Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI - Tekst propisa


 

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: "iz st. 2, 3. i 4. ovog člana. ҆ ҆ brišu se.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reč: "Ministar ҆ ҆ zamenjuje se rečju: "Vlada ҆ ҆.

U stavu 2. tačka 3) posle reči: "farmaceutskoj industriji ҆ ҆ dodaju se reči: "sastavlja i ažurira smernice u skladu sa propisima Evropske unije ҆ ҆.

U stavu 3. reči: "uvoz, izvoz ili tranzit ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "uvoz ili izvoz ҆ ҆.

Član 4.

U članu 6. stav 6. reči: "prve, druge ili treće ҆ ҆ zamenjuje se rečima: "prve i druge ҆ ҆.

Posle stava 6. dodaju se st. 7, 8, 9. i 10. koji glase:

"Dozvoljen je promet na malo prekursora treće kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast hemikalija, biocidnih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove veterine, za proizvodnju, odnosno promet na veliko lekova u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, može na osnovu te dozvole da vrši proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije.

Dozvoljen je promet na malo prekursora četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, zdravstvene zaštite ljudi i zdravstvene zaštite životinja.

Spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije ҆ ҆.

Član 5.

U članu 7. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) ima rešenje o upisu u registar koji vodi Agencija za privredne registre Srbije; ҆ ҆.

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, sa završenim fakultetom hemijske, fizičkohemijske, biohemijske, tehnološke ili farmaceutske struke; ҆ ҆.

U tački 4) reči: "opojnih droga i psihotropnih supstanci ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ҆ ҆.

U tački 5) reči: "postupak za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova proizvodnje, odnosno prometa prekursora, odnosno da protiv tih lica nije doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "krivični postupak, odnosno da nije doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, prekursora i organizovanog kriminala. ҆ ҆.

Član 6.

U članu 8. stav 1. reči: "lice iz člana 6. ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "lice iz člana 6. stav 1. ҆ ҆.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije iz člana 6. stav 8. ovog zakona, dužno je da Ministarstvu dostavi podatke o licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije. ҆ ҆.

Član 7.

U članu 9. stav 1. broj "90 ҆ ҆ zamenjuje se brojem "60 ҆ ҆, a posle reči: "ovog zakona ҆ ҆ dodaju se reči: "odnosno u roku od 30 dana ako se radi o zahtevu za izmenu ili obnovu dozvole. ҆ ҆.

U stavu 2. reči: "neodređeno vreme ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "tri godine ҆ ҆.

Posle stava 2. dodaju se st. 3, 4, 5. i 6. koji glase:

"Dozvola iz stava 1. ovog člana ne može se preneti na drugo pravno lice.

Ministar o zahtevu za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, odlučuje rešenjem koje je konačno u upravnom postupku.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole iz stava 1. ovog člana. ҆ ҆.

Član 8.

U članu 10. posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6. koji glase:

"O zahtevu iz stava 1. ovog člana ministar odlučuje rešenjem.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije iz stava 1. ovog člana. ҆ ҆.

Član 9.

U članu 11. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ministar propisuje obrazac i sadržaj izjave krajnjeg korisnika iz stava 1. ovog člana. ҆ ҆.

Član 10.

Naziv člana 17. i član 17. menjaju se i glase:

"Dozvola za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije

Član 17.

Uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije obavlja pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije.

Za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati za jednu supstancu iz prve ili četvrte kategorije, odnosno za najviše dve supstance iz druge ili treće kategorije prekursora.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije plaća republičku administrativnu taksu u skladu sa zakonom.

Obrazac i sadržaj dozvole koja se izdaje za uvoz, odnosno izvoz iz stava 1. ovog člana propisuje ministar. ҆ ҆.

Član 11.

Član 18. menja se i glasi:

"Član 18.

Uz zahtev iz člana 17. ovog zakona pravno lice koje obavlja uvoz odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije prilaže:

1) naziv prekursora iz spiska prekursora, CAS broj i tarifni broj iz nomenklature carinske tarife (CN kod);

2) količinu i sadržaj prekursora, a ako se radi o smeši supstanci ili prirodnom proizvodu – težinu, odnosno težinski procenat prekursora u smeši ili prirodnom proizvodu;

3) za prekursore četvrte kategorije naziv leka, farmaceutski oblik i jačinu leka, veličinu pakovanja i broj pakovanja;

4) izjavu o nameni upotrebe prekursora koji se uvozi;

5) naziv i adresu proizvođača;

6) naziv i adresu uvoznika i izvoznika;

7) podatke o prevoznom sredstvu i prevozniku, relaciji prevoza i carinskoj ispostavi gde se pošiljka carini;

8) profakturu;

9) uvoznu dozvolu nadležnog organa države u koju se vrši izvoz prekursora;

10) bezbednosni list (SDS) za prekursore prve, druge i treće kategorije;

11) druge podatke na zahtev ministarstva. ҆ ҆.

Član 12.

U članu 19. st. 2. i 3. brišu se.

Posle stava 1. dodaju se st. 2, 3. i 4. koji glase:

"Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora, ili poništava izdatu dozvolu kada utvrdi da su podaci iz člana 18. netačni ili da su prekursori zloupotrebljeni u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

O zahtevu za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće i četvrte kategorije ministar odlučuje rešenjem.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. ҆ ҆.

Član 13.

U članu 20. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Organ nadležan za carinske poslove dužan je da kod svakog uvoza odnosno izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, na svakoj dozvoli za uvoz odnosno izvoz prekursora upiše datum i mesto izvršenog carinjenja i izvrši overu dozvole pečatom carinske ispostave.

Pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve i četvrte kategorije dužno je da dozvolu za uvoz ili izvoz iz stava 1. ovog člana vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno u roku od 15 dana od potpunog iskorišćenja dozvole za prekursore druge ili treće kategorije. ҆ ҆.

U stavu 3. posle reči: "uvoz ҆ ҆ dodaje se reč: "odnosno ҆ ҆, a posle reči: "izvoz ҆ ҆ brišu se reči: "odnosno tranzit ҆ ҆.

Član 14.

U članu 21. stav 1. posle reči: "prve ҆ ҆ dodaju se reči: "i četvrte ҆ ҆.

U stavu 2. posle reči: "proveri ҆ ҆ dodaju se reči: "PEN online ҆ ҆, a reči: "i izjave iz člana 11. ovog zakona, koje moraju biti priložene uz zahtev. ҆ ҆ brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

"Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora prve i četvrte kategorije ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola za uvoz iz stava 2. ovog člana nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi. ҆ ҆.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se na period od tri meseca i na osnovu ove dozvole ne mogu se vršiti parcijalne isporuke prekursora prve i četvrte kategorije.

Ministarstvo može tražiti da se uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana dostavi prevedena na srpski jezik od strane stalnog sudskog prevodioca. ҆ ҆.

Član 15.

Član 22. menja se i glasi:

"Član 22.

Uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije pravno lice vrši na osnovu dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije koju izdaje Ministarstvo na period od šest meseci od dana izdavanja dozvole.

Na osnovu dozvole iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti parcijalne isporuke prekursora druge i treće kategorije. ҆ ҆.

Član 16.

U članu 23. st. 1. i 2. reči: "druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "druge, treće ili četvrte ҆ ҆.

Član 17.

U članu 24. stav 1. reči: "kao i izjavu iz člana 11. ovog zakona ҆ ҆ brišu se.

U stavu 2. posle reči: "proveri ҆ ҆ dodaju se reči: "PEN online ҆ ҆, a reči: "kao i izjave iz člana 11. ovog zakona, koje moraju biti priložene uz zahtev ҆ ҆ brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

"Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora druge i treće kategorije iz stava 1. ovog člana, ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola iz stava 2. ovog člana nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi. ҆ ҆.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Ministarstvo može tražiti da se uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana dostavi prevedena na srpski jezik od strane stalnog sudskog prevodioca. ҆ ҆.

Član 18.

U članu 25. stav 1. posle reči: "prekursora ҆ ҆ dodaju se reči: "prve, druge ili treće kategorije ҆ ҆.

U stavu 2. posle reči: "ambalaža ҆ ҆ dodaju se reči: "za prekursore prve, druge i treće kategorije", a tačka posle reči: "hemikalija ҆ ҆ zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "a ambalaža za prekursore četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova. ҆ ҆.

U stavu 3. reči: "(međunarodni naziv-MSDS) ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "(međunarodni naziv-SDS) za prekursore prve, druge i treće kategorije. ҆ ҆.

Član 19.

U članu 26. stav 1. reči: "prve, druge ili treće kategorije ҆ ҆ brišu se.

Posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6. koji glase:

"Ministar rešenjem određuje jedno od pravnih lica iz stava 2. ovog člana za referentnu laboratoriju za hemijsku analizu prekursora.

Spisak pravnih lica iz stava 2. ovog člana i rešenje o određivanju referentne laboratorije iz stava 4. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije ҆ ҆.

Hemijsku analizu prekursora koji su oduzeti iz ilegalnih tokova, odnosno koji predstavljaju predmet krivičnog dela vrši laboratorija Nacionalno-kriminalističkog centra, Ministarstva unutrašnjih poslova. ҆ ҆.

Član 20.

U članu 27. stav 4. reči: "Nacionalnom birou Interpola Beograd ҆ ҆ brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Obaveštenje iz st.1. i 2. ovog člana treba da sadrži:

1) naziv prekursora;

2) količinu i masu prekursora;

3) naziv i adresu uvoznika, izvoznika, proizvođača ili prodavca prekursora;

4) ime, prezime i kontakt podatke o odgovornom licu u pravnom licu i licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet prekursora. ҆ ҆

Član 21.

U članu 28. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4) ako je protiv odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, pokrenut krivični postupak, odnosno ako je doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, prekursora i organizovanog kriminala. ҆ ҆.

U stavu 1. na kraju tačke 4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5) koja glasi:

"5) ako je vremenski rok na koji je izdata dozvola istekao. ҆ ҆.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Nosilac dozvole iz stava 1. ovog člana koja je prestala da važi dužan je da dozvolu vrati Ministarstvu u roku od deset radnih dana od dana prestanka važenja dozvole. ҆ ҆.

Član 22.

U nazivu člana 29. st. 1. i 3. reči: "druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "druge, treće ili četvrte ҆ ҆.

U stavu 1. posle tačke 8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9) koja glasi:

"9) količinu proizvedenih prekursora, broj serije i datum proizvodnje. ҆ ҆.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana može biti čuvana i u elektronskom ili drugom obliku, ukoliko se drugi oblik slaže sa originalnom dokumentacijom i ukoliko se sadržaj drugog oblika može pročitati za sve vreme trajanja perioda iz stava 3. ovog člana. ҆ ҆.

Član 23.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

"Ministarstvo vodi evidencije izdatih:

1) dozvola za proizvodnju prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše proizvodnju prekursora;

2) dozvola za promet prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše promet prekursora;

3) dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, odnosno pravnih lica koja upotrebljavaju prekursore prve i druge kategorije;

4) dozvola za uvoz ili izvoz prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz prekursora;

5) saglasnosti za uvoz ili izvoz drugih supstanci van Spiska prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz drugih supstanci van Spiska prekursora.".

U stavu 2. posle reči: "međunarodnim sporazumima. ҆ ҆ dodaju se reči: "nadležnim organima Evropske unije i ne mogu biti upotrebljeni u druge svrhe. ҆ ҆.

Član 24.

U članu 31. stav 1. reči: "druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "druge, treće ili četvrte ҆ ҆, a reči: "uvoz, izvoz ili tranzit ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "uvoz ili izvoz ҆ ҆, a reč: "tranzitu ҆ ҆ briše se.

Posle stava 2. dodaju se st. 3, 4. i 5. koji glase:

"Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da podnesu izveštaj iz stava 1. ovog člana i ukoliko nije bilo transakcija u toku prethodne kalendarske godine.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana mogu biti predočeni isključivo Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i smatraju se poslovnom tajnom.

Ministar propisuje sadržaj i obrazac izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana. ҆ ҆.

Član 25.

U članu 32. stav 1. reči: "opojne droge i psihotropne supstance ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "psihoaktivne kontrolisane supstance ҆ ҆.

Član 26.

U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

"Na zahtev nadležnih organa drugih država i međunarodnih organizacija, uključujući i organe Evropske unije, najkasnije u roku od 30 radnih dana, Ministarstvo dostavlja tražene podatke o prekursorima i supstancama van Spiska prekursora kojima raspolaže, radi sprečavanja zloupotrebe u proizvodnji, odnosno prometu prekursora i supstanci van Spiska prekursora. ҆ ҆.

Član 27.

U članu 34. stav 1. reči: "opojne droge, psihotropne supstance ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "psihoaktivne kontrolisane supstance ҆ ҆.

Član 28.

U članu 35. posle reči: "prekursora҆ ҆ dodaju se reči: "i supstanci van Spiska prekursora ҆ ҆.

Član 29.

U članu 36. stav 1. tačka 1) reči: "proizvodnju i promet prekursora, uvoz, izvoz i tranzit ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "proizvodnju, promet, uvoz, odnosno izvoz prekursora i supstanci van Spiska prekursora ҆ ҆.

Član 30.

U članu 39. stav 2. posle reči: "ministar ҆ ҆ dodaju se reči: "nadležan za poslove državne uprave. ҆ ҆.

U stavu 3. posle reči: "ovog zakona ҆ ҆ dodaju se reči: "zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor ҆ ҆.

Član 31.

U članu 41. stav 1. tačka 2) reči: "prve, druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "prve ili druge ҆ ҆.

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) ako vrši uvoz ili izvoz prekursora prve ili četvrte kategorije bez dozvole za uvoz ili izvoz prekursora prve ili četvrte kategorije izdate od strane Ministarstva (član 17. stav 1); ҆ ҆.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8) koja glasi:

"8) ako vrši proizvodnju odnosno promet prekursora četvrte kategorije bez dozvole izdate od Ministarstva, odnosno od ministarstva nadležnog za poslove veterine (član 6. stav 8). ҆ ҆.

U stavu 2. reči: "druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "druge, treće ili četvrte ҆ ҆.

Član 32.

U članu 43. stav 1. tačka 5) reči: "uvoz, izvoz, odnosno tranzit ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "uvoz, odnosno izvoz ҆ ҆.

Tačka 6) menja se i glasi:

"6) ako posle izvršenog uvoza ili izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije ne vrati Ministarstvu izdatu dozvolu za uvoz ili izvoz u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno ako ne vrati izdatu dozvolu za uvoz ili izvoz koja nije iskorišćena, u roku od 15 dana od dana prestanka važenja dozvole (član 20. st. 2. i 3); ҆ ҆.

U tački 7) reči: "druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "druge, treće ili četvrte ҆ ҆.

U tački 11) reč: "tranzitu ҆ ҆ briše se.

U stavu 3. reči: "druge ili treće ҆ ҆ zamenjuju se rečima: "druge, treće ili četvrte ҆ ҆.

Član 33.

Član 45. menja se i glasi:

"Član 45.

Prekursori koji su predmet privrednih prestupa i prekršaja oduzeće se.

Prekursori iz stava 1. ovog člana i prekursori oduzeti iz ilegalnih tokova, tretiraju se, odnosno uništavaju kao otpad, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Vlada propisuje bliže uslove za postupanje sa oduzetim prekursorima iz stava 2. ovog člana.

Vlada obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora.

Članovi Komisije iz stava 4. ovog člana nemaju pravo na novčanu nadoknadu za rad u Komisiji. ҆ ҆.

Član 34.

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati članove Komisije iz člana 3. stav 1. i člana 33. stav 4. ovog zakona.

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis iz člana 33. stav 3. ovog zakona.

Član 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije ҆ ҆.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Republika Srbija je potpisnica Jedinstvene konvencije Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN) o opojnim drogama iz 1961. godine, koja je izmenjena i dopunjena Protokolom iz 1972. godine, zatim Konvencije o psihotropnim supstancama iz 1971. godine i Konvencije protiv nedozvoljene trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama iz 1988. godine, koje predstavljaju osnovu za intervencije UN u oblasti droga, te samim tim, saradnja sa agencijama i telima UN koji postoje u oblasti politike droga, predstavlja jedinstveni deo nacionalne politike za borbu protiv droga što uključuje i prekursore droga tj. s upstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Osnovni tekst Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 107/05) neophodno je uskladiti sa sledećim uredbama koje predstavljaju pravni okvir Evropske unije za prekursore droga:

- Uredba (EZ) broj 273/2004. Veća i Evropskog parlamenta od 11. februara 2004. godine o prekursorima droga (Ovom uredbom se određuju temeljni propisi za nadzor unutrašnje trgovine tj. trgovine unutar Zajednice. Uredba se ne odnosi samo na Evropsku uniju, nego i na članice Evropskog privrednog prostora (European Economic Area), tj. za Norvešku, Lihtenštajn i Island;

- Uredba Veća (EZ) broj 111/2005. od 22. decembra 2004. godine kojom su utvrđena pravila za nadzor trgovine između Zajednice i trećih zemalja za prekursore droga. (Ovom Uredbom se određuju temeljni propisi za nadzor spoljašnje trgovine Zajednice sa trećim zemljama;

- Uredba (EU) br. 1258/2013 Evropskog Parlamenta i Veća od 20. novembra 2013. godine o izmeni Uredbe Veća (EZ) br. 273/2004;

- Uredba (EU) br. 1259/2013 Evropskog Parlamenta i Veća od 20. novembra 2013. godine o izmeni Uredbe Veća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja. (Ovom uredbom se dodaje IV kategorija prekursora);

- Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/1011 od 24. aprila 2015. godine o dopuni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Evropskog parlamenta i Veća o prekursorima za droge i Uredbe Veća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja te o stavljanju van snage Uredbe Komisije (EZ) broj 1277/2005 (Reč je o zajedničkoj delegiranoj Uredbi za Uredbu o unutrašnjoj trgovini Evropske unije i za Uredbu o spoljašnjoj trgovine EU sa trećim državama. Uredba se ne odnosi samo na Evropsku uniju, nego i na članice Evropskog privrednog prostora (European Economic Area), tj. za Norvešku, Lihtenštajn i Island);

- Izvršna Uredba Komisije (EU) 2015/1013 od 25. juna 2015. godine o utvrđivanju pravila u pogledu Uredbe (EZ) br. 273/2004 Evropskog parlamenta i Veća o prekursorima za droge i u pogledu Uredbe Veća (EZ) broj 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja (Uredba se ne odnosi samo na Evropsku uniju, nego i na članice Evropskog privrednog prostora (European Economic Area), tj. za Norvešku, Lihtenštajn i Island).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.- Predložene izmene i dopune u članu 2. Zakona imaju za cilj terminološko usklađivanje sa EU regulativama i definicijama Međunarodnog biroa za kontrolu narkotika (INCB).

Uz član 2. – Predloženim izmenama i dopunama u članu 4. Zakona uvodi se pojam četvrte kategorije prekursora (lekovi koji sadrže prekursore prve kategorije: efedrin, pseudoefedrin, norefedrin ili njihove soli) i vrši se podela druge kategorije prekursora na dve potkategorije: IIa i IIb.

Uz član 3. – Predloženom izmenom i dopunom u članu 5. Zakona Vlada će obrazovati multidisciplinarnu Komisiju za prekursore droga, a novi zadatak ove komisije biće izrada i pravovremeno ažuriranje smernica i uputstava za oblast prekursora i suspstanci van Spiska prekursora – smernice su namenjene pravnim licima i obrađuju zloupotrebu prekursora i supstanci van Spiska prekursora.

Uz član 4. - Izmenama i dopunama člana 6. Zakona, dozvoljava se promet na malo prekursorima treće kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast hemikalija, biocidnih proizvoda i predmeta opšte upotrebe, kao i prekursorima četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, zdravstvene zaštite ljudi i zdravstvenen zaštite životinja. Zabranjen je promet na malo prekursorima prve i druge kategorije.

Takođe, u članu 6. precizno se pojašnjava, da pravna lica koja imaju dozvolu za proizvodnju lekova ili dozvolu za promet na veliko lekova izdatu od Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove veterine, mogu na osnovu te dozvole da vrše proizvodnju odnosno promet prekursora četvrte kategorije (lekovi koji sadrže prekursore prve kategorije: efedrin, pseudoefedrin, norefedrin ili njihove soli).

Uz član 5. – Predloženim izmenama i dopunama člana 7. Zakona vrši se usklađivanje sa domaćim zakonodavstvom u oblasti hemikalija, upisa u Registar Agencije za privredne registre Srbije i precizno se definiše radni i stručni status lica odgovornog za proizvodnju i promet prekursora prve, druge, treće i četvrte kategorije. Predloženom dopunom odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice za proizvodnju i promet prekursora smatraju se nepodobnim za vršenje poslova sa prekursorima droga, ako je protiv njih pokrenut postupak za krivično delo ili je doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti organizovanog kriminala.

Uz član 6.- Predloženom dopunom člana 8. Zakona, obavezuje se pravno lice koje vrši proizvodnju i/ili promet na veliko prekursora četvrte kategorije da Ministarstvu dostavi podatke o licu odgovornom za proizvodnju odnosno promet prekursora (ime i prezime, stručna sprema, kontakt podaci).

Uz član 7. – Predloženim izmenama i dopunama člana 9. Zakona, rok za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora posle dostavljanja potpune dokumentacije skraćuje se sa 90 na 60 dana, a rok za izmenu i obnovu dozvole definiše se kao rok od 30 dana.

Dopunom se precizno definiše da je dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora neprenosiva na drugo pravno lice, kao i da ministar propisuje obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje, izmenu i obnovu dozvole.

Uz član 8. – Predloženom dopunom člana 10. ministar rešenjem odlučuje o izdavanju dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, i propisuje obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije.

Uz član 9. – Predloženom dopunom člana 11. ministar propisuje obrazac i sadržaj izjave krajnjeg korisnika.

Uz član 10. – Izmenom naslova člana 17. i člana 17. definiše se i obaveza izdavanja dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora četrte kategorije (lekovi koji sadrže prekursore prve kategorije: efedrin, pseudoefedrin, norefedrin ili njihove soli). Takođe, precizno se definiše da se dozvola može izdati za jednu supstancu iz prve ili četvrte kategorije prekursora, odnosno za najviše dve supstance iste kategorije prekursora druge ili treće kategorije, kao i da se za izdavanje dozvole plaća republička administrativna taksa. Ministar propisuje obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora.

Uz član 11. – Predloženom zamenom odredaba člana 18. precizno se definišu dokazi koje pravno lice uz zahtev prilaže Ministarstvu u cilju dobijanja dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije.

Uz član 12. – Predloženom dopunom člana 19. Zakona, definiše se da Ministarstvo može da odbije zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora ukoliko postoji osnovana sumnja da su podaci iz člana 18. netačni ili da će prekursori biti zloupotrebljeni u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Brisanjem stava 2. vrši se usklađivanje sa odgovarajućom regulativom EU koja ne propisuje obavezu izdavanja dozvole za tranzit.

Uz član 13. – Predloženim izmenama i dopunama člana 20. Zakona, definiše se obaveza organa nadležnog za carinske poslove, da na svakoj dozvoli za uvoz, odnosno izvoz prekursora četvrte kategorije upiše datum i mesto carinjenja i izvrši overu pečatom carinske ispostave. Definiše se obaveza pravnog lica da posle izvršenog uvoza, odnosno izvoza prekursora četvrte kategorije, u roku od 15 dana od dana carinjenja vrati Ministarstvu iskorišćenu dozvolu. Takođe, pravno lice je u obavezi da vrati neiskorišćenu dozvolu Ministarstvu, najkasnije 15 dana od dana prestanka njenog važenja.

Uz član 14. – Predloženim izmenama i dopunama člana 21. Zakona, definiše se rok važnosti dozvole za izvoz prekursora prve i četvrte kategorije na tri meseca, kao i zabrana parcijalnih isporuka ovih prekursora. Takođe, dopunom odredaba člana 21. Zakona, definiše se obaveza Ministarstva da izvrši PEN ONLINE proveru uvozne dozvole za prekursore prve i četvrte kategorije kod nadležnog organa države uvoznice, kao i mogućnost da Ministarstvo traži sudski prevod uvozne dozvole na srpski jezik.

Uz član 15. – Predloženim izmenama i dopunama člana 22. Zakona, definiše se rok važnosti dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora druge i treće kategorije na šest meseci, kao i to da je dozvoljena parcijalna isporuka ovih prekursora.

Uz član 16. – Predloženim dopunama člana 23. Zakona, definiše se obaveza pravnog lica da Ministarstvu dostavlja izveštaj o izvršenom uvozu, odnosno izvozu prekursora četvrte kategorije, u roku od 15 dana od dana izvršenog uvoza, odnosno izvoza, kao i da izveštaj sadrži podatke iz člana 18. Zakona.

Uz član 17. – Predloženim izmenama i dopunama člana 24. Zakona, definiše se obaveza Ministarstva da pre izdavanja dozvole za izvoz prekursora druge ili treće kategorije u državu za koju raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njenoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, izvrši PEN ONLINE proveru verodostojnosti uvozne dozvole kod nadležnog organa države uvoznice. Ministarstvo može da odbije zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora druge i treće kategorije, ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi. Takođe, Ministarstvo može da traži sudski prevod uvozne dozvole na srpski jezik.

Uz član 18. – Predloženim dopunama člana 25. Zakona, definiše se da ambalaža za prekursore prve, druge i treće kategorije mora biti usklađena sa propisima kojima se uređuje označavanje hemikalija, a ambalaža za prekursore četvrte kategorije u skladu sa propisima koji uređuju oblast lekova, kao i da se uz pošiljku prekursora prve, druge i treće kategorije prilaže bezbednosni list (SDS).

Uz član 19. – Predloženim izmenama i dopunama člana 26. Zakona, definiše se da ministar rešenjem određuje pravna lica koja ispunjavaju uslove za hemijsku analizu prekursora i referentnu laboratoriju za hemijsku analizu prekursora, kao i da se spisak ovlašćenih laboratorija i referentne laboratorije objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Takođe, predlog je da hemijsku analizu prekursora koji su oduzeti iz ilegalnih tokova, odnosno koji predstavljaju predmet krivičnog dela vrši laboratorija Nacionalno-kriminalističkog centra, Ministarstva unutrašnjih poslova

Uz član 20. – Predloženom dopunom člana 27. Zakona, definiše se minimum sadržaja obaveštenja o proizvodnji i prometu prekursora koje pravno lice dostavlja Ministarstvu i drugim nadležnim državnim organima u slučaju zloupotreba i nedozvoljenih radnji u proizvodnji i prometu prekursora.

Uz član 21. – Predloženim dopunama člana 28. Zakona, definiše se prestanak važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora (rok važenja dozvole ograničen na tri godine) i rok za vraćanje dozvole kojoj je istekao rok. Takođe, dopuna se odnosi i na nepodobnost odgovornog lica u pravnom licu i odgovornog lica za proizvodnju i promet prekursora ako je protiv njih pokrenut postupak za krivično delo ili je doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti organizovanog kriminala.

Uz član 22. - Predloženom dopunom člana 29. pravno lice se obavezuje da vodi evidencije i za prekursore četvrte kategorije, odnosno evidenciju o količini proizvedenih prekursora, broj serije i datum proizvodnje, kao i da evidencije čuva najmanje pet godina od dana nastanka.

Uz član 23. - Predloženom izmenom i dopunom člana 30. Zakona, precizno se definišu evidencije koje vodi Ministarstvo (evidencije izdatih dozvola za proizvodnju prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše proizvodnju prekursora; izdatih dozvola za promet prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše promet prekursora; izdatih dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, odnosno pravnih lica koja upotrebljavaju prekursore prve i druge kategorije; izdatih dozvola za uvoz ili izvoz prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz prekursora), kao i da podaci iz tih evidencija mogu da se učine dostupnim i nadležnim organima EU.

Uz član 24. – Predloženim izmenama i dopunama člana 31. Zakona, pravna lica se obavezuju da dostavljaju godišnje i vanredne izveštaje i za prekursore četvrte kategorije, zatim da dostavljaju izveštaje i kada nije bilo proizvodnje, odnosno prometa prekursora tokom prethodne kalendarske godine, kao i da se ti izveštaji smatraju poslovnom tajnom i da mogu biti dostupni Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove. Ministar propisuje sadržaj i obrazac izveštaja.

Uz član 25. – U članu 32. Zakona usklađen je naziv inspektora sa nazivom inspektora definisanim u Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Uz član 26. – Predloženim izmenama i dopunama člana 33. Zakona, Ministarstvo se obavezuje da u cilju sprečavanja zloupotrebe u proizvodnji i prometu prekursora, dostavlja informacije o prekursorima i supstancama van Spiska prekursora i nadležnim organima EU, u roku od 30 radnih dana od dana zahteva.

Uz član 27. – U članu 34. Zakona usklađen je naziva inspektora sa nazivom inspektora definisanim u Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Uz član 28. – Predloženom dopunom u članu 35. Zakona, budući da se tranzit vrši bez dozvole (kao u EU), organ nadležan za carinske poslove vrši nadzor nad prekursorima kao i nad svakom drugom robom koja je u tranzitu.

Uz član 29. – Predloženom dopunom u članu 36. Zakona, inspektor za psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, ne vrši nadzor nad tranzitom prekursora, budući da tranzit nije na "režimu dozvole".

Uz član 30. – Predloženom dopunom u članu 39. Zakona, vrši se usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, odnosno definiše se da obrazac i sadržinu inspektorske legitimacije propisuje ministar nadležan za poslove državne uprave.

Uz član 31. – Predloženim izmenama i dopunama u članu 41. Zakona definiše se privredni prestup za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora ako postupaju suprotno odredbama ovog zakona prilikom proizvodnje i prometa prekursora četvrte kategorije.

Uz član 32. – Predloženim izmenama i dopunama u članu 43. Zakona definiše se prekršaj za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora ako postupaju suprotno odredbama ovog zakona prilikom proizvodnje i prometa prekursora četvrte kategorije.

Uz član 33. – Predloženim izmenama i dopunama u članu 45. Zakona definiše se da prekursori koji su predmet privrednih prestupa, prekršaja ili su predmet krivičnog dela (oduzeti iz ilegalnih tokova) tretiraju odnosno uništavaju kao otpad, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom. Predloženo je da Vlada propiše bliže uslove za postupanje sa oduzetim prekursorima, kao i da obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora.

Uz član 34. – Definiše se da će Vlada u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona obrazovati Komisiju za prekursore i Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora, kao i da će u roku od šest meseci doneti propis kojim propisuje bliže uslove za postupanje sa oduzetim prekursorima koji su predmet prekršaja, privrednog prestupa i krivičnog dela.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.01.2019.