Zastava Bosne i Hercegovine

ELEKTRONSKA REGISTRACIJA PREDUZETNIKA - Uslovi za podnošenje e-prijave, kreiranje, podnošenje, izmena, dopuna i odustanak od zahteva

Email PrintNAPOMENA:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 08.02.2018.


Agencija za privredne registre je 3. januara 2018. godine uvela uslugu podnošenja elektronske prijave za registraciju preduzetnika.

Mogućnost podnošenja elektronske prijave najavljena je još 2012. godine, stupanjem na snagu Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (dalje: Zakon), kojim je propisano je da se elektronska prijava Agenciji podnosi putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju a da se potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Od zakonom predviđene mogućnosti do same realizacije, ipak je prošao dug vremenski period u kom se čekalo ne samo na odgovarajuće softversko rešenje već pre svega i na donošenje čitavog seta propisa kojima bi se omogućila elektronska registracija, a tu se pre svega misli na donošenje i početak primene odgovarajućih propisa kojima se uređuje pitanje elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta.

Uslovi za podnošenje elektronske registracione prijave

Dakle, prvi preduslov za podnošenje elektronske registracione prijave preduzetnika Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre je da podnosilac poseduje elektronski potpis, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju kao i instalirani drajver za čitač smart kartica ili USB token.

Propisano je da je elektronski potpis skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili logički povezani sa drugim (potpisanim) podacima u elektronskom obliku tako da se elektronskim potpisom potvrđuje integritet tih podataka i identitet potpisnika. Kvalifikovani elektronski potpis ima dejstvo svojeručnog potpisa, a može da zameni i overu svojeručnog potpisa u skladu sa posebnim zakonom.

Da bi se pribavio kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis potrebno je obratiti se jednom od kvalifikovanih pružaoca usluga od poverenja (u ranijem zakonu "sertifikaciono telo").

Agencija za privredne registre je korisnicima stavila na raspolaganje besplatnu aplikaciju za elektronsko potpisivanje kao i detaljno uputstvo za korišćenje iste, na svojoj internet strani.

Drugi preduslov za podnošenje e-prijave za registraciju preduzetnika je da podnosilac ima mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa ili MasterCard platne kartice, pri čemu je Agencija obezbedila odgovarajući servis za čije korišćenje je detaljno pružena informacija u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade, takođe na internet strani Agencije.

* Pored korišćenja elektronskog potpisa za potpisivanje elektronske registracione prijave, isti se koristi i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu.

Treći preduslov je da korisnik ima nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu. Ukoliko nema - potrebno je da kreira nalog na Portalu za prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Kada se steknu napred navedeni uslovi, poslovno sposobno strano ili domaće fizičko lice može pristupiti kreiranju e-prijave, podnošenju iste, dakle elektronskoj registraciji osnivanja preduzetnika kao pravne forme.

Na internet sajtu Agencije je objavljeno video uputstvo kao i pisano detaljno korisničko uputstvo, koje vodi korisnika kroz sve faze popunjavanja same prijave, plaćanja, potpisivanja i podnošenja.

Kreiranje zahteva

Pri popunjavanju podataka o podnosiocu e-prijave osnivanja korisnik mora prvo opredeliti ko podnosi registracionu prijavu: fizičko lice - budući preduzetnik u svoje ime ili punomoćnik.

Ispunjenost uslova za registraciju u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti poslovnog imena ili u vezi sa unetom šifrom delatnosti se proverava tek nakon podnošenja registracione prijave.

Ukoliko je izabrana prva opcija Podaci o podnosiocu prijave se preuzimaju iz prethodno unetih podataka o fizičkom licu-preduzetniku i ne mogu se promeniti. U ovom slučaju elektronski potpisano punomoćje nije obavezan dokument i ne prilaže se.

Ukoliko je izabrana druga opcija Podaci o podnosiocu prijave se upisuju od strane korisnika u deo forme koji je za to predviđen. U ovom slučaju elektronski potpisano punomoćje je obavezan dokument i mora biti priloženo uz registracionu prijavu.

U prilogu e-prijave podnete od strane punomoćnika MORA biti punomoćje kojim budući preduzetnik ovlašćuje podnosioca za podnošenje prijave,

  • u formi elektronskog dokumenta, potpisanog elektronskim potpisom fizičkog lica u čije ime se prijava podnosi, ili
  • u formi digitalizovanog akta čija je istovetnost originalu potvrđena kvalifikovanim elektronskim pečatom ili kvalifikovanim elektronskim potpisom javnog beležnika,

a sve u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Polja u samoj korisničkoj aplikaciji koja moraju biti popunjena (koja se automatski ne preslikavaju jer su ti podaci već popunjeni prilikom popunjavanja podataka na zaglavlju prijave) su označena plavom zvezdicom.

Prilikom popunjavanja prijave vodite računa oko pravilne upotrebe latiničnog pisma i dijakritika iznad slova:

PRIMER: Ukoliko je ime fizičkog lica Milić Petrović podatak o ličnom imenu unesite pravilno MILIĆ PETROVIĆ jer je unos bez kvačica MILIC PETROVIC nepravilan.

Uspešno podneta e-prijava ne znači nužno i pozitivnu odluku kojom se usvaja prijava.

Ukoliko se propusti unošenje neke od obaveznih podataka neće biti moguće podnošenje prijave, što navodi na zaključak da je aplikacija dizajnirana tako da korisnik izbegne određene greške koje mogu biti napravljene prilikom podnošenja obične pismene prijave, jer tu nema softvera koji će opominjati korisnika da je pogrešio u nečemu.

Nažalost, ispunjenost uslova za registraciju u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti poslovnog imena ili u vezi sa unetom šifrom delatnosti se proverava tek nakon podnošenja registracione prijave od strane nadležnog registratora te uspešno podneta e-prijava ne znači nužno i pozitivnu odluku kojom se usvaja prijava. Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa

Naravno, u budućnosti treba očekivati unapređenje sistema za podnošenje e-prijave u pravcu detaljnije provere ispunjenosti uslova za registraciju prilikom kreiranja zahteva, dakle pre podnošenja, tako da podnosilac pravilno i u svemu u skladu sa relevantnim propisima popuni samu prijavu tako da ista nema nedostatke koji bi doveli do negativne odluke registratora.*

Podnosilac ima mogućnost da preko ove aplikacije podnese prijavu za Paušalno oporezivanje ili da podnese prijavu za PDV evidentiranje ili da obavesti Poresku upravu da će vršiti isplatu lične zarade u skladu sa Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre i drugim relevantnim propisima na osnovu kojih su napravljeni dalji koraci u pravcu implementacije potpune elektronske registracije, kao najefikasnijeg načina za obavljanje procedure osnivanja privrednih subjekata.

Takođe, unosom podataka za PIO fond korisnik u jednom koraku vrši i prijavu Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja te mu se na imejl adresu pored rešenja o registraciji preduzetnika u PDF formatu potpisanog elektronskim potpisom registratora dostavlja i potvrda o dodeli PIB-a i M-A obrazac.

* Dostavljanje odluke registratora kod elektronske registracije se vrši isključivo u elektronskoj formi, a ista odluka je u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije istovremeno i objavljena na internet strani Agencije.

Podnošenje zahteva

Prijava za registraciju preduzetnika može se podneti samo ako fizičko lice koje želi da se registruje kao preduzetnik nije već registrovano u Registru privrednih subjekata kao takvo, ako je plaćena propisana naknada za elektronsku registraciju ako bude digitalno potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdatim od strane sertifikacionog tela na teritoriji Republike Srbije i ako je JMBG ili Evidencioni broj za stranca iz elektronskog potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili EB, koji je unet kao podatak uz grupu podataka Podnosilac zahteva.

Naknada za registraciju preduzetnika, na osnovu registracione prijave koja se podnosi elektronskim putem, iznosi 1.000,00 dinara i niža je u odnosu na naknadu za podnošenje pismene prijave.

* Podrazumeva se da korisnik može i otkazati zahtev pre podnošenja, što znači da nije ni započeo postupak registracije i u tom slučaju ima pravo na povraćaj sredstava ukoliko je izvršio uplatu elektronskim putem.

Izmena, dopuna i odustanak od zahteva

Korisnik može, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, nakon podnošenja prijave da dopuni, izmeni zahtev ili odustane od podnete prijave ali samo do trenutka donošenja odluke registratora.

* U slučaju odustanka od već podnete prijave, postupak registracije je pokrenut i korisnik nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava.

Kreiranje prijave po pravu prioriteta

Ukoliko je u postupku registracije utvrđeno da nisu bili ispunjeni uslovi za registraciju te je nadležni registrator doneo odluku kojom odbacuje prijavu ali ostavlja mogućnost podnosiocu da podnošenjem nove prijave otkloni utvrđene nedostatke i plati polovinu propisane naknade za registraciju čime zadržava pravo prioriteta prethodno podnete prijave podnosilac može pristupiti kreiranju "prijave za registraciju preduzetnika po pravu prioriteta"

* Rok za podnošenje prijave po pravu prioriteta je 30 dana od dana objavljivanja odluke registratora, a u skladu sa odredbom člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Podaci o podnosiocu zahteva i fizičkom licu budućem preduzetniku se automatski preuzimaju iz osnovnog predmeta, tako da je korisniku skraćeno vreme unosa novog zahteva i olakšano u pravcu da treba da popuni samo one podatke koji u prvom pokušaju nisu ispunjavali uslove za registraciju.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge