Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • O.3 - OBRAZAC SUMARNOG IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU DIZEL GORIVA GASNO ULJE 0,1
 • O.4 - OBRAZAC SUMARNOG IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL I ULJE ZA LOŽENJE (SVE GRADACIJE)

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 3/2016 i 8/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2014, 6/2015, 16/2015 i 8/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG SA STVARNIM STANJEM ("Sl. list grada Subotice", br. 35/2016)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015, 24/2016 i 57/2016)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2016)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2016)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015, 7/2015 i 7/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2016. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015 i 7/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./2 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./1 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2016)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PUNOMOĆJE IZDATO OD NEOVLAŠĆENOG LICA - Zakon o parničnom postupku: član 91

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA SE RADI O ISPORUCI RADNE PLATFORME NA KROVU TROLEJBUSA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 27. JUN 2016.