6) nautičkoturistička delatnost je pružanje ugostiteljskih usluga u objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma;

7) normativ hrane i napitaka je unapred utvrđena vrsta i količina namirnica ili napitaka u svežem stanju potrebna za pripremanje određenog jela, odnosno napitka prema propisanom receptu, koji se prodaje po jedinstvenoj ceni;

8) normativ pića je unapred utvrđena vrsta i količina pića, koje se prodaje po jedinstvenoj ceni;

9) odgovarajući registar je statusni registar koji se vodi kod nadležnog organa i u koji se registruju privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna lica;

10) pokretni ugostiteljski objekat je objekat koji se premešta iz jednog mesta u drugo sopstvenim pogonom ili vučom i ispunjava propisane minimalno-tehničke, sanitarno-higijenske i zdravstvene uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, u kome se priprema i uslužuje hrana u ambalaži za jednokratnu upotrebu, uslužuje hrana u originalnom pakovanju pripremljena na drugom mestu, odnosno uslužuju pića i napici u ambalaži za jednokratnu upotrebu ili u originalnoj ambalaži;

11) prodaja ugostiteljskih i drugih usluga podrazumeva neposrednu prodaju, nuđenje, kao i sve druge aktivnosti ponude, oglašavanja, marketinga, promocije i sl. koje za krajnji rezultat imaju prodaju te usluge;

12) seosko turističko domaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka ili samo usluge smeštaja, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa;

13) smeštajna jedinica je opremljen prostor, odnosno skup opremljenih prostorija u sastavu ugostiteljskog objekta za smeštaj ili kao zaseban ugostiteljski objekat, koja se stavlja na raspolaganje korisniku;

14) standardi su uslovi i merila u pogledu uređenja i opremljenosti objekta, kvaliteta pružanja usluga i pretežnog sadržaja usluga i održavanja objekta;

15) transfer je prevoz korisnika usluge smeštaja koji se realizuje na kraćoj relaciji isključivo na destinaciji, odnosno lokalu;

16) ugostitelj je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku delatnost pod uslovima propisanim ovim zakonom;

17) ugostiteljska delatnost je pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu;

18) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan, posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

19) ugostiteljski objekat u domaćoj radinosti je objekat u kojem se pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka ili samo usluge smeštaja u objektima vrste: kuća, apartman i soba;

20) centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu.

II UGOSTITELJSKA DELATNOST

Član 3

Ugostiteljska delatnost jeste pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu, koju ugostitelj obavlja u ugostiteljskom objektu, van ugostiteljskog objekta i pokretnom ugostiteljskom objektu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ugostiteljska delatnost obavlja se u objektu, odnosno prostoru koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje predmetne delatnosti.

Na obavljanje ugostiteljske delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja zaštićeno kulturno dobro, odnosno zaštićeno područje, primenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara i propisi kojima se uređuje zaštita prirode.

Član 4

Delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Pojedine ugostiteljske usluge može pružati i fizičko lice, pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Udruženje koje obavlja delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Preduzetnik ne može da otpočne sa obavljanjem delatnosti iz člana 3. stav 1. ovog zakona pre datuma naznačenog kao početak obavljanja delatnosti, koji je naveden u rešenju Agencije za privredne registre.

Član 5

Ako lice iz člana 4. stav 1. ovog zakona obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice iz člana 4. stav 1. ovog zakona obavlja ugostiteljsku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno, ugostitelj koji povremeno obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan članom 17. stav 7. ovog zakona nije u obavezi da za taj prostor u kome obavlja delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta.

Član 6

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojeno mesto ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta koji se kategoriše, osim kada je kategorizacija već izvršena, niti više od jedne vrste ugostiteljskog objekta.

1. Obaveze ugostitelja

Član 7

Ugostitelj je dužan da:

1) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime, sedište, matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;

2) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne naziv ugostiteljskog objekta i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

3) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne propisano radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržava;

4) se evidentira u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma;

5) svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od sedam dana;

6) na ulazu u kategorisani ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku kategorije, odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) u ugostiteljskom objektu održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standarde za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8) u ugostiteljskom objektu obavlja ugostiteljsku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;

9) u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod objekata iz člana 18. st. 1, 2. i 4. ovog zakona kategoriju ugostiteljskog objekta koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

10) da na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;

11) istakne cene smeštaja i drugih usluga ili odlukom utvrdi cene usluga i korisniku usluga omogući uvid u iste i istakne iznos boravišne takse na recepciji i u svakoj smeštajnoj jedinici na jasan i lako uočljiv način;

12) istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka na svakom mestu gde se korisnici uslužuju, odnosno da cene istakne na jasan i lako uočljiv način;

13) se pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;

14) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

15) utvrdi i obezbedi normativ hrane, pića i napitaka koje priprema i uslužuje i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u te normative, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini prema tim normativima;

16) obezbedi normativ hrane koju uslužuje, a koja je na drugom mestu pripremljena i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u taj normativ, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini prema tom normativu;

17) unosi podatke o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način;

18) utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i istakne ga na recepciji, a izvode iz kućnog reda istakne, odnosno obezbedi u svim smeštajnim jedinicama;

19) u ugostiteljskom objektu korisniku usluge omogući podnošenje reklamacije;

20) pružanje ugostiteljske usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

21) za ugostiteljski objekat ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu;

22) za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke;

23) za ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ispuni tehničke i druge uslove, kao i da obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona;

24) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Podaci iz stava 1. tačka 17) ovog člana, za domaće državljane naročito sadrže: ime i prezime; dan, mesec i godinu rođenja i adresu stanovanja.

Podaci iz stava 1. tačka 17) ovog člana, za strane državljane naročito sadrže: ime i prezime; dan, mesec i godinu rođenja; državljanstvo; vrstu, broj i datum izdavanja strane putne isprave.

Ugostitelj koji nije registrovan kod Agencije za privredne registre je dužan da promenu registrovanog podatka iz stava 1. tačka 5) ovog člana prijavi i Registru turizma.

Način podnošenja reklamacije, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. ugostitelj vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Kada ugostitelj posluje u objektu koji je zaštićeno kulturno dobro, podatke iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana može postaviti unutar objekta ili na nekom drugom prikladnom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Član 8

Ugostitelj je dužan da sve informacije, kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge i dr. budu na srpskom jeziku.

Informacije iz stava 1. ovog člana mogu biti i na stranom jeziku.

Član 9

Ugostitelj je dužan da u periodu od dve godine čuva svu dokumentaciju u vezi sa unetim podacima o korisnicima usluge smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana može se čuvati na trajnom nosaču zapisa.

Član 10

Ugostitelj koji pruža ugostiteljsku uslugu smeštaja može isključivo za potrebe korisnika usluge smeštaja, na njegov zahtev, da pruži, odnosno obezbedi i dodatnu uslugu kao što je transfer, kupovina karata ili ulaznica, rezervacija restorana i sl.

Član 11

Ugostitelj može da ponudi korisniku usluge smeštaja osiguranje od posledica nezgode za vreme boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj uz napomenu da isto nije obavezujuće.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ugostitelj je dužan da korisniku usluge da informaciju o uslovima i ceni osiguranja.

Ugostitelj koji zaključi polisu osiguranja od korisnika usluge smeštaja ne može da naplati iznos premije osiguranja uvećan za iznos provizije.

Ugostitelj je dužan da u slučaju iz st. 1-3. ovog člana postupi saglasno odredbama zakona kojima se uređuje osiguranje.

2. Evidentiranje ugostitelja i ugostiteljskih objekata

Član 12

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prestane da obavljanja delatnost dužan je da o tome obavesti jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Član 13

Ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata iz člana 18. st. 1. i 2. i člana 27. ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata iz člana 12. i člana 18. stav 4. ovog zakona, kao poveren posao.

Svaku promenu podataka, koji se evidentiraju kod Ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave ugostitelj je dužan da prijavi u roku od sedam dana.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da kvartalno ili na zahtev Ministarstva u roku od 15 dana u elektronskoj formi dostavi Ministarstvu podatke iz evidencije ugostiteljskih objekata koju vodi.

Ministarstvo, odnosno jedinica lokalne samouprave su dužni da Registru turizma kvartalno dostavljaju evidenciju iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministarstvo, odnosno jedinica lokalne samouprave mogu deo evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata iz st. 1. i 2. ovog člana da učine javno dostupnom, objavljivanjem na sajtu Ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Evidencija ugostitelja i ugostiteljskih objekata iz člana 18. stav 4. ovog zakona može da sadrži podatke o fizičkom licu koje pruža ugostiteljske usluge, i to: ime i prezime; jedinstveni matični broj građana, dan, mesec i godina rođenja i adresa stanovanja.

3. Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma

Član 14

Ministarstvo je dužno da u centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (u daljem tekstu: centralni informacioni sistem) unese podatke o objektima iz člana 18. st. 1. i 2. i čl. 27, 47. i 60. ovog zakona, kao i podatke o ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja.

Ministarstvo je dužno da ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja iz stava 1. ovog člana učini dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da u centralni informacioni sistem unese podatke o objektima iz člana 12, člana 18. stav 4. i čl. 42. i 56. ovog zakona, kao i podatke o ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja u objektima iz stava 3. ovog člana učini dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu.

Član 15

Ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja je dužan da preko centralnog informacionog sistema, na propisan način, unosi podatke o korisniku usluge smeštaja.

Podaci iz stava 1. ovog člana, za domaće državljane naročito sadrže: ime i prezime; dan, mesec i godinu rođenja i adresu stanovanja.

Podaci iz stava 1. ovog člana, za strane državljane naročito sadrže: ime i prezime; dan, mesec i godinu rođenja; državljanstvo; vrstu, broj i datum izdavanja strane putne isprave.

Podatke iz st. 2. i 3. ovog člana ugostitelj unosi preko centralnog informacionog sistema na osnovu podataka iz lične karte, putne isprave ili druge javne isprave sa fotografijom.

Ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja je dužan da obezbedi internet vezu za pristup centralnom informacionom sistemu.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja može u centralni informacioni sistem da unosi i dodatne podatke o karakteristikama ugostiteljskog objekta za smeštaj, ponudi, specifičnostima i dr.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja dužan je da u centralni informacioni sistem unosi i druge propisane podatke na propisan način.

Podaci iz st. 1, 2, 3, 4, 6. i 7. ovog člana moraju da budu istiniti.

Odredbe ovog člana odnose se i na zdravstvene ustanove iz člana 27. ovog zakona, kao i na pružaoca usluga smeštaja u objektu nautičkog i lovnog turizma.

Član 16

Ministar nadležan za poslove turizma (u daljem tekstu: ministar) uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove propisuje način unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema kao i njegovu sadržinu i vrstu podataka.

Ministar propisuje sadržinu i način podnošenja prijave iz čl. 12, 42. i 56. ovog zakona, kao i sadržinu i način vođenja evidencije objekata za smeštaj.

4. Vrste ugostiteljskih objekata

Član 17

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, ugostiteljski objekti mogu biti:

1) ugostiteljski objekat za smeštaj;

2) ugostiteljski objekat za ishranu, piće i napitke.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj pružaju se usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja.

Vrste ugostiteljskog objekta za smeštaj su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje i podvrsta turističkog naselja, pansion, kamp, kampiralište, hostel, prenoćište, konačište, botel, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, kao i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja.

U ugostiteljskom objektu za ishranu, piće i napitke, pripremaju se i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića.

Vrste ugostiteljskog objekta za ishranu, piće i napitke su restoran, taverna, kafana, bar, picerija, gril, pečenjara, pivnica, konoba, čarda, krčma, gostionica, kafe-poslastičarnica, bife, bistro, palačinkarnica, objekat brze hrane, ketering objekat, pab, kafe i drugi objekti.

Ugostiteljska delatnost može se obavljati i u pokretnom ugostiteljskom objektu, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ugostiteljska delatnost može se obavljati povremeno na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i na drugim javnim manifestacijama, a najduže 30 dana pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

5. Kategorizacija ugostiteljskih objekata

Član 18

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, pansion i kamp kategorišu se u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel i turističko naselje može se razvrstati u podvrstu, a ugostiteljski objekat vrste hotel može se razvrstati i po posebnim standardima za specijalizaciju.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel mogu biti i delovi objekta u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica, koji kao smeštajne jedinice, odnosno drugi sadržaji ugostiteljskog objekta, funkcionalno (organizaciono i tehničko-tehnološki) čine sastavni deo ugostiteljskog objekta.

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo kategorišu se u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

Ugostitelj je dužan da pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu iz st. 1, 2. i 4. ovog člana pribavi rešenje o kategorizaciji.

Član 19

Ugostitelj podnosi Ministarstvu zahtev za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona.

U slučaju iz člana 18. stav 3. ovog zakona, prilikom podnošenja zahteva za određivanje kategorije, ugostitelj dostavlja ugovor o upravljanju kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona, uviđajem na licu mesta proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje ministar.

Komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta sačinjava zapisnik o svom radu i taj zapisnik dostavlja ministru sa predlogom za određivanje kategorije.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje iz stava 6. ovog člana sadrži i podatke o broju i strukturi smeštajnih jedinica, i ukupnim smeštajnim kapacitetima.

Rešenje iz stava 6. ovog člana konačno je i dostavlja se Registru turizma radi evidentiranja.

Član 20

Ugostitelj podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave zahtev za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. stav 4. ovog zakona.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi za svaki objekat posebno (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj iz člana 18. stav 4. ovog zakona uviđajem na licu mesta proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje nadležni organ jedinica lokalne samouprave.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. stav 4. ovog zakona vrši se, rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenjem odlučuje po podnetom zahtevu pojedinačno za svaki objekat.

Rešenje iz stava 5. ovog člana sadrži i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja.

Rešenje iz stava 5. ovog člana sadrži sve relevantne podatke iz člana 32. ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja izjaviti žalba ministru.

Poslove iz st. 4. i 5. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave obavlja kao povereni posao.

Član 21

Zahtev iz člana 19. stav 1. i člana 20. stav 1. ovog zakona mora da sadrži istinite podatke.

Troškove postupka određivanja kategorije ugostiteljskog objekta snosi ugostitelj.

Član 22

Ako u roku važenja rešenja iz člana 19. stav 6. i člana 20. stav 5. ovog zakona dođe do promene ugostitelja, novi ugostitelj je dužan da pre početka rada u tom objektu pribavi novo rešenje kojim se objekat kategoriše.

Ako u roku važenja rešenja iz člana 19. stav 6. i člana 20. stav 5. ovog zakona objekat prestane da ispunjava propisane standarde za kategoriju koja mu je određena ugostitelj je dužan da podnese zahtev za određivanje kategorije u nižu kategoriju.

Na zahtev ugostitelja donosi se rešenje o promeni kategorije kada objekat ispuni propisane standarde za višu kategoriju.

Promena kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj vrši se na način i po postupku propisanom za određivanje kategorije.

6. Prestanak važenja rešenja o određivanju kategorije ugostiteljskog objekta

Član 23

Rešenje kojim se ugostiteljski objekat za smeštaj kategoriše prestaje da važi:

1) istekom roka za koji je doneto;

2) donošenjem rešenja o promeni kategorije;

3) gubitkom kategorije;

4) na zahtev ugostitelja;

5) ako dođe do promene ugostitelja;

6) prestankom privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, usled koga se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg registra.

U slučaju iz stava 1. tač. 1), 3), 4), 5) i 6) ovog člana Registrator turizma briše ugostiteljski objekat iz evidencije kategorisanih objekata u Registru turizma, a u slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana evidentira promenu kategorije ugostiteljskog objekta.

Evidentiranje iz stava 2. ovog člana Registrator turizma vrši po službenoj dužnosti u slučajevima iz stava 1. tač. 1) i 6) ovog člana, po obaveštenju Ministarstva ili nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučajevima iz stava 1. tač. 2), 3) i 5) ovog člana, a na zahtev ugostitelja u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

Član 24

Ministar propisuje standarde za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz člana 18. st. 1, 2. i 4. ovog zakona, koji naročito sadrže: standarde za pojedine vrste tih objekata; posebne standarde; kategorije i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta, kao način i uslove pod kojima se obavlja ugostiteljska delatnost.

Radi provere kvaliteta pružanja usluga u objektima iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona, poslovno udruženje ugostitelja može da odredi tajnog gosta.

Lice iz stava 3. ovog člana, sačinjava izveštaj sa stručnim mišljenjem koji može da dostavi Ministarstvu.

7. Kadrovska osposobljenost

Član 25

Ugostitelji koji obavljaju delatnost u ugostiteljskim objektima iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona, moraju da imaju rukovodioca objekta koji je zaposlen kod ugostitelja.

Rukovodilac objekta u ugostiteljskom objektu vrste hotel, podvrste hotela, motel i turističko naselje mora da ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, aktivno znanje jednog stranog jezika i tri godine radnog iskustva u ugostiteljstvu.

Rukovodilac objekta u ugostiteljskom objektu vrste pansion i kamp mora da ima najmanje srednju stručnu spremu, znanje jednog stranog jezika i godinu dana radnog iskustva u ugostiteljstvu.

Ako ugostitelj, kao preduzetnik lično vodi poslovanje ugostiteljskog objekta iz stava 1. ovog člana on mora da ispunjava uslove propisane za rukovodioca ugostiteljskog objekta.

U ugostiteljskom objektu vrste hotel, podvrste hotela i motel mora da bude zaposleno i najmanje jedno lice sa srednjom stručnom spremom ugostiteljskog usmerenja.

8. Posebni uslovi za ugostiteljske objekte

Član 26

Jedinica lokalne samouprave može posebnim aktom bliže da uredi uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija.

Jedinica lokalne samouprave može posebnim aktom bliže da uredi uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke.

Jedinica lokalne samouprave može posebnim aktom bliže da uredi tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu.

Jedinica lokalne samouprave donosi poseban akt iz st. 1-3. ovog člana, ako je organizovala obavljanje poslova inspekcijskog nadzora preko ovlašćenih inspektora, na način propisan ovim zakonom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da pre objavljivanja posebnog akta iz st. 1-3. ovog člana pribavi mišljenje Ministarstva.

Član 27

Zdravstvene ustanove koje pružaju usluge svojim korisnicima u objektima u kojima se organizuje boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, mogu pružati i usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima, na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ako su subjekti iz stava 1. ovog člana budžetski korisnici, za pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima dužni su da pribave odobrenje ministra.

Subjekti iz st. 1. i 2. ovog člana usluge trećim licima mogu da pružaju ako ispunjavaju minimalno-tehničke, ekonomske, tržišne i druge uslove.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana daje se rešenjem sa rokom važenja od tri godine.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i dostavlja se radi evidentiranja u Registru turizma.

Vlada bliže propisuje uslove iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo vodi evidenciju zdravstvenih ustanova iz stava 2. ovog člana.

Član 28

Pravno lice koje ima odmarališta, domove ili druge objekte za pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka svojim zaposlenima, iste usluge može pružati i trećim licima na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 29

Ne smatra se obavljanjem ugostiteljske delatnosti:

1) pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka zaposlenima i korisnicima u odmaralištima, ustanovama društvene brige o deci, starim licima, učenicima i studentima, zdravstvenim, socijalnim, obrazovno-vaspitnim i drugim sličnim ustanovama, ako usluge pružaju lica zaposlena u tim ustanovama;

2) pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka zaposlenima u sopstvenim prostorijama u toku procesa rada u privrednim subjektima, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama, ako usluge pružaju lica zaposlena u tim privrednim subjektima, ustanovama, organima i organizacijama.

Objekti, odnosno prostorije, uređaji i oprema, kao i lica koja pružaju usluge iz stava 1. ovog člana, moraju ispunjavati sanitarno-higijenske i zdravstvene uslove propisane za ugostiteljski objekat, u delu objekta u kome se te usluge pružaju.

9. Ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu

Član 30

Ugostitelj može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

U okviru seoskog turističkog domaćinstva ugostitelj može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 1. ovog člana u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga.

Individualni ležaj iz stava 3. ovog člana namenjen je za jednu osobu.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako ležaj po svojim dimenzijama može biti namenjen za dve osobe, smatraće se za dva individualna ležaja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja.

Fizičko lice u ugostiteljskom objektu seoskog turističkog domaćinstva uslugu pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka može da pruža samo korisniku usluge kome pruža uslugu smeštaja.

Usluge iz stava 7. ovog člana fizičko lice pruža od namirnica, pića i napitaka zasnovane na proizvodima koje je pretežno sam proizveo.

Izuzetno, fizičko lice u objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 7. ovog člana i organizovanoj turističkoj grupi do 50 putnika koja ne koristi usluge smeštaja.

Fizičko lice može u okviru seoskog turističkog domaćinstva da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 korisnika usluga.

Prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje iz st. 2. i 10. ovog člana mora da ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Član 31

Ugostitelj pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše.

Ugostitelj iz stava 1. ovog člana dužan je da ugostiteljsku delatnost obavlja na propisan način i prema propisanim uslovima, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izuzetno od člana 7. stav 1. tač. 1)-3) ovog zakona fizičko lice kao ugostitelj dužan je da na ulazu u objekat vidno istakne svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon.

Izuzetno od člana 7. stav 1. tačka 11) ovog zakona fizičko lice kao ugostitelj nije dužan da istakne iznos boravišne takse.

Član 32

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta.

Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužno je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost.

Saglasnost iz st. 3. i 4. ovog člana mora biti overena kod javnog beležnika.

Članom porodičnog domaćinstva iz stava 4. ovog člana smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Član 33

Fizičko lice može neposredno da pruža ugostiteljske usluge, odnosno da vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

Izuzetno fizičko lice može da vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva preko posrednika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana fizičko lice i posrednik zaključuju ugovor koji naročito sadrži: ime i prezime fizičkog lica, njegovu adresu, broj i datum izdavanja rešenja o kategorizaciji, naziv organa koji je izdao rešenje, rok važenja rešenja, podatke o vrsti smeštajnog objekta i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 34

Fizičko lice, u slučaju iz člana 33. stav 1. ovog zakona za pružene ugostiteljske usluge iz člana 30. ovog zakona izdaje poseban račun.

Račun iz stava 1. ovog člana sadrži redni broj, ime i prezime fizičkog lica, njegovu adresu, vrstu, kategoriju i adresu ugostiteljskog objekta, ime i prezime korisnika usluge, podatke o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga, kao i datum izdavanja računa.

Račun iz stava 1. ovog člana se sačinjava u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluge, a drugi zadržava fizičko lice, koje je izdalo račun.

Fizičko lice je dužno da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune.

Fizičko lice je dužno da evidenciju izdatih računa iz stava 4. ovog člana čuva dve godine.

Na račun iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe člana 70. stav 5. ovog zakona.

Član 35

Davanje u zakup kuće, stana, apartmana, sobe, ležaja ili drugog prostora koji je namenjen za smeštaj od strane pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u periodu do 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljske usluge smeštaja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice je dužno da uslugu smeštaja, pruža na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 36

Ministar bliže propisuje uslove i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalno-tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu i van ugostiteljskog objekta, u pokretnom objektu, u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje sanitarno-higijenske uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu i van ugostiteljskog objekta, u pokretnom objektu i domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta i pružanje usluga za osobe sa invaliditetom.

Ministar bliže propisuje uslove i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i način pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

III UGOSTITELJSKA DELATNOST U OBJEKTIMA NAUTIČKOG TURIZMA

Član 37

Nautičkoturistička delatnost pružanja ugostiteljskih usluga u objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma, obavlja se u skladu sa propisima donetim na osnovu ovog zakona, kao i zakona kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama.

Usluge iz stava 1. ovog člana obavljaju se u objektima, odnosno prostoru koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje nautičkoturističke delatnosti (u daljem tekstu: objekti nautičkog turizma), kao i posebne tehničke karakteristike, uređene propisima kojima se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama.

Na obavljanje nautičkoturističke delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja područje zaštićenog područja primenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita prirode.

Član 38

Delatnost iz člana 37. stav 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz člana 37. stav 1. ovog zakona dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz člana 37. stav 1. ovog zakona u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Preduzetnik ne može da otpočne sa obavljanjem delatnosti iz člana 37. stav 1. ovog zakona pre datuma naznačenog kao početak obavljanja delatnosti, koji je naveden u rešenju Agencije za privredne registre.

Delatnost iz člana 37. stav 1. ovog zakona u prihvatnom objektu nautičkog turizma može da obavlja privredno društvo ili drugo pravno lice.

Član 39

Ako lice iz člana 38. stav 1. ovog zakona obavlja nautičkoturističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice iz člana 38. stav 1. ovog zakona obavlja nautičkoturističku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno za plovilo koje se koristi za nautički turizam, registruje se ogranak, odnosno izdvojeno mesto prema upisniku u koji je plovilo upisano.

Član 40

Na poslovno ime, firmu i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojenog mesta ili odgovarajuće organizacione jedinice, kao i oznaku pružaoca nautičkoturističkih usluga shodno se primenjuju odredbe člana 6. ovog zakona.

1. Obaveze pružaoca nautičkoturističkih usluga

Član 41

Pružalac nautičkoturističkih usluga koji obavlja nautičkoturističku delatnost dužan je da:

1) na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne poslovno ime, sedište, matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;

2) na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne naziv objekta i vrstu objekta nautičkog turizma, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

3) na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržava;

4) se evidentira u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma;

5) svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od sedam dana;

6) na ulazu u marinu vidno istakne oznaku kategorije marine, utvrđenu rešenjem ministra;

7) za plovilo koje se koristi za nautički turizam poseduje važeće brodsko svedočanstvo, odnosno svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu izdatu od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

8) u prihvatnom objektu nautičkog turizma održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra;

9) u prihvatnom objektu nautičkog turizma i plovilu obavlja nautičkoturističku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;

10) u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod marine kategoriju, koja je određena rešenjem ministra;

11) na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način u isticanju ponude obaveštava korisnika usluge o usluzi koju pruža, u pogledu načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;

12) da cene usluga koje pruža istakne vidno na jasan i lako uočljiv način;

13) se pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;

14) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

15) u prihvatnom objektu nautičkog turizma i plovilu koje se koristi za nautički turizam korisniku usluga omogući podnošenje reklamacije;

16) pružanje nautičkoturističke usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

17) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Pružalac nautičkoturističke usluge koji nije registrovan kod Agencije za privredne registre je dužan da promenu registrovanog podatka iz stava 1. tačka 5) ovog člana prijavi i Registru turizma.

Način podnošenja reklamacije, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. pružalac nautičkoturističke usluge vodi u skladu sa propisima, kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Pružalac nautičkoturističke usluge je dužan da sve informacije kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge i dr. moraju biti na srpskom jeziku.

Obaveštenje iz stava 4. ovog člana može biti i na stranom jeziku.

Na pružaoca nautičkoturističkih usluga, u zavisnosti od usluge koju pruža, primenjuju se i odredbe čl. 9. i 11. ovog zakona.

Pružalac nautičkoturističke usluge u prihvatnom objektu nautičkog turizma dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti izvrši upis u registar lučkih operatera u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama.

2. Evidentiranje pružalaca nautičkoturističkih usluga i objekata nautičkog turizma

Član 42

Pružalac nautičkoturističkih usluga, koji pruža uslugu smeštaja u nekategorisanom objektu nautičkog turizma dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prestane da obavljanja delatnost dužno je da o tome obavesti jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Član 43

Ministarstvo na propisan način vodi evidenciju marina.

Jedinica lokalne samouprave na propisan način vodi evidenciju objekata nautičkog turizma iz člana 42. ovog zakona, kao poveren posao.

Svaku promenu podataka koji se evidentiraju kod Ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave pružalac nautičkoturističkih usluga je dužan da prijavi u roku od sedam dana.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da kvartalno ili na zahtev Ministarstva u roku od 15 dana u elektronskoj formi dostavi Ministarstvu podatke iz evidencije objekata nautičkog turizma koju vodi.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju iz stava 2. ovog člana.

Član 44

U slučaju da se u objektima nautičkog turizma pružaju usluge smeštaja, shodno se primenjuju odredbe člana 7. stav 1. tač. 11), 12), 15), 16), 17) i 18) i člana 15. ovog zakona.

3. Vrste objekata nautičkog turizma

Član 45

Prema vrsti nautičkoturističkih usluga koje se u objektu pružaju, objekti nautičkog turizma mogu biti:

1) prihvatni objekat nautičkog turizma;

2) plovilo koje se koristi za nautički turizam.

Prihvatni objekti nautičkog turizma su marine.

Marina je pristanište za posebne namene na vodnom putu namenjeno za prihvat, čuvanje i opremu plovila koja služe za rekreaciju, sport i razonodu.

Plovila koja se koriste za nautički turizam jesu putnički brod, odnosno jahta ili plovilo za rekreaciju, koje je osposobljeno za plovidbu i koje učestvuje u plovidbi.

4. Usluge u nautičkom turizmu

Član 46

Usluge nautičkog turizma su lučke delatnosti koje se obavljaju u marini: prihvat i otprema plovila, odnosno putnika, snabdevanje plovila, posade i putnika, čuvanje i iznajmljivanje plovila, organizovanje turističkih krstarenja, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma.

5. Kategorizacija marina

Član 47

Marina kao prihvatni objekat nautičkog turizma kategoriše se u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekta.

Pružalac nautičkoturističkih usluga dužan je da pre otpočinjanja obavljanja nautičkoturističke delatnosti, odnosno nakon izdavanja uverenja o upisu u nadležni registar o obavljanju delatnosti u marini pribavi rešenje o određivanju kategorije.

Član 48

Pružalac nautičkoturističkih usluga podnosi Ministarstvu zahtev za određivanje kategorije marine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana pružalac nautičkoturističkih usluga podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži istinite podatke.

Troškove postupka određivanja kategorije marine snosi pružalac nautičkoturističkih usluga.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije marine utvrđuje se na način propisan članom 19. st. 4. i 5. ovog zakona.

Član 49

Određivanje kategorije marine vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je i dostavlja se radi evidentiranja u Registar turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma.

Na promenu pružaoca nautičkoturističkih usluga i kategorije marine, kao i na prestanak rešenja o određivanju kategorije, shodno se primenjuju odredbe čl. 22. i 23. ovog zakona.

Član 50

Ministar uz saglasnost ministara nadležnih za poslove saobraćaja, vodoprivrede, infrastrukture, zdravlja, životne sredine i prostornog planiranja propisuje minimalno-tehničke uslove za izgradnju, uređenje i opremanje objekata nautičkog turizma, kao i standarde za kategorizaciju marine.

IV UGOSTITELJSKA DELATNOST U OBJEKTIMA LOVNOG TURIZMA

Član 51

Delatnost pružanja ugostiteljskih usluga u objektima lovnog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma obavlja se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Usluge iz stava 1. ovog člana obavljaju se u objektima koji ispunjavaju propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje lovnoturističke delatnosti (u daljem tekstu: objekti lovnog turizma).

Na obavljanje lovnoturističke delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja područje zaštićenog područja primenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita prirode.

Član 52

Delatnost iz člana 51. stav 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, pravno lice ili javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina (u daljem tekstu: pružalac lovnoturističkih usluga) koje je registrovano u odgovarajućem registru.

Izuzetno lovnoturističku delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako kao korisnik lovišta ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje oblast lovstva.

Lice iz stava 2. ovog člana lovnoturističku delatnost obavlja pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

Udruženje koje obavlja delatnost iz člana 51. stav 1. ovog zakona dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz člana 51. stav 1. ovog zakona u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Preduzetnik ne može da otpočne sa obavljanjem delatnosti iz člana 51. stav 1. ovog zakona pre datuma naznačenog kao početak obavljanja delatnosti, koji je naveden u rešenju Agencije za privredne registre.

Član 53

Ako lice iz člana 52. st. 1. i 2. ovog zakona obavlja lovnoturističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice iz člana 52. st. 1. i 2. ovog zakona obavlja lovnoturističku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno, pružalac lovnoturističkih usluga nije dužan da za vrstu objekta lovačka koliba registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta.

Član 54

Na poslovno ime, firmu i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojeno mesto van sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinice kao i oznaka pružaoca lovnoturističkih usluga shodno se primenjuju odredbe člana 6. ovog zakona.

1. Obaveze pružanja lovnoturističkih usluga

Član 55

Pružalac lovnoturističkih usluga koji obavlja lovnoturističku delatnost dužan je da:

1) na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne poslovno ime, sedište, matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;

2) na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne naziv objekta i vrstu objekta lovnog turizma, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

3) na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju;

4) se evidentira u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma;

5) svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od sedam dana;

6) na ulazu u lovačku vilu vidno istakne oznaku kategorije utvrđenu rešenjem ministra;

7) u objektu lovnog turizma vidno istakne pravila, odnosno uslove i način korišćenja lovišta i drugih usluga lovnog turizma;

8) u objektu lovnog turizma održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra;

9) u objektu lovnog turizma obavlja lovnoturističku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;

10) u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod lovačke vile kategoriju, koja je određena rešenjem ministra;

11) na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način u isticanju ponude obaveštava korisnika usluge o usluzi koju pruža, u pogledu načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;

12) cene usluga lovnog turizma koje pruža istakne vidno na jasan i lako uočljiv način;

13) se pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;

14) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

15) u objektu lovnog turizma omogući korisniku usluge podnošenje reklamacije;

16) pružanje lovnoturističke usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

17) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Pružalac lovnoturističke usluge koji nije registrovan kod Agencije za privredne registre je dužan da promenu registrovanog podatka iz stava 1. tačka 5) ovog člana prijavi i Registru turizma.

Način podnošenja reklamacije, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. pružalac lovnoturističkih usluga vodi u skladu sa propisima, kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da sve informacije kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge i dr. moraju biti na srpskom jeziku.

Obaveštenje iz stava 4. ovog člana može biti i na stranom jeziku.

Na pružaoca lovnoturističkih usluga primenjuju se i odredbe člana 7. stav 1. tač. 11), 12), 15), 16), 17) i 18) i čl. 9, 10, 11. i 15. ovog zakona.

2. Evidentiranje pružalaca lovnoturističkih usluga i objekata lovnog turizma

Član 56

Pružalac lovnoturističkih usluga, koji pruža uslugu smeštaja u nekategorisanom objektu lovnog turizma dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prestane da obavljanja delatnost dužno je da o tome obavesti jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Član 57

Ministarstvo na propisan način vodi evidenciju lovačkih vila.

Jedinica lokalne samouprave na propisan način vodi evidenciju objekata lovnog turizma iz člana 56. ovog zakona, kao poveren posao.

Svaku promenu podataka koji se evidentiraju kod Ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da prijavi u roku od sedam dana.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da kvartalno ili na zahtev Ministarstva u roku od 15 dana u elektronskoj formi dostavi Ministarstvu, podatke iz evidencije objekata lovnog turizma koju vodi.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju iz stava 2. ovog člana.

3. Vrste objekata lovnog turizma

Član 58

Objekti lovnog turizma jesu objekti za pružanje usluga prihvata i smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovaca i drugih lica.

Prema vrsti usluga koje pružaju objekti lovnog turizma mogu biti:

1) lovačka vila;

2) lovački dom;

3) lovačka kuća;

4) lovačka koliba.

4. Usluge u lovnom turizmu

Član 59

Usluge lovnog turizma jesu: prihvat i smeštaj lovaca i drugih lica, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma.

Pružalac lovnoturističkih usluga u pogledu organizovanja lova, obezbeđivanja lovne karte, dozvole za lov, upotrebe lovačkih pasa i dr. dužan je da te usluge pruža u skladu sa propisima kojima se uređuje lovstvo i zaštita životne sredine.

5. Kategorizacija lovačke vile

Član 60

Lovačka vila, kao objekat lovnog turizma kategoriše se u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekata.

Pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da pre otpočinjanja obavljanja lovnoturističke delatnosti u objektu lovačka vila pribavi rešenje o određivanju kategorije.

Član 61

Pružalac lovnoturističkih usluga podnosi Ministarstvu zahtev za određivanje kategorije lovačke vile.

Zahtev iz stava 1. ovog člana pružalac lovnoturističkih usluga podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži istinite podatke.

Troškove postupka za određivanje kategorije lovačke vile snosi pružalac lovnoturističkih usluga.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije lovačke vile utvrđuje se na način propisan članom 19. st. 4. i 5. ovog zakona.

Član 62

Određivanje kategorije lovačke vile vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je i dostavlja se radi evidentiranja u Registar turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma.

Na promenu pružaoca lovnoturističkih usluga i kategorije lovačke vile, kao i na prestanak rešenja o određivanju kategorije, shodno se primenjuju odredbe čl. 22. i 23. ovog zakona.

Član 63

Ministar, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove lovstva, unutrašnjih poslova, infrastrukture, životne sredine i prostornog planiranja, propisuje minimalne tehničke uslove za izgradnju, uređenje i opremanje lovnoturističkih objekata, kao i standarde, uslove i način pružanja i korišćenja usluga lovnog turizma.

V ZAŠTITA PODATAKA LIČNOSTI

Član 64

Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave na propisan način vode evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata.

Evidencije iz člana 13. stav 1, člana 43. stav 1. i člana 57. stav 1. ovog zakona, mogu da sadrže podatke o odgovornim licima, kao i radno angažovanim licima na poslovima rukovodilaca objekata iz člana 25. ovog zakona i Ministarstvo može da prikuplja podatke o ličnosti o tim licima, kao i o fizičkim licima koja pružaju ugostiteljske usluge ili obavljaju drugu delatnost uređenu ovim zakonom.

Evidencije iz člana 13. stav 2, člana 43. stav 2. i člana 57. stav 2. ovog zakona, mogu da sadrže podatke o ličnosti o odgovornim licima i jedinica lokalne samouprave može da prikuplja te podatke.

Jedinica lokalne samouprave može da prikuplja podatke o ličnosti o fizičkim licima koja pružaju ugostiteljske usluge na način propisan ovim zakonom.

Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinice lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja mogu da prikupljaju podatke o ličnosti o fizičkim licima iz baze centralnog informacionog sistema, na način propisan ovim zakonom.

Evidencije iz st. 2-4. ovog člana mogu da sadrže: ime i prezime; jedinstveni matični broj građana; dan, mesec i godinu rođenja; adresu stanovanja.

Obrada podataka od strane Ministarstva, jedinice lokalne samouprave ili lica iz stava 4. ovog člana vrši se u elektronskoj formi u okviru centralnog informacionog sistema ili drugog informaciono-komunikacionog sistema, u formi audio-video zapisa i fotografija i u papirnoj formi u obliku registara, kartoteka i drugom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 65

Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave i lica iz člana 64. stava 3. ovog zakona podatke o ličnosti obrađuju u svrhu:

1) izvršenja poslova iz delokruga svoje nadležnosti;

2) uspostavljanja centralnog informacionog sistema;

3) uvođenja podataka u centralni informacioni sistem i praćenja stanja na tržištu;

4) vršenja nadzora nad obavljanjem delatnosti i pružanjem usluga uređenih ovim zakonom;

5) efikasnog obavljanja ugostiteljske delatnosti;

6) praćenja stanja na tržištu sa ciljem unapređenja ukupnog privrednog i društvenog razvoja;

7) obezbeđivanja jedinstvenih standarda za pružanje usluga;

8) obezbeđivanja jedinstvene javne i elektronske evidencije registrovanih i evidentiranih podataka iz oblasti ugostiteljstva;

9) učešća u finansiranju promotivnih aktivnosti, manifestacija u zemlji i inostranstvu, kao i programa edukacije i usavršavanja veština zaposlenih u ugostiteljstvu;

10) planiranja i ostvarivanja politike razvoja turizma i ugostiteljstva u skladu sa strategijom razvoja turizma Republike Srbije.

Član 66

Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave prikupljaju podatke o ličnosti neposredno od lica na koje se podaci odnose.

Ministarstvo može da prikuplja podatke o ličnosti od drugih organa državne uprave, organa autonomnih pokrajina, organa jedinice lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, kao i od privrednih subjekata i fizičkih lica, koji na osnovu odredaba ovog zakona obavljaju privrednu delatnost i dužna su da unose podatke o korisnicima usluge smeštaja.

Član 67

Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave razmenjuju podatke sa državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinice lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja, saglasno odredbama ovog zakona i zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Razmena podataka se vrši elektronskim putem, na kontrolisan i bezbedan način, uz primenu mera zaštite u skladu sa propisima kojima se reguliše informaciona bezbednost.

Ministarstvo može da razmenjuje podatke sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove u svrhu prijave boravišta stranaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja mogu, na način propisan ovim zakonom, da imaju pristup centralnom informacionom sistemu radi obrade podataka iz delokruga svoje nadležnosti (statistika, poreski organi i sl.).

Član 68

Ugostitelj, pružalac nautičkoturističkih usluga i pružalac lovnoturističkih usluga, u objektu u kome se pruža usluga smeštaja može da prikuplja podatke o ličnosti o korisniku usluge smeštaja i uvodi ih u centralni informacioni sistem, na način propisan ovim zakonom, a u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u poseban račun unosi podatke iz člana 34. stava 2. ovog zakona.

Podatke iz st. 1. i 2. ovog člana ugostitelj unosi na osnovu podataka iz lične karte, putne isprave ili druge javne isprave sa fotografijom.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana može da razmenjuju podatke o ličnosti sa onim subjektima sa kojima imaju zaključene ugovore neophodne za realizaciju ugovora sa korisnikom usluga (prevoznici i sl.), kao i za realizaciju ugovora sa posrednikom.

Lica iz stava 1. ovog člana može da razmenjuju podatke o ličnosti sa onim subjektima sa kojima imaju zaključene ugovore o prodaji osiguranja.

Član 69

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik registrovan u odgovarajućem registru, kao i fizičko lice koje obavlja delatnost u skladu sa ovim zakonom dužno je da obradu podataka o ličnosti vrši u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Povredom zaštite prava lica smatraće se svaka zloupotreba podataka o ličnosti, koja su propisana ovim zakonom i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

VI TAKSA I PENALI U TURIZMU

1. Boravišna taksa

Član 70

Boravišnu taksu plaća korisnik usluge smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi uslugu smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave.

Boravišna taksa plaća se za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj.

Naplatu boravišne takse od korisnika usluge, naplaćuje subjekt koji pruža uslugu smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja).

Boravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja.

Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Član 71

Izuzetno od člana 70. ovog zakona boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu.

Boravišnu taksu iz stava 1. ovog člana fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Član 72

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse u roku od 15 dana, računajući od dana utvrđene obaveze.

Član 73

Visinu boravišne takse utvrđuje jedinica lokalne samouprave u zavisnosti od kategorije turističkog mesta ili u različitoj visini po delovima opštine, odnosno grada u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture.

Ako se objekat za smeštaj ne nalazi na teritoriji turističkog mesta, jedinica lokalne samouprave utvrdiće visinu boravišne takse za najnižu kategoriju turističkog mesta.

Član 74

Boravišnu taksu ne plaćaju:

1) deca do sedam godina starosti;

2) lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije;

3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

4) učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama;

5) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;

6) lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od sedam do 15 godina starosti.

Lica iz stava 1. ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana (članska karta, potvrda škole, odnosno obrazovne ustanove, uput lekarske komisije i dr.).

Jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom da proširi krug lica iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Član 75

Vlada za svaku kategoriju turističkog mesta posebno utvrđuje najviši i najniži iznos boravišne takse.

Vlada bliže propisuje uslove i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokove plaćanja.

Član 76

Sredstva od naplaćene boravišne takse su prihod budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji su pružene usluge smeštaja.

2. Penali

Član 77

Jedinica lokalne samouprave, koja je proglašena za prioritetnu turističku destinaciju ili za turističko mesto I i II kategorije može svojim aktom u određenoj turističkoj zoni, odnosno lokaciji (u daljem tekstu: prostorna celina), da utvrdi bliže uslove za ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel i motel.

Ugostiteljski objekat iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava standarde za određivanje kategorije, usaglašene sa aktom jedinice lokalne samouprave.

Akt iz stava 1. ovog člana naročito sadrži opis prostornih celina, sa utvrđenim granicama, način procene usaglašenosti, rokove usaglašavanja i druge uslove koje ugostiteljski objekat vrste hotel i motel treba da ispuni, visinu penala, način naplate penala, obveznika plaćanja i dr.

Akt iz stava 1. ovog člana sadrži i propisane uslove za ugostiteljske objekte koji se prvi put kategorišu u vrstu hotel i motel.

Ako obveznik plaćanja, utvrđen aktom iz stava 1. ovog člana, ne postupi u propisanom roku nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi rešenje kojim za to lice utvrđuje obavezu plaćanja penala na godišnjem nivou u propisanoj visini.

Rešenje iz stava 5. ovog člana konačno je.

Obaveze utvrđene aktom iz stava 1. ovog člana ne odnose se na objekte za koje je pokrenut postupak privatizacije, sve do okončanja tog postupka.

Član 78

Sredstva od naplaćenih penala prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat iz člana 77. stav 2. ovog zakona.

Član 79

U pogledu načina utvrđivanja boravišne takse i penala obračunavanja, zastarelosti, naplate i prinudne naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

VII NADZOR

Član 80

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo preko turističkih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu evidentiranja podataka u bazu centralnog informacionog sistema, a koji se odnose na poreske obaveze vrše ovlašćeni poreski inspektori.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu ispunjenosti sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova u ugostiteljskim objektima, u drugim objektima u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, kao i ispunjenost uslova iz člana 29. stav 2. i člana 33. stav 4. ovog zakona, vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu kojim se uređuje zaštita životne sredine vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine preko inspektora za zaštitu životne sredine.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu kojim se uređuje nautičkoturistička delatnost, a odnosi se na posebne tehničke karakteristike, saobraćajno-tehničke uslove prihvatnog objekta nautičkog turizma i plovila nautičkog turizma, posedovanje važećeg brodskog svedočanstva, odnosno svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, u delu nadzora nad obavljanjem delatnosti iznajmljivanja plovila koji se koriste za nautički turizam, kao i u delu obavljanja lučke delatnosti u prihvatnom objektu nautičkog turizma vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preko saobraćajnih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu kojim se uređuje lovnoturistička delatnost, a odnosi se na ispunjenost propisanih uslova za korisnika lovišta iz člana 52. stav 2. ovog zakona, organizovanje lova, obezbeđivanja lovne karte, dozvole za lov, upotrebu lovačkih pasa i dr. vrši ministarstvo nadležno za poslove lovstva preko lovnih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje:

1) obavljanje ugostiteljske delatnosti pružanja usluga smeštaja u kućama, apartmanima, sobama, stanovima i drugim prostorima za koje nije izdato rešenje o kategorizaciji;

2) ispunjenost propisanih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu;

3) ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta, koji se odnose na odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija, u delu koji jedinica lokalne samouprave bliže uređuje svojim aktom (član 26. stav 1. ovog zakona);

4) ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke, u delu koji jedinica lokalne samouprave bliže uređuje svojim aktom (član 26. stav 2. ovog zakona);

5) ispunjenost propisanih tehničkih i drugih uslova u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu, u delu koji jedinica lokalne samouprave bliže uređuje svojim aktom (član 26. stav 3. ovog zakona);

6) boravišne takse (naplata i uplata, isticanje u računu i dr.);

7) ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 77. ovog zakona;

8) isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskom objektu.

Poslove iz stava 8. ovog člana jedinica lokalne samouprave obavlja kao povereni posao.

Inspektori iz st. 3-8. ovog člana imaju prava, dužnosti i ovlašćenja turističkog inspektora utvrđena ovim zakonom koja se odnose na njihovu oblast inspekcijskog nadzora.

Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 81

Turistički inspektor prilikom vršenja nadzora ima službenu legitimaciju, značku i odgovarajuću vrstu odeće, obuće i opreme.

1. Prava i dužnosti turističkog inspektora

Član 82

U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom;

2) proverava tačnost podataka iz zahteva za kategorizaciju ugostiteljskog objekta u pogledu ispunjenosti uslova;

3) utvrđuje identitet zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

4) utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost, odnosno lica zatečenog u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

5) utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja delatnost ili pruža usluge uređene ovim zakonom, bez upisa u odgovarajući registar, odnosno bez propisanog akta, uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

6) utvrđuje identitet korisnika usluge uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

7) pregleda prostorije, odnosno prostor privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koji obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

8) fotografiše, odnosno vrši video snimanje prostorije, odnosno prostora iz stava 1. tačka 7) ovog člana;

9) pregleda ugovore, evidencije, isprave, elektronska dokumenta i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koji obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, a koji nije mogao da pribavi po službenoj dužnosti, uz mogućnost obezbeđenje dokaza;

10) vrši štampanje, kopiranje, odnosno fotografisanje i snimanje poslovnih dokumenata iz stava 1. tačka 9) ovog člana;

11) vrši uvid u presek stanja fiskalne kase;

12) nastupi kao anonimni korisnik usluge (provokativna kupovina) na način propisan zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

13) zahteva pisanu odluku nadležnog suda za uviđaj u stambenom ili drugom prostoru sa takvom namenom, kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pruža usluga u slučaju kada se vlasnik ili korisnik, odnosno držalac protivi vršenju inspekcijskog nadzora;

14) zahteva asistenciju policije, odnosno komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a prema zakonima kojima se uređuje policija i komunalna policija;

15) vrši nadzor nad poverenim poslovima u oblasti ugostiteljstva ako jedinica lokalne samouprave nije organizovala obavljanje poslova inspekcijskog nadzora koji su joj povereni ovim zakonom ili ga ne vrši pravilno i blagovremeno, izuzev onih poslova koje jedinica lokalne samouprave, iz člana 26. ovog zakona, svojim aktom bliže uređuje;

16) preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

U vršenju inspekcijskog nadzora, ako se korišćenjem drugih dokaznih radnji ne mogu prikupiti ili obezbediti potrebni dokazi ili bi njihovo prikupljanje ili obezbeđenje bilo znatno otežano, turistički inspektor ima ovlašćenje da, u slučaju sumnje da lice obavlja delatnost neregistrovano ili da za pružanje usluge ne izdaje račun, radi prikupljanja ili obezbeđenja dokaza, obavi prikrivenu kupovinu usluge, odnosno nastupi kao anonimni korisnik.

U slučaju iz stava 2. ovog člana turistički inspektor nastupa kao anonimni korisnik bez prethodnog obaveštavanja i predočavanja nadziranom subjektu službene legitimacije i naloga za inspekcijski nadzor.

Stan, prateći ili drugi prostor stambenog karaktera, koji je registrovan kao sedište ili kao mesto u kojem se obavlja delatnost, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata, odnosno drugim propisima kojima se uređuju posebne delatnosti, smatra se poslovnim prostorom.

Stan, prateći ili drugi prostor stambenog karaktera u kojem se obavlja privredna delatnost smatra se poslovnim prostorom.

U slučaju sumnje da li se radi o stambenom ili poslovnom prostoru, za opredeljenje vrste prostora presudna je njegova faktička namena (stanovanje ili obavljanje delatnosti i pružanje usluga).

2. Prava i dužnosti ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave

Član 83

U vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom;

2) utvrđuje identitet zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

3) utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost, odnosno lica zatečenog u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

4) utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost, pružanja usluge smeštaja u kući, stanu, odnosno apartmanu i sobi ili drugom prostoru bez upisa u odgovarajući registar, odnosno bez propisanog akta, uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

5) utvrđuje identitet korisnika usluge uvidom u ličnu kartu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

6) pregleda prostorije, odnosno prostor u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, a koji nije mogao da pribavi po službenoj dužnosti;

7) fotografiše, odnosno vrši video snimanje prostorije, odnosno prostora iz stava 1. tačka 6) ovog člana;

8) pregleda ugovore, evidencije, isprave, elektronska dokumenta i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koji obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, a koju nije mogao da pribavi po službenoj dužnosti, reči uz mogućnost obezbeđenja dokaza;

9) vrši štampanje, kopiranje, odnosno fotografisanje i snimanje poslovnih dokumenata iz stava 1. tačka 8) ovog člana;

10) nastupi kao anonimni korisnik usluga (provokativna kupovina) na način propisan zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

11) vrši proveru izdatog rešenja o određivanju kategorije objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva;

12) proverava boravišnu taksu u delu naplate i uplate, isticanja u računu i dr. uvidom u unete podatke o korisniku usluge i drugu prateću dokumentaciju, kao i u delu uplate boravišne takse od strane fizičkog lica iz člana 71. ovog zakona;

13) proverava isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskim objektima;

14) proverava ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 77. ovog zakona;

15) zahteva pisanu odluku nadležnog suda za uviđaj u stambenom ili drugom prostoru sa takvom namenom, kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pruža usluga u slučaju kada se vlasnik ili korisnik, odnosno držalac protivi vršenju inspekcijskog nadzora;

16) zahteva asistenciju policije, odnosno komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a prema zakonima kojima se uređuje policija i komunalna policija;

17) obavesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave o utvrđenoj proceni usaglašenosti objekata iz člana 77. ovog zakona;

18) preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

U vršenju inspekcijskog nadzora, ako se korišćenjem drugih dokaznih radnji ne mogu prikupiti ili obezbediti potrebni dokazi ili bi njihovo prikupljanje ili obezbeđenje bilo znatno otežano, ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave ima ovlašćenje da, u slučaju sumnje da lice obavlja delatnost neregistrovano ili da za pružanje usluge ne izdaje račun, radi prikupljanja ili obezbeđenja dokaza, obavi prikrivenu kupovinu usluge, odnosno nastupi kao anonimni korisnik.

U slučaju iz stava 2. ovog člana ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave nastupa kao anonimni korisnik bez prethodnog obaveštavanja i predočavanja nadziranom subjektu službene legitimacije i naloga za inspekcijski nadzor.

Stan, prateći ili drugi prostor stambenog karaktera, koji je registrovan kao sedište ili kao mesto u kojem se obavlja delatnost, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata, odnosno drugim propisima kojima se uređuju posebne delatnosti, smatra se poslovnim prostorom.

Stan, prateći ili drugi prostor stambenog karaktera u kojem se obavlja privredna delatnost smatra se poslovnim prostorom.

U slučaju sumnje da li se radi o stambenom ili poslovnom prostoru, za opredeljenje vrste prostora presudna je njegova faktička namena (stanovanje ili obavljanje delatnosti i pružanje usluga).

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave prava i dužnosti iz stava 1. ovog člana vrši samo u okviru nadležnosti koja mu je poverena ovim zakonom.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave prilikom vršenja nadzora ima službenu legitimaciju, značku i odgovarajuću vrstu odeće, obuće i opreme.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje izgled značke i odgovarajuću vrstu odeće, obuće i opreme koju nosi ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave.

3. Ovlašćenja turističkog inspektora

Član 84

Turistički inspektor je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom i fizičkom licu koje obavlja ugostiteljsku delatnost, nautičkoturističku delatnost ili lovnoturističku delatnost, a nije registrovalo privrednu delatnost u odgovarajući registar;

2) privremeno zabrani preduzetniku obavljanje ugostiteljske delatnosti, nautičkoturističke delatnosti ili lovnoturističke delatnosti ako u periodu prekida obavljanja delatnosti postupi suprotno članu 4. stav 4, članu 38. stav 3. i članu 52. stav 5. ovog zakona;

3) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, kao i fizičkom licu obavljanje delatnosti u vrsti iz člana 18. st. 1. i 2, člana 47. stav 1. i člana 60. stav 1. ovog zakona koji posluju bez rešenja o određivanju kategorije;

4) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku pružanje usluge smeštaja koji obavlja delatnost bez prethodnog prijavljivanja jedinici lokalne samouprave;

5) privremeno zabrani obavljanje delatnosti privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, kao i fizičkom licu, ako se turističkom inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

6) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu obavljanje poslova, u slučaju propisanim zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

7) naloži da se vrati iznos koji je više naplaćen u odnosu na istaknute, odnosno ugovorene cene;

8) zapisnikom o inspekcijskom nadzoru naloži jednu ili više mera za otklanjanje nepravilnosti;

9) sačini službenu belešku o onim radnjama u postupku za koje se ne sastavlja zapisnik;

10) izriče preventivne, kao i druge mere koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

11) preduzima radnje koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

12) vrši postupak inspekcijskog nadzora u slučaju kada ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave, kome je ovim zakonom poveren posao inspekcijskog nadzora, ne vrši zakonom poveren posao, odnosno kada jedinica lokalne samouprave nije organizovala obavljanje poslova inspekcijskog nadzora koji su joj povereni ovim zakonom ili ga ne vrši pravilno i blagovremeno;

13) izda prekršajni nalog;

14) podnese prijavu nadležnom organu za krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

U slučaju iz stava 1. tačka 8) ovog člana, kada nadzirani subjekt otkloni naložene nepravilnosti na propisan način, turistički inspektor ne podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili ne izdaje prekršajni nalog, ukoliko najviši iznos zaprećene kazne ne prelazi 200.000 dinara, odnosno postupa na način propisan zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Turistički inspektor donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

4. Ovlašćenja inspektora jedinice lokalne samouprave

Član 85

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani obavljanje ugostiteljske delatnosti pravnom i fizičkom licu koje ugostiteljsku delatnost obavlja, a nije registrovalo privrednu delatnost u odgovarajući registar;

2) privremeno zabrani obavljanje delatnosti privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku kao i fizičkom licu koje obavlja ugostiteljsku delatnost pružanja usluga smeštaja u kući, stanu, odnosno apartmanu, sobi ili drugom prostoru za koje nije izdato rešenje o određivanju kategorije;

3) privremeno zabrani preduzetniku obavljanje delatnosti ako postupi suprotno odredbama člana 4. stav 4. ovog zakona;

4) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku pružanje usluge smeštaja u vrsti hostel koji obavlja delatnost bez prethodnog prijavljivanja jedinici lokalne samouprave;

5) privremeno zabrani obavljanje ugostiteljske delatnosti, ako se inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

6) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu obavljanje delatnosti, u slučaju propisanim zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

7) zapisnikom o inspekcijskom nadzoru naloži jednu ili više mera za otklanjanje nepravilnosti;

8) sačini službenu belešku, o onim radnjama u postupku za koje se ne sastavlja zapisnik;

9) izriče preventivne, kao i druge mere koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

10) preduzima radnje koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

11) izda prekršajni nalog;

12) podnese prijavu nadležnom organu za krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

13) podnese predlog nadležnom organu iz člana 77. stav 5. ovog zakona za pokretanje postupka i utvrđivanja obaveze plaćanja penala.

U slučaju iz stava 1. tačka 7) ovog člana, kada nadzirani subjekt otkloni naložene nepravilnosti, na propisan način, ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave ne podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili ne izdaje prekršajni nalog, ukoliko najviši iznos zaprećene kazne ne prelazi 200.000 dinara, odnosno postupa na način propisan zakonom kojim se uređuje inspekcijskim nadzor.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

Član 86

Ako u vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor utvrdi da propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen, odnosno da nije postupljeno po nalogu iz člana 84. stav 1. tačka 8) ovog zakona dužan je da donese rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje.

Turistički inspektor je dužan da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i pružanju usluga u objektu, ako se utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku iz rešenja o otklanjanju nepravilnosti, ne otklone.

Član 87

Ako u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave utvrdi da propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen, odnosno da nije postupljeno po nalogu iz člana 85. stav 1. tačka 7) ovog zakona dužan je da donese rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave je dužan da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i pružanju usluga u objektu, ako se utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku iz rešenja o otklanjanju nepravilnosti ne otklone.

5. Nadležnost za rešavanje po žalbi

Član 88

Protiv rešenja turističkog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja inspektora donetog iz delokruga nadležnosti iz člana 80. st. 3-7. ovog zakona može se izjaviti žalba ministru iz delokruga inspekcijskog nadzora, kao nadležnom drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba izjavljena na rešenja iz st. 1-3. ovog člana odlaže izvršenje rešenja, osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera.

Žalba izjavljena na rešenja iz člana 84. stav 1. tač. 1)-6), člana 85. stav 1. tač. 1)-6), člana 86. stav 2. i člana 87. stav 2. ovog zakona, ne odlaže izvršenje rešenja.

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 89

Novčanom kaznom od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne upiše delatnost u odgovarajući registar (član 4. stav 3, član 38. stav 2. i član 52. stav 4);

2) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 10) ovog zakona;

3) za pruženu uslugu ne izda propisan račun (član 7. stav 1. tačka 14), član 41. stav 1. tačka 14) i član 55. stav 1. tačka 14));

4) u ugostiteljskom objektu za smeštaj ne unosi podatke o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način (član 7. stav 1. tačka 17), član 44. i član 55. stav 6);

5) postupi suprotno odredbama člana 12. ovog zakona;

6) ne unosi podatke o korisniku usluge smeštaja preko centralnog informacionog sistema, na propisan način (član 15. stav 1, član 44. i član 55. stav 6);

7) ne obezbedi internet vezu za pristup centralnom informacionom sistemu (član 15. stav 5, član 44. i član 55. stav 6);

8) u centralni informacioni sistem ne unosi i druge propisane podatke na propisan način (član 15. stav 7, član 44. i član 55. stav 6);

9) u jedinstven informacioni sistem unese neistinite podatke (član 15. stav 8, član 44. i član 55. stav 6);

10) pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu iz člana 18. st. 1, 2. i 4. ovog zakona ne pribavi rešenje o kategorizaciji objekta u odgovarajuću kategoriju (član 18. stav 5);

11) zahtev za kategorizaciju ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 19. stav 3. i član 20. stav 2);

12) postupi suprotno odredbama člana 22. stav 1. ovog zakona;

13) budžetski korisnici iz člana 27. ovog zakona za pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima ne pribave odobrenje ministra (član 27. stav 2);

14) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona;

15) postupi suprotno odredbama člana 41. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

16) postupi suprotno odredbama člana 42. ovog zakona;

17) pre otpočinjanja obavljanja nautičkoturističke delatnosti u marini ne pribavi rešenje o određivanju kategorije marine (član 47. stav 2);

18) zahtev za kategorizaciju marine ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 48. stav 2);

19) postupi suprotno odredbama člana 55. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

20) postupi suprotno odredbama člana 56. ovog zakona;

21) pre otpočinjanja obavljanja lovnoturističke delatnosti u objektu lovačka vila ne pribavi rešenje o određivanju kategorije lovačke vile (član 60. stav 2);

22) zahtev za kategorizaciju lovačke vile ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 61. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 100.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik:

1) za prekršaj iz stava 1. ovog člana;

2) ako u periodu prekida obavlja delatnost (član 4. stav 4, član 38. stav 3. i član 52. stav 5);

3) ako otpočne sa obavljanjem delatnosti pre datuma naznačenog kao početak obavljanja delatnosti (član 4. stav 5, član 38. stav 4. i član 52. stav 6).

Član 90

Novčanom kaznom od 150.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) na ulazu u kategorisani objekat vidno ne istakne oznaku kategorije, odnosno posebnog standarda, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 6), član 41. stav 1. tačka 6) i član 55. stav 1. tačka 6));

2) u objektu ne održava prostor prostorije i opremu i ne pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 7), član 41. stav 1. tačka 8) i član 55. stav 1. tačka 8));

3) u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju netačno koristi vrstu, a kod kategorisanog objekta kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 9), član 41. stav 1. tačka 10) i član 55. stav 1. tačka 10));

4) se ne pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena (član 7. stav 1. tačka 13), član 41. stav 1. tačka 13) i član 55. stav 1. tačka 13));

5) sve informacije, kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge i dr. nisu na srpskom jeziku (član 8. stav 1, član 41. stav 4. i član 55. stav 4);

6) svu dokumentaciju u vezi sa unetim podacima o korisnicima usluge smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr. ne čuva u periodu od dve godine (član 9. stav 1, član 41. stav 6. i član 55. stav 6);

7) svaku promenu podataka, koji se evidentiraju kod Ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave ne prijavi u roku od sedam dana (član 13. stav 3, član 43. stav 3. i član 57. stav 3);

8) postupi suprotno odredbama člana 20. stav 3. ovog zakona;

9) za plovni objekat nautičkog turizma ne poseduje važeće brodsko svedočanstvo, odnosno plovidbenu dozvolu potpisanu i overenu od ovlašćenog lica (član 41. stav 1. tačka 7)).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 350.000 dinara.

Član 91

Novčanom kaznom od 80.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, a nije za tu delatnost u odgovarajućem registru registrovalo ogranak, odnosno izdvojeno mesto (član 5. stav 1, član 39. stav 1. i član 53. stav 1);

2) obavlja delatnost van sedišta, ali ne kao pretežnu delatnost, a nije za tu delatnost u odgovarajućem registru registrovalo ogranak, odnosno izdvojeno mesto (član 5. stav 2, član 39. stav 2. i član 53. stav 2);

3) se ne evidentira u Registru turizma (član 7. stav 1. tačka 4), član 41. stav 1. tačka 4) i član 55. stav 1. tačka 4));

4) svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu ne prijavi odgovarajućem registru u roku od sedam dana (član 7. stav 1. tačka 5), član 41. stav 1. tačka 5) i član 55. stav 1. tačka 5));

5) u objektu ne obavlja delatnost, odnosno ne pruža usluge na propisan način i prema propisanim uslovima (član 7. stav 1. tačka 8), član 41. stav 1. tačka 9) i član 55. stav 1. tačka 9));

6) ne istakne cene smeštaja i drugih usluga i iznos boravišne takse na recepciji i u svakoj smeštajnoj jedinici na jasan i lako uočljiv način, osim ako je cene usluga utvrdio odlukom i korisniku usluge omogućio uvid u iste (član 7. stav 1. tačka 11), član 44. i član 55. stav 6);

7) ne istakne cene hrane, pića i napitaka na propisan način (član 7. stav 1. tačka 12), član 44. i član 55. stav 6);

8) korisniku usluge onemogući podnošenje reklamacije (član 7. stav 1. tačka 19), član 41. stav 1. tačka 15) i član 55. stav 1. tačka 15));

9) pružanje usluge uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni (član 7. stav 1. tačka 20), član 41, stav 1. tačka 16) i član 55. stav 1. tačka 16));

10) za ugostiteljski objekat ne ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu (član 7. stav 1. tačka 21));

11) za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ne ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke (član 7. stav 1. tačka 22));

12) za ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ne ispuni tehničke i druge uslove i ako ne obavlja ugostiteljsku delatnosti na način propisan aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona (član 7. stav 1. tačka 23));

13) ne obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika (član 7. stav 1. tačka 24), član 41, stav 1. tačka 17) i član 55. stav 1. tačka 17));

14) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 4. ovog zakona;

15) postupi suprotno odredbama člana 10. ovog zakona;

16) korisniku usluge smeštaja ne da informaciju o uslovima i ceni osiguranja od posledica nezgode (član 11. stav 2, član 41. stav 6. i član 55. stav 6);

17) korisniku usluge smeštaja naplati iznos premije osiguranja uvećan za iznos provizije (član 11. stav 3, član 41. stav 6. i član 55. stav 6);

18) ugostiteljsku delatnost u pokretnom ugostiteljskom objektu, ne obavlja pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona (član 17. stav 6);

19) postupi suprotno odredbama člana 17. stav 7. ovog zakona;

20) zahtev za određivanje objekta u kategoriju ne sadrži istinite podatke (član 21. stav 1, član 48. stav 3. i član 61. stav 3);

21) postupi suprotno odredbama člana 22. stav 2. ovog zakona;

22) postupi suprotno odredbama člana 25. ovog zakona;

23) postupi suprotno odredbama člana 27. stav 3. ovog zakona;

24) postupi suprotno odredbama člana 29. stav 2. ovog zakona;

25) prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje ne ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove (član 30. stav 11);

26) cene usluga koje pruža ne istakne vidno na jasan i lako uočljiv način iz člana 41. stav 1. tačka 12) i člana 55. stav 1. tačka 12));

27) postupi suprotno odredbama člana 41. stav 2. ovog zakona;

28) postupi suprotno odredbama člana 55. stav 2. ovog zakona;

29) ne postupi po rešenju inspektora (čl. 84, 85, 86. i 87).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000 do 40.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 60.000 do 200.000 dinara.

Član 92

Novčanom kaznom od 150.000 do 350.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) obavlja delatnost koja nije registrovana na način propisan zakonom (član 4. stav 1, član 38. stav 1. i član 52. stav 1);

2) na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način ne obaveštava korisnika usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr. (član 7. stav 1. tačka 10));

3) se ne pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena (član 7. stav 1. tačka 13));

4) u ugostiteljskom objektu za smeštaj ne unosi podatke o korisnicima usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način (član 7. stav 1. tačka 17));

5) unošenje podataka o korisnicima usluge u objektu za smeštaj ne vodi preko centralnog informacionog sistema, na propisan način (član 15. stav 1);

6) ne obezbedi internet vezu za pristup centralnom informacionom sistemu (član 15. stav 5);

7) u centralni informacioni sistem ne unosi i druge propisane podatke na propisan način (član 15. stav 7);

8) u jedinstven informacioni sistem unosi neistinite podatke (član 15. stav 8);

9) pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu iz člana 18. stav 4. ovog zakona ne pribavi rešenje o kategorizaciji objekta (član 18. stav 5);

10) zahtev za kategorizaciju objekta ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 20. stav 2);

11) dođe do promene ugostitelja, a novi ugostitelj pre početka rada u tom objektu ne pribavi novo rešenje kojim se objekat kategoriše (član 22. stav 1);

12) postupi suprotno odredbama člana 30. stav 3. ovog zakona;

13) postupi suprotno odredbama člana 30. stav 6. ovog zakona;

14) u ugostiteljskom objektu seoskog turističkog domaćinstva usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka pruža licima koja nisu korisnici usluge smeštaja (član 30. stav 7);

15) postupi suprotno odredbama člana 30. stav 9. ovog zakona;

16) postupi suprotno odredbama člana 30. stav 10. ovog zakona;

17) prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje ne ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove (član 30. stav 11);

18) ugovor ne sadrži sve propisane elemente (član 33. stav 3);

19) za pružene ugostiteljske usluge iz člana 30. ovog zakona ne izda poseban račun, (član 34. stav 1);

20) poseban račun ne sadrži propisane podatke (član 34. stav 2);

21) korisniku usluge ne uruči poseban račun (član 34. stav 3);

22) ne vodi evidenciju izdatih računa na propisan način (član 34. stav 4);

23) evidenciju izdatih računa ne čuva u propisanom roku (član 34. stav 5);

24) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona;

25) boravišnu taksu ne plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način (član 71. stav 2);

26) ne postupi po rešenju inspektora (čl. 84, 85, 86. i 87).

Član 93

Novčanom kaznom od 80.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) se ne evidentira u Registru turizma (član 7. stav 1. tačka 4));

2) na ulazu u kategorisani ugostiteljski objekat ne istakne vidno oznaku kategorije odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 6));

3) u ugostiteljskom objektu ne održava prostor, prostorije i opremu prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima i ne pruža usluge prema standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 7));

4) u ugostiteljskom objektu ne obavlja ugostiteljsku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima (član 7. stav 1. tačka 8));

5) u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju netačno koristi vrstu, a kod objekata iz člana 18. stav 4. ovog zakona kategoriju ugostiteljskog objekta koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 9));

6) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 11) ovog zakona, u delu isticanja cene u smeštajnom objektu na propisan način;

7) ne istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima i ne učini ih dostupnim korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka na svakom mestu gde se korisnici uslužuju, odnosno ne istakne cene na jasan i lako uočljiv način (član 7. stav 1. tačka 12));

8) u ugostiteljskom objektu ne omogući korisniku usluge podnošenje reklamacije (član 7. stav 1. tačka 19));

9) pružanje ugostiteljske usluge uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni (član 7. stav 1. tačka 20));

10) ugostiteljski objekat ne ispunjava uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu (član 7. stav 1. tačka 21));

11) ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ne ispunjava uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke (član 7. stav 1. tačka 22));

12) ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ne ispunjava tehničke i druge uslove, kao i da ne obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan aktom lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona (član 7. stav 1. tačka 23));

13) ne obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika (član 7. stav 1. tačka 24));

14) sve informacije, kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene nisu na srpskom jeziku (član 8. stav 1);

15) svu dokumentaciju u vezi sa unetim podacima o korisnicima usluge smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr. ne čuva u propisanom periodu (član 9. stav 1);

16) postupi suprotno odredbama člana 20. stav 3. ovog zakona;

17) postupi suprotno odredbama člana 22. stav 2. ovog zakona;

18) postupi suprotno odredbama člana 32. stav 1. ovog zakona;

19) pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom, a nije vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta (član 32. stav 2);

20) postupi suprotno odredbama člana 32. stav 3. ovog zakona;

21) postupi suprotno odredbama člana 32. stav 4. ovog zakona;

22) saglasnost iz člana 32. st. 3. i 4. ovog zakona nije overena kod javnog beležnika (član 32. stav 5);

23) postupi suprotno odredbama člana 33. stav 4. ovog zakona.

Član 94

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, odnosno jedinici lokalne samouprave ako:

1) ne vodi evidenciju na propisan način (član 13. st. 1. i 2, član 43. st. 1. i 2. i član 57. st. 1. i 2);

2) postupi suprotno odredbama člana 13. st. 4. i 5. ovog zakona;

3) u centralni informacioni sistem ne unese podatke o objektu, ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja, na propisan način (člana 14. st. 1. i 3);

4) ne učini dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu (član 14. st. 2. i 4);

5) postupi suprotno odredbama člana 19. stav 4. ovog zakona;

6) rešenje o kategorizaciji ne sadrži propisane podatke (član 19. stav 7. i član 20. stav 7);

7) postupi suprotno odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona;

8) po zahtevu za kategorizaciju ne odlučuje pojedinačno za svaki objekat (član 20. stav 6);

9) rešenje o kategorizaciji ne sadrži sve relevantne podatke iz člana 32. ovog zakona (član 20. stav 8);

10) pre objavljivanja posebnog akta iz člana 26. st. 1-3. ovog zakona ne pribavi mišljenje Ministarstva (član 26. stav 5);

11) postupi suprotno odredbama člana 43. st. 4. i 5. ovog zakona;

12) postupi suprotno odredbama člana 57. st. 4. i 5. ovog zakona.

Član 95

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) postupi suprotno odredbama člana 6. ovog zakona;

2) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 15) ovog zakona;

3) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 16) ovog zakona;

4) ne utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i ne istakne ga na recepciji, a izvod iz kućnog reda ne istakne, odnosno ne obezbedi u svim smeštajnim jedinicama (član 7. stav 1. tačka 18));

5) postupi suprotno odredbama člana 40. ovog zakona;

6) postupi suprotno odredbama člana 54. ovog zakona;

7) u objektu lovnog turizma ne istakne vidno pravila, odnosno uslove i način korišćenja lovišta i drugih usluga lovnog turizma (član 55. stav 1. tačka 7));

8) boravišnu taksu ne naplati za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj (član 70. stav 2);

9) u računu za uslugu smeštaja ne iskaže posebno iznos boravišne takse (član 70. stav 5);

10) sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati do petog u mesecu za prethodni mesec (član 72. stav 1);

11) postupi suprotno odredbama člana 72. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 40.000 dinara.

Član 96

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) na ulazu u objekat ne istakne vidno poslovno ime, sedište, matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta (član 7. stav 1. tačka 1), član 41. stav 1. tačka 1) i član 55. stav 1. tačka 1));

2) na ulazu u objekat ne istakne vidno naziv objekta i vrstu objekta prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju (član 7. stav 1. tačka 2), član 41. stav 1. tačka 2) i član 55. stav 1. tačka 2));

3) na ulazu u ugostiteljski objekat ne istakne vidno propisano radno vreme i ne pridržava ga se u svom poslovanju (član 7. stav 1. tačka 3), član 41. stav 1. tačka 3) i član 55. stav 1. tačka 3)).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.

Član 97

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 15) ovog zakona;

2) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 16) ovog zakona;

3) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 18) ovog zakona, u delu utvrđivanja i isticanja kućnog reda u smeštajnom objektu;

4) svaku promenu podataka, koji se evidentiraju ne prijavi u roku od sedam dana jedinici lokalne samouprave (član 13. stav 3);

5) zahtev za određivanje kategorije ne sadrži istinite podatke (član 21. stav 1);

6) postupi suprotno odredbama člana 30. stav 8. ovog zakona;

7) postupi suprotno odredbama člana 31. stav 3. ovog zakona.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 98

Ogranak stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku, nautičku ili lovnoturističku delatnost uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku, nautičkoturističku ili lovnoturističku delatnost uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 99

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani, okončaće se po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 100

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se, osim u delu u kome su u suprotnosti sa ovim zakonom, sledeći podzakonski akti:

1) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj ("Službeni glasnik RS", broj 96/09);

2) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u domaćoj radinosti ("Službeni glasnik RS", broj 96/09);

3) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u seoskom turističkom domaćinstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/09);

4) Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju, uređenje i opremanje nautičkih objekata i standardima za kategorizaciju marina ("Službeni glasnik RS", broj 56/11);

5) Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju, uređenje i opremanje lovnoturističkih objekata i standardima, uslovima i načinu pružanja i korišćenja usluga lovnog turizma ("Službeni glasnik RS", broj 56/11);

6) Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik RS", br. 41/10 i 48/12 - dr. pravilnik);

7) Pravilnik o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu i o minimalnim tehničkim, sanitarno-higijenskim i zdravstvenim uslovima koje mora da ispunjava pokretni objekat u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ("Službeni glasnik RS", br. 41/10 i 48/12 - dr. pravilnik);

8) Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu ("Službeni glasnik RS", br. 41/10 i 48/12 - dr. pravilnik);

9) Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik RS", br. 48/12 i 58/16);

10) Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni glasnik RS", br. 83/16 i 30/17);

11) Uredba o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);

12) Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima ("Službeni glasnik RS", br. 18/12 i 54/13);

13) Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse ("Službeni glasnik RS", br. 44/13 i 132/14).

Uredba o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine ("Službeni glasnik RS", broj 69/11) u delu odredaba koje se odnose na visinu troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine, primenjivaće se do dana stupanja na snagu zakona kojim će se urediti navedena pitanja.

Član 101

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 102

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 30-36. i člana 72. stav 1. ovog zakona koje se primenjuju od 1. jula 2019. godine.