Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac br. 1 - EVIDENCIJA POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U OBLASTI SPORTA
 • Obrazac br. 2 - EVIDENCIJA IZDATIH UVERENJA O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU U OBLASTI SPORTA
 • Obrazac - EVIDENCIONA PRIJAVA O SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, SPORTSKIM SAVEZIMA, SPORTSKIM DRUŠTVIMA I SPORTSKIM CENTRIMA

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 858/2014 OD 4. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 859/2014 OD 5. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 860/2014 OD 5. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 875/2014 OD 8. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 876/2014 OD 8. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013, 100/2014 i 120/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014, 86/2014 i 120/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 120/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 8/2014 i 13/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr., 8/2014 i 120/2014)
 • TÖRVÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉS SZABADSÁGAINAK VÉDELMÉRŐL (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. - Alkotmányos Alapokmány és a SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. - másik törvény és 97/2013 - AB határozat)
 • ODLUKA O IZRADI NACRTA STATUTA O IZMENI I DOPUNI STATUTA GRADA KRAGUJEVCA I SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2014)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 858/2014 of 4 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 235/1 of 8.8.2014 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 859/2014 of 5 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 235/4 of 8.8.2014 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 860/2014 of 5 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 235/7 of 8.8.2014 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 875/2014 of 8 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 240/9 of 13.8.2014 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 876/2014 of 8 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 240/12 of 13.8.2014 -

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: BITNI ELEMENTI UGOVORA O OSTAVI - Zakon o obligacionim odnosima: član 720
 • Privredni apelacioni sud: ISPLATA ŠTETE NASTALE ISPLATOM INVALIDSKE I PORODIČNE PENZIJE - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: čl. 31 i 209
 • Privredni apelacioni sud: NASLOVLJENOST OBLIGACIONOG UGOVORA I TUMAČENJE UGOVORNIH ODREDBI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 66 i 1020
 • Privredni apelacioni sud: OCENA UREDNOSTI PRIJEMA POŠILJKE - Zakon o parničnom postupku: član 141
 • Privredni apelacioni sud: PRIJAVA POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU PO OSNOVU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 51
 • Privredni apelacioni sud: SVRHA DEPOZITA KOD UGOVORA O ZAKUPU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 584 i 585
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA DONOŠENJE REŠENJA O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: član 148
 • SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI JE PROGLAŠEN SPOMENIKOM KULTURE A KOJI SE KORISTI ZA RAD SINDIKATA KAO ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH - Zakon o porezima na imovinu: član 12 stav 1 tačka 4)
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE U KOJIMA SU SMEŠTENI PROIZVODNI POGONI KOJI SE KORISTE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE - Zakon o porezima na imovinu: član 7
  • Uprava carina: PREGLED KRETANJA CENA OSNOVNIH FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA NA SVETSKOM TRŽIŠTU ZA PERIOD OD 26. SEPTEMBRA DO 17. OKTOBRA 2014. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 06. NOVEMBAR 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - IZVRŠITELJI I BANKE: • Izvršenje na sredstvima na tekućem i štednom računu fizičkog lica u banci radi naplate novčanog potraživanja •
  • Pitanje i odgovor - NAČINI SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  • Pitanje i odgovor - PRODAJA NEPOKRENOSTI KOJA ČINI OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA
  • Pitanje i odgovor - SUBJEKTIVITET PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NEMA REGISTROVANOG ZASTUPNIKA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.11.2014. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-000012/2014-09 od 31.10.2014. godine •
  • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE UREDBE O ZVANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2014
  • Pitanje i odgovor - DOKAZIVANJE DOMAĆEG POREKLA DOBARA PONUĐENIH U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2014. GODINU
  • Stručni komentar - POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2014. GODINU
  • Stručni komentar - INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - OKTOBAR 2014. GODINE
  • Stručni komentar - INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA IZVOZ U REPUBLICI SRBIJI - OKTOBAR 2014. GODINE
  • Pitanje i odgovor - PRAVO KUPCA - KRAJNJEG KORISNIKA KOJI DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA KORISTI U INDUSTRIJSKE SVRHE NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH U AVGUSTU I SEPTEMBRU 2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 120/2014
  • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PREFERENCIJALNI IZVOZ PROIZVODA SRPSKOG POREKLA NA TERITORIJU CARINSKE UNIJE RUSKE FEDERACIJE, REPUBLIKE BELORUSIJE I REPUBLIKE KAZAHSTANA (PROIZVODI MESNE INDUSTRIJE I SMRZNUTO POVRĆE)
  • Pitanje i odgovor - UPLATA DONACIJE ZA KUPOVINU SANITETSKOG VOZILA USTANOVI U BLOKADI

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

  • Stručni komentar - Inspektor: KNJIGA REKLAMACIJA U UGOSTITELJSTVU
  • Pitanje i odgovor - Inspektor: UZIMANJE MAGACINA U ZAKUP I PRAVILNO VOĐENJE KEPU KNJIGE

  VESTI NA DAN 06. NOVEMBAR 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: