Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA KLIJENTA KOJI JE FIZIČKO LICE O PRIJEMU BROŠURE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 • IZJAVA KLIJENTA KOJI JE PREDUZETNIK, MIKRO, MALO ILI SREDNJE PRAVNO LICE O PRIJEMU BROŠURE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 • OBRAZAC OTV1 - OBRAČUN TROŠKOVA PREGLEDA - VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA

PROPISI:

 • ODLUKA O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015 i 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014, 125/2014 i 51/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI OPASNIH MATERIJA I NJIHOVIM KOLIČINAMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE DOKUMENTA KOJE IZRAĐUJE OPERATER SEVESO POSTROJENJA, ODNOSNO KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010 i 51/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 i 51/2015)
 • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015 i 25/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O PROGLAŠAVANJU ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA KULTURNA DOBRA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/81, 4/83, 23/84, 21/86, 16/87, 12/89, 21/89, 22/89, 26/92 i 21/94)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst i 21/2015)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2013 i 21/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA OVERU OBRAZACA ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA, TROMESEČNO IZVEŠTAVANJE O REALIZACIJI GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA I IZVEŠTAJA O KRETANJU ZARADA I BROJA ZAPOSLENIH U JAVNIM, JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA I DRUŠTVIMA KAPITALA, KOJA OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2015 - prečišćen tekst i 21/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2015)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA GRADA KRAGUJEVAC U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v
 • Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: PREUZIMANJE NASTAVNIKA KOJI NE POSEDUJE OBRAZOVANJE IZ PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKIH I METODIČKIH DISCIPLINA SA LISTE TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja : član 8 stav 4, član 130 i član 131 stav 4

VESTI NA DAN 17. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: