Zastava Bosne i Hercegovine

Ugovor o doživotnom izdržavanju, predmet, pojam i postupak zaključenja ugovora

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 19.7.2018.Ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja se obavezuje da posle svoje smrti na davaoca izdržavanja prenese svojinu tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Dakle, reč je o dvostranoobavezujućem ugovoru, kojim se utvrđuje obaveza izdržavanja na jednoj strani i obaveza prenosa prava svojine po smrti primaoca izdržavanja na drugoj strani.

Vrednost obaveza davaoca izdržavanja u vreme zaključenja ugovora nije poznata, jer je momenat smrti primaoca izdržavanja buduća neizvesna okolnost . Obaveza davaoca izdržavanja može da bude znatno manja, ili da znatno nadmaši vrednost imovine primaoca izdržavanja, koja je predmet ugovora, u zavisnosti od dužine života primaoca izdržavanja, pa je stoga ugovor o doživotnom izdržavanju aleatoran i na njega se ne može primeniti načelo ekvivalentnosti, koje važi za dvostrano teretne ugovore građanskog prava, niti ne podleže poništenju po pravilima obligacionog prava o prekomernom oštećenju.

Doživotno izdržavanje je ključna obligacija koja ovaj ugovor imenuje i čini ga po mnogo čemu specifičnim. Radi se o složenoj obligaciji koja obuhvata veliki broj raznovrsnih davanja i činjenja koja primaocima izdržavanja, najčešće već starim licima, treba da omoguće normalan svakodnevni život, u meri u kojoj oni to nisu u mogućnosti da sami sebi obezbede.

Postavlja se pitanje ko može biti davalac izdržavanja?

Davalac izdržavanja može biti svako poslovno sposobno lice, ali je ugovor ništav ukoliko je davalac izdržavanja lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. To ne znači da se ugovor ne može zaključiti sa lekarom koji je prijatelj ili rođak primaoca izdržavanja, dakle koji se ne stara o primaocu izdržavanja u okviru vršenja svoje delatnosti.

Smisao i suština navedene odredbe Zakona o nasleđivanju je u zabrani zloupotrebe staranja u okviru zanimanja. Ona se odnosi na centre za socijalni rad, domove za stara i nemoćna lica, bračna savetovališta, domove zdravlja i ambulante, bolnice, humanitarne organizacije i sve pojedince koji su u njima zaposleni i u mogućnosti su da stupe u kontakt sa potencijalnim primaocima izdržavanja, a pod staranjem podrazumeva se svaka direktna ili indirektna briga koja se takvim licima pruža u okviru zanimanja fizičkog lica ili registrovane delatnosti pravnih lica.

Takođe, davalac izdržavanja može biti i maloletno lice, ukoliko dete kao davaoca izdržavanja zastupa roditelj odnosno zakonski zastupnik.

Pri tom, ovaj ugovor, po svojoj sadržini i cilju kome služi, ne predstavlja ugovor koji bi zakonom bio isključen u imovinskim odnosima supružnika, odnosno roditelja i njihove dece.

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se kod javnog beležnika. U gradovima odnosno opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnih beležnika overu potpisa na ugovoru o doživotnom izdržavanju vršiće osnovni sudovi, odnosno sudske jedinice, kao povereni posao.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. U suprotnom, ugovor je ništav.

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ (dalje: Primalac izdržavanja) i

2. _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ (dalje: Davalac izdržavanja)

Član 1

Primalac izdržavanja je jedini i isključivi vlasnik k.p. br. __________ površine _____ KO _______________, pa se sporazumeo sa Davaocem izdržavanja i želi da ga ovaj doživotno izdržava, hrani, odeva, odvodi u posetu prijateljima, neguje i pazi, u bolesti odvodi do lekara i snosi troškove medicinskog tretmana, posle smrti sahrani na primeren način, podigne nadgrobni spomenik i izda podušje po mesnom običaju, a u naknadu za sve to, Primalac izdržavanja ostavlja u svojinu Davaocu izdržavanja celokupnu ovde opisanu nepokretnost, sa pokretnim stvarima i to: _______________ ( navesti vrstu pokretnih stvari).

Član 2

Davalac izdržavanja želi i pristaje da doživotno izdržava Primaoca izdržavanja na način i pod uslovima opisanim u članu 1. ovog ugovora.

Član 3

Predaja nepokretnosti i pokretnih stvari Davaocu izdržavanja odlaže se do smrti Primaoca izdržavanja.

Član 4

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ovog ugovora, ukoliko se međusobni odnosi ugovarača toliko poremete da postanu nepodnošljivi ili ako druga strana ne bude ispunjavala svoje obaveze.

Član 5

Vrednost nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora procenjuje se na _________ dinara.

Sve troškove vezane za overu i realizaciju ovog ugovora plaća Davalac izdržavanja u celosti.

Član 6

Davalac izdržavanja može pravo iz ovog ugovora upisati u javne knjige, bez ikakve dalje saglasnosti i prisustva Primaoca izdržavanja.

Član 7

Za eventualne sporove koji nastanu iz ovog ugovora nadležan je _______________ sud u _______________.

Član 8

Ovaj ugovor je sačinjen u _____ istovetnih primeraka od kojih _____ za potrebe potvrđivanja kod Javnog beležnika, a po _____ za ugovorne strane.


DAVALAC IZDRŽAVANJA

PRIMALAC IZDRŽAVANJA

____________________

____________________Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge