Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za zastupanje u osiguranju

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Olivera Labus

Objavljeno: 18.11.2015.Pitanje:

  • Da li zastupnik u osiguranju (zaposleni) mora imati licencu za zastupanje da bi radio na ovoj poziciji?

Odgovor:

Članom 105. stav 1. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) je propisano da poslove zastupanja u osiguranju u društvu za zastupanje u osiguranju, kod zastupnika u osiguranju i pravnih lica iz člana 98. stav 2. ovog zakona (banka, davalac finansijskog lizinga i javni poštanski operator) mogu, na osnovu zaposlenja ili rada van radnog odnosa u skladu sa zakonom, obavljati samo lica (ovlašćeni zastupnici) koja imaju ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Ove poslove ne mogu obavljati lica koja su osuđena na bezuslovnu kaznu zatvora ili su pravnosnažno osuđena za kazneno delo koje ih čini nepodobnim za obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju licu koje ispunjava sledeće uslove:

  • 1) ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo;
  • 2) položilo je stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika na srpskom jeziku;
  • 3) nije mu pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;
  • 4) nije mu u poslednje tri godine oduzeto ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge