Zastava Bosne i Hercegovine

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju nakon smrti primaoca izdržavanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Živković

Objavljeno: 30.05.2013.

Pitanje:

• Mogu li davalac izdržavanja i zakonski naslednici primaoca izdržavanja, u ostavinskom postupku nakon smrti primaoca izdržavanja, da raskinu ugovor o doživotnom izdržavanju i ako mogu da li se za raskid ugovora zahteva posebna forma?

Odgovor:

'Prema članu 194. stav 1. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS), davalac izdržavanja stiče pravo svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju u trenutku smrti primaoca izdržavanja i stoga ako je primalac izdržavanja raspolagao celokupnom svojom imovinom ugovorom o doživotnom izdržavanju, ostavinski sud će obustaviti postupak rasprave zaostavštine ako je pokrenut posle njegove smrti, zbog nepostojanja imovine koja bi bila predmet nasleđivanja.

Dakle, po redovnom toku stvari, smrću primaoca izdržavanja ugovor o doživotnom izdržavanju je izvršen i primalac izdržavanja postao je vlasnik imovine koja je bila predmet ugovora, pa je, s obzirom na tu činjenicu, u praksi sporno mogu li davalac izdržavanja i zakonski naslednici primaoca izdržavanja, u ostavinskom postupku iza smrti primaoca izdržavanja, da raskinu ugovor o doživotnom izdržavanju i ako mogu da li se za raskid ugovora zahteva posebna forma.

Saglasno načelu autonomije volje u obligacionim odnosima, iz člana 10. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), ugovor o doživotnom izdržavanju može biti raskinut neformalnim sporazumom ugovarača. Imajući to u vidu i nasledno-pravni karakter ugovora o doživotnom izdržavanju kao i da, prema stanovištu sudske prakse, naslednici primaoca izdržavanja imaju pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja ugovora od strane davaoca izdržavanja, davalac izdržavanja, nezavisno od toga da li je on istovremeno i zakonski naslednik primaoca izdržavanja, i zakonski naslednici primaoca izdržavanja, mogu prostim izjavama volja datim na zapisnik pred ostavinskim sudom sporazumno da raskinu ugovor o doživotnom izdržavanju, sa posledicom da se imovina koja je bila predmet ugovora vraća u zaostavštinu ostavioca koju ostavinski sud mora da raspravi po zakonskom osnovu nasleđivanja.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge