Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ELABORAT GEODETSKIH RADOVA
 • IZJAVA O PRIHVATANJU IZVRŠENJA GEODETSKIH RADOVA NA TERENU

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KOREJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE TOKOM BILATERALNE VOJNO-TEHNIČKE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA ČLANA 1 (A), ČLANA 14 (1) I ČLANA 14 (3) (B) EVROPSKOG SPORAZUMA OD 30. SEPTEMBRA 1957. GODINE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU OPASNE ROBE (ADR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA KONVENCIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014, 75/2015 i 16/2016)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU KREDITNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014 i 16/2016)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O SASTAVU, NAČINU RADA I ODLUČIVANJU KOMISIJE MINISTARSTVA PRAVDE KOJA ODLUČUJE O ŽALBAMA PROTIV ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013 i 16/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA I ISPRAVA O ORUŽJU PREDVIĐENIH ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011, 9/2016 i 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 16/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD IZVRŠENJEM VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA RIBARSKOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015, 84/2015, 109/2015 i 16/2016)
 • ODLUKA O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 65/2015 i 16/2016)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA PUTEVE ZA STRANA VOZILA KOJA KORISTE PUTEVE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ("Sl. list SFRJ", br. 25/81, 27/81 - ispr., 21/83 i 75/91, "Sl. list SRJ", br. 36/92, 4/98 i 7/98 - ispr. i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)
 • NAREDBA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PLOČA IVERICA ZA OPŠTU UPOTREBU I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. list SFRJ", br. 61/83)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Novom Sadu: ŽALBA PROTIV PRESUDE I PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 116

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: SMANJENJE PORESKE OSNOVICE U SLUČAJU NAKNADNOG POPUSTA U CENI KADA UMANJENJE NAKNADE NIJE UZROKOVANO PROTIVČINIDBOM PRIMAOCA DOBARA ILI TREĆEG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21

VESTI NA DAN 01. MART 2016.