Zastava Bosne i Hercegovine

Povraćaj više plaćenog poreza fizičkog lica koje je prestalo da obavlja delatnost kao preduzetnik

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ana Đorđević

Objavljeno: 31.08.2016.


Pitanje:

Da li postoji obaveza Poreske uprave da po podnetom zahtevu fizičkog lica koji je izbrisan iz registra privrednih subjekata - preduzetnika, izvrši povraćaj više plaćenog poreza koji je na poreskim računima ostao kao pretplata?


Odgovor:

Saglasno odredbi člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 - dalje: ZPPPA), u poreskopravnom odnosu iz stava 1. ovog člana, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno.

Prema odredbi stava 3. istog člana Zakona, ako se lice iz stava 2. ovog člana opredeli za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i za refakciju, odnosno refundaciju poreza, odnosno za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, Poreska uprava ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako poreskim zakonom nije drukčije uređeno.

Odredbama člana 85. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 - dalje: Zakon o privrednim društvima) propisano je da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za obaveze iz stava 1. ovog člana ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.

Preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz registra privrednih subjekata (član 91. stav 1. Zakona o privrednim društvima).

Imajući u vidu navedene odredbe, s obzirom da preduzetnik kao fizičko lice odgovara celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti, i da u tu imovinu ulazi i imovina koju je stekao u vezi sa obavljanjem delatnosti, proizlazi da i prihod koji je fizičko lice ostvarilo obavljanjem registrovane delatnosti spada u njegovu ličnu imovinu. Dalje, kako je članom 10. stav 2. tačka 1) ZPPPA propisano da fizičko lice ima pravo na povraćaj više plaćenog poreza, smatramo da fizičko lice i nakon prestanka obavljanja delatnosti ima pravo na navedeni povraćaj, s obzirom da je njegova imovina neodvojiva od imovine koju je stekao u vezi sa obavljanjem delatnosti, odnosno da pretplata koja je preostala na poreskim računima pripada njemu kao fizičkom licu i dalje, iako mu je oduzet PIB po osnovu brisanja iz registra privrednih subjekata.

Međutim, poznata nam je činjenica da je Poreska uprava zauzela stav da preduzetnik koji izgubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz APR-a, nema pravo na preknjižavanje i povraćaj više uplaćenih sredstava po zahtevu upućenom nakon dana donošenja rešenja o brisanju preduzetnika iz registra.

Prema našem mišljenju ovakav stav Poreske uprave, prema kojem fizičkom licu koje je prestalo da obavlja registrovanu delatnost nije dozvoljen povraćaj više plaćenog poreza iz razloga što je kao preduzetnik izbrisan iz registra privrednih subjekata, je u potpunosti neosnovan i u suprotnosti sa načelom zakonitosti, jer bez obzira na činjenicu da je fizičko lice kao preduzetnik izbrisan iz navedenog registra, u pitanju je isto fizičko lice koje je i vlasnik imovine iz koje bi se namirivale i obaveze da je na poreskim računima ostao dug.

Takođe, smatramo da je ovakvo postupanje Poreske uprave u potpunosti u suprotnosti sa načelom postupanja u dobroj veri, iz razloga što u ovom slučaju preduzetniku jedino što preostaje je da prvo podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza ili preknjižavanje istog, zatim da čeka donošenje rešenja (koje se najčešće i ne donese u zakonskom roku od 15 dana), a tek onda da podnese zahtev za brisanje iz registra privrednih subjekata, što sve naravno stvara dodatne troškove koji padaju na njegov teret.

Opravdanje za ovakav naš stav pronalazimo i u nedavno objavljenom mišljenju Ministarstva finansija.

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-112/2016-04 od 27.6.2016. godine

"...vodeći računa da je preduzetnik fizičko lice koje za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom, poreskog obveznika koji je prestao da postoji kao preduzetnik, a čije su poreske obaveze koje čine dug nastale u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik, trebalo bi tretirati kao fizičko lice (koje odgovara celokupnom svojom imovinom za obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti). Odgovornost za navedene poreske obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.

S tim u vezi, fizičko lice koje kao poreski obveznik odgovara za poreske obaveze nastale u vreme dok je postojao (obavljao delatnost) kao preduzetnik, podnosi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza kao fizičko lice, u kojem treba da navede i PIB preduzetnika na koje se poreske obaveze koje se odlažu odnose."

Naime, smatramo da iz navedenog mišljenja proizlazi da fizičko lice koje je brisano iz registra privrednih subjekata ima pravo da podnese zahtev za povraćaj više uplaćenih sredstava u kojem će navesti PIB preduzetnika na koga se i odnose poreska prava i obaveze, kao što prema citiranom mišljenju može da podnese zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga koji je nastao po osnovu obavljanja delatnosti, kako je objašnjeno u datom mišljenju.

Međutim, izričito o konkretnom spornom pitanju Ministarstvo finansija - Sektor za fiskalni sistem, nije zauzelo zvaničan stav.

Zbog svega navedenog, savetujemo obveznike da se pismenim putem obrate Poreskoj upravi i na taj način pokušaju da ostvare svoja prava, a ukoliko to ne uspe da pokrenu odgovarajuće sudske procese.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge