Zastava Bosne i Hercegovine

Status stranih kvalifikovanih elektronskih potpisa u Republici Srbiji

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Milan Vojvodić

Objavljeno: 19.11.2020.Kvalifikovani elektronski potpis iz strane zemlje smatra se kvalifikovanim u našoj zemlji ukoliko postoji međunarodni sporazum sa stranom zemljom o priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja. To je propisano članom 40. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017).

Republika Srbija ima potpisane sporazume sa Crnom Gorom i Severnom Makedonijom, koji trenutno nisu stupili na snagu. Naš parlament je ratifikovao ove sporazume, ali da bi stupili na snagu čeka se zvanična nota ovih zemalja o ispunjenosti unutrašnjih procedura za ratifikaciju sporazuma. Sa drugim zemljama nemamo ovakvih sporazuma.

U nedostatku međunarodnih sporazuma, strani kvalifikovani elektronski potpisi u našoj zemlji pravno imaju status nekvalifikovanih. To znači da mogu da se koriste u poslovanju, kao i da imaju određenu dokaznu težinu, ali da nemaju pravne garancije koje imaju elektronski potpisi koji su kvalifikovani u našoj zemlji, a to su trenutno elektronski potpisi koje izdaju domaća sertifikaciona tela upisana u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja.

Za napredni elektronski potpis nije predviđeno priznavanje na međunarodnom nivou, već samo za kvalifikovani elektronski potpis, odnosno kvalifikovane usluge od poverenja.

Potrebno je da napredni elektronski potpis ispunjava uslove u skladu sa Uredbom EU br. 910/2014, odnosno Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Takođe, zbog toga što nisu detaljnije regulisani zakonom, dejstvo nekvalifikovanih elektronskih potpisa u slučaju spora moglo bi da se dovede u pitanje, što svakako predstavlja izvestan rizik za poslovanje, jer potencijalno u nekim slučajevima može da se dovede u pitanje validnost potpisanih dokumenata.

Napominjemo da napredni elektronski potpis nije dovoljan u slučajevima kada se propisom zahteva isključivo korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa, kao i da naš zakon kvalifikovanom elektronskom potpisu daje najviše pravne garancije u odnosu na ostale vrste potpisa.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge