Zastava Bosne i Hercegovine

Zakonitost odluka jedinica lokalne samouprave kojima su određene različite cene komunalnih usluga za različite subjekte

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Mile Orlović

Objavljeno: 16.12.2015.


Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - dalje: Zakon), odredbom člana 25, su propisana sledeća načela za određivanje cena komunalnih usluga:

Cene komunalnih usluga se određuju na osnovu sledećih načela:

1) primena načela "potrošač plaća";
2) primena načela "zagađivač plaća";
3) dovoljnosti cene da pokrije poslovne rashode;
4) usaglašenosti cena komunalnih usluga sa načelom pristupačnosti;
5) nepostojanja razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge.

Ako se za različite kategorije korisnika komunalnih usluga primenjuju različiti metodi obračuna, vodiće se računa da cena bude srazmerna sa troškovima pružanja te usluge (stav 2. člana 25. Zakona).

Načelo iz stava 1. tačka 5) zapravo predstavlja zabranu naplaćivanja različitih cena različitim kategorijama potrošača, ukoliko ne postoji razlika u troškovima obezbeđivanja komunalne usluge koje ima pružalac usluge. Navedeno znači da će privredni subjekat (javno preduzeće, privredno društvo ili preduzetnik), koji ima ovlašćenje za obavljanje komunalne delatnosti, moći da naplati veću cenu samo pod uslovom da je konkretni primalac usluge ili kategorija primaoca, specifična u tom smislu da je takvim subjektima pružanje komunalne usluge zaista i zahtevnije, a u smislu troškova koje snosi pružalac komunalne usluge, te da je ta cena utvrđena odlukom jedinice lokalne samouprave.

I u stavu 3. je ostavljena mogućnost razlikovanja ispostavljene cene, a u slučaju različitog metoda obračuna za određene korisnike, međutim, u istom stavu postoji i ograničenje: "vodiće se računa da cena bude srazmerna sa troškovima pružanja te usluge", koje bi trebalo da predstavlja branu nesrazmernom povećanju cena iz ovog razloga.

Takođe, članom 26. istog zakona je propisano da jedinica lokalne samouprave je u obavezi da prati kretanje cena komunalnih usluga, a naročito usklađenost cena komunalnih usluga sa principima utvrđenim ovim zakonom.

Kada je u pitanju ocena zakonitosti akata lokalne samouprave sa zakonom i Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), jedino nadležan organ za utvrđivanje zakonitosti i ustavnosti akata je Ustavni sud. Dakle, jedino Ustavni sud može ceniti usklađenost akta lokalne samouprave, u ovom slučaju, sa Zakonom.

Ustavni sud je, po ovom osnovu, do sada, doneo dve odluke kojima su stavljene van snage odredbe propisa lokalne samouprave:

"…po oceni Suda, obaveza korisnika u naseljenom mestu Divčibare utvrđena je suprotno zakonom propisanim načelima za određivanje cena komunalnih usluga, jer se za iste kategorije potrošača određuje različit način obračuna, odnosno visina naknade za komunalnu uslugu. Naime, iz navedenih načela za obrazovanje cena komunalnih usluga, po shvatanju Suda, sledi da se cene komunalnih usluga određuju na jedinstven način prema svim potrošačima, kao i da se različite cene mogu utvrditi samo za različite kategorije potrošača, pod uslovom da se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge. Iz navedenih razloga osporeni član Odluke, po oceni Suda, nije u saglasnosti sa zakonom."

(Odluka Ustavnog suda, IUl broj 362/2009 od 22. decembra 2011. godine, objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 13/2012 od 24. februara 2012. godine)

"Odredbama čl. 25. i 26. Zakona o komunalnim delatnostima su propisana načela i elementi za određivanje cena komunalnih usluga. Odredbom člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona je propisano načelo prema kome se prilikom određivanja cena komunalnih usluga mora voditi računa da ne postoje razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika ne zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge. Osporenom odredbom člana 68. stav 3. Odluke se uvođenjem korektivnog faktora stvara nejednakost između različitih kategorija kupaca toplotne energije, odnosno sanitarne tople vode na teritoriji grada Pančeva. Pri tome ta razlika nije zasnovana na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge grejanja, odnosno isporuke tople sanitarne vode. Osporena odredba Odluke nije u saglasnosti ni sa članom 26. Zakona o komunalnim delatnostima, jer su ovim članom taksativno navedeni elementi za određivanje cena komunalnih usluga. To znači da jedinica lokalne samouprave Zakonom nije ovlašćena da propisuje bilo kakve drugačije elemente cena komunalnih usluga, osim onih koji su utvrđeni u Zakonu.

Ustavni sud je konstatovao da se uvođenjem korektivnog faktora prilikom određivanja cena komunalnih proizvoda (isporučene toplotne energije i sanitarne tople vode) protivno zakonu, različite kategorije kupaca komunalnog proizvoda stavljaju u nejednak položaj u zavisnosti od namene i stepena izgrađenosti prostora, odnosno objekta. Saglasno navedenom, Sud je utvrdio da je osporena odredba člana 68. stav 3. Odluke u suprotnosti sa utvrđenim načelom zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava."

(Odluka Ustavnog suda, IUo 149/2011 od 14. februara 2013. godine, objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 22/2013 od 8. marta 2013. godine)

Postoje određene najave rešavanja ovog spornog pitanja, a najavljeno je i podnošenje inicijative za ocenu zakonitosti i ustavnosti spornih akata lokalne samouprave Ustavnom sudu.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge