Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU I SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI

("Sl. glasnik RS", br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje posebna vrsta objekata i posebna vrsta radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsta objekata koji se grade, odnosno vrsta radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova, kao i obim, sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupak koji nadležni organ sprovodi.

Član 2

Posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa su:

1) radovi na tekućem održavanju objekta ili dela objekta (stana ili drugog posebnog dela);

2) postavljanje žičane ili drvene ograde;

3) građenje objekata protivgradne odbrane;

4) građenje jednostavnih pomoćnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 20 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 25 m2 i dubine do 1,2 m, nadstrešnice osnove do 20 m2, dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2 m2 i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori koji se ne priključuju na elektrodistributivnu mrežu);

4a) postrojenja instalisane snage do 50 kW za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe krajnjeg kupca koji stiče status kupca - proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;

5) građenje jednostavnih ekonomskih objekata koji se grade na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti iz člana 2. stav 1. tačka 24) Zakona o planiranju i izgradnji) do 50 m2 u osnovi, stočne jame do 20 m2 u osnovi, sistemi za navodnjavanje iz člana 2. stav 1. tačka 26b) Zakona o planiranju i izgradnji, sa pripadajućim bunarima, bunarskim kućicama i pumpama, staklenici, plastenici ukoliko koriste iste priključke na infrastrukturu kao glavni objekat;

6) grobnice i spomenici na groblju;

7) pešačke staze, mobilijar (klupe i sl.) i ozelenjavanje;

8) ploče za obaveštavanje površine do 6 m2 i druga oprema;

9) nosači antena sa antenama na postojećim zgradama, putevima, infrastrukturi i kontejnerima elektronskih komunikacija, kao i tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima;

10) sredstva elektronskih komunikacija koja se postavljaju ili instaliraju na kablovima i mrežama elektronskih komunikacija i kablovi elektronskih komunikacija koji se postavljaju ili instaliraju u postojeću linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija - kablovsku kanalizaciju;

11) kontejneri za smeštaj elektronsko komunikacione i elektroenergetske opreme i uređaja, mikro rovovi za optičke i druge kablove, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj opreme elektronske komunikacije i sl.;

12) radovi na redovnom, kao i radovi na vanrednom održavanju železničke infrastrukture (osim radova glavne opravke železničke infrastrukture, koji obuhvataju izvođenje građevinskih i drugih radova u zaštitnom pojasu sa pripadajućim objektima, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta), u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje železnička infrastruktura;

13) radovi na otklanjanju štetnih posledica elementarne nepogode ili drugog nepredviđenog događaja, odnosno okolnosti kojim se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekta i saobraćaja, radi njihovog sprečavanja ili ublažavanja štetnog dejstva, na postojećim linijskim infrastrukturnim objektima;

14) poletno-sletne staze sa prirodnom podlogom do 1.000 m;

15) radovi na postavljanju i priključenju na distributivnu mrežu tipskih ormana mernog mesta (OMM) i tipskih kablovskih priključnih kutija (KPK) do 1 kV koji se postavljaju na granici parcele na kojoj se nalazi objekat koji se priključuje ili koji se postavljaju uz/na postojećim elektroenergetskim objektima (TS, podzemni i nadzemni vodovi), a koji mogu biti slobodnostojeći, nadgradni i ugradni;

16) radovi na održavanju, popravke i zamena opreme na objektima vetroelektrana koji se izvode bez građevinskih radova (zamena elisa, zamena gondola, zamena određenih uređaja i njihovih delova);

17) stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite;

18) oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda;

19) skijaške trake;

20) radovi na postavljanju i priključenju na distributivnu gasnu mrežu tipskih merno-regulacionih setova (MRS), kapaciteta do 10 m3/h za stambene zgrade kategorije A.

Član 3

Po zahtevu investitora za izgradnju pojedinih vrsta objekata, odnosno izvođenje određenih radova, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

Objekti, odnosno radovi iz stava 1. ovog člana su:

1) pomoćni objekti iz člana 2. stav 1. tačka 24) Zakona o planiranju i izgradnji, osim objekata iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika;

2) ekonomski objekti iz člana 2. stav 1. tačka 24a) Zakona o planiranju i izgradnji, koji se grade na poljoprivrednom gazdinstvu, osim objekata iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika;

3) izvođenje radova na investicionom održavanju objekta ili dela objekta (zajedničkog dela, stana ili drugog posebnog dela);

4) uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom;

5) izgradnja i rekonstrukcija sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture i drugih javnih površina (parkovi, trgovi, kolsko-pešačke staze u otvorenim blokovima i sl.) u okviru postojeće regulacije ulica u skladu sa faktičkim stanjem na terenu;

6) uređenje i rekonstrukcija saobraćajnica i drugih javnih slobodnih površina u okviru njihove postojeće regulacije, u skladu sa faktičkim stanjem na terenu;

7) uvođenje novih vidova saobraćaja (trolejbuska, tramvajska mreža, biciklističke staze i sl.) u regulaciji postojećih saobraćajnica u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, kao i izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema (podzemni i nadzemni vodovi, javna rasveta, signalizacija i sl.);

8) parterno uređenje, popločavanje/asfaltiranje trgova, pijaca, šetališta, postavljanje fontana, česmi, stepeništa, rampi, prilaza, prolaza i pratećih instalacija.

9) rekonstrukcija linijskih infrastrukturnih objekata, u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 32a) Zakona o planiranju i izgradnji;

10) ploče za obaveštavanje površine preko 6 m2 i druga oprema;

11) izgradnja manjih crpnih stanica, ispravljačkih stanica i sl. koje nisu predviđene planskim dokumentom, a u funkciji su izgradnje i rekonstrukcije objekata navedenih u tač. 5), 6), 7), 8) i 9) ovog stava;

12) rekonstrukcija;

13) adaptacija;

14) sanacija;

15) izvođenje radova na postojećem objektu, kao i popravka ili zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se menja spoljni izgled uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade;

16) promena namene objekta ili dela objekta (zajedničkog dela, stana ili drugog posebnog dela) bez izvođenja radova;

17) promena namene uz izvođenje radova;

18) izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora;

19) ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) na postojeći objekat;

20) podzemni kontejneri za sakupljanje komunalnog i reciklabilnog otpada;

21) radovi na rekonstrukciji, radovi na obnovi železničke infrastrukture, kao i glavne opravke železničke infrastrukture koji obuhvataju izvođenje građevinskih i drugih radova u zaštitnom pojasu sa pripadajućim objektima, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje železnička infrastruktura;

22) poletno-sletne staze sa veštačkom podlogom dužine 1.200 m i kraće;

23) postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže;

24) pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi;

25) izvođenje građevinskih i drugih radova na elektroenergetskim objektima za transformaciju i prenos električne energije (transformatorske stanice, razvodna postrojenja i visokonaponski vodovi naponskog nivoa 110 kV i više) što obuhvata:

- investiciono održavanje,

- izgradnju pojedinačnog stuba visokonaponskih vodova,

- sanacije, adaptacije i rekonstrukcije visokonaponskih vodova,

- zamenu zaštitnog užeta sa OPGW užetom na visokonaponskim vodovima,

- rekonstrukciju postojećih transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja u okviru kompleksa - izvođenje građevinskih i drugih radova na povećanju broja, vršenju preraspodele i razmeštanju funkcionalnih jedinica (električnih polja, energetskih transformatora i relejnih kućica) i zamenu uređaja i opreme sa povećanjem kapaciteta,

- adaptaciju postojećih transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja u okviru kompleksa - izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećim objektima kojima se vrši ugradnja i zamena visokonaponske opreme i instalacija istog kapaciteta bez promene ukupnog broja funkcionalnih jedinica i

- izgradnju ekoloških uljnih jama na transformatorskim stanicama;

26) deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kV, 20 kV i 35 kV vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kV, 20/04 kV i 35 kV naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže (do 1 kV) od transformatorske stanice 10/04 kV, 20/04 kV i 35/04 kV do mesta priključka na objektu kupca;

27) deo srednjenaponske distributivne mreže koji obuhvata 10 kV i 20 kV vod i 10 kV i 20 kV razvodna postrojenja;

28) manje crpne stanice;

29) ski-vučnice;

30) skijaške staze;

31) priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, osim priključaka na gasnu mrežu iz člana 2. tačka 20) ovog pravilnika;

32) kompresorske jedinice za gas;

33) uređaji za isporuku gasa;

34) elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalisane snage do 50 kW i postrojenja instalisane snage preko 50 kW za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe krajnjeg kupca koji stiče status kupca - proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;

35) tipski toplovodni priključci;

36) građenje zidanih ograda;

37) postavljanje elektro-punjača za električne automobile, solarnih panela i montažno-demontažnih pasarela na putevima i ulicama, u okviru postojeće regulacije;

38) postavljanje opreme i uređaja na hidro-meteo stanice na odgovarajućim nosačima, postavljanje stubića na koje se polažu cevi kroz koje se provlače senzori hidro-meteo stanica, kao i postavljanje žičane sigurnosne ograde oko hidro-meteo stanice.

Član 4

Sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za objekte i radove iz člana 3. ovog pravilnika, uređuje se propisom kojim se propisuje sadržaj tehničke dokumentacije.

Član 5

Po dostavljanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova iz člana 3. ovog pravilnika, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole sprovodi postupak utvrđen propisom kojim se propisuje sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem.

Član 6

Za radove iz člana 2. tačka 13) ovog pravilnika čiji je obuhvat širi od radova redovnog održavanja, investitor pribavlja rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u roku od godinu dana od dana prestanka elementarne nepogode, nepredviđenog događaja, odnosno okolnosti.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", broj 2/19).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".