Zastava Bosne i Hercegovine

Sadržina deklaracije na robi koja predstavlja trgovačku marku

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 30.05.2016.


Pitanja:

  • Koje podatke treba da sadrži deklaracija u slučaju kada proizvode jednog privrednog subjekta proizvodi i pakuje drugo pravno lice po osnovu ugovora o uslužnoj proizvodnji (u pitanju je trgovačka marka)?

Odgovor:

Članom 2. stav 1. tačka 8) Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: Zakon) proizvođač je definisan kao pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje izrađuje proizvod ili se u tom svojstvu predstavlja stavljanjem na proizvod svog poslovnog imena, imena ili naziva, žiga, ili druge prepoznatljive oznake ili načina. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013), omogućeno je da na deklaracijama proizvoda sa trgovinskom markom, pre svega trgovca na malo prehrambenim i drugim proizvodima svakodnevne kupovine i potrošnje, umesto imena proizvođača stoji ime trgovca.

Zakon (član 40) definiše da roba u trgovini na malo mora imati deklaraciju koja sadrži različite podatke o robi, a između ostalog i podatke o proizvođaču. Uvođenjem gore pomenute izmene u Zakon, pod proizvođačem se podrazumeva svako ko "izrađuje proizvod ili se u tom svojstvu predstavlja stavljanjem na proizvod svog poslovnog imena, imena ili naziva, žiga ili druge prepoznatljive oznake ili načina".

Proizvode sa trgovinskom markom po nalogu trgovca (na osnovu zaključenog ugovora o uslužnoj proizvodnji, u ime i za račun trgovca) proizvode proizvođači koji imaju višak kapaciteta ili su izgubili sposobnost da i dalje kvalitetno konkurišu sopstvenim brendovima. Proizvođači sada proizvode proizvode sa markom čiji je vlasnik trgovac, a koje je kreirao trgovac prema potrebama svog asortimana i svojih potrošača, koji se pakuju u, od strane trgovca, posebno dizajniranu ambalažu bez prepoznatljivih oznaka proizvođača.

Ukoliko se trgovac odluči da stavi svoje ime na deklaraciju proizvoda umesto imena proizvođača, on time preuzima obaveze u smislu poštovanja zahteva predviđenih zakonskom regulativom za proizvođača -Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), Zakonom o bezbednosti hrane, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) i ostalim propisima koji se tiču sledljivosti. Ovo konkretno znači da upuštanjem u posao sa trgovinskom markom, trgovac preuzima brojne obaveze u vezi sa tim proizvodom - bezbednost, zdravstvena ispravnost, dizajn, marketing, pakovanje, dakle sve one obaveze koje su nekada bile u nadležnosti proizvođača. Danas se pod trgovinskom markom prodaje širok asortiman proizvoda, a da se nema informacija o tome ko je proizvođač.

Primer 1. - Deklaracija na kojoj umesto proizvođača stoji da je proizvedeno za određenog trgovca

Čuvati na suvom i hladnom mestu

Najbolje upotrebiti do: otisnuto na ambalaži

Proizvedeno u Republici Srbiji

Proizvedeno za: NO NAME DOO, adresa…

11000 Beograd

Sastav: količina vode do 15%, stupanje kiselosti do 2,5

Primer 2. - Dekalaracija na kojoj umesto imena proizvođača stoji da trgovac stavlja proizvod na tržište

Upotrebiti do datuma označenog na vrhu pakovanja. Čuvati na temperaturi od 0 do +8C.

Stavlja na tržište: NO NAME DOO, adresa, 11000 Beograd, telefon, www.noname.com

Proizvedeno u Republici Srbiji

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge