Zastava Bosne i Hercegovine

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Vesna Mihailović

Objavljeno: 22.02.2016.Pitanje:

• Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, na primer, bife, caffe i slično, i dat je rok da se poslovno ime uskladi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Da li je dovoljno iz postojećeg naziva izbaciti odrednicu vrste objekta, ili je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izvršiti promenu, odnosno registrovati naziv koji ne postoji?

Odgovor:

Odredbom člana 67. stav 4. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon) je propisano da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Odredbom člana 86. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) je propisano da poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika.

Iz navedenog proizilazi da, iako to eksplicitno ne piše u Zakonu (i ne treba da piše jer proizilazi iz napred navedenih odredaba), nije dovoljno iz postojećeg izbaciti odrednicu vrste objekta, već je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izabrati novi naziv koji će se moći registrovati.

Odnosno, ukoliko se nakon izbacivanja vrste objekta iz naziva preduzetnika (ili privrednog društva) novi naziv razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika (ili privrednog društva), takav naziv će APR registrovati.

 

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge