Zastava Bosne i Hercegovine

Rok zastarelosti obaveze plaćanja naknade za vode

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Mile Orlović

Objavljeno: 16.11.2015.Pitanje:

  • U kom roku zastarevaju obaveze izmirivanja naknade za korišćenje vodnog dobra i naknade za ispuštenu vodu?

Odgovor:

Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 161693/2012 - dalje: Zakon) je utvrđena obaveza plaćanja naknade za vode, i to:

  • 1) naknada za korišćenje vodnog dobra;
  • 2) naknada za ispuštenu vodu;
  • 3) naknada za zagađivanje voda;
  • 4) naknada za odvodnjavanje;
  • 5) naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema.

Naknada za korišćenje vodnog dobra plaća se za korišćenje voda i vodnog zemljišta.

Kada je u pitanju zastarelost obaveza, sâm Zakon upućuje, odredbom člana 195. na primenu drugih propisa, odnosno upućuje, u pogledu kamate, zastarelosti, prinudne naplate i kontrole plaćanja naknada za vodu, na primenu odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje).

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odredbom člana 114. propisuje da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Stavom 2. se ustanovljava kada zastarelost počinje da teče, te se kao početak toka roka zastarelosti prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja uzima prvi dan naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje, dok se kao početak toka roka zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja uzima prvi dan naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Apsolutna zastarelost nastupa protekom deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata - član 114ž.

Dakle, potraživanja naknade za korišćenje vodnog dobra kao i naknade za ispuštenu vodu zastarevaju u roku od pet godina, dok apsolutna zastarelost nastupa protekom deset godina.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge