Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za prodaju predmeta koje fizičko lice samostalno izrađuje

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 02.11.2015.


Fizičko lice može proizvoditi predmete (nakit, ukrasi i sl) i samostalno iz prodavati preko vebsajta, na manifestacijama gde je dozvoljena ulična prodaja, samo ako se registrovalo u Agenciji za privredne registre (APR) kao preduzetnik. Sama činjenica da fizičko lice pravi i prodaje predmete tu aktivnost kvalifikuje kao kontinuiranu delatnost, čime to fizičko lice dobija status trgovca. Međutim da bi ovakva trgovina bila legalna, potrebno je da se ispune zakonski uslovi i to da:

 • - se registruje u APR,
 • - ispuni druge uslove iz Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013).

Za razliku od kontinuirane prodaje, dozvoljena je pojedinačna prodaja (npr. fizičko lice prodaje jednokratno gitaru koju je sam napravio ili kupio) i za nju ne postoje zakonom propisani uslovi. U konkretnom slučaju ovakva ili slična delatnost može se podvesti pod stari ili umetički zanat ako se ispune uslovi propisani Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 56/2012).

Ovaj pravilnik daje dodatne pogodnosti tako što omogućava zanatlijama i sl. da dobiju sertifikat od ministarstva nadležnog za poslove privrede "proizvod starog zanata", "proizvod umetničkog zanata" ili "proizvod domaće radinosti", čime njihova roba biva interesantnija kupcima na tržištu. Naravno, preduslov za dobijanje sertfikata je registracija u APR, tako da fizičko lice koje nije registrovano ne može uopšte aplicirati za sertifikat.

Na kraju, ovo lice kao preduzetnik mora ispunjavati i sve druge zakonske uslove, kao što je npr. vođenje evidencije u KEPU knjizi i izdavanje blok računa

Zaključak je da sva lica koja objavljaju uličnu prodaju a neispunjavaju navedene uslove, to rade nelegalno.

OBRAZLOŽENJE

Fizičko lice koje želi da se bavi prodajom, odnosno trgovinom, treba prvenstveno da zadovolji uslov iz Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: ZOT) koji propisuje ko može obavljati trgovinu, kao i način za obavljanje trgovine na tržištu Republike Srbije.

ZOT u članu 30. propisuje opšti uslov za obavljanje trgovine prema kojem trgovinu mogu da obavljaju lica koja imaju svojstvo trgovca u skladu sa ovim zakonom. Za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, kao i posebnim propisima (higijensko-sanitarni, uslovi bezbednosti i zdravlja na radu, uslovi zaštite životne sredine, propisani tehnički zahtevi i dr.).

Lica koja imaju svojstvo trgovca dužna su da u prodajnom objektu, odnosno prilikom trgovine van prodajnog objekta, poseduju dokaze o svojstvu trgovca, odnosno ispunjenosti uslova iz ZOT i drugih relevantnih propisa.

STICANJE SVOJSTVA TRGOVCA

Član 11. ZOT propisuje ko može da se bavi trgovinom, odnosno koja lica imaju svojstvo trgovca.

• Svojstvo trgovca imaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu.

Pomenuti privredni subjekti osnivaju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) koji uređuje pravni položaj privrednih društava i preduzetnika (njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj), a registruju se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014).

• Svojstvo trgovca imaju i tri kategorije fizičkih lica, i to:

 • 1) poljoprivrednici, registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda, u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije;
 • 2) lica koja vrše promet ulovljene divljači, ribe, gljiva, divlje flore i faune, i ostalih šumskih plodova, u skladu sa posebnim propisima o lovu, ribljem fondu, veterini, zaštiti prirode i šumama;
 • 3) fizička lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima (npr. advokati).

Fizičko lice koje želi da se bavi prodajom predmeta koje samostalno izrađuje, treba da se u APR registruje kao preduzetnik i na taj način stekne svojstvo trgovca.

SANKCIJE I ZAŠTITNE MERE

• Sankcija za fizička lica koja obavljaju promet robe/usluga, a nemaju svojstvo trgovca je novčana kazna koja se može kretati u rasponu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Fizičkom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.

SERTIFIKOVANJE

Prema članu 88. Zakona o privrednim društvima, preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti.

Pored registracije u APR koja je obavezna, fizičko lice - preduzetnik može da se sertifikuje kod ministarstva nadležnog za poslove privrede, u skladu sa Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 56/2012).

Proizvodi iz čl. 2. do 6. ovog pravilnika (proizvodi starog zanata, umetničkog zanata ili domaće radinosti), pored deklaracija i oznaka propisanih posebnim propisima za tu vrstu proizvoda, mogu biti posebno označeni nazivom:

 • - "proizvod starog zanata",
 • - "proizvod umetničkog zanata" ili
 • - "proizvod domaće radinosti", kao i
 • - stilizovanom oznakom otvorene šake.

Ovo posebno označavanje vrši se na osnovu prethodno pribavljenog sertifikata ministarstva nadležnog za poslove privrede.

• Sertifikovanje vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede po zahtevu preduzetnika, odnosno drugog subjekta.

• Uz zahtev se prilaže dokaz:

 • - da je preduzetnik, odnosno drugi subjekt registrovan kod nadležnog organa,
 • - o uplati propisane administrativne takse.

Uslovi za sertifikovanje jesu da:

 • - je preduzetnik, odnosno drugi subjekt aktivan, kao i
 • - sertifikovanje traži za delatnost iz čl. 2. do 6. ovog pravilnika, koja je registrovana kao pretežna u sedištu subjekta ili u prostoru van sedišta, odnosno u prostoru registrovanog ogranka.

Dakle, jedan od uslova za dobijanje sertifikata i upis u evidenciju izdatih sertifikata nadležnog ministarstva, jeste da je podnosilac zahteva registrovan u APR.

Sertifikat se izdaje na 10 godina, uz mogućnost produženja važenja sertifikata.

O izdatim sertifikatima nadležno ministarstvo vodi Evidenciju koja sadrži podatke o:

 • - vrsti proizvoda koji se smatraju proizvodima starog i umetničkog zanata, odnosno proizvodima domaće radinosti;
 • - preduzetniku, odnosno drugom subjektu nosiocu sertifikata (naziv, lično ime i prezime preduzetnika, sedište sa adresom subjekta, PIB i matični broj subjekta, kao i druge podatke: broj telefona, e-mail i sl.);
 • - broju izdatog sertifikata u svečanoj formi;
 • - službenom broju iz evidencije Ministarstva, sa datumom izdavanja sertifikata.

Registracija u APR je uslov za dobijanje sertifikata od strane ministarstva nadležnog za poslove privrede. Sertifikovanje je dobrovoljno i pruža određene pogodnosti. Npr. posedovanje sertifikata je jedan od uslova za učešće na konkursu za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata koje raspisuje ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

OBAVEZNE EVIDENCIJE I IZDAVANJE RAČUNA

Odredbom člana 37. ZOT propisano je da je trgovac dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe.

Trgovac koji prodaje svoje rukotvorine preko interneta, na sajmu ili tezgi, dužan je da vodi evidenciju prometa.

• Evidencija prometa vodi se u skladu sa Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga ("Službeni glasnik RS" br. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99, 9/2009 i 7/2010), uz napomenu da je pomenuti pravilnik u postupku izmene.

Idavanje računa propisano je odredbama Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014), pa je trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun koji sadrži:

 • - naziv ili poslovno ime,
 • - adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;
 • - podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;
 • - prodajnu cenu;
 • - datum izdavanja računa.

Ovde ne govorimo o fiskalnom računu koji je propisan drugim propisima, već o računu koji može da bude iz bloka koji će trgovac da popuni propisanim podacima. Neophodno je da potrošač ima račun u slučaju da želi da reklamira robu posle prodaje.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge