Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽEM NAČINU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 i 97/2013)

1. Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

2. Način procene radne sposobnosti

Član 2

Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši se na način kojim se obezbeđuje poštovanje ličnosti i dostojanstva, kao i zaštita podataka o ličnosti, u svim fazama postupka.

Član 3

Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) prema prebivalištu lica koje podnosi zahtev.

Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja sadrži podatke o:

1) organizaciji koja prima zahtev;

2) broju, datumu i mestu prijema zahteva;

3) podnosiocu zahteva (ime, ime jednog roditelja i prezime, adresa i prebivalište, JMBG, broj lične karte, status osobe sa invaliditetom, radni odnos, naziv i sedište poslodavca kod koga je u radnom odnosu, vrstu poslova koje obavlja, zanimanje, kontakt telefon);

4) prilozima.

Sadržina i izgled Zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja (Obrazac 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno, zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja podnosi lice uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), u skladu sa odredbama statuta Republičkog fonda.

Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ne ostvari prava u skladu sa propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja zahtev sa pratećom dokumentacijom se razmatra kao zahtev podnet u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 4

Ocenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši komisija organa veštačenja Republičkog fonda u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 59/08 i 75/08 - u daljem tekstu: Pravilnik) i ovim pravilnikom.

Komisiju organa veštačenja čine: lekar veštak odgovarajuće ili srodne specijalnosti u odnosu na ocenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja imajući u vidu osnovnu bolest i oštećenje lica čije se sposobnosti procenjuju koga obezbeđuje Republički fond i stručnjaci drugih odgovarajućih oblasti, na osnovu kojih se sagledavaju kriterijumi utvrđeni zakonom, odnosno socijalni i drugi kriterijumi potrebni za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Stručnjaci drugih odgovarajućih oblasti iz stava 2. ovog člana jesu socijalni radnik, specijalni edukator-defektolog ili drugo stručno lice koga predlaže Nacionalna služba, psiholog koji se bavi kliničkom dijagnostikom koga predlažu domovi zdravlja, zavodi za medicinu rada ili Institut za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" i specijalista medicine rada koga predlažu službe medicine rada domova zdravlja, zavodi za medicinu rada i Institut za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović".

Lekar veštak odgovarajuće ili srodne specijalnosti u odnosu na osnovnu bolest ili oštećenje lica čije se sposobnosti procenjuju jeste predsednik komisije organa veštačenja.

Komisiju organa veštačenja obrazuje Republički fond.

Ocena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši se u prostorijama Nacionalne službe.

Član 5

Radi ocene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, uz zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja dostavlja se odgovarajuća medicinska i druga neophodna dokumentacija.

Medicinsku dokumentaciju čini:

1) predlog za utvrđivanje invalidnosti (Obrazac 1 - utvrđen Pravilnikom) popunjen od strane izabranog lekara;

2) otpusne liste sa podacima o nalazima i izvršenim pregledima;

3) postojeći specijalistički nalazi odgovarajućih specijalnosti sa opisanim anatomskim i funkcionalnim promenama utvrđenim prilikom pregleda, ne stariji od 6 meseci, na propisanim obrascima;

4) dijagnostički testovi;

5) laboratorijski nalazi;

6) nalaz psihologa, odnosno zaključak koji obuhvata ocenu mentalnih sposobnosti, ličnosti i ponašanja pojedinca.

Medicinska dokumentacija u slučaju veštačenja profesionalnih bolesti i procene trajnih posledica prouzrokovanih povredama na radu obuhvata i ekspertizu zavoda za medicinu rada, Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović", odnosno zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje tražene ekspertize.

Medicinska dokumentacija podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Član 6

Drugu neophodnu dokumentaciju potrebnu za ocenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja čini socijalna anketa i isprave o ostvarivanju pojedinih prava i statusu lica, i to: uverenje o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite, rešenje/dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu i za zaposlena lica opis posla koji lice obavlja, kao i predlog poslova koje bi lice moglo da obavlja kod poslodavca.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana uz zahtev se dostavlja i dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti i drugi dokazi koji mogu biti od uticaja na ocenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Socijalna anketa sadrži:

1) naziv organizacije u kojoj se popunjava anketa, broj i datum;

2) osnovne podatke o licu;

3) obrazovanje;

4) bračno i porodično stanje;

5) prihode;

6) stanovanje;

7) odnos sa okruženjem;

8) samostalnost i funkcionalni status;

9) socijalnu procenu koja obuhvata prethodnu procenu potrebe za sprovođenjem profesionalne rehabilitacije;

10) zaključke i preporuke;

11) potpis socijalnog radnika/savetnika za zapošljavanje;

12) potpis lica.

Sadržina i izgled Socijalne ankete (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Socijalnu anketu popunjava stručni radnik Nacionalne službe.

Isprave o ostvarivanju pojedinih prava i statusu lica dostavljaju se na zahtev radnika Nacionalne službe.

Član 7

Razvrstavanje i grupisanje zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja sa kompletnom dokumentacijom vrši lekar veštak organa veštačenja, po osnovu osnovne bolesti ili oštećenja lica.

U roku od 15 dana od dana razvrstavanja i grupisanja iz stava 1. ovog člana Nacionalna služba zakazuje komisiju organa veštačenja i u skladu sa izvršenim razvrstavanjem i grupisanjem zahteva dostavlja podnosiocu zahteva pisano obaveštenje koje sadrži mesto i vreme održavanja ocene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nacionalna služba i Republički fond dokumentaciju za utvrđivanje radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja mogu da razmenjuju i elektronskim putem, radi omogućavanja lakše i brže komunikacije.

Član 8

Komisija organa veštačenja sačinjava nalaz, mišljenje i ocenu u pogledu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nalaz, mišljenje i ocena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja sadrži:

1) organizaciju, broj, datum i mesto;

2) lične podatke;

3) anamnestičke podatke;

4) fizikalni nalaz;

5) nalaze specijalističkih pregleda;

6) medicinsku dokumentaciju na kojoj se zasniva ocena radne sposobnosti;

7) dijagnozu i šifru;

8) zaključak i epikrizu;

9) ocenu radne sposobnosti;

10) predlog poslova koje lice može da obavlja;

11) predlog mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, odnosno primerene oblasti rada ili osposobljavanja u koje lice može da bude uključeno ili primenu potrebnih tehničkih i tehnoloških pomagala ili službe podrške;

12) potpis predsednika i članova komisije i mesto pečata.

Sadržina i izgled Nalaza, mišljenja i ocene (Obrazac 3) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi Nacionalna služba na osnovu nalaza, mišljenja i ocene komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Član 10

Lice u postupku može izjaviti žalbu na rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

3. Kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja

Član 11

Ocena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši se sagledavanjem medicinskih, socijalnih i drugih kriterijuma kojima se utvrđuju sposobnosti osobe sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada i obavljanja konkretnih poslova samostalno ili uz službe podrške.

Član 12

U postupku ocene radne sposobnosti primenjuje se ocena telesnih funkcija i stepen oštećenja tih funkcija kao i ocena socijalnih, psiholoških i drugih faktora koji utiču na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa principima definisanim Međunarodnom klasifikacijom funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja.

Član 13

Medicinski kriterijumi obuhvataju sagledavanje posledica telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom.

Član 14

Socijalni kriterijumi obuhvataju osnovne podatke o licu, obrazovanje, bračno i porodično stanje, prihode, stanovanje, odnos sa okruženjem, samostalnost i funkcionalni status i socijalnu procenu koja obuhvata prethodnu procenu potrebe za sprovođenjem profesionalne rehabilitacije i ponudu poslova na konkretnom tržištu rada.

Član 15

Drugi kriterijumi na osnovu kojih se vrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja obuhvataju sagledavanje psihološkog stanja pojedinca i ocenu mentalnih sposobnosti, ličnosti i ponašanja i dr.

Član 16

Na osnovu sagledavanja sveukupnog stanja pojedinca i stanja na tržištu rada organ veštačenja vrši ocenu bolesti i oštećenja od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja na osnovu sledeće skale:

1) 0. stepen - ako ne postoje teškoće i prepreke u radu, odnosno ukoliko su zanemarljive i ne utiču na radnu sposobnost;

2) 1. stepen - ako su teškoće i prepreke male i utiču na radnu sposobnost u odnosu na zanimanje ili poslove koje koje lice može da obavlja a omogućavaju zapošljavanje pod opštim uslovima;

3) 2. stepen - ako su teškoće i prepreke umerene, odnosno znatne u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja a omogućavaju zapošljavanje pod posebnim uslovima;

4) 3. stepen - ako su teškoće i prepreke potpune ili višestruke, odnosno lice se ne može zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu, bez obzira na zanimanje ili poslove.

4. Troškovi procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja

Član 17

Troškove procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja nezaposlenog lica i lica zaposlenog u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom snosi Nacionalna služba.

Troškove procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja zaposlenog lica snosi lice koje je zahtev podnelo, a može ih snositi i poslodavac kod koga je lice u radnom odnosu u momentu podnošenja zahteva, uplatom na podračun nadležne filijale Nacionalne službe.

Dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja za lice iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika dostavlja se najkasnije do dana vršenja ocene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Član 18

Visina troškova veštačenja procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja iznosi 8.350,00 dinara - u slučaju da se veštačenje vrši u postupku pred prvostepenom i drugostepenom komisijom organa veštačenja, s tim što troškovi veštačenja u postupku pred prvostepenom komisijom iznose 4.700,00 dinara, a troškovi veštačenja u postupku pred drugostepenom komisijom iznose 3.650,00 dinara.

Deo sredstava ostvarenih na ime troškova procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja i održanja zaposlenja koristi se za rad komisije organa veštačenja.

Član 19

Nacionalna služba i Republički fond sporazumno utvrđuju oblike saradnje, način rada i druga pitanja od značaja za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom

("Sl. glasnik RS", br. 97/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Obrazac 1

 

Nacionalna služba za zapošljavanje/
Republički fond za penzijsko i invalidsko
osiguranje

 

 

 

Broj/datum

 

 

 

Mesto

 

   

 

ZAHTEV ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA

 

Podnosi:

 

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

Adresa:

 

 

(grad, ulica i broj mesta prebivališta)

 

JMBG:

 

  Broj lične karte: 

 

 

Status osobe sa invaliditetom:

DA

NE

 

Lice u radnom odnosu:

DA

NE

 

Naziv i sedište poslodavca kod koga je u radnom odnosu:

 

 

Vrsta poslova:

 

 

Zanimanje:

 

 

Kontakt telefon:

 

 

Datum

 

Podnosilac zahteva

 

 

 

 

Prilog:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Obrazac 2

 

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

_____________________________

 

Broj i datum

 

__________/___________________

 

 

SOCIJALNA ANKETA

Razlog sprovođenja socijalne ankete je utvrđivanje socijalnog statusa i konteksta u kome lice živi radi utvrđivanja radne sposobnosti.

OSNOVNI PODACI O LICU

Ime

 

Prezime

 

 

JMBG

 

Adresa

 

 

Mesto

 

 Opština

 

poštanski broj

 

 

Telefon

 

  e-mail

 

 

Razlog upućivanja na procenu

 

 

 

Rešenje o invalidnosti: br.

 

 od

 

 

datum revizije

 

 

 

Ostvarivanje prava:

 

(iz penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite i dr.)

OBRAZOVANJE

Zanimanje

 

 

Stepen stručne spreme

 

 

Diploma/uverenje/svedočanstvo br.

 

datum izdavanja

 

 

izdat od strane

 

 

Redovni nastavni program:

DA

NE

 

Obrazovanje po prilagođenim programima:

DA

NE

 

JEZIK

ČITANJE

GOVOR

PISANJE

MATERNJI

c Srpski jezik

  c Jezik manjina

 

 

 

STRANI JEZIK 

  

  

 

 

Dodatna znanja i veštine/obuke

 

 

 

Radno iskustvo:

 

c

bez radnog iskustva

 

c

radno iskustvo u struci/trajanje

 

c

radno iskustvo van struke/trajanje

 

 

Poslodavac

 

BRAČNO I PORODIČNO STANJE

Bračni status:

c

neoženjen/neudata

c

oženjen/udata

c

udovac/ica

c

razveden/a

c

ostalo

 

 

 

Deca:

c

da

c

ne

(ukoliko je odgovor potvrdan popuniti sledeću tabelu, ako je odgovor negativan tabelu popuniti podacima o osobama sa kojima lice živi)

IME

PREZIME

JMBG

ADRESA

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da li neko od članova domaćinstva:

c

boluje od hroničnih bolesti

c

ima status osobe sa invaliditetom

c

boluje od bolesti zavisnosti

c

ništa od navedenog

 

Vrste pomoći koju članovi porodice pružaju:

c

novčana pomoć

c

pomoć u pripremi obroka

c

pomoć u obavljanju kućnih poslova

c

drugi oblici pomoći (navesti)

 

;

c

bez pomoći

 

Porodični odnosi su:

c

dobri

c

problematični

c

bez odnosa

Podaci o osobi za kontakt u slučaju potrebe:

Ime

 

Prezime

 

 

Srodstvo

 

Mesto i datum rođenja

 

/

 

 

Adresa

 

Telefon

 

PRIHODI

Mesečni prihodi lica (navesti vrstu i iznos)

c

Zarada

 

 

c

Penzija (porodična)

 

 

c

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti

 

 

c

Naknade po osnovu invalidnosti

 

 

c

Naknade iz sistema socijalne zaštite

 

 

c

Ostali prihodi

 

STANOVANJE

Lice stanuje u:

c

kući

c

stanu

c

drugo

 

 

Stambeni objekat je:

c

u sopstvenom vlasništvu

c

vlasništvu roditelja/srodnika

c

iznajmljen

c

drugo

 

 

Stambeni prostor se nalazi:

c

u prizemlju

c

na spratu

c

u potkrovlju

ODNOS SA OKRUŽENJEM

Veze sa prijateljima, komšijama:

c

da

c

ne

c

veze uzajamne pomoći

 

Veze su:

c

stalne

c

povremene

 

Pomognut je od strane prijatelja/komšija:

c

pri kupovini

c

u kućnim poslovima

c

pri kretanju

 

Uključenost u različite društvene aktivnosti (navesti sve vidove uključivanja):

 

 

SAMOSTALNOST I FUNKCIONALNI STATUS

Lična higijena:

c

bez pomoći

c

neophodna pomoć

 

c

delimično

 

c

u potpunosti

 

 

 

Mobilnost (pokretljivost):

c

samostalno

c

neophodna pomoć/nega

 

c

delimično

 

c

u potpunosti

 

 

 

Korišćenje pomagala pri kretanju:

c

bez pomagala

c

sa pomagalima

 

c

invalidska kolica

 

c

štap

 

c

okvir

 

c

drugo

 

 

Korišćenje sredstava za komunikaciju:

c

samostalno

c

potrebna pomoć

 

SOCIJALNA PROCENA

Mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije se mogu realizovati:

c

da

c

ne

 

Ukoliko je odgovor negativan, navesti razloge

 

 

 

 

Identifikovane potrebe za merama profesionalne rehabilitacije:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Lokalna ponuda poslova može pokriti sledeće identifikovane potrebe:

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

Zaključci i preporuke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni radnik/savetnik za zapošljavanje ________________________

 

Obrazac 3

 

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

D I R E K C I J A

 

Filijala _______________

 

   

   

2

Beograd, dr Aleksandra Kostića 9

 

 

 

 

 

 

ORGAN VEŠTAČENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

 

Vrsta zahteva

   

   

4

 

Broj: ______________

 

 

 

 

Datum: _________________

 

Zahtev podnet        

   

   

   

   

   

   

10

Mesto: ____________________

 

 

 

 

 

NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA
RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA

 

 

JMBG      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

23

 

 

Lični broj         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

33

1. LIČNI PODACI:

 

 

 pol 

 

   

34

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

 

 

 

 

Broj lične karte

 

 datum rođenja        

   

   

   

   

   

   

40

 

Mesto prebivališta i adresa

 

 

 

Zanimanje - školska sprema 

 

   

   

42

 

Radno mesto

 

 

 

Ukupni radni staž

 

 

2. ANAMNESTIČKI PODACI:

Glavne tegobe:

Sadašnja bolest:

Lična anamneza:

Porodična anamneza:

Socijalno - epidemiološki podaci:

3. FIZIKALNI NALAZ:

- OPŠTE STANJE:

- GLAVA I VRAT:

- ČULO VIDA:

- GRUDNI KOŠ:

-   PLUĆA:

- SRCE:

- ABDOMEN:

- KIČMENI STUB I EKSTREMITETI:

- NERVNI SISTEM I ČULA:

 

4. NALAZI SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA:

- PSIHIJATRIJSKI NALAZ:

- NEUROLOŠKI NALAZ:

- DRUGI RELEVANTNI SPECIJALISTIČKI NALAZI:

- NALAZ PSIHOLOGA - zaključak:

- SOCIJALNA ANKETA - zaključak socijalnog radnika:

 

5.MEDICINSKA DOKUMENTACIJA NA KOJOJ SE ZASNIVA OCENA RADNE SPOSOBNOSTI (laboratorijski nalaz krvi, priložiti EKG, RTG, nalaze funkcionalnih testova, laboratorijskih analiza i drugih pregleda u vezi sa patološkim promenama kao i otpusne liste):

 

 

6. DIJAGNOZA I ŠIFRA (prema MKB - deseta revizija 1995.):

 

   

   

   

61

 

   

   

   

61

 

   

   

   

61

7. ZAKLJUČAK I EPIKRIZA (opisati uticaj pojedinih bolesti i celokupnog stanja na radnu sposobnost):

 

 

 

8. OCENA RADNE SPOSOBNOSTI

   

62

Definicija po MKF

 

 

0 - NE POSTOJE TEŠKOĆE I PREPREKE

1 - TEŠKOĆE I PREPREKE MALE (zapošljavanje pod opštim uslovima)

2 - TEŠKOĆE I PREPREKE UMERENE ILI ZNATNE (zapošljavanje pod posebnim uslovima)

3 - TEŠKOĆE I PREPREKE POTPUNE ILI VIŠESTRUKE (radni učinak manji od 1/3)

- Datum nastanka:

   

   

               

  92

- Uzrok nastanka:

   

   

  94

- Kontrolni pregled:

    

   

               

100

9. PREDLOG POSLOVA KOJE LICE MOŽE DA OBAVLJA (u odnosu na stanje na tržištu rada i predlog poslodavca ili NSZ):

 

10. PREDLOG MERA I AKTIVNOSTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE:

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

 

1. Spec. med. rada

 

 

 

 

 

2. Psiholog

M.P.

PREDSEDNIK KOMISIJE

 

 

 

3. Stručni radnik NSZ