Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25/19) u članu 10. stav 1. posle tačke 21) na kraju teksta tačka zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 21) dodaje se tačka 22) koja glasi:

"22) Retke bolesti su one bolesti koje pogađaju manje od pet lica na 10.000 stanovnika."

Član 2.

U članu 78. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Bliži uslovi i način za ostvarivanje prava na naknadu zarade iz st. 3 i 4. ovog člana uređuju se propisom iz člana 124. stav 3. ovog zakona."

Član 3.

U članu 79. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Naknada zarade zbog nege deteta iz stava 1. ovog člana pripada osiguraniku i kada je drugi roditelj obavezno zdravstveno osiguran kod drugog nadležnog nosioca zdravstvenog osiguranja."

Član 4.

U članu 80. stav 2. reč "svakih" briše se. Stav 3. menja se i glasi:

"Izabrani lekar, uz saglasnost osiguranika, bez odlaganja, podnosi zahtev za pokretanje postupka radi utvrđivanja gubitka radne sposobnosti pred nadležnom organizacijom za penzijsko i invalidsko osiguranje."

Stav 4. menja se i glasi:

"Način podnošenja zahteva iz stava 3. ovog člana, kao i druga pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva bliže se uređuju propisom iz člana 124. ovog zakona."

 

Stav 5. briše se.

Član 5.

U članu 84. stav 1. tačka 12) briše se.

Član 6.

U članu 87. stav 1. na kraju teksta briše se tačka i dodaju se reči: "i naknada zarade koju je osiguranik ostvario u tom periodu."

Član 7.

Član 102. menja se i glasi:

"Član 102.

Poslodavac isplaćuje i naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa ovim zakonom.

Filijala utvrđuje pravo na naknadu zarade, visinu naknade i vrši obračun naknade zarade iz stava 1. ovog člana i najkasnije u roku od 15 dana od izvršenog obračuna naknade zarade prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca.

Sredstva iz stava 2. ovog člana koja ne isplati osiguraniku u roku od tri dana od dana njihovog prijema poslodavac je dužan da vrati filijali sa kamatom za koju su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca.

Sredstva iz stava 2. ovog člana ne mogu biti predmet izvršenja, osim za svrhu iz stava 1. ovog člana.

Naknadu zarade preduzetnicima i zaposlenima kod preduzetnika, pod uslovom da preduzetnici nemaju poseban račun, kao i sveštenicima i verskim službenicima, koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, obračunava i isplaćuje filijala na tekući račun tog lica.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju privremene sprečenosti za rad iz člana 73. stav 1. tačka 3) ovog zakona, Republički fond naknadu zarade uplaćuje na račun osiguranika.

Način i bliži uslovi za ostvarivanja prava na naknadu zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, uređuju se propisom iz člana 124. ovog zakona."

Član 8.

U članu 109. stav 1. briše se.

Član 9.

U članu 115. stav 4. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 3. ovog člana, potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite za osigurano lice koje se nalazi na stručnom usavršavanju ili školovanju, a koje finansira sopstvenim sredstvima, izdaje se za period trajanja stručnog usavršavanja, odnosno školske godine."

Član 10.

U članu 125. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Osiguranici iz člana 72. ovog zakona u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos."

Član 11.

U članu 150. posle tačke 2) na kraju teksta tačka zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa ovim zakonom."

Član 12.

U članu 165. stav 2. briše se.

Član 13.

 U članu 241. stav 2. reči: " Upravni odbor" zamenjuju se rečima: "Republički fond".

Član 14.

U članu 260. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) ne izvrši isplatu naknade zarade zaposlenom koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ako naknadu zarade iz sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja koja je preneta na poseban račun poslodavca ne isplati osiguraniku u roku od tri dana od dana njihovog prijema, a ne vrati filijali sa kamatom za koju su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca (član 102. st. 1. i 3);".

Član 15.

U članu 261. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

"5) ne prenese odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca u roku od 15 dana od izvršenog obračuna naknade zarade (član 102. stav 2);"

Tačka 6) briše se.

Član 16.

U članu 263. reči: "odnosno ako ne postupi u skladu sa članom 80. st. 3‒5. ovog zakona" brišu se.

Član 17.

Posle člana 276. dodaje se član 276a koji glasi:

"Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe čl. 103. i 179. stav 3. tačka 2) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - dr. propis).

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2021. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25/19/) stupio je na snagu i u primeni je od 11. aprila 2019. godine.

Shodno intenciji Vlade Republike Srbije da se kontinuirano preduzimaju aktivnosti koje se odnose na unapređenje elektronskog sistema u svim segmentima rada, pa shodno tome i sistema zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja, Zakon o zdravstvenom osiguranju sadrži odredbe koje se odnose na elektronsku prijavu/odjavu, kao i promene u matičnoj evidenciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, čime se u značajnoj meri pojednostavio sam postupak prijave/odjave i promena u toj evidenciji, kao i postupak overe isprave o zdravstvenom osiguranju.

U tom smislu, ukazala se potreba za daljim unapređenjem sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koja se ogleda u odgovarajućim rešenjima koja se odnose na ostvarivanje prava na naknadu zarade usled privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili povrede, te se ovim Nacrtom predlažu nova rešenja kojima se olakšava ostvarivanje tog prava osiguranicima, kao i samim poslodavcima. Naime, predlaže se da osiguranik, odnosno član njegove porodice ne dostavlja potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad poslodavcu, kako je važeće rešenje, već tu informaciju elektronskim putem dostavlja izabrani lekar poslodavcu. Takođe, poslodavac više ne vrši obračun naknade zarade, već to radi Republički fond za zdravstveno osiguranje (koji je do sada vršio tu kontrolu obračuna), na osnovu podataka o uplaćenim porezima i doprinosima za tog osiguranika, a koje dobija službenim putem od Poreske uprave. Taj obračun, kao i samu naknadu zarade, kako je predloženo, Republički fond za zdravstveno osiguranje dostavlja, odnosno uplaćuje poslodavcu u kraćem roku (15 dana) u odnosu na važeće rešenje (30 dana). Na taj način izbegnuto je dvostruko vršenje obračuna naknade zarade i čitav postupak je pojednostavljen.

Dalje, predloženo je da osiguranice u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos, dakle i pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad, a što nije slučaj prema važećem rešenju. Naime, prema važećem rešenju, u slučaju kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje, osiguranica, u skladu sa posebnim zakonom, može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite.

Takođe, jedno od rešenja sadržano u Nacrtu zakona je i uvođenje definicije retkih bolesti po prvi put u pravne propise u Republici Srbiji. Naime, uvođenje pomenute definicije je sprovođenje jedne od aktivnosti Programa za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine ("Službeni glasnik RS", broj 86/19) sa Akcionim planom. U cilju sprovođenja pomenute aktivnosti Radna grupa za praćenje i koordinisanje implementacije Programa za retke bolesti u Republici Srbiji za period od 2020-2022. godine je jednoglasno zauzela stav da se retke bolesti definišu na način naveden u Nacrtu zakona. Kako je pomenuta definicija osnov, pre svega, za formiranje registra lica obolelih od retkih bolesti, koji će omogućiti sagledavanje učestalosti, rasprostranjenosti, trajanja, ishoda, demografskih, kliničkih i drugih karakteristika lica obolelih od retkih bolesti, neophodno je da pomenuta definicija bude deo rešenja sadržanih u Nacrtu zakona.

Osim navedenog, ovim Nacrtom pojedine važeće odredbe se definišu na precizniji način, čime se omogućava nedvosmislena primena pojedinih zakonskih rešenja, a što je uočeno u peridu od početka primene Zakona o zdravstvenom osiguranju.

III.        OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Nacrta zakona o izmenema i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Nacrt) vrši se dopuna člana 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju na taj način što se dodaje nova tačka kojom se uređuje značenje izraza "retke bolesti".

Članom 2. Nacrta dodaje se nov stav u članu 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju na taj način da će se bliži uslovi i način ostvarivanja prava na naknadu zarade utvrđene st. 3 i 4. tog člana bliže urediti opštim aktom kojim se uređuju bliži uslovi i način ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Članom 3. Nacrta dodaje se nov stav u članu 79. Zakona o zdravstvenom osiguranju radi pojašnjenja samog člana, s obzirom da je u periodu primene Zakona o zdravstvenom osiguranju bilo nejasnoća u pogledu ostvarivanja samog prava iz člana 79. u slučaju kada je drugi roditelj vojni osiguranik ili zaposlen u inostranstvu i tamo obavezno zdravstveno osiguran, jer i u tim slučajevima drugi roditelj je sprečen da neguje bolesno dete.

Članom 4. Nacrta predlažu se nova rešenja u slučaju kada je osiguranik duže privremeno sprečen za rad usled bolesti ili povrede i kada su se stekli uslovi da u tom slučaju bude upućen na procenu radne sposobnosti invalidskoj komisiji. Nacrtom se predlaže da taj zahtev invalidskoj komisiji, elektronskim putem dostavi izabrani lekar uz saglasnost osiguranika.

Članom 5. Nacrta predlaže se brisanje odgovarajuće tačke u članu 84. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a što je u skladu sa predloženim rešenjem u članu 4. Nacrta.

Članom 6. Nacrta preciznije je uređeno šta čini osnov za naknadu zarade, a kako bi se izbegle sve nedoumice u primeni ovog člana, a što je uočenu u periodu primene Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članom 7. Nacrta u celosti se predlažu nova rešenja u pogledu obračuna i isplate naknade zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i rok u kome se to vrši, čime se čitav postupak pojednostavljuje i unapređuje, a što je u interesu i osiguranika i poslodavca.

Članom 8. Nacrta predlaže se brisanje člana 109. stav 1. važećeg zakona s obzirom da se ovim nacrtom predlažu nova rešenja kojim se na drugačiji način uređuje obaveza poslodavca u pogledu obračuna i isplate naknade zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Članom 9. Nacrta na jasniji način se uređuje važenje potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka osiguranog lica u slučaju kada se osigurano lice, za vreme privatnog boravka, nalazi na stručnom usavršavanju ili školovanju u inostranstvu, a koje finansira iz sopstvenih sredstava.

 

Članom 10. Nacrta predlaže se da osiguranici iz člana 72. ovog zakona u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos.

Članom 11. Nacrta proširuju se nadležnosti drugostepene lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Članom 12. Nacrta predlaže se brisanje člana 165. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao suvišan, jer je praksa pokazala da je primena ovog člana suvišna zato što je zaštita prava poslodavca uređena čl. 156. i 157. Zakona.

Članom 13. Nacrta predlaže se promena s obzirom da je Republički fond za zdravstveno osiguranje pravno lice, a Upravni odbor njegov organ, te je i logično da pravno lice podnosi Vladi odgovarajuće izveštaje (izveštaj o radu samog fonda, kao i izveštaj o finansijskom poslovanju ovog fonda), a ne njegov organ koji te izveštaje razmatra i usvaja.

Članom 14. Nacrta u Kaznenim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju izvršeno je usklađivanje konkretne kaznene odredbe sa predloženim rešenjem u članu 7. Nacrta.

Članom 15. Nacrta u kaznenim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju izvršeno je usklađivanje konkretne kaznene odredbe sa predloženim rešenjem u članu 7. Nacrta.

Članom 16. Nacrta u kaznenim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju izvršeno je usklađivanje konkretne kaznene odredbe sa predloženim rešenjem u članu 4. Nacrta.

Članom 17. Nacrta predlaže se brisanje određenih odredaba u Zakonu o radu, a kojom je bila propisana dužnost zaposlenog (osiguranik) da poslodavcu dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad u roku od tri dana, s obzrom da se ovim nacrtom predlažu nova rešenja baš u pogledu te obaveze zaposlenog na taj način što će umesto njega, uz njegovu saglasnost informaciju o privremenoj sprečenosti za rad, poslodavcu elektronskim putem dostavljati izabrani lekar.

Članom 18. Nacrta predlaže se kada ovaj zakon stupa na snagu, a kada primenu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 04.02.2021.