Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU, SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI

("Sl. glasnik RS", br. 87/2023 i 16/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje posebna vrsta objekata i posebna vrsta radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsta objekata koji se grade, odnosno vrsta radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova, kao i obim, sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupak koji nadležni organ sprovodi, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa su:

1) radovi na tekućem održavanju objekta ili dela objekta (stana ili drugog posebnog dela);

2) postavljanje žičane ili drvene ograde;

3) građenje objekata protivgradne odbrane;

4) građenje jednostavnih pomoćnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 20 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 25 m2 i dubine do 1,2 m, nadstrešnice osnove do 20 m2, dvorišni kamini površine do 2 m2 i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori koji se ne priključuju na elektrodistributivnu mrežu);

5) postrojenja instalisane snage do 50 kW za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe krajnjeg kupca koji stiče status kupca - proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;

6) građenje jednostavnih ekonomskih objekata koji se grade na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti iz člana 2. stav 1. tačka 16) Zakona) do 50 m2 bruto razvijene građevinske površine, stočne jame površine do 20 m2, sistemi za navodnjavanje iz člana 2. stav 1. tačka 49) Zakona, sa pripadajućim bunarima, bunarskim kućicama i pumpama, staklenici i plastenici ukoliko koriste iste priključke na infrastrukturu kao glavni objekat;

7) grobnice i spomenici na groblju;

8) pešačke staze, mobilijar (klupe i sl.), dečija igrališta i ozelenjavanje;

9) ploče za obaveštavanje površine do 6 m2 i druga pripadajuća oprema;

10) nosači antena sa antenama na postojećim zgradama, putevima, infrastrukturi i kontejnerima elektronskih komunikacija, kao i tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima;

11) sredstva elektronskih komunikacija koja se postavljaju ili instaliraju na kablovima i mrežama elektronskih komunikacija i kablovi elektronskih komunikacija koji se postavljaju ili instaliraju u postojeću linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija - kablovsku kanalizaciju, osim za objekte iz člana 133. stav 2. tačka 16) Zakona;

12) kontejneri za smeštaj elektronsko komunikacione i elektroenergetske opreme i uređaja, mikro rovovi za optičke i druge kablove, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj opreme elektronske komunikacije i sl.;

13) paketomati i pametni poštanski sandučići;

14) radovi na redovnom, kao i radovi na vanrednom održavanju železničke infrastrukture (osim radova glavne opravke železničke infrastrukture, koji obuhvataju izvođenje građevinskih i drugih radova u zaštitnom pojasu sa pripadajućim objektima, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta), u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje železnička infrastruktura;

15) poletno-sletne staze sa prirodnom podlogom dužine do 1.000 m;

16) radovi na postavljanju i priključenju na distributivnu mrežu tipskih ormana mernog mesta (OMM) i tipskih kablovskih priključnih kutija (KPK) do 1 kW koji se postavljaju na granici parcele na kojoj se nalazi objekat koji se priključuje ili koji se postavljaju uz/na postojećim elektroenergetskim objektima (TS, podzemni i nadzemni vodovi), a koji mogu biti slobodnostojeći, nadgradni i ugradni;

17) radovi na održavanju, popravci i zameni opreme na objektima vetroelektrana koji se izvode bez građevinskih radova (zamena elisa, zamena gondola, zamena određenih uređaja i njihovih delova);

18) stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite;

19) oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda;

20) specifične vučne instalacije;

21) radovi na postavljanju i priključenju na distributivnu gasnu mrežu tipskih merno-regulacionih setova (MRS), kapaciteta do 10 m3/h za stambene zgrade kategorije A;

22) postavljanje punjača za električna vozila u zaštitnom pojasu državnog puta, odnosno u zaštitnom pojasu opštinskih puteva i ulica;

23) postavljanje veštačkih izbočina ("ležeći policajac") i stubića, u smislu propisa kojima se uređuje saobraćajna signalizacija i tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja;

24) radovi na postavljanju podzemnih kontejnera za komunalni i reciklabilni otpad na javnim površinama.

Član 3

Za objekte i radove iz člana 2. ovog pravilnika, koji se smatraju jednostavnim građevinskim objektima, odnosno radovima, ne postoji obaveza pribavljanja akta organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, u smislu Zakona, ali je investitor tih radova u obavezi da ispuni uslove propisane za tu vrstu objekta, odnosno radova, drugim, posebnim propisima.

Ukoliko se objekat iz člana 2. ovog pravilnika priključuje na neku infrastrukturnu ili komunalnu mrežu ili je za izgradnju ili izvođenje radova potrebno ispuniti uslove propisane posebnim zakonom ili drugim propisom, investitor je u obavezi da pre izgradnje, postavljanja ili početka izvođenja radova pribavi dokaz o ispunjenju tih uslova, u formi koju propisuje taj posebni propis, kao i reši imovinsko pravne odnose na zemljištu, odnosno objektu na kome se izvode radovi.

Član 4

Po zahtevu investitora za izgradnju pojedinih vrsta objekata, odnosno izvođenje određenih radova, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

Objekti, odnosno radovi iz stava 1. ovog člana su:

1) pomoćni objekti iz člana 2. stav 1. tačka 50) Zakona, osim objekata iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika;

2) ekonomski objekti iz člana 2. stav 1. tačka 16) Zakona, koji se grade na poljoprivrednom gazdinstvu, osim objekata iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika;

3) izvođenje radova na investicionom održavanju objekta ili dela objekta (zajedničkog dela, stana ili drugog posebnog dela);

4) uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom, decu i stare osobe;

5) izgradnja i rekonstrukcija sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture, u okviru postojeće regulacije ulica u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, kao i izgradnja i rekonstrukcija javnih površina (parkovi, trgovi, kolsko-pešačke staze u otvorenim blokovima i sl.);

6) uređenje i rekonstrukcija opštinskih puteva i ulica u okviru njihove postojeće regulacije, u skladu sa faktičkim stanjem na terenu;

7) uvođenje novih vidova saobraćaja (trolejbuska, tramvajska mreža, biciklističke staze i sl.) u regulaciji postojećih opštinskih puteva i ulica, u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, kao i izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema (podzemni i nadzemni vodovi, javna rasveta, signalizacija i sl.);

8) parterno uređenje, popločavanje/asfaltiranje trgova, pijaca, šetališta, izgradnja, odnosno postavljanje fontana, česmi, stepeništa, rampi, prilaza, prolaza i pratećih instalacija na površinama javne namene i zemljištu koje je u javnom korišćenju;

9) rekonstrukcija linijskih infrastrukturnih objekata, u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 62) Zakona;

10) ploče za obaveštavanje površine preko 6 m2 i druga pripadajuća oprema;

11) izgradnja manjih crpnih stanica, ispravljačkih stanica i sl. koje nisu predviđene planskim dokumentom, a u funkciji su izgradnje i rekonstrukcije objekata navedenih u tač. 5), 6), 7), 8) i 9) ovog stava;

12) rekonstrukcija;

13) adaptacija;

14) sanacija, uključujući sanaciju klizišta;

15) izvođenje radova na postojećem objektu, kao i popravka ili zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se menja spoljni izgled uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade;

16) promena namene objekta ili dela objekta iz stambenog u poslovni ili iz poslovnog u stambeni prostor (zajedničkog dela, stana ili drugog posebnog dela);

17) izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora;

18) ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat;

19) (brisana)

20) radovi na rekonstrukciji, radovi na obnovi železničke infrastrukture, kao i glavne opravke železničke infrastrukture koji obuhvataju izvođenje građevinskih i drugih radova u zaštitnom pojasu sa pripadajućim objektima, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje železnička infrastruktura;

21) poletno-sletne staze sa veštačkom podlogom dužine do 1.200 m;

22) postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže;

23) izvođenje građevinskih i drugih radova na elektroenergetskim objektima za transformaciju i prenos električne energije (transformatorske stanice, razvodna postrojenja i visokonaponski vodovi naponskog nivoa 110 kW i više) što obuhvata:

- investiciono održavanje,

- izgradnju pojedinačnog stuba visokonaponskih vodova,

- sanacije, adaptacije i rekonstrukcije visokonaponskih vodova,

- zamenu zaštitnog užeta sa OPGW užetom na visokonaponskim vodovima,

- rekonstrukciju postojećih transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja u okviru kompleksa - izvođenje građevinskih i drugih radova na povećanju broja, vršenju preraspodele i razmeštanju funkcionalnih jedinica (električnih polja, energetskih transformatora i relejnih kućica) i zamenu uređaja i opreme sa povećanjem kapaciteta,

- adaptaciju postojećih transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja u okviru kompleksa - izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećim objektima kojima se vrši ugradnja i zamena visokonaponske opreme i instalacija istog kapaciteta bez promene ukupnog broja funkcionalnih jedinica i

- izgradnju ekoloških uljnih jama na transformatorskim stanicama;

24) deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kW, 20 kW i 35 kW vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kW, 20/04 kW i 35 kW naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže (do 1 kW) od transformatorske stanice 10/04 kW, 20/04 kW i 35/04 kW i razvodna postrojenja, do mesta priključka na objektu kupca;

25) manje crpne stanice;

26) skijaške staze;

27) priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, osim priključaka na gasnu mrežu iz člana 2. tačka 21) ovog pravilnika;

28) kompresorske jedinice za gas;

29) uređaji za isporuku gasa;

30) elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalisane snage do 50 kW i postrojenja instalisane snage preko 50 kW za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe krajnjeg kupca koji stiče status kupca - proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;

31) tipski toplovodni priključci;

32) građenje zidanih ograda;

33) postavljanje solarnih panela na državnim i opštinskim putevima i ulicama i montažno-demontažnih pasarela na opštinskim putevima i ulicama, u okviru postojeće regulacije;

34) postavljanje opreme i uređaja na hidro-meteo stanice na odgovarajućim nosačima, postavljanje stubića na koje se polažu cevi kroz koje se provlače senzori hidro-meteo stanica, kao i postavljanje žičane sigurnosne ograde oko hidro-meteo stanice;

35) postavljanje punjača za električna vozila, osim punjača za električna vozila iz člana 2. tačka 22) ovog pravilnika;

36) građenje pratećih sadržaja puta na postojećim odmorištima i parkiralištima za potrebe korisnika i to: restirana, servisa, prodavnica i drugih objekata za pružanje usluga, bruto razvijene građevinske površine objekta do 100 m2, na državnim putevima I reda.

Član 5

Sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za objekte i radove iz člana 4. ovog pravilnika, uređuje se podzakonskim aktom kojim se propisuje sadržaj tehničke dokumentacije.

Član 6

Po dostavljanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova iz člana 4. ovog pravilnika, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole sprovodi postupak u skladu sa propisima o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim putem.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu, sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi

("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".