Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo potrošača na reklamaciju u slučaju posedovanja kopije fiskalnog računa

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 20.11.2015.Pitanje:

  • Da li i na koji način potrošač koji želi da reklamira patike koje je kupio može da ostvari svoje pravo u situaciji kada nije sačuvao fiskalni isečak već njegovu sliku na mobilnom telefonu?

Odgovor:

Prodavac odgovara za saobraznost kupljene robe u roku od dve godine od dana obavljene kupovine. To je zakonska odgovornost prodavca u skladu sa čl. 50. do 53. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 - dalje: Zakon). Prava potrošača po osnovu utvrđene nesaobraznosti kupljene robe jesu opravka, zamena, sniženje cene ili raskid ugovora.

Potrošač izjavljuje reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava. U članu 56. Zakona propisano je da potrošač izjavljuje reklamaciju uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.) Imajući u vidu da fiskalni računi brzo izblede, potrošači često fotokopiraju svoje račune kako bi lakše ostvarili svoja prava. Slikanje telefonom može biti metod za očuvanje podataka koji se nalaze na računu, ali kako Zakon govori o kopiji računa primerenije bi bilo da potrošač odštampa fotografiju i priloži štampani dokaz o kupovini kada robu reklamira.

Izjavljivanje reklamacije uz račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini je inicijalni postupak koji potrošač primenjuje kada se žali prodavcu. Na reklamacionom listu potrošač navodi šta sa robom nije u redu, u čemu se sastoji nesaobraznost, kao i način na koji želi da nesaobraznost bude otklonjena - zamena, opravka, povraćaj novca, sniženje cene. Prodavac odgovara na reklamaciju potrošača u roku od 8 dana, a odgovor može biti pozitivan - prihvata navode potrošača i ispunjava pravo potrošača ili negativan - ne prihvata navode potrošača i odbija reklamaciju.

U situaciji kada prodavac prihvati reklamaciju potrošača kao osnovanu odnosno prihvati da ispuni zahtev potrošača za opravkom, zamenom, povraćajem novca ili sniženjem cene - dakle pri ostvarivanju prava potrošača, original fiskalnog računa može biti neophodan, u zavisnosti od toga koje pravo potrošač ostvaruje.

Naime, ukoliko je potrošač zahtevao opravku ili zamenu za isti proizvod sa istom cenom (npr. zahteva zamenu za iste patike), prodavac neće vršiti ispravku na fiskalnoj kasi i može bez originalnog fiskalnog računa ispuniti zahtev potrošača.

Međutim, ukoliko potrošač zahteva povraćaj novca, ili mu prodavac odobri zamenu za skuplje/jeftinije patike, tada se vrši otklanjanje greške u prometu preko fiskalne kase, što je obaveza prodavca propisana Zakonom o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) i Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004). Dakle, ispravku na fiskalnoj kasi prodavac vrši u dve situacije:

  • 1) u slučaju zamene za patike koje imaju drugu cenu - skuplje patike (potrošač mora da doplati razliku u ceni) ili jeftinije patike (prodavac vraća potrošaču razliku u ceni) i
  • 2) kada potrošaču vraća celokupan iznos novca, i tada je original fiskalnog računa uslov za ostvarivanje ovih prava.

Prema navedenom pravilniku, otklanjanje grešaka u evidentiranju prometa dobara preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu se ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa. Ispravka se vrši nalogom za ispravku, na Obrascu NI - Nalog za ispravku, samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, na kojem je evidentiran promet konkretnog dobra koje se vraća ili se na drugi način vrši reklamacija tog dobra.

Za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, na osnovu kojeg se vrši ispravka evidentiranog prometa, popunjava se poseban Obrazac NI, istog dana kada je dobro vraćeno ili na drugi način reklamirano. Izuzetno, Obrazac NI se ne popunjava ako se vrši zamena dobra za dobro iste vrste i vrednosti (kada je reč o zameni za robu koja ima istu cenu kao roba koja je reklamirana).

Dakle, konkretan odgovor na postavljeno pitanje jeste da je posedovanje kopije fiskalnog računa dovoljno ukoliko potrošač ostvaruje pravo na opravku ili zamenu za robu iste vrednosti. Međutim, original fiskalnog računa je uslov da bi potrošač dobio novac nazad ili da bi ostvario zamenu za skuplji/jefitniji proizvod (patike). Potrošač može pokušati da priloži kopiju fiskalnog računa i da zahteva od prodavca da pronađe fiskalni račun na kontrolnoj traci u fiskalnoj kasi pretragom prema datumu kada je kupovina obavljena. Naime, štampanje fiskalnih računa vrši se u jednom primerku (koji se predaje potrošaču), a istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, njihov kompletan sadržaj se štampa i na kontrolnoj traci fiskalne kase prodavca.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge