Zastava Bosne i Hercegovine

Prestanak sa radom preduzetnika osuđenog na služenje zatvorske kazne

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Pajić

Objavljeno: 06.12.2016.Pitanje:

• Preduzetnik treba da ode na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od godinu dana i šest meseci,a kaznu će izdržavati u kući (u prostorijama u kojima stanuje), ne u kaznenoj instituciji. Da li pre odlaska na izdržavanje kazne preduzetnik može da postavi poslovođu i da li taj poslovođa može samostalno, bez angažovanja preduzetnika da zastupa radnju?


Odgovor:

Odredbama člana 91. stav 1. do 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) je propisano da preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz registra privrednih subjekata, da se brisanje preduzetnika iz registra vrši zbog prestanka obavljanja delatnosti te da preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona.

Odredbama stava 6. istog člana propisani su osnovi prestanka sa radom preduzetnika po sili zakona. Smrt, trajni gubitak poslove sposobnosti, ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje preduzetnika iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava, ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnik, ako mu je pravnosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju - i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članom 55. stav 2. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016) je određeno da se za brisanje preduzetnika po sili zakona prilaže dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti.

U skladu sa odredbom člana 176. stav 1. tačka 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), zaposlenom prestaje radni odnos danom stupanja na izdržavanje kazne, nezavisno od njegove volje i volje poslodavca ako, zbog izdržavanja kazne zatvora, mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci.

Članom 63. stav 1. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), propisano je vreme provedeno u pritvoru, na izdržavanju mere zabrane napuštanja stana, kao i svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivičnim delom uračunavaju se u izrečenu kaznu zatvora, novčanu kaznu i kaznu rada u javnom interesu.

Shodno navedenim zakonskim odredbama registrator bi u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014), brisao po službenoj dužnosti preduzetnika iz Registra privrednih subjekata na osnovu:

1. odluke nadležnog organa kojom je fizičkom licu registrovanom kao preduzetnik izrečena kazna zatvora odnosno mera lišenja slobode (npr. mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi) u trajanju dužem od šest meseci i
2. potvrde kazneno-popravne odnosno druge nadležne ustanove koja sadrži datum stupanja na izdržavanje kazne odnosno mere lišenja slobode.

Dakle, posledica postojanja presude kojom se preduzetnik osuđuje na kaznu zatvora odnosno lišenje slobode u vezi sa krivičnim delom je prestanak sa radom preduzetnika po sili zakona i nema mesta imenovanju poslovođe i nastavku rada preduzetnika.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge