Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA RS: Konsultativno veće evropskih sudija smatra da ustavni amandmani ne garantuju sudsku nezavisnost


Za razliku od Venecijanske komisije, koja je ocenila da poslednji Predlog ustavnih amandmana ispunjava standarde i daje dovoljno garancija za sudsku nezavisnost, Konsultativno veće evropskih sudija (CCJE), takođe telo Saveta Evrope, se ne slaže sa njima.

U mišljenju koje je nedavno objavljeno na srpskom jeziku, se navodi da amandmani iz oktobra prošle godine nisu otklonili nedostatke, koje je ovo telo prepoznalo prilikom analize prethodne verzije amandmana.

Rešenje koje prema mišljenju Konsultativnog veća evropskih sudija dozvoljava uplitanje politike u sudstvo je ono koje definiše način na koji se biraju "istaknuti pravnici" u Visoki savet sudstva, tela koje između ostalog, bira sudije. U poslednjoj verziji amandmana, nesudijske članove VSS-a, njih pet, bira skupština sa dvotrećinskom većinom. Međutim, ukoliko ne može da se pronađe tolika većina, sudije većinom glasova bira petočlana komisija koju čine ljudi koje je već ranije izabrala skupština. Radi se o predsedniku Narodne skupštine, predsedniku Vrhovnog suda, predsedniku Ustavnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana. Ovo rešenje, smatraju u CCJE, ne obezbeđuje nezavisnost tih članova VSS-a i trebalo bi ga brisati.

"Umesto toga, ona omogućava da oni (članovi VSS-a) budu izabrani u skladu sa željom bilo koje vladajuće političke stranke ili stranaka. Nesudijske članove VSS-a bi trebalo da biraju advokatske komore, pravni fakulteti, ravnopravno iz redova vladajuće većine i opozicije u Narodnoj skupštini", navodi se u izveštaju CCJE.

Problematična, sa stanovišta sudske nezavisnosti, je i odredba koja ističe da sudija sudi "vodeći računa o sudskoj praksi". I za ovu odredbi, prema mišljenju evropskih sudija, nema mesta u budućem Ustavu, navodeći da bi samo trebalo da stoji: "Vrhovni sud Srbije obezbeđuje ujednačenu primenu prava od strane sudova putem svojih odluka".

Kao potencijalno opasno, u izveštaju CCJE, se opisuje način na koji je u poslednjoj verziji Ustavnih amandmana formulisan osnov za razrešenje sudija. Takva formulacija, navodi se u izveštaju, u suprotnosti je sa načelom stalnosti sudijske funkcije.

"Osnove za razrešenje, uključujući i nestručnost, trebalo bi dodatno urediti jasno razređenim zakonima koji propisuju i konkretne prekršaje koji mogu dovesti do razrešenja, kao i postupak koji bi mogao voditi razrešenju", savetuju u Konsultativnom veću evropskih sudija.

Ništa bolje mišljenje evropske sudije nemaju ni o predloženom sastavu Visokog saveta sudstva. Podsetimo, ukoliko ovaj amandman neizmenjen uđe u Ustav, Visoki savet sudstva će brojati deset članova, pet koje biraju sudije i pet koje bira parlament. Dodatno, amandmani predviđaju raspuštanje VSS-a ukoliko ovo telo ne bude moglo da donese odluku 60 dana.

"VSS bi trebalo da ima neparan broj članova – jedanaest članova – od kojih bi većina trebalo da budu sudije…Predsednik VSS-a bi trebalo da bude sudija", navode iz CCJE uz jasan dodatak: "Odredbu o razrešenju VSS-a u slučaju da ne donese odluku trebalo bi brisati".

Ovakvi stavovi Konsultativnog veća evropskih sudija u značajnoj meri se podudaraju sa stavovima pretežnog dela struke i nevladinog sektora. S druge strane, ovakvo mišljenje je u koliziji sa stavom Venecijanske komisije koja je dala "zeleno svetlo" na predložene amandmane. Međutim, kako je u Akcionom planu za poglavlje 23, zbog kojeg se i menja Ustav, previđeno da ocenu amandmana daje Venecijanska komisija to znači da mišljenje Konsultativnog veća evropskih sudija nije obavezujuće za Ministarstvo pravde. CCJE je analiziralo Ustavne amandmane na zahtev Društva sudija Srbije. Dalja procedura nalaže da najpre o predloženim amandmanima odlučuje Narodna skupština Republike Srbije, a potom i građani na referendumu.

Izvor: Vebsajt Danas, Vuk Jeremić, 20.01.2019.
Naslov: Redakcija