Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: ROKOVI U JANUARU 2019.


24. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PISMA O ZAINTERESOVANOSTI SA OBAVEZUJUĆOM PONUDOM RADI JEDINSTVENE PRODAJE PAKETA OD 28,51% AKCIJSKOG KAPITALA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Zainteresovanim stranama koje najkasnije do 24. januara 2019. godine budu podnele Zahtev za pristup Sobi sa podacima, biće omogućeno da izvrše pravno-finansijsku analizu poslovanja banke.

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU RADA, AKTIVNOSTIMA I SASTAVU TIMA ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA REALIZUJE OBRAZOVNE PROFILE U DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA PREDLOGA ZA IZRICANJE ZABRANE ULASKA STRANCA I NADZORA I KONTROLE STRANCA PRILIKOM ULASKA I KRETANJA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017, 29/2017 - ispr. i 2/2019)

Verzija na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017, 29/2017 - ispr. i 2/2019)

Verzija na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O OCENJIVANJU SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 i 2/2019)

Verzija na snazi: 24/01/2019

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019

 

25. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČKE 10), 11), 13), I 14) ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: • Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine •

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine.

 

26. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2017, 44/2018 - dr. zakon i 3/2019)

Verzija na snazi: 26/01/2019

 

26. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 3/2019)

Verzija na snazi: 26/01/2019

 

26. januar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016, 2017, 2018. I 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016, 5/2017, 92/2017, 29/2018, 59/2018 i 3/2019)

Verzija na snazi: 26/01/2019

 

26. januar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE FEDERACIJE SVETI KITS I NEVIS I REPUBLIKE PALAU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2019)

Propis na snazi: 26/01/2019

 

26. januar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2019)

Propis na snazi: 26/01/2019

 

26. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2019)

Propis na snazi: 26/01/2019 - 31/12/2019

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA: • Pismeni deo ispita biće održan 6. februara 2019. godine, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine •

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine.

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU ISPRAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Propis na snazi: 27/01/2019

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA CENTRALNA BANKA: • Od 27. januara 2019. godine novčanica u apoenu od 500 evra prestaje da se štampa •

Sedamnaest od 19 centralnih banaka u evrozoni od 27. januara 2019. više neće izdavati novčanicu u apoenu od 500 evra, saopštila je Evropska centralna banka.

 

28. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ NAGOJE O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NJIHOVOG KORIŠĆENJA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)

Protokol je sačinjen 29. oktobra 2010. godine u Nagoji, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 29. septembra 2018. godine, a stupa na snagu 28. januara 2019. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018 od 10. decembra 2018. godine.

 

29. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2018. GODINU

Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu za 2018. godinu na usvajanje je 29. januar 2019. godine.

Krajnji rok za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom redovnom popisu za 2018. godinu je 29. januar 2019. godine.

 

29. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: • Rasprava će trajati do 29. januara 2019. godine •

Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koja će trajati do 29. januara 2019. godine.

 

30. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE: • Rok predaje 30. januar 2019. godine •

Periodični izveštaj za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. januara 2019. godine.

 

30. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: KOMENTAR NOVE UREDBE O OCENJIVANJU SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019: • Prvi period za ocenjivanje započinje 1. januara 2019. godine. Radni ciljevi za 2019. godinu utvrđuju se najkasnije do 30. januara 2019. godine. Vreme ocenjivanja i izuzeci od ocenjivanja. Pretpostavke i merila za ocenjivanje. Vrste ocena. Postupak ocenjivanja službenika •

Prema Uredbi, prvi period za ocenjivanje započinje 1. januara 2019. godine, a radni ciljevi za 2019. godinu utvrdiće se najkasnije do 30. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Izvor: Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 36/2018: • Rok 2018. godine •

Kabinet dostavlja Vladi objedinjeni izveštaj o realizaciji Programa najkasnije do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)

Agencija za privredne registre će uspostaviti Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona za Registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

Član 5 stav 2

Centralna evidencija sadrži sledeće podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta:

1) za domaće fizičko lice - lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

2) za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

3) za izbegla ili prognana lica - lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

4) osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(5) i stava 2. ovog zakona.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine

Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis objavljen: 11/01/2019 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PODSEĆAMO: ROK ZA IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (PPP-PO) ZA 2018. GODINU ISTIČE 31. JANUARA 2019. GODINE

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2018. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018), obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.

Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebala da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj, kontakt telefon i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda se izdaje do 31.1.2019. godine za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2018. godine.

 

Izvor: Izvor Redakcija
Naslov: Redakcija