Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

("Sl. glasnik RS", br. 83/2016 i 30/2017)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i podvrste garni hotel i apart hotel, posebni standardi za specijalizaciju hotela, kategorije, kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Član 2

Standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta sadrže obavezne elemente označene znakom "M" i izborne elemente na osnovu kojih se određuje broj bodova utvrđenih za određenu kategoriju, u skladu sa ovim pravilnikom.

Izborni elementi su deo kriterijuma za određivanje kategorije i odnose se na usluge i prateće sadržaje ugostiteljskog objekta, a izražavaju se određenim brojem bodova. Za svaku kategoriju potrebno je ispuniti određen broj bodova po osnovu izbornih elemenata na dva načina i to: ukoliko ugostiteljski objekat poseduje one elemente koji su označeni znakom "M" predviđene za višu kategoriju od tražene, kao i bodove za elemente koji nisu obaveza ni za jednu kategoriju u pogledu sadržaja, usluga i pogodnosti za goste.

II STANDARDI ZA POJEDINE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Hotel

Član 3

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 1 Standardi za razvrstavanje hotela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Garni hotel

Član 4

Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 2 Standardi za razvrstavanje garni hotela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Apart hotel

Član 5

Ugostiteljski objekat podvrste apart hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 3 Standardi za razvrstavanje apart hotela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Motel

Član 6

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste motel razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 4 Standardi za razvrstavanje motela u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Turističko naselje

Član 7

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste turističko naselje razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 5 Standardi za razvrstavanje turističkog naselja u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kamp

Član 8

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kamp razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 6 Standardi za razvrstavanje kampa u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pansion

Član 9

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste pansion razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 7 Standardi za razvrstavanje pansiona u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kuća

Član 10

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kuća razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 8 Standardi za razvrstavanje kuće u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Apartman

Član 11

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste apartman razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 9 Standardi za razvrstavanje apartmana u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Soba

Član 12

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste soba razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 10 Standardi za razvrstavanje soba u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Seosko turističko domaćinstvo

Član 13

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste seosko turističko domaćinstvo razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 11 Standardi za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Depandans

Član 14

Depandans u sastavu ugostiteljskog objekta vrste hotel, motel i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel razvrstava se u istu ili u jednu kategoriju niže u odnosu na glavni objekat, o čemu gost mora da bude obavešten.

Depandans se razvrstava u kategoriju u skladu sa standardima propisanim za ugostiteljske objekta iz stava 1. ovog člana.

Član 15

U sastavu ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel ne mogu postojati sobe i apartmani koji su aktom jedinice lokalne samouprave razvrstani u kategoriju.

Član 16

U ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel mogu biti i delovi objekta u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica, koji kao smeštajne jedinice, odnosno drugi sadržaji ugostiteljskog objekta, funkcionalno (organizaciono i tehničko-tehnološki) čine sastavni deo ugostiteljskog objekta.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, prilikom podnošenja zahteva za razvrstavanje ugostiteljskog objekta za smeštaj u kategoriju, ugostitelj dostavlja odgovarajuće dokaze o međusobno regulisanim pravima i obavezama.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj iz stava 1. ovog člana može biti i deo objekta namenjen stanovanju ugostitelja.

III POSEBNI STANDARDI ZA POJEDINE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Član 17

Ugostiteljski objekat vrste hotel koji je kategorisan sa tri i više zvezdica može da se specijalizuje i po posebnim standardima za specijalizaciju hotela u zavisnosti od usluga koje pruža.

Ugostiteljski objekat iz stava 1. ovog člana može se specijalizovati u hotele specijalizovane kao: poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 12 Standardi za specijalizaciju hotela koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

IV KATEGORIJA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Član 18

Kategorija ugostiteljskog objekta označava se odgovarajućim brojem zvezdica na sledeći način:

1) kategorija 5 zvezdica;

2) kategorija 4 zvezdice;

3) kategorija 3 zvezdice;

4) kategorija 2 zvezdice;

5) kategorija 1 zvezdica.

Član 19

Ugostiteljski objekat vrste hotel razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 120 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 100 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 80 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 60 bodova po osnovu izbornih elemenata;

5) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 20

Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 110 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 90 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 55 bodova po osnovu izbornih elemenata;

5) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 35 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 21

Ugostiteljski objekat podvrste apart hotel razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 100 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 80 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 55 bodova po osnovu izbornih elemenata;

5) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 35 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 22

Ugostiteljski objekat vrste motel razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 15 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 23

Ugostiteljski objekat vrste turističko naselje razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 120 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 100 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 80 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 60 bodova po osnovu izbornih elemenata;

5) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 24

Ugostiteljski objekat vrste kamp razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 45 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 35 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 25

Ugostiteljski objekat vrste pansion razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 80 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 60 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 26

Ugostiteljski objekat vrste kuća razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 20 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 27

Ugostiteljski objekat vrste apartman razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 45 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 35 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 25 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 15 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 28

Ugostiteljski objekat vrste soba razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 20 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 10 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 29

Ugostiteljski objekat vrste seosko turističko domaćinstvo razvrstava se u kategoriju na sledeći način:

1) kategorija 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;

2) kategorija 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;

3) kategorija 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;

4) kategorija 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 20 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 30

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste hotel, garni hotel, apart hotel, motel, turističko naselje, kamp i pansion označava se tablom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste kuća, apartman i soba označava se nalepnicom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste seosko turističko domaćinstvo označava se nalepnicom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.

Tabla iz stava 1. ovog člana ima dimenzije širine 30 centimetara i visine 28 centimetara.

Nalepnica iz st. 2. i 3. ovog člana ima dimenzije širine 16 centimetara i visine 15 centimetara.

Specijalizacija hotela označava se na pravougaonoj tabli sa zaobljenim uglovima, u gornjem delu table ispisan je naziv specijalizacije hotela na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a u donjem delu na engleskom jeziku.

Specijalizacija spa-wellness hotela ispisana je na sredini table samo na engleskom jeziku.

Tabla za označavanje specijalizacije ima dimenzije širine 30 centimetara i visine 15 centimetara.

Podloga oznake vrste i kategorije ugostiteljskog objekta je tamno plave boje, a okvirna linija, zvezde, slova i simboli su žute boje.

Oznaka kategorije za hotel, garni hotel, apart hotel, motel, kamp, pansion i turističko naselje, postavlja se sa spoljne strane na glavnom ulazu u objekat, osim u slučaju kada se objekat nalazi u zgradi pod zaštitom kao kulturno dobro, gde se oznaka može postaviti unutar glavnog ulaza u objekat.

Oznaka specijalizacije hotela postavlja se neposredno ispod oznake kategorije hotela.

Oznaka za kuću, apartman, sobu i seosko turističko domaćinstvo postavlja se na vratima sa spoljne strane vrata ili na drugom vidnom mestu unutar objekta.

Izgled oznake specijalizacije hotela sadržani su u Prilogu 13 Izgled oznake specijalizacije hotela, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskog objekta sadržani su u Prilogu 14 Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskih objekata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 31

Oznaku kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, turističkog naselja, kampa, pansiona i specijalizacije hotela, ugostitelju izdaje izabrani proizvođač na osnovu rešenja ministra o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u kategoriju.

Na osnovu javnog poziva, izbor proizvođača oznaka iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Oznaku kategorije (nalepnice) iz člana 30. st. 2. i 3. izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Troškove izdavanja oznake iz st. 1. i 3. ovog člana snosi podnosilac zahteva za određivanje kategorije objekta.

V NAČIN STICANJA I PROMENE KATEGORIJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Član 32

Ugostitelj ministarstvu podnosi zahtev za razvrstavanje ugostiteljskog objekta za smeštaj u kategoriju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o ugostitelju (poslovno ime, odnosno naziv za pravna lica - ime i prezime za fizička lica, skraćeno poslovno ime, odnosno naziv - samo za pravna lica, adresu sedišta, poslovne jedinice ili ogranka, matični broj - za pravna lica, jedinstveni matični broj - za fizička lica, PIB, registracioni broj, podatke o direktoru, podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, podatke o kontaktu);

2) podatke o ugostiteljskom objektu (naziv i adresa ugostiteljskog objekta, vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta, specijalizacija za hotel, godina izgradnje, godina poslednje adaptacije, odnosno rekonstrukcije, vremenski okvir poslovanja - tokom cele godine ili sezonski, kapacitet objekta: struktura i broj smeštajnih jedinica).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi kojima se potvrđuju određeni podaci sadržani u zahtevu, kao i izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova i izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova.

Uz zahtev za objekte iz člana 16. ovog pravilnika, podnosi se i kopija ugovora o jedinstvenom upravljanju objektom od strane ugostitelja, koji se odnosi na jedinstveno funkcionisanje objekta, uključujući i period komercijalnog korišćenja smeštajnih jedinica.

Član 33

Zahtev za razvrstavanje u kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, turističkog naselja, kampa i pansiona, kao i za određivanje specijalizacije hotela (u daljem tekstu: zahtev) ugostitelj podnosi ministarstvu, u skladu sa zakonom.

Ispunjenost propisanih uslova za razvrstavanje ugostiteljskog objekta za smeštaj iz stava 1. ovog člana u kategoriju, kao i za određivanje specijalizacije hotela utvrđuje i proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar.

Komisija priprema predlog za razvrstavanje ugostiteljskog objekata za smeštaj iz stava 1. u odgovarajuću kategoriju u formi zapisnika.

Zapisnik sadrži i:

1) osnovne podatke o podnosiocu zahteva;

2) podatke o ispunjenosti uslova za odgovarajuću kategoriju ugostiteljskog objekta;

3) predlog za razvrstavanje ugostiteljskog objekta u odgovarajuću kategoriju.

Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana, sobe i seoskog turističkog domaćinstva ugostitelj, odnosno fizičko lice podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, za svaki objekat pojedinačno, u skladu sa zakonom.

Član 34

Ako u toku perioda za koji je izdato rešenje o razvrstavanju ugostiteljskog objekta za smeštaj u određenu kategoriju, ugostiteljski objekat ispuni uslove za višu kategoriju ili odstupi od propisanih standarda za kategoriju koja mu je određena, ministarstvo, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na zahtev ugostitelja donosi rešenje o promeni kategorije, u skladu sa zakonom.

Ako se u toku perioda za koji je izdato rešenje o razvrstavanju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel poveća broj smeštajnih jedinica, ugostitelj podnosi novi zahtev za određivanje kategorije.

Postupak promene kategorije isti je kao i za njeno određivanje.

Ugostitelj 60 dana pre isteka roka utvrđenog rešenjem iz stava 1. ovog člana podnosi zahtev za ponovno određivanje kategorije.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni glasnik RS", br. 41/10, 103/10 i 99/12).

Član 36

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. decembra 2016. godine, s tim što će se odredbe ovog pravilnika za ugostiteljske objekte za koje je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izdat akt o razvrstavanju u kategoriju primenjivati od dana isteka roka važnosti akta o određivanju kategorije.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Priloge 1-14, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE

Izmenjene priloge 8 i 10 koji su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 30/2017 možete pogledati OVDE