Zastava Bosne i Hercegovine

Pisana forma ugovora o kupoprodaji kao uslov za registraciju vozila

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 12.01.2016.


Pitanje:

• Kojim zakonom je propisana obavezna pisana forma ugovora o prodaji motornog vozila, s obzirom na to da je članom 11. stav 3. Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila predviđena overa potpisa fizičkih lica koja zaključe takav ugovor?

Odgovor:

Odredbama člana 270. stav 1. tačka 1) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon - dalje: Zakon) propisano je da se vozilo upisuje u jedinstveni registar na zahtev vlasnika i izdaju saobraćajna dozvola i registarske tablice, ukoliko postoje dokazi o poreklu i vlasništvu vozila u pisanoj formi.

Prema članu 11. stav 3. Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015 i 95/2015 - dalje: Pravilnik), kada se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica overava sud ili drugi nadležni organ. Prema stavu 4. istog člana, ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpisi ovlašćenih lica na ugovoru overavaju se pečatima pravnih lica - prodavca i kupca vozila, a prema stavu 5. istog člana, ako je ugovor o prodaji vozila zaključen između fizičkog lica kao prodavca i pravnog lica kao kupca, potpis prodavca vozila overava sud ili drugi nadležni organ.

Iz navedenih odredaba Zakona i Pravilnika proizilazi da je pisana forma ugovora o kupoprodaji vozila i overa potpisa ugovornih strana obavezna u postupku registracije vozila. Ta forma je jedan od zakonskih uslova za registraciju vozila.

Međutim, od tog uslova (za registraciju vozila) valja razlikovati uslov za sticanje svojine na vozilu kao pokretnoj stvari predviđen opštim propisima, prema kojima nije neophodna pisana forma, već je dovoljna predaja stvari. Tako je članom 34. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) propisano da se na osnovu pravnog posla pravo svojine na pokretnu stvar stiče predajom te stvari u državinu sticaoca.

I u sudskoj praksi je stav da "za sticanje prava svojine na vozilu nije potreban pismeni ugovor o prodaji, a za registraciju jeste." (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž 2394/2012 od 24.12.2012. godine), odnosno da "Pisana forma ugovora predstavlja samo dokaz da je ugovor zaključen i zahteva se samo u postupku registracije vozila, a nije uslov punovažnosti ugovora." (Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 1377/2014 od 21.10.2014. godine)

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge