Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za pružanje usluge punjenja vozila električnom energijom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 07.02.2022.


Zakonom o planiranju i izgradnji (dalje: Zakon) uređeni su uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata.

Odredbama čl. 133. do 153. Zakona uređena su pitanja koja se tiču nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole, postupka izdavanja, rokova važenja, kao i posebni slučajevi građenja, odnosno izvođenja radova bez pribavljene građevinske dozvole, kao i izgradnje objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola.

Odredbom člana 144. Zakona propisano je da se posebna vrsta objekata može graditi, odnosno određeni radovi mogu izvoditi i bez pribavljanja akta nadležnog organa, u skladu sa posebnim propisom iz člana 201. stav 7. tačka 13a) ovog zakona. Na osnovu člana 201. stav 7. tačka 13a) Zakona o planiranju i izgradnji Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi (dalje: Pravilnik).

Daljim odredbama ovog pravilnika propisano da se sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za objekte i radove iz člana 3. ovog pravilnika (što podrazumeva postavljanje elektro-punjača), uređuje propisom kojim se propisuje sadržaj tehničke dokumentacije, kao i da, po dostavljanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova iz člana 3. ovog pravilnika, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole sprovodi postupak utvrđen propisom kojim se propisuje sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem.

Imajući u vidu citirane odredbe zaključuje se da je odgovor na prvo pitanje koje se tiče postavljanja elektro-punjača za električne automobile, sa aspekta Zakona o planiranju i izgradnji, dovoljno pribavljanje rešenja o odobrenju nadležnog organa.

Nasuprot navedenom, odredbama Zakona o energetici (dalje: ZE) postavljanje elektro-punjača za električne automobile, koje kako razumemo podrazumeva i prodaju električne energije krajnjim kupcima, nije eksplicitno prepoznato kao energetska delatnost koja bi podrazumevala pribavljanje licence.

Saglasno odredbama ZE, licenca predstavlja akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje energetskih delatnosti propisanih ZE. Članom 16. ZE taksativno su pobrojane energetske delatnosti, u smislu ZE, dok je odredbom člana 17. propisano da Energetsku delatnost može da obavlja javno preduzeće, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti, ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Članom 21. ZE taksativno su pobrojane i energetske delatnosti za čije obavljanje licenca nije potrebna.

I pored toga što bi se širim tumačenjem, moglo tumačiti da bi ova usluga mogla da na neki način predstavlja snabdevanje električnom energijom (odnosno, delatnost koja je tačkom 6) člana 16. ZE prepoznata kao energetska delatnost), polazeći od osnovnih pojmova propisanih Zakonom, a imajući u vidu odredbe kojima se uređuje snabdevanje električnom energijom i obaveze koje snabdevač preduzima u skladu sa Zakonom mišljenja smo se u odnosu na postavljanje elektro punjača ne mogu primenjivati odredbe koje se tiču snabdevanja električnom energijom.

Naprotiv, ukazujemo da je poslednjim izmenama ZE iz 2021. godine, prepoznata kao posebna usluga iz oblasti energetike - usluga punjenja električnom energijom vozila sa električnim ili kombinovanim električnim i drugim pogonom, a pružalac ove usluge može biti pravno lice ili preduzetnik.

Naime, članom 210v ZE, propisano je da pružalac usluge punjenja električnom energijom vozila sa električnim ili kombinovanim električnim i drugim pogonom je privredno društvo ili preduzetnik koji na javnom mestu pruža uslugu punjenja električnih vozila i on je krajnji kupac na tržištu električne energije.

Stavom 2. ovog člana predviđeno je da je punionica javno mesto na kome se pruža usluga punjenja električnih vozila ili mesto na kome se električnom energijom pune električna vozila za javni prevoz putnika.

Daljim odredbama ovog člana predviđena je dužnost operatora distributivnog sistema da sarađuje na nediskriminatornoj osnovi sa bilo kojim fizičkim ili pravnim licem koje je vlasnik, razvija ili upravlja punionicama za električna vozila.

Operator distributivnog sistema po pravilu ne može biti vlasnik, niti razvijati ili upravljati punionicama za električna vozila, osim u slučaju da poseduje punionice isključivo za sopstvenu upotrebu.

Vlada će posebnim aktom urediti tehničke specifikacije za punionice električnih vozila, mogućnost, način i mesto merenja, obaveze operatora sistema prema krajnjem kupcu koji pruža uslugu punjenja električnih vozila, obaveze pružaoca usluge punjenja električnih vozila i druga pitanja vezana za rad punionica.

Imajući u vidu citirane odredbe, zaključuje se da za postavljanje elektro-punjača, sa aspekta ZE, prema trenutno aktuelnim zakonskim i podzakonskim aktima, nije propisana obaveza pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti. Svakako napred navedeno podrazumeva da se ova usluga treba vršiti u svemu u skladu sa odredbama važećih propisa iz drugih oblasti.

Kako se očekuje da će se u narednom periodu zakonska regulativa kojima su regulisana ova pitanja razraditi, a pre svega da će se doneti uredba Vlade Republike Srbije kojim će se urediti tehničke specifikacije za punionice električnih vozila, mogućnost, način i mesto merenja, obaveze operatora sistema prema krajnjem kupcu koji pruža uslugu punjenja električnih vozila, obaveze pružaoca usluge punjenja električnih vozila i druga pitanja vezana za rad punionica, napominjemo da nije isključena mogućnost da će promene dovesti do izmena u pogledu navedenih uslova.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge