Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 32/2013 i 14/2022 - dr. zakon)

1. Otvara se Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Budžetski fond) kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, u okviru razdela ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

2.* Budžetski fond otvara se u svrhu podsticanja zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, subvencija zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću i organizaciji, poboljšanja uslova rada, unapređenja proizvodnih programa, uvođenja standarda, poboljšanja kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanja radnih mesta i u druge svrhe, u skladu sa zakonom.

3. Prihod Budžetskog fonda čine sredstva aproprijacije u okviru budžeta Republike Srbije.

4. Izuzetno, u 2010. godini sredstva iz budžeta Republike Srbije namenjena za refundaciju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i za poboljšanje uslova rada osoba sa invaliditetom obezbeđena su i izvršavaju se u okviru razdela 17 - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 412 ? opšti poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 ? subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

5. Uplata sredstava iz tačke 3. ove odluke vrši se na račun za uplatu javnih prihoda Republike Srbije na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-745126843-22.

6. Budžetski fond se otvara na neodređeno vreme.

7. Budžetskim fondom upravlja ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja.

8. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Budžetski fond obavljaće ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja.

9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".