Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 10 (2.3) - IZVEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA SA POVEZANIM LICIMA
 • Obrazac 6 (1.1) - IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 7 (1.2) - IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 8 (2.3) - IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 9 (2.4) - IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

PROPISI:

 • ODLUKA O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 13/2014, 37/2014 i 64/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 64/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 43/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014, 15/2014, 16/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM OBRAZOVANJA GRADSKIH ROBNIH REZERVI U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014, 4/2014, 25/2014, 28/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014, 5/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM ZA PODSTICAJ PREDUZETNIŠTVA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014, 26/2014, 29/2014 i 42/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: ISPUNJENOST USLOVA ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 5)
 • Upravni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ODLAGANJE DRUGOSTEPENOG REŠENJA PORESKOG ORGANA - Zakon o upravnim sporovima: član 23
 • Upravni sud: ODBAČAJ TUŽBE ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 6) i član 60
 • Upravni sud: POBIJANJE ODLUKE DONETE PO ŽALBI U POSTUPKU ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA - Zakon o lokalnim izborima: član 54
 • Upravni sud: POSTOJANJE PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE DONETE U UPRAVNOM SPORU O ISTOJ UPRAVNOJ STVARI - Zakon o upravnim sporovima: član 26 stav 1 tačka 7) i član 56 stav 1 tačka 5)
 • Upravni sud: PRAVNE POSLEDICE PONIŠTAJA REŠENJA O PRIVREMENOM UDALJENJU RADNIKA SA POSLA - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 2 tačka 1) i član 7 stav 2
 • Upravni sud: UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU KAO OSNOV ZA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 9
 • Upravni sud: USLOVI POD KOJIMA DRUGA SUDSKA ODLUKA U KOJOJ JE ZAUZET RAZLIČIT PRAVNI STAV PREDSTAVLJA RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tač. 1) i 5) i član 60
 • Upravni sud: VRSTA I OBIM IZVRŠENIH USLUGA KAO BITAN ELEMENT RAČUNA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28 i član 42 stav 4 tačka 4)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: MINULI RAD - PREMA PLANU MREŽE (KONKURSU) ZA USTANOVE IZ OBLASTI PROSVETE I NEMOGUĆNOST UGOVARANJA VEĆEG PROCENTA UVEĆANJA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 5
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA BEZ NAKNADE USLUGA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O PRODAJI KOJIM JE PREDVIĐENO DA PRODAVAC ODOBRAVA KUPCU POPUST U MOMENTU PROMETA ALI I OBAVEZA KUPCA DA DEO ODOBRENOG POPUSTA PRENESE NA TRŽIŠTE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA SA LICEM KOJE JE OSNIVAČ TOG PRAVNOG LICA - Zakon o radu: čl. 39, 41, 48 i 51

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 17. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 132/2014: • Analiza sa aspekta postupanja i nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda •
 • Pitanje i odgovor - PODACI O LIČNOSTI GRAĐANA-DUŽNIKA KOJE PRIVATNI IZVRŠITELJI IMAJU PRAVO DA OBRAĐUJU
 • Pitanje i odgovor - TRANSPORT OPASNOG TERETA VOZILOM KOJE SE KORISTI ZA SOPSTVENE POTREBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - EVIDENTIRANJE REZULTATA PO OSNOVU USKLAĐIVANJA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA (POPISA) ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - PRIKAZIVANJE OSNOVNIH ELEMENATA PONUĐENE CENE U OBRASCU PONUDE I PRIHVATLJIVOST PONUDE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI 2014/2015. GODINE: • Neradni dani i pravo na naknadu zarade i uvećanu zaradu •
 • Stručni komentar - OD 1. JANUARA 2015. GODINE NOVI IZNOSI AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I DUVANSKE PROIZVODE
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA - BIO DIZEL KADA POČINJE BAVLJENJE REGISTROVANOM DELATNOŠĆU
 • Pitanje i odgovor - UPOTREBA RAČUNA 467 - OBAVEZE ZA KRATKOROČNA REZERVISANJA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar -: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA PRILIKOM POVRAĆAJA IZVEZENE ROBE
 • Pitanje i odgovor - IZVEŠTAVANJE O POSLOVIMA IZVOZA I UVOZA KOJI NISU NAPLAĆENI, ODNOSNO PLAĆENI U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA A OBAVLJAJU SE IZMEĐU POVEZANIH LICA
 • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: UVOZ VINA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PREGLED SVETSKIH FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U NOVEMBRU 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - POTREBNA DOKUMENTACIJA PRILIKOM PODNOŠENJA MENICE NA NAPLATU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR S - Ostale uslužne delatnosti •
 • Pitanje i odgovor - POSLOVANJE BENZINSKE STANICE ZA INTERNU UPOTREBU U PRIVREDNOM DRUŠTVU

VESTI NA DAN 17. DECEMBAR 2014.

 • XXVII SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA: Pravo i načelo savesnosti i poštenja, 12-17. decembar 2014. godine

PrelistavajuĆi dnevne novine: