Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac IRP - IZVEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM POTRAŽIVANJIMA
 • Obrazac KA 1 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE BANKE
 • Obrazac KA 2 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNIH STAVKI BANKE

PROPISI:

 • LAW ON VALUE-ADDED TAX ("Official Herald of the RS", Nos. 84/2004, 86/2004 - correction, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 and 6/2014 - harmonized dinar amounts)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU I PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU STAMBENIH JEDINICA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZA STAMBENE JEDINICE NAMENJENE SOCIJALNOM STANOVANJU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2014)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2013, 13/2013 i 7/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE PRITUŽBI NA RAD KOMUNALNIH POLICAJACA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 15/2013 i 22/2014)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Subotice", br. 32/2011, 46/2011 i 22/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 25/2010 - prečišćen tekst, 56/2012, 1/2013 - ispr. i 22/2014)
 • ODLUKA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013 i 22/2014)
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SUBOTICE U 2013. GODINI ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVANOSTI ZAHTEVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2014 i 22/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROCENU VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU I VREDNOVANJE KULTURNOG I NEPOKRETNOG NASLEĐA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RADI ZAŠTITE NAJBOLJEG INTERESA MALOLETNOG DETETA - Porodični zakon: član 82 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE I PROMENU VISINE IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA - Porodični zakon: čl. 155, 160 i 164
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST POTPUNOG LIŠENJA RODITELJSKOG PRAVA RODITELJA KOJI SE STARA O DETETU BEZ ZLOUPOTREBE PRAVA ILI GRUBOG ZANEMARIVANJA DUŽNOSTI - Porodični zakon: član 81
 • Vrhovni kasacioni sud: OVLAŠĆENJE SUDA DA IZMENI ODLUKU O ODRŽAVANJU LIČNIH ODNOSA DETETA SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI - Porodični zakon: čl. 61 i 266
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO STANOVANJA DETETA I RODITELJA KOJI VRŠI RODITELJSKO PRAVO I ZAŠTITA PRAVA DRUGOG RODITELJA - Porodični zakon: član 194
 • Vrhovni kasacioni sud: PRETPOSTAVKA JEDNAKOSTI UDELA SUPRUŽNIKA U ZAJEDNIČKI STEČENOJ IMOVINI - Porodični zakon: član 180 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: UTVRĐIVANJE UDELA U STICANJU NEPOKRETNOSTI KOJA PREDSTAVLJA ZAJEDNIČKU SVOJINU ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE - Porodični zakon: čl. 195 i 196
 • Vrhovni kasacioni sud: ZADUŽENJE KREDITOM KAO OKOLNOST KOJA NE ISKLJUČUJE OBAVEZU IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA - Porodični zakon: član 155 st. 2 i 4 i član 167 stav 2 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAŠTITA INTERESA DETETA U SLUČAJU PROMENE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE DONETA ODLUKA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: čl. 65 i 270
 • Apelacioni sud u Beogradu: MERODAVNI PROPIS ZA USPOSTAVLJANJE SUDSKE NADLEŽNOSTI U POSTUPKU KOJI SE VODI ZA KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA - Zakon o uređenju sudova: član 23 stav 1 tačka 2)
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPRAVILNA SADRŽINA ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU KAO RAZLOG ZA NJEGOVO ODBACIVANJE - Zakon o rehabilitaciji: član 8
 • Apelacioni sud u Beogradu: PODNOŠENJE OPTUŽNOG PREDLOGA PO PRAVILIMA PRETHODNOG ZAKONA PRE POČETKA PRIMENE VAŽEĆEG ZAKONA - Zakonik o krivičnom postupku: član 604

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI JE PROGLAŠENE KULTURNIM SPOMENIKOM A KOJI SE KORISTI ZA RAD SINDIKATA KAO ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH - Zakon o porezima na imovinu: član 12 stav 1 tačka 4)
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KADA PRENOS NEPOKRETNOSTI REPUBLICI SRBIJI U JAVNU SVOJINU VRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO PO OSNOVU UGOVORA O VANSUDSKOM PORAVNANJU PRI ČEMU SE PRENOS VRŠI NA IME FINANSIRANJA IZGRADNJE TIH OBJEKATA OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE - Zakona o porezima na imovinu: člana 23 stav 1 tačka 1)

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 30. JUN 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPAK KATEGORIZACIJE TURISTIČKOG MESTA: • Kriterijumi za određivanje i evidencija podataka o turističkom mestu •
 • Stručni komentar - PRAVO POSLOVNOG NASTANJIVANJA I SLOBODA PRUŽANJA USLUGA, PREGOVORI O PRISTUPANJU: • Osnovni zahtevi sadržani u propisima Evropske unije •
 • Pitanje i odgovor - KONTROLA STABILNOSTI FABRIČKE ZGRADE NAKON ELEMENTARNE NEPOGODE
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE PORESKE INSPEKCIJE U SLUČAJU NEPOSTUPANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA PO NALOGU PORESKOG INSPEKTORA O PRIVREMENOJ ZABRANI OBAVLJANJA DELATNOSTI
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA PODNOŠENJE TUŽBE ZA NADOKNADU PLAĆENOG IZNOSA NA IME IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA OD STRANE JEDNOG RODITELJA PREMA DRUGOM RODITELJU KAO SOLIDARNOM DUŽNIKU
 • Pitanje i odgovor - RASPOLAGANJE IMOVINOM ZAJEDNIČKIM ZAVEŠTANJEM SUPRUŽNIKA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA ZAKLJUČENJE NOVOG UGOVORA O PROBNOM RADU SA ZAPOSLENIM KOJI JE VEĆ BIO NA PROBNOM RADU KOD ISTOG POSLODAVCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Jul 2014. godine •
 • Stručni komentar - RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS KROZ ODGOVORE NA PITANJA : • Primena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o radu
 • Stručni komentar - VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I OBAVEZE NARUČILACA PREMA ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
 • Pitanje i odgovor - NEODREĐENOST ROKA ZA POKRETANJE POSTUPKA PO DOBIJANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA
 • Pitanje i odgovor - ORGANIZOVANJE ISPITA IZ STRANOG JEZIKA KOJI SE NE IZUČAVA U ŠKOLI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIVREMENE MERE OBEZBEĐENJA NAPLATE POREZA (ČLAN 66. ZPPPA)
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA U POVEZANA PRAVNA LICA U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA: • Primena na sastavljanje korigovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Jul 2014. godine •

VESTI NA DAN 30. JUN 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: