Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 6. - KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE OD SPOLJNIH SNABDEVAČA
 • Obrazac Tabela 7. - POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • Obrazac Tabela 8. - KORIŠĆENJE GORIVA U ENERGETICI (TABELA SE PRIMENJUJE NA POSTROJENJA GDE SU GLAVNE AKTIVNOSTI PROIZVODNJA TOPLOTNE I/ILI ELEKTRIČNE ENERGIJE)

PROPISI:

 • LAW ON INVESTMENT FUNDS ("Official Herald of the Republic of Serbia", Nos. 46/2006, 51/2009, 31/2011 and 115/2014)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014)
 • ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014 i 123/2014)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 11/2013, 3/2014 i 4/2014)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2011, 3/2014 i 4/2014)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I PODIZANJU I ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012, 3/2014 i 4/2014)
 • ODLUKA O PRIMENLJIVIM STAMBENIM MODELIMA U ROMSKIM NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • ODLUKA O PRIMENLJIVIM STAMBENIM MODELIMA U ROMSKIM NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013, 1/2014 i 4/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 - prečišćen tekst, 2/2013, 8/2013, 3/2014 i 4/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2013 i 14/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2013 i 14/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU STALNIH ČLANOVA INTERRESORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ("Sl. list grada Čačka", br. 16/2012 i 14/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: DOKAZIVANJE OPTUŽBE KAO ISKLJUČIVA OBAVEZA TUŽIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 15 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZOSTAVLJANJE RADNJI KOJE NISU DOKAZANE IZ IZREKE PRESUDE I RAZLOZI IZOSTAVLJANJA KAO SASTAVNI DEO OBRAZLOŽENJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 8)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEOSNOVANOST ŽALBENIH NAVODA KOJIMA SE OSPORAVA VALIDNOST NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA ZAPOSLENOG U POLICIJI - Zakonik o krivičnom postupku: član 42
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NESAGLASNOST OPTUŽBE I PRESUDE U POGLEDU NAVODA O URAČUNLJIVOSTI UČINIOCA KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 9)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST - OBJEKAT UPISAN U NADLEŽNI JAVNI REGISTAR KOJI JE U TAKVOM STANJU DA NE MOŽE SLUŽITI SVOJOJ FUNKCIJI NITI SE MOŽE SMATRATI ZGRADOM - Zakon o porezima na imovinu: član 2
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST - PORODIČNU STAMBENU ZGRADU I ZA POMOĆNE ZGRADE FIZIČKOG LICA KOJE NE VODI POSLOVNE KNJIGE, ZA ČIJU IZGRADNJU NIJE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Zakon o porezima na imovinu: član 5

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 13. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KRIVIČNO DELO LAŽNOG PREDSTAVLJANJA: • Krivični zakonik - član 329 •
 • Pitanje i odgovor - PRAVO OPERATERA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA DA OBRAĐUJU JMBG I DRUGE PODATKE O LIČNOSTI KORISNIKA USLUGA BEZ NJIHOVOG PRISTANKA
 • Pitanje i odgovor - ZABRANA ANGAŽOVANJA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA NA DRUGIM POSLOVIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR NOVE UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM - "Sl. glasnik RS", br. 122/2014: • Napuštaju se raniji metodi privatizacije - javna aukcija i javni tender i uređuju dva nova metoda - metod javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i javno nadmetanje koji po svojoj sadržini predstavljaju kombinaciju dva prethodna metoda privatizacije •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE ZA GREJANJE
 • Pitanje i odgovor - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA DO PREUZIMANJA, ODNOSNO DO KONAČNOSTI ODLUKE PO RASPISANOM KONKURSU U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - NAČIN DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU ELEKTRONSKIM PUTEM
 • Pitanje i odgovor - PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA PREKNJIŽAVANJE POREZA U SLUČAJU KADA JE U NALOGU ZA PLAĆANJE DOPRINOSA POGREŠNO UNET PIB DRUGOG PORESKOG OBVEZNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE SA OTPADOM NASTALIM U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • Pitanje i odgovor - UNOS U SLOBODNU ZONU MAŠINA KOJE ĆE SE KORISTITI U PROIZVODNJI
DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Oktobar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Popravka i montaža mašina i opreme •
 • Stručni komentar - Inspektor: PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2015. GODINI: • Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 1. decembra 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - ZAJEDNIČKO ISTUPANJE NA TRŽIŠTU VIŠE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

VESTI NA DAN 13. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: