Zastava Bosne i Hercegovine

Najznačajniji efekti primene Zakona o platnim uslugama

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 19.06.2015.


Stručni komentar
NAJZNAČAJNIJI EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA

...Odredbe Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014, stupio na snagu 26.12.2014. godine, a primenjuje se od 1.10.2015. godine - dalje: Zakon) koje se odnose na zaštitu korisnika platnih usluga i imaoca elektronskog novca pobuđuju veliko interesovanje kako na strani pružalaca, tako i na strani korisnika platnih usluga.

Pravo na zaštitu korisnika platnih usluga i imaoca elektronskog novca shodno članu 6. stav 1. Zakona se ostvaruje primenom odredaba zakona kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga. U tom smislu Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) je propisano da se pod korisnicima finansijskih usluga smatraju: 1) fizičko lice koje ove usluge koristi, koristilo je ili namerava da koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti; 2) preduzetnik, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva; poljoprivrednik, kao nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Teret dokazivanja ispunjenosti obaveza pružaoca platnih usluga - shodno članu 13. stav 5. Zakona pružalac platnih usluga ima obavezu da čuva svu dokumentaciju koja se odnosi na pružanje informacija i izvršenje platnih transakcija.

Obaveza pružaoca platne usluge da korisnika obavesti o svakoj promeni kamatne stope i kursa zamene valuta - shodno stavu 3. člana 19. Zakona pružalac platnih usluga mora da obavesti korisnika o svakoj promeni uz navođenje nove kamatne stope odn. važećeg kursa za zamenu valuta, što znači da se ne smatra da je pružalac uredno izvršio svoju obavezu ukoliko ne naznači sve pojedinosti koje su predmet promene.

Forma ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji - Zakonom nije utvrđena obavezna forma ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji, već se u praksi utvrđuje čin prihvatanja ponude pružaoca usluge u smislu potpisivanja platnog naloga ili predaje gotovog novca i slično.

Posebna pravila za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija - članom 64. Zakona utvrđeno je da se na izvršenje međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država primenjuju odredbe propisa kojima se uređuje devizno poslovanje (Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom - "Sl. glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007 i 38/2010 i Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom - "Sl. glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 i 51/2015)). Pri tome pružalac i korisnik platne transakcije mogu postići drugačiji dogovor u vezi svih ostalih elemenata izvršenja međunarodne platne transakcije, osim u pogledu izvršenja transakcije u korist lica imenovanog od strane platioca, kao i datuma valute zaduženja i datuma valute odobrenja.

Odgovornost pružaoca platnih usluga i platioca - Zakonom je utvrđena odgovornost učesnika u platnoj transakciji, i to:

- članom 60. stav 3. Zakona predviđeno je da ako platilac tvrdi da nije odobrio platnu transakciju izvršenu upotrebom platnog instrumenta, evidencija pružaoca platnih usluga o upotrebi tog instrumenta nije nužan i dovoljan dokaz da je platilac odobrio platnu transakciju, odnosno da je platilac delovao sa namerom da izvrši prevaru ili iz krajnje nepažnje nije ispunio obaveze u vezi sa platnim instrumentom;

- članom 61. stav 1. Zakona predviđena je obaveza pružaoca platnih usluga da izvrši povraćaj iznosa platiocu nakon što ga je platilac obavestio o neizvršenoj platnoj transakciji odmah nakon takvog saznanja, pri čemu je platilac takvo obaveštenje dostavio pružaocu platne transakcije najkasnije u roku od 13 meseci od dana zaduženja računa po osnovu predmetne transakcije. S tim u vezi napomena da je ovako dug rok primenjen shodno praksi u EU, što je slučaj i kod nekih drugih rokova u Zakonu...

(Izvod iz Stručnog komentara NAJZNAČAJNIJI EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA, objavljenog u elektronskom časopisu Instruktor za finansijsko tržište, br. 82/2015)Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge