Zastava Bosne i Hercegovine

Punovažnost i kontrola potpisa na menici i upotreba ovlašćenja direktnog zaduženja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 03.02.2015.


Stručni komentar
PUNOVAŽNOST I KONTROLA POTPISA NA MENICI I UPOTREBA OVLAŠĆENJA DIREKTNOG ZADUŽENJA
• Ovlašćenje direktnog zaduženja će od oktobra 2015. godine biti moguće predati svom poveriocu, banci svog poverioca kao i svojoj banci radi plaćanja dospele obaveze koja radnja neće imati formalne zahteve koji se vezuju za menicu •

...Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) koji je stupio na snagu 26.12.2014. godine, a primenjuje se od 1.10.2015. godine, propisano je u članu 4. da platne usluge obuhvataju, između ostalog i direktno zaduženje koje kao transakciju definiše u istom članu, da je platna usluga kod koje primalac plaćanja na osnovu platiočeve saglasnosti inicira platnu transakciju za zaduženje platiočevog platnog računa. Platilac može ovu saglasnost dati primaocu plaćanja, svom pružaocu platnih usluga ili pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja.

Pojednostavljeno rečeno ovlašćenje direktnog zaduženja će od oktobra meseca 2015. godine biti moguće predati svom poveriocu, banci svog poverioca kao i svojoj banci radi plaćanja dospele jedne ili više obaveza koja radnja neće imati formalne zahteve koji se danas vezuju za menicu. Do 1.10.2015. godine u primeni će biti sada važeći Zakon o platnom prometu i na osnovu njega donete odluke Narodne banke Srbije koje se odnose na ovlašćenje direktnog zaduženja.

Ovlašćenje direktnog zaduženja, za razliku od menice, može punovažno da potpiše lice koje je Kartonom deponovanih potpisa ovlašćeno da raspolaže sredstvima sa računa dužnika, dakle punomoćnik po zaposlenju, odnosno poslovni punomoćnik, odnosno prokurista ovlašćen kartonom deponovanih potpisa. U slučaju nedostatka sredstava na računu dužnika registrovano ovlašćenje se ponaša isto kao menica - blokira sve račune dužnika u prinudnoj naplati i ne podleže onim rizicima iniciranja sporova karakterističnim za menicu kao hartiju od vrednosti.

Ovlašćenjem direktnog zaduženja postižu se, na prvi pogled ne tako jasno uočljivi pozitivni efekti, kao što su:

- za dužnika, odnosno platioca, pad u dužničku docnju moguć je jedino ukoliko na svom računu, opredeljenom za konkretno plaćanje nema uopšte ili nema dovoljno sredstava na računu, osim tog slučaja rizik neblagovremenosti plaćanja je potpuno prenet na primaoca plaćanja, tj. poverioca;

- za poverioca, odnosno primaoca plaćanja sigurnija naplata, bolja kontrola toka gotovine i mogućnost zalaganja ne samo potraživanja već i samih sredstava na računu prispelih putem direktnog zaduženja...

(Izvod iz Stručnog komentara PUNOVAŽNOST I KONTROLA POTPISA NA MENICI I UPOTREBA OVLAŠĆENJA DIREKTNOG ZADUŽENJA, objavljenog u elektronskom časopisu Instruktor za finansijsko tržište, br. 73/2015)Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge