Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O KONTROLI POSTIGNUTE TAČNOSTI POLOŽAJA GRANIČNIH TAČAKA
 • SKICA KATASTARSKOG PREMERA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA VREDNOSTI LIKVIDACIONOG OSTATKA ZA POTREBE ODREĐIVANJA IZNOSA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012 i 14/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJA OBEZBEĐUJE VRŠENJE KONTROLE OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004 i 14/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2008 i 1/2016 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013, 14/2013, 11/2015 - dr. pravilnici, 21/2015 i 1/2016 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013, 118/2013, 74/2013 - dr. pravilnik, 118/2013 - dr. pravilnik i 14/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE KOJE PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 i 14/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013 i 14/2016 - dr. pravilnik)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU OBRADE PODATAKA U VEZI SA POSEBNOM NAKNADOM ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2008, 29/2009, 34/2013, 63/2014 i 8/2016)
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015 i 8/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013 i 9/2016)
 • PROGRAM ZA REALIZACIJU SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NASTAVKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŽEŽELJEVOG MOSTA PREKO REKE DUNAV U NOVOM SADU ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN RADOVIĆ" U VELEBITSKOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2016)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA NA BULEVARU OSLOBOĐENJA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2016)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA NA FUTOŠKOM PUTU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2016)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI BOŠKA BUHE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2016)
 • UPUTSTVO ZA IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015, 14/2015 - ispr., 24/2015 i 64/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM OBRAZOVANJA GRADSKIH ROBNIH REZERVI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KRAGUJEVAC U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA KULTURE U GRADU KRAGUJEVCU U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM SISTEMATSKE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016.GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM ZA PODSTICAJE PRIVREDI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • PROGRAM ZA VANREDNE SITUACIJE I PLANIRANJE ODBRANE U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: SUDSKA ZAŠTITA U VIDU PRAVA NA ŽALBU PROTIV ODLUKA DONETIH U POSTUPKU POTVRĐIVANJA, ODNOSNO PRESTANKA ODBORNIČKIH MANDATA - Zakon o lokalnim izborima: član 49

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: NOVI UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA SA ISTIM LICEM - Zakon o radu: član 197

VESTI NA DAN 25. FEBRUAR 2016.