Zastava Bosne i Hercegovine

Overa potpisa na ugovoru o prodaji vozila

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 13.02.2018.Tokom postupka registracije vozila zahteva se overa potpisa fizičkih lica na ugovoru o kupoprodaji vozila.

Overa potpisa predviđena je Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila (dalje: Pravilnik).

Pravilnikom je propisano da se saobraćajna dozvola izdaje kada se promeni bilo koji podatak koji se upisuje na obrascu te dozvole ili u kontaktnom mikrokontroleru (čipu). Uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole podnosi se isprava kojom se dokazuje promena podataka.

U slučaju kupoprodaje vozila, uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole prilaže se kupoprodajni ugovor na osnovu koga se izdaje saobraćajna dozvola sa podacima o novom vlasniku vozila. Overa potpisa fizičkog lica od strane suda ili drugog nadležnog organa na ugovoru o kupoprodaji vozila predviđena je u dva slučaja, i to:

- kada se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, i
- ako je ugovor o prodaji vozila zaključen između fizičkog lica kao prodavca i pravnog lica kao kupca.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge