Zastava Bosne i Hercegovine

Cena avio-prevoza i prava putnika prilikom uskraćivanja ukrcavanja u avion

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 19.07.2017.Avio-prevozilac je obavezan da objavi ukupnu cenu avio-prevoza i da jasno navede elemente od kojih se ta ukupna cena sastoji. Konačna cena koja se plaća mora sve vreme da bude navedena i sastoji se od važeće cene avio-prevoza ili tarife i od važećih poreza, naknada, doplata i taksi koje su bile neizbežne i predvidljive u trenutku objavljivanja

Putnicima kojima se uskrati ukrcavanje protiv njihove volje, avio-prevozilac mora odmah da nadoknadi štetu i da im pruži pomoć - pravo na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta i pravo na zbrinjavanje (npr. za letove do 1.500 km ova naknada iznosi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti i isplaćuje se u gotovini, elektronskim bankovnim transferom, bankovnom doznakom na račun, čekovima ili, uz pisanu saglasnost putnika, putnim vaučerom i/ili u drugim uslugama. Za letove unutar ECAA područja duže od 1.500 km i za sve ostale letove između 1.500 km i 3.500 km ova naknada iznosi 400 evra u dinarskoj protivvrednosti, te 600 evra u dinarskoj protivvrednosti za ostale letove).

Vazdušni saobraćaj obuhvata komercijalno i nekomercijalno letenje vazduhoplova. Komercijalno letenje vazduhoplova obuhvata javni avio-prevoz i posebne delatnosti u vazdušnom saobraćaju koje se obavlјaju uz naknadu. Javni avio-prevoz je definisan kao let ili serija letova radi prevoza putnika, prtlјaga, pošte i robe uz naplatu cene prevoza ili zakupnine, a može biti redovan ili vanredan.

Zakonom o vazdušnom saobraćaju propisano je da javni avio-prevoz može da obavlјa privredno društvo koje ima važeću operativnu dozvolu (avio-prevozilac).

Ovaj Zakon propisuje uslove za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i pružaocu usluge koji uslove ispuni, Direktorat izdaje sertifikat/operativnu dozvolu, a potom vrši i kontrolu ispunjenosti propisanih uslova. Ovim se ispunjava uslov iz zakonske definicije usluge od opšteg ekonomskog interesa iz Zakona o zaštiti potrošača kojim je propisano da je to usluga čiji kvalitet i uslove pružanja uređuje ili kontroliše državni organ ili drugi imaoci javnog ovlašćenja, a u cilјu zadovolјenja opšteg društvenog interesa.

Zauzimanje stanovišta da avio-prevoz jeste usluga od opšteg ekonomskog interesa u smislu zakona kojim se uređuje zaštita potrošača, rezultira time da avio-prevoznik ima svojstvo trgovca koji pruža uslugu od opšteg ekonomskog interesa i sa tim u vezi dužan je da ispuni sve obaveze utvrđene ovim zakonom koje se odnose na formiranje komisija za rešavanje reklamacija i savetodavnog tela, predugovorno informisanje potrošača, vođenje knjige reklamacija, postojanje besplatnih telefonskih linija za pitanja, informacije i reklamacije potrošača.

- Objavlјivanje ukupne cene avio-prevoza kao vid predugovornog informisanja potrošača -

Zakonom o vazdušnom saobraćaju je propisano da avio-prevozilac slobodno određuje cene prevoza putnika, prtlјaga, pošte i robe u javnom avio-prevozu, izuzev kad je ta sloboda ograničena potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Avio-prevozilac je obavezan da objavi ukupnu cenu avio-prevoza i da jasno navede elemente od kojih se ta ukupna cena sastoji.

Uslove objavlјivanja ukupne cene avio-prevoza i elemente te cene koji moraju da budu navedeni, kao i obaveze avio-prevozioca u pogledu pristupa javnosti cenama avio-prevoza, propisuje Direktorat. Pravilnikom o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavlјanje javnog avio-prevoza (dalјe: Pravilnik) je preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) o zajedničkim pravilima za obavlјanje avio-prevoza u Zajednici, koja u vidu Priloga Pravilnika čini njegov sastavni deo.

Konačna cena koja se plaća mora sve vreme da bude navedena i sastoji se od važeće cene avio-prevoza ili tarife i od važećih poreza, naknada, doplata i taksi koje su bile neizbežne i predvidljive u trenutku objavljivanja.

Posle navođenja konačne cene moraju da se navedu i:

(a) cena prevoza ili tarifa;
(b) porezi;
(c) aerodromske naknade;
(d) ostale naknade, doplate ili takse poput onih za obezbeđivanje (security) ili gorivo, uvek kad su stavke navedene pod (b), (c) i (d) dodate ceni avio-prevoza ili tarifi.

Pravo na obaveštenost (raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe/ usluge) i pravo na izbor (mogućnost izbora između više roba/usluga po pristupačnim cenama i uz odgovarajući kvalitet) su osnovna potrošačka prava. Objavljivanjem ukupne cene avio prevoza na prethodno opisani način, avio-prevoznik ispunjava i obavezu predugovornog obaveštavanja potrošača, što rezultira time da potrošač donosi ekonomsku odluku o kupovini avio-karte koja se zasniva na izboru i blagovremenim i jasnim informacijama.

- Prava potrošača kao korisnika usluga avio prevoza -

Kada je reč o ugovornom odnosu između putnika-potrošača koji koristi uslugu avio prevoza, kao jedne ugovorne strane i avio prevoznika koji ovu uslugu pruža, kao druge ugovorne strane, merodavne su odredbe:

- Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju,

- Montrealske konvencije koja je ratifikovana Zakonom o potvrđivanju Konvencije o objedinjаvаnju izvesnih prаvilа zа međunаrodni prevoz vаzdušnim putem i

- Zakona o zaštiti potrošača čije su norme imperativne.

Opšta pravila Zakona o obligacionim odnosima shodno se primenjuju na sva pitanja koja nisu uređena ovim propisima.

Odredbe nacionalnog zakonodavstva se primenjuju na ugovore zaključene između potrošača i domaćeg avio-prevozioca koji ima sedište u Republici Srbiji, kao i na ugovore koje potrošači zaključe u Srbiji sa stranim avio prevoziocem koji u Srbiji ima registrovano predstavništvo ili ogranak.

U slučaju zaključenja ugovora između potrošača i stranog avio prevozioca merodavne su odredbe međunarodnog privatnog prava. Prema Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, za ugovor je merodavno pravo koje su izabrale ugovorne strane, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Shodno članu 20. tog zakona, ako nije izabrano merodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo, kao merodavno pravo primenjuje se za ugovor o prevozu - pravo mesta gde se u vreme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sedište prevozioca.

- Zakonska prava putnika (potrošača) prikazana na primeru uskraćivanja ukrcavanja putnika u avion -

U nastavku teksta će biti prikazana zakonska prava putnika (potrošača) na primeru uskraćivanja ukrcavanja putnika u avion.

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u članu 8. garantuje minimum prava putnika u slučaju:

1) da je ukrcavanje uskraćeno protiv volje putnika;
2) da je let otkazan;
3) kašnjenja leta;
a zatim definiše kategoriju putnika na koju se primenjuju garantovana prava, kao i uslove za njihovo ostvarivanje.

- Uskraćivanje ukrcavanja protiv volje putnika -

Kada je reč o uskraćivanju ukrcavanja protiv volje putnika, Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju je propisano je da putnicima kojima se uskrati ukrcavanje protiv njihove volje, stvarni avio-prevozilac mora odmah da nadoknadi štetu i da im pruži pomoć - pravo na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta i pravo na zbrinjavanje (npr. za letove do 1.500 km ova naknada iznosi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti i isplaćuje se u gotovini, elektronskim bankovnim transferom, bankovnom doznakom na račun, čekovima ili, uz pisanu saglasnost putnika, putnim vaučerom i/ili u drugim uslugama. Za letove unutar ECAA područja duže od 1.500 km i za sve ostale letove između 1.500 km i 3.500 km ova naknada iznosi 400 evra u dinarskoj protivvrednosti, te 600 evra u dinarskoj protivvrednosti za ostale letove).

Putnicima mora da bude ponuđen izbor između:

1) vraćanja troškova, u roku od sedam dana, u iznosu koji odgovara visini pune cene putne karte po kojoj je ona kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu ostvareni i za deo ili delove putovanja koji su ostvareni, ako let više ne služi svrsi koju je putnik prvobitno planirao, zajedno sa, kad je to relevantno - povratnim letom u prvu tačku polaska, što je pre moguće;

2) preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta što je pre moguće;

3) preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma kako je putniku prihvatljivo, zavisno od dostupnosti slobodnih mesta.

Istima Zakonom je propisana obaveza da se putnicima bez naplate ponude:

- obroci i napici primereni vremenu čekanja,
- hotelski smeštaj,
- prevoz od aerodroma do smeštaja, kao i
- dva besplatna telefonska poziva ili dve poruke.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge