Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - OCENA ZA PROFESIONALNO VOJNO LICE ZAKLJUČNO SA ČINOM PUKOVNIKA
 • Obrazac Prilog 2 - OCENA ZA OFICIRA ČINA BRIGADNOG GENERALA I VIŠEG ČINA

PROPISI:

 • ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010 i 115/2014)
 • ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014)
 • ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007, 30/2010 i 115/2014)
 • ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLJANJA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNJE SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 400 KV NAPONSKOG NIVOA "TRANSBALKANSKI KORIDOR - PRVA FAZA" ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA-OMBUDSMANU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014 i 40/2014 - ispr.)
 • POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014 i 40/2014)
 • POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANJU ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2012, 35/2012, 16/2014 i 40/2014)
 • ODLUKA O OBLIKU, IZGLEDU, BOJI I BROJU GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 26. OKTOBAR 2014. GODINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 26. OKTOBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA OBELEŽAVANJA I REGISTROVANJA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U SEPTEMBRU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U TREĆEM KVARTALU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • PRAVILNIK O PROCENI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM OBELEŽJIMA I NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2007, 112/2008 i 115/2014)
 • PRAVILNIK O UVOZU I IZVOZU ODREĐENIH OPASNIH HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2010, 15/2013 i 114/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2014 i 115/2014)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 512-12690/2014 O SPROVOĐENJU MERA KARANTINA RADI SPREČAVANJA POJAVE, ŠIRENJA I SUZBIJANJA ZARAZNE BOLESTI A 98.4 BOLEST EBOLA (MORBUS VIRALIS EBOLA) ("Sl. glasnik RS", br. 115/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBNOVE I POMOĆI OPŠTINAMA I GRAĐANIMA POGOĐENIM POPLAVAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2014)
 • ODLUKA O SEKRETARIJATU POKRAJINSKE VLADE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2010, 26/2012, 22/2014 i 40/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: DOSTAVLJANJE NEPOTPUNOG IZVEŠTAJA O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE - Zakon o finansiranju političkih aktivnosti: član 39 stav 1 tačka 14)
 • Prekršajni apelacioni sud: NEZAKONIT ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU LICA KOJE IMA STATUS IZBEGLICE - Zakon o strancima: čl. 2 i 10 i član 84 stav 1 tačka 1)
 • Prekršajni apelacioni sud: OBAVEZA DOSTAVLJANJA POTPUNIH I TAČNIH INFORMACIJA U ZAHTEVU ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja: član 46 tačka 8)
 • Prekršajni apelacioni sud: ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA PREKRŠAJ ZBOG NEIZVRŠENJA REŠENJA INSPEKCIJE RADA O ISPLATI DOSPELE NAKNADE ZARADE - Zakon o radu: člana 274 stav 1 tačka 18)
 • Prekršajni apelacioni sud: ONEMOGUĆAVANJE PRISTUPA MERNIM UREĐAJIMA OVLAŠĆENIM LICIMA ELEKTRODISTRIBUCIJE - Zakon o energetici: član 193 stav 2 tačka 5)
 • Prekršajni apelacioni sud: PONIŠTAJ POSTUPKA JAVNE NABAVKE I OBAVEZA NARUČIOCA DA PONUĐAČU U ODREĐENOM ROKU NAKNADI TROŠKOVE - Zakon o javnim nabavkama: član 121 stav 1 tačka 23)
 • Prekršajni apelacioni sud: PRESTANAK VAŽENJA KAZNENE ODREDBE ZAKONA STUPANJEM NA SNAGU DRUGOG ZAKONA KOJI SADRŽI ISTOVETNU ODREDBU - Zakon o prekršajima: član 6 stav 2
 • Prekršajni apelacioni sud: STUPANJE U DRŽAVINU TUĐEG LEGALNO POSEDOVANOG I OBEZBEĐENOG ORUŽJA PO NAREDBI POLICIJSKOG SLUŽBENIKA - Zakon o oružju i municiji: član 35 stav 1 tačka 6)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KOJI SE OBVEZNIKU PDV VRŠI U OKVIRU GRAĐENJA OBJEKTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN NAKNADE KOJU SUD DOSUDI OBVEZNIKU PDV PO OSNOVU UPOTREBE POSLOVNOG PROSTORA NAKON OTKAZIVANJA UGOVORA O ZAKUPU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 28. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KLJUČNA OPREDELJENJA, METODOLOGIJA IZRADE I STRUKTURA PLANA NACRTA AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: • Očekuje se da će kroz nekoliko nedelja biti izrađen drugi nacrt Akcionog plana, a njegova konačna verzija će biti usvojene početkom 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - IMENOVANJE NADZORNOG ORGANA U ŠKOLI ZA VREME IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 • Pitanje i odgovor - NAKNADA TAKSE ZA ODGOVOR NA TUŽBU OD STRANE JEDNOG TUŽENOG KADA JE U TUŽBI NAZNAČENO VIŠE TUŽENIH KAO NUŽNIH SUPARNIČARA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U POGLEDU PROSEČNE OCENE KANDIDATA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE UREDBE O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA I OBRAČUNU PROSEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE - "Sl. glasnik RS", br. 108/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE UREDBE O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE - "Sl. glasnik RS", br. 108/2014
 • Stručni komentar - PRIMENA MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA 33 - ZARADA PO AKCIJI: • Obaveza iskazivanja u finansijskim izveštajima za 2014. godinu za javna društva •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 27.10. DO 2.11.2014. GODINE
 • Stručni komentar - USKLAĐENOST DOMAĆE REGULATIVE DEVIZNIH POSLOVA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE: • Primena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane •
 • Pitanje i odgovor - DEPONOVANJE GOTOVINE KOD AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA I PRIVREMENOG UVOZA
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRENOSA POTRAŽIVANJA REZIDENTA - OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA PREMA NEREZIDENTU - AMBASADI STRANE DRŽAVE U REPUBLICI NA DRUGOG NEREZIDENTA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - ODGOVORNOST ZA OBEZBEĐIVANJE PODATAKA O VLASNIČKOJ STRUKTURI PRIVREDNOG DRUŠTVA - STRANKE SA ASPEKTA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja tekstila; Proizvodnja odevnih predmeta; Proizvodnja kože i predmeta od kože •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBUKU FRIZERA U FRIZERSKOM SALONU KOJI PRIPADA PREDUZETNIKU

VESTI NA DAN 28. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: